ရှင်ဘုရင် ဉာဏ်မစဲ

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels:
 • ဒီတစ်​ေခါက်​ေတာ့​ ကျွန်​ေတာ်ရဲ့​ ​ေမွး​ရပ်ဇာတိသို့​ ြပန်လည်​ေရာက်ရှိခဲ့​ပါတယ်။ မိဘနဲ့​ ​ေမာင်နှမသား​ချင်း​ေတွကို ​ေတွ့​ချင်တာအြပင် ​ေအး​ေအး​ေဆး​ေဆး​ စာ​ေရး​ချင်တာရယ်၊​ အချက်အလက်​ေတွ စုချင်တာ​ေတွရယ်​ေြကာင့်​လည်း​ ပါပါတယ်။ ကျွန်​ေတာ်​ေနတဲ့​ ြပည်ြမို့​မ​ေရာက်ခင် ြပည်-ရန်ကုန် ကား​လမ်း​မ​ေဘး​မှာ ဆင်မြကပ်၊​ ​ေပါက်ကုန်း​၊​ မအူရွာဆိုတဲ့​ ရွာ​ေလး​ေတွ ရှိပါတယ်။ ဒီရွာ​ေတွထဲမှာ ဟိုး​အရင်ကတည်း​က ခင်မင်ရသူ ​ေကျာင်း​ေနဖက် သူငယ်ချင်း​ေတွလည်း​ ရှိခဲ့​ပါတယ်။ သို့​ေသာ် အခုချိန်မှာ​ေတာ့​ သူတို့​လည်း​ ဘယ်​ေရာက် ဘယ်လို လုပ်ကိုင် စား​ေသာက်​ေနသလဲ​ေတာ့​ ကျွန်​ေတာ် မသိ​ေတာ့​ပါ။ ​ေတာ်​ေတာ်များ​များ​ရဲ့​ ရုပ်​ေတွကိုလည်း​ မမှတ်မိ​ေတာ့​တာလည်း​ ပါပါတယ်။

  မအူရွာ၊​ ​ေပါက်ကုန်း​လို့​ေခါ်တဲ့​ ရွာ​ေတွရဲ့​ အ​ေနာက်ဘက်က ​ေတာင်​ေတွမှာ ကျွန်​ေတာ့်​ဦး​ေလး​ရဲ့​ စိုက်ပျိုး​ေရး​ြခံ​ေတွ ရှိပါတယ်။ သရက်၊​ မာကလာ၊​ ကတွတ်၊​ ငှက်​ေပျာများ​ စိုက်ပါတယ်။ ရွာထဲကလူ​ေတွကလည်း​ ​ေတာင်​ေပါ်ကြခံ​ေတွမှာ စိုက်ပျိုး​စား​ေသာက်ြကတာ များ​တယ်။

  ြပည်​ေရာက်မှ​ေတာ့​ ဦ​ေလး​နဲ့​အတူ ​ေပါက်ကုန်း​ရွာထဲကို သွား​ဦး​မှပဲဆိုြပီး​ ​ေရာက်ခဲ့​တယ်။ ဦး​ေလး​နဲ့​ အသိ တစ်ချို့​နဲ့​အတူ စကား​ဝိုင်း​ေလး​ြဖစ်ခဲ့​ြပီး​၊​ ဒီရွာနား​က ဘုရား​တစ်ဆူအ​ေြကာင်း​ ​ေရာက်သွား​တယ်။ ကျွန်​ေတာ်စိတ်ဝင်စား​သွား​တယ်။ ကျွန်​ေတာ် ဒီဘုရား​ရှိတာ​ေတာ့​ ငယ်ငယ်​ေလး​ကတည်း​က သိခဲ့​ြကား​ခဲ့​ဖူး​ေပမယ့်​ တစ်ခါမှ မ​ေရာက်ြဖစ်ခဲ့​ပါ။ အဲ့​စဉ်ကတည်း​က ဘုရား​အား​ ရှာ​ေဖွ​ေတွ့​ရှိြပီး​ ြပုြပင်ရန် လုပ်​ေနတယ်လို့​ပဲ သိခဲ့​ဖူး​တယ်။ အခု​ေတာ့​ တကယ့်​ကို အြဖစ်အပျက် အြပည့်​အစံုနဲ့​ကို ြကံုဆံုပါ​ေတာ့​တယ်။

  ဒီ​ေစတီဘုရား​ကို ရှာ​ေဖွ ​ေတွ့​ရှိရတဲ့​ အ​ေြကာင်း​မှာ သတင်း​ဆိုး​နဲ့​အတူ လူအများ​ စိတ်ဝင်စား​လာလို့​ပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ လူသူအ​ေရာက်အ​ေပါက်နည်း​ြပီး​ ရထား​လမ်း​ (ြပည်-​ေရွှ​ေတာင် ရထား​လမ်း​ေဟာင်း​) ​ေဘး​ ​ေတာထဲမှာ ရှိ​ေနတာလည်း​ြဖစ်ပါတယ်။ ဦး​ေကျာ်ဆန်း​ဆိုတဲ့​ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ဒီဘုရား​ဌာပနာ​ေတွကို ​ေဖာက်ထွင်း​ခဲ့​ြပီး​၊​ ​ေရှး​ ခဲဘုရား​များ​သာ ထား​ခဲ့​ပါတယ်။ ဦး​ေကျာ်ဆန်း​တို့​ မိသား​စု တစ်စုလံုး​ ​ေြမွကိုက်ခံရကာ ​ေသဆံုး​ခဲ့​ြပီး​ သတင်း​ြကီး​ခဲ့​ပါတယ်။ ဒီအြဖစ်အပျက်ဟာ စိတ်ကူး​ယဉ်ဇာတ်လမ်း​ မဟုတ်ပါ။ တကယ်ြဖစ်ပျက်ခဲ့​တာပါ။ အဲ့​ေနာက်မှာ​ေတာ့​ ​ေစတီဘုရား​အား​ သွား​ေရာက်ဖူး​ေြမာ်ြကြပီး​ ​ေတွ့​ရှိသမျှ ခဲဘုရား​များ​၊​ ဘုရား​ဆင်း​တု​ေတာ်များ​ကို ​ေပါက်ကုန်း​ဘုန်း​ြကီး​ေကျာင်း​သို့​ ပင့်​ေဆာင် ပူ​ေဇာ်ြကတယ်။ ရှင်ဘုရင်ဉာဏ်မစဲ ​ေစတီဘုရား​အား​ ြပန်လည်ြပုြပင်ရန် အဖွဲ့​ေတွ ဖွဲ့​ခဲ့​ြကပါတယ်။

  ရ​ေသ့​တစ်ပါး​ေရာက်လာြပီး​ ဘယ်လိုပံုစံမျိုး​ အစကြဖစ်​ေြကာင်း​၊​ ဒီ​ေစတီအား​ ​ေသချာစွာြပုြပင်ရန် န​ေမာဓါတ်ရ၍ ​ေရာက်လာ​ေြကာင်း​ေြပာြပီး​ ​ေစတီဘုရား​နား​မှာ ​ေကျာင်း​ေဆာက် သတင်း​သံုး​ေတာ် မူပါတယ်။ ဒီ​ေနာက်ပိုင်း​မှာ ရထား​လမ်း​ေဟာင်း​ကို အသံုး​မြပု​ေတာ့​ပဲ ြမို့​ေရှာင်လမ်း​ကို ​ေသချာစွာ ​ေဖာက်လုပ်ခဲ့​ကာ ​ေစတီဘုရား​ဟာ ြမို့​ေရှာင်လမ်း​ရဲ့​ လမ်း​ေဘး​ တည်​ေန​ေတာ်မူပါတယ်။ ခါြကီး​ ရက်ြကီး​တိုင်း​ အနီး​ပတ်ဝန်း​ကျင်ရွာများ​၊​ ဘုရား​ဖူး​ဧည့်​သည်များ​မှ ဆီမီး​များ​ လာထွန်း​ြခင်း​၊​ ဓမ္မစြကာ ရွတ်ြခင်း​များ​ ြပုလုပ်​ေလ့​ရှိြပီး​ တရား​သံများ​ြဖင့်​ ြငိမ်း​ချမ်း​ရာ​ေနရာအြဖစ်သို့​ ​ေရာက်ရှိခဲ့​ပါတယ်။

  ြပည်ြမို့​ဟာ တိုင်း​ခွဲတစ်ခုအြဖစ် ရပ်တည်လာခဲ့​ြပီး​ အုပ်ချုပ်သူ​ေတွလည်း​ ​ေြပာင်း​လဲခဲ့​ပါတယ်။ ​ေဒသကွပ်ကဲမှု စစ်ဌာနချုပ်(ဒကစ)က နယ်​ေြမတာဝန်ကို ယူလာခဲ့​တယ်။ ဒကစမှ အလှူ​ေငွများ​ကို မိမိတို့​မှ ထိန်း​သိမ်း​မည်ြဖစ်​ေြကာင်း​ေြပာြပီး​ ​ေငွများ​ လွှဲယူခဲ့​ပါတယ်။ ထို့​ြပင် ​ေဆး​ကုြခင်း​များ​ ြပုလုပ်ြခင်း​မှာ သာသနာနှင့်​ မကိုက်ညီ​ေြကာင်း​ ​ေြပာြပီး​ ​ေဆး​ကုသ​ေသာ ရ​ေသ့​အား​ ​ေမာင်း​ထုတ်ခဲ့​ပါတယ်။ ရွာခံ သက်​ေသများ​ အား​လံုး​ရှိြကပါတယ်။ ရ​ေသ့​ဟာ ​ေဆး​ကုြပီး​ ဘုရား​ရန်ပံု​ေငွထဲသို့​သာ ထည့်​ေြကာင်း​ ​ေြပာြကပါတယ်။ ရ​ေသ့​ အြခား​သို့​ ြကွြမန်း​သွား​ချိန်မှာ​ေတာ့​ တစ်ခုခု အလှူရှိတိုင်း​ ဒကစ သို့​ တင်ြပြကရ ပါ​ေတာ့​တယ်။ သိပ်မြကာလိုက်ပါ၊​ ​ေတာမီး​ေလာင်ြပီး​ သာသနိက အ​ေဆာက်အဦများ​ မီး​ေဘး​သင့်​ ခံခဲ့​ရပါတယ်။ ​ေပါက်ကုန်း​ဘုန်း​ြကီး​နှင့်​ ဒကစ မှ တာဝန်ရှိသူ ပုဂ္ဂိုလ်များ​မှ ​ေစတီဘုရား​အား​ ဆက်လက် ြပုြပင်ြခင်း​ မရှိ​ေတာ့​ဘဲ၊​ အလှူခံအဖွဲ့​များ​အား​လည်း​ ဖျက်သိမ်း​ခဲ့​ပါတယ်။

  ကျွန်​ေတာ်လည်း​ ရွာခံလူများ​နှင့်​အတူ ရှင်ဘုရင် ဉာဏ်မစဲ ​ေစတီဘုရား​သို့​ သွား​ေရာက်ခဲ့​ပါတယ်။ ြခံုပုတ်များ​ ထပ်​ေနြပီး​ ​ေတာ်​ေတာ်​ေလး​ကို ယိုယွင်း​ ပျက်စီး​ေနပါြပီ။ ​ေစတီမှာ ယိုယွင်း​ ပျက်စီး​ကာ မူလပံုစံပင် မရှိ​ေတာ့​ေပ။ ဘုရား​ဆင်း​တု​ေတာ်များ​မှာ ဘုရား​ပံုစံပင် မရှိ​ေတာ့​ပါ။ ​ေဖာက်ထွင်း​ခဲ့​ေသာ အ​ေပါက်မှာ လူတစ်​ေယာက်စာ ဝင်နိုင်ြပီး​ အထဲတွင်လည်း​ တူး​ေဖာ်ထား​သည်ကို ​ေတွ့​ရှိရပါတယ်။ စာ​ေရး​သူကျွန်​ေတာ်က ဤဘုရား​ ကမ္ဗည်း​ေကျာက်စာအား​ ​ေတွ့​လို​ေြကာင်း​ ​ေြပာ​ေသာအခါ၊​ မည်သူမျှ မလာဘဲ ပစ်ထား​တာြကာြပီး​ြဖစ်လို့​ ​ေကျာက်စာများ​ကို နွား​ေကျာင်း​သား​များ​၊​ ​ေတာြခံသို့​ သွား​ေသာ က​ေလး​များ​ ယူ​ေဆာ့​ြက​ေြကာင်း​၊​ ထို့​ေနာက် မ​ေတွ့​ရှိ​ေတာ့​ေြကာင်း​၊​ ရွာခံလူြကီး​မှ သူဖတ်မိသည်မှာ ​ေအဒီ ၇ ရာစု လို့​ ဖတ်မိမှတ်မိ​ေြကာင်း​ ​ေြပာပါတယ်။ မိမိတို့​ ရပ်မိရပ်ဖ ရွာလူြကီး​များ​မှ ​ေစတီဘုရား​အား​ သန့်​ရှင်း​ေရး​လုပ်လျှင်​ေသာ် လည်း​ေကာင်း​၊​ ဆီမီး​ထွန်း​သည်​ေသာ်လည်း​ေကာင်း​၊​ ြပုလုပ်လိုလျှင် ဒကစ အား​ တင်ြပ​ေနရ၍ ​ေနာက်ပိုင်း​ မည်သူမျှ မလုပ်​ေတာ့​ေြကာင်း​ ​ေြပာပါတယ်။ မိမိမှာ စိတ်မ​ေကာင်း​ ြဖစ်ရပါတယ်။ ​ေသချာ ထိန်း​သိမ်း​အပ်​ေသာ၊​ ​ေစာင့်​ေရှာက်အပ်​ေသာ အရာများ​ကို စွန့်​ပစ်ထား​ြကသည်မှာ မြဖစ်သင့်​ပါ။ သက်ဆိုင်ရာ လူြကီး​များ​မှ ဦး​ေဆာင်၍ ထိန်း​သိမ်း​ေစာင့်​ေရှာက် ြပုြပင်သင့်​ပါတယ်။

  ရုပ်လံုး​မ​ေပါ်​ေတာ့​ေသာ ရှင်ဘုရင် ဉာဏ်မစဲ
  ရုပ်လံုး​မ​ေပါ်​ေတာ့​ေသာ ရှင်ဘုရင် ဉာဏ်မစဲ
  တူး​ေဖာ် ​ေဖာက်ထွင်း​ခဲ့​ေသာ​ေနရာ
  ​ေတွ့​ရ​ေသာ အုပ်ချပ်များ​
  ဤပံုစံတူ ခဲဘုရား​များ​စွာကို ​ေပါက်ကုန်း​ဘုန်း​ြကီး​ေကျာင်း​တွင် ပင့်​ေဆာင်ထား​
  ဘုရား​ဆင်း​တု​ေတာ်များ​
  ​ေတာင်​ေပါ် တက်တက်ချင်း​ ြမင်ရ​ေသာ ရုပ်ပွား​ေတာ်
  ေတာင်​ေပါ် တက်တက်ချင်း​ ြမင်ရ​ေသာ ရုပ်ပွား​ေတာ်
  ြမက်​ေတာဖံုး​လွှမ်း​ေန​ေသာ ဘုရား​ဆင်း​တု​ေတာ်
  ​ေစတီရှိရာ ​ေတာင်ကုန်း​ေပါ်မှ ြမို့​ေရှာင်လမ်း​အား​ ြမင်​ေတွ့​ရပံု
  ယခုအခါ ​ေပါက်ကုန်ဘုန်း​ြကီး​မှ ယင်း​ေစတီဘုရား​ အလှူ​ေငွများ​အား​ မိမိရွာ​ေကျာင်း​ရှိ ရွာ​ေစတီဘုရား​အား​ လက်ရှိထက် ဉာဏ်​ေတာ် ြမင့်​ေသာ ​ေစတီအြဖစ် တည်ရန် စကား​ဆိုပါတယ်။ သို့​ေသာ် ရွာလူြကီး​များ​၊​ ကုသိုလ်ရှင်များ​မှ လက်မခံပါ။ မိမိတို့​ လှူသည်မှာ “ရှင်ဘုရင် ဉာဏ်မစဲ”​ေစတီဘုရား​အတွက်သာလျှင် ြဖစ်​ေြကာင်း​ ​ေြပာကာ ​ေပါက်ကုန်း​ဘုန်း​ြကီး​အား​ ကန့်​ကွက်ခဲ့​ပါတယ်။ ထို့​ေြကာင့်​ ယခုထိ ရှင်ဘုရင်ဉာဏ်မစဲ ​ေစတီဘုရား​အတွက် အလှူ​ေငွများ​မှာ ရှိ​ေန​ေသး​ပါတယ်။
  ​ေပါက်ကုန်း​ဘုန်း​ြကီး​ ဉာဏ်​ေတာ်ထပ်ြမှင့်​ချင်​ေသာ ရွာ​ေကျာင်း​ေစတီ​ေတာ်
  လမ်း​ညွှန်​ေြမပံု
  စာဖတ်သူများ​ သွား​ေရာက်လိုပါလျှင် ြပည်ြမို့​အဝင် ဆင်မြကပ်တွင် ြမို့​ေရှာင်လမ်း​ဟု လမ်း​ခွဲထွက်ကာ ြပည်ြမို့​သစ်သို့​ သွား​ပါတယ်။ Express ကား​များ​လည်း​ ၎င်းလမ်း​မှသာလျှင် သွား​ပါတယ်။ ဆင်မြကပ်လမ်း​ခွဲနား​တွင် ြခံုပုတ်အြပည့်​ ဖံုး​လွှမ်း​သွား​ေသာ “ရှင်ဘုရင်ဉာဏ်မစဲ” ဘုရား​ကို ဖူး​ေြမာ် ​ေတွ့​ြမင်နိုင်ပါတယ်။

  လင်း​ဦး​(စိတ်ပညာ)

  2 comments:

  ခ်စ္စံအိမ္ said...

  အကုိလင္းဦးေရ စာေတြဓာတ္ပုံေတြတ၀ၾကီးၾကည့္သြားပါတယ္
  ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

  Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! said...

  ၿမက္ေတြ ဖံုးလြမ္းေနတဲ႕ ေစတီေတာ္ေတြ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ မ်ားေနပါလိမ္႕..လို႕ ေတြးမိတယ္အကို

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo