Blogger ဘ၀ အမှတ်တရများ

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: ,


 • Blog ေတွ ြပန်လည်အသက်၀င်လာတာ ၀မ်းသာစရာပါ။ ကွျန်ေတာ် ြပီးခဲ့တဲ့နှစ်က အမှတ်တရအေနနဲ့ ြဖတ်သန်းခဲ့သမှျ Blogger သမိုင်းဆိုြပီး ေရးခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲ့ဒါကေတာ့ ြမန်မာြပည်ရဲ့ ေခတ်ဦး Blog ေတွနဲ့ ဆက်လက် ေမွးဖွားလူတဲ့ Blogger ေတွကို တန်းစီ ေရးခဲ့တာပါ၊

  ဘေလာဂ့်ေရးတာမှာ အမှတ်တရေတွအြဖစ်နဲ့ေတာ့ ြမန်မာစကား ေဖာင့်အေတွ့အြကုံေတွ ရခဲ့တယ်၊ ၀င်းအင်း၀ စသြဖင့် ေဖာင့်ေတွနဲ့ ေရးခဲ့ဖူးသလို ေဇာ်ဂျီေဖာင့်နဲ့အသားကျ သေဘာကျခဲ့တယ်။ ေနာက်ဆံုး ဒီဘက်ပိုင်းမှာ ေဖာင့်တိုက်ပွဲေတွ ပိုြပင်းထန်ခဲ့ြကတယ်၊ ြမန်မာယူနီကုတ် မသံုးရင်ဘဲ တစ်ခုခု လုပ်ေတာ့မလိုလို စကားမျိုးေတွ ေပါ်ထွက်ခဲ့တယ်။ အဲ့စကားဟာ ေဇာ်ဂျီေဖာင့် သံုးသူ ဘေလာဂ်ဂါေတွအေပါ် တိုက်ရိုက်ေြပာေနသလိုမျိုး ြဖစ်ခဲ့တယ်၊

  ဒုတိယအေနနဲ့ကေတာ့ Ethic နဲ့ Copy right နဲ့ပတ်သက်ြပီး ထားရှိရမယ့် စံေတွ။ သေဘာတရားေတွ ပုိနားလည်လာတယ်၊ အခုအချိန်နဲ့ နှိုင်းယှဥ်မယ်ဆိုရင်ေတာ့ ဘေလာဂ်ေတွဆီကေန ကူးယူြကတဲ့ ပရင့်မီဒီယာေတွက သူတို့ပဲေရးသလိုလို လုပ်ြပီး ယူသံုးတာေတွရှိလာတယ်။ ဒါေတွက ေြပာင်းြပန်ြဖစ်လာတဲ့ သေဘာပဲ။

  ေနာက်တစ်ခုကေတာ့ နိုင်ငံေရးေတွမှာ ဘေလာ့ဂ်ဂါေတွ အမှန်တရားဘက်ကေန မပါမြဖစ် ရပ်တည်ခဲ့ြကတယ်။  ဒါ့အြပင် ေခတ်စနစ်ဆိုးရဲ့ ဖိအားေအာက်မှာ ဘေလာ့ဂ်ဂါေတွဟာ အတင်းတိုက်ထုတ် နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ေကျာ်သံုးြပီး ြဖန့်ေ၀ခဲ့ြကသူေတွြဖစ်တယ်၊ ဘာကိုေြပာချင်တာလဲ ဆိုေတာ့ ေခတ်စနစ်ဆိုးေအာက်ကေန ကိုယ်၀ါသနာပါရာကုိ မရမက ေရးြက ေြပာခဲ့ြကသူေတွြဖစ်တယ်၊  အီးေမးလ်ပို့၊ဘေလာ့ဂ်ေရးတာကို ေထာင်ချခဲ့တာေတွ၊ အဲ့အချိန်က Gmail နဲ့ Blog Dashboard ေတွကို ေကျာ်၀င်ရတယ်ဆိုရင် ဒီဘက်လူေတွအတွက် အထူးအဆန်း များ ြဖစ်ေနမလားဘဲ။ေြပာရရင် Proxy မေကျာ်တတ်ရင် ဘေလာ့ဂ်ဂါမြဖစ်ဆိုတာပါပဲ၊ တကယ် လွမ်းဆွတ်စရာ အချိန်ေတွပါ။

  အဲ့ကေနတစ်ဆင့် ကွျန်ေတာ်တို့လို နည်းပညာနယ်ပယ်ကို ထဲထဲ၀င်၀င် ြဖစ်ေစဖို့ တွန်းအားတစ်ခုက html, CSS ေတွကို ပိုရင်းနှီးေစတာပါ၊ Wordpress , Joomla လိုမျိုး တကယ့် platform ေတွနဲ့ ရင်းနှီးခဲ့ရပါတယ်၊ ေလ့လာခဲ့ရပါတယ်၊

  ြပီးေတာ့ ဒီကေနပဲ ပရင့်မီဒီယာမှာ ေအာင်ြမင်ြကတဲ့သူေတွအြဖစ် ရပ်တည်ေနနိုင်ခဲ့ြက သူေတွ ြဖစ်လာတဲ့သူေတွလည်း ရှိလာတဲ့အြပင်၊ ပရင့်မီဒီယာကေန ဘေလာ့ဂ်ေတွ ေရးြဖစ် လာြကာတာေတွလည်း ရှိလာပါတယ်၊

  ေနာက်တစ်ခုကေတာ့ တကယ့်ကို မိသားစုသဖွယ် ခင်မင်းရင်းနှီးမှုေတွပါ၊ ကုိယ့်အိမ်၊ သူ့့အိမ်ဆိုတဲ့ ခံစားမှှုေတွနဲ့အတူ လိုက်လံလည်ပတ် ဖတ်ရှုြကတဲ့ ဓေလ့ေလးပါ၊ ဒါဟာ တကယ့်ကို  အွန်လိုင်းလူမှုဆက်ဆံေရးနယ်ပယ်တစ်ခုအြဖစ် ြဖစ်ထွန်းလာတာပါ၊ ေြပာရရင် ဘေလာ့ဂ်ယဥ်ေကျးမှုတစ်ခုပါပဲ၊ ကွျန်ေတာ်ကေတာ့ ဒါေလးကို ဒီအချိန်မှာ ပိုလွမ်းမိတယ်၊

  အဲ့ဒါနဲ့ဆက်စပ်ြပီး ြဖစ်လာတာကေတာ့ Tag Game ပါပဲ၊ ကိုယ်ေရးေစချင်တဲ့သူကို တဂ်ြပီး ေြပာဆိုေဆွးေနွးေရးသားေစတဲ့ ဓေလ့ေလးပါ၊ ဒါဟာလည်း ေနွးေထွးမှုကို ပိုြပီးြဖစ်ေစပါတယ်။

  ကိုယ်ကျွမ်းကျင်ရာနယ်ပယ်ကေန မှျေ၀ခဲ့ြကသလို သူများရဲ့နယ်ပယ်အေတွ့အြကုံေတွကိုလည်း ရရှိခံစား ေလ့လာနိုင်တဲ့ ေနရာေလးဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး၊

  ြပီးခဲ့တဲ့ နှစ်က ဒီလိုချိန် ရန်ကုန် Myanmar Blogger Day ေဟာေြပာပွဲမှာ ယေန့ေခတ် ဆိုရှယ်နက်၀က်နှင့်  အန္တရာယ်ဆိုတဲ့ ေခါင်းစဥ်နဲက ေဟာေြပာေဆွးေနွးြဖစ်ခဲ့ပါတယ်၊

  ဒါေတွက ြဖတ်သန်းခဲ့တာေတွထဲက ြဖတ်သန်းမှုအေတွ့အြကုံကေန ရလာတဲ့ ြဖစ်ပျက်ခဲ့မှုေတွအေပါ် အမှတ်ရမိေနတာေလးေတွပါ၊ ဒီအစပျိုးမှုကေန ၊ ဒီလို လွမ်းဆွတ်မှုမျိုးကေန ဘေလာ့ဂ်ေတွ ြပန်လည်သက်၀င်ေအာင် ဆက်လက်ေရးသားြကပါဦးလို့ တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်၊

  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  2 comments:

  Ma Tint said...

  တမူထားျခားတဲ့ နည္းပညာဆိုင္ရာေလးေတြနဲ႔ အတူ ဘေလာ့ဂါဘ၀ အမွတ္တရေလးေတြကို ဖတ္သြားၿပီ ေမာင္လင္းဦးေရ။ ‘Proxy မေက်ာ္တတ္ရင္ ဘေလာ့ဂါမျဖစ္’ ဆိုတဲ့စကားအတိုင္း စာဖတ္သူအေနနဲ႔ ရွိခဲ့တဲ့ တီတင့္လဲ ေက်ာ္ ခြရင္း ေမာင္လင္းဦးတို႔ရဲ႕ ဘေလာ့ေလးေတြကို အသံတိတ္ဖတ္ခဲ့ဘူးတယ္။

  အႏိႈင္းမဲ့ said...

  ကုိယ္ကဘေလာ့ဂ္ဂါစစ္စစ္တစ္ေယာက္မဟုတ္ေပမယ့္ ဒီအသုိင္းေလးကုိေတာ့ ခ်စ္တယ္ း)

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo