ဧရာဝတီဆိုတဲ့​ ​ေသွး​

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels:

 • ဧရာဝတီြမစ်​ေပါ်၌ (၁၅၂)​ေပြမင့်​ေသာ ကမ္ဘာ​ေပါ်တွင် (၁၅)ခု​ေြမာက် အြကီး​ဆံုး​ ြမစ်ဆံု​ေရကာတာ တည်​ေဆာက်ြခင်း​စီမံကိန်း​နှင့်​ ပတ်သက်၍ အသိပညာရှင်၊​ အတတ်ပညာရှင်များ​အြပင် စာ​ေပ၊​ ဂီတ အနုပညာရပ်ဝန်း​တစ်ခုလံုး​မှ ဤစီမံကိန်း​အား​ တား​ြမစ် ရှုတ်ချ​ေနသည်ကို ​ေတွ့​ေန ြကား​ေနရသည်။

  ဧရာဝတီကို ​ေတး​ေရး​ဆရာ၊​ အဆို​ေတာ်​ေတွ ရာဇဝင်ထဲက သတို့​သမီး​အြဖစ်၊​ သက်ရှိြမစ်အြဖစ် ခံစား​ြကသည်၊​ ကဗျာဆရာ​ေတွရဲ့​ ခံစား​ြကည်နူး​စရာ ြမင်ကွင်း​ အိမ်မက် ဖွဲ့​တည်ရာြဖစ်သည်။ အနုပညာ ခံစား​သူတို့​၏ အ​ေတွး​၊​ အ​ေရး​တို့​နှင့်​ ြပည့်​နှက်​ေန​ေသာ မိခင်ဧရာဝတီအား​ အလှပျက်စီး​ေစမည့်​ စီမံကိန်း​ြကီး​ကို ​ေတွး​ြပီး​ စိတ်မ​ေကာင်း​ြဖစ်မိသည်။ ထို့​ထက် မှီတင်း​ အသက်ရှင်် လုပ်ကိုင်​ေနြက​ေသာ ြပည်သူများ​အ​ေပါ် သက်​ေရာက်နိုင်​ေသာ ​ေနာက်ဆက်တွဲ ​ေဘး​ဒုက္ခဆိုး​များ​ကို သိရသည့်​အခါ စိုး​ရိမ်ထိတ်လန့်​မှုများ​ ပိုမိုြပင်း​ထန်လာခဲ့​သည်။
  တက်ြကွစွာ ပါဝင်လှုပ်ရှား​ေန​ေသာ ရဲတိုက် (ဓါတ်ပံု-ဧရာဝတီ)

  သဘာဝဆိုး​ကျိုး​များ​ ြဖစ်​ေပါ်နိုင်ြပီး​ ရာသီဥတု​ေြပာင်း​လဲမှုများ​၊​ လူ​ေတွပင်မဟုတ်ဘဲ၊​ သဘာဝဇီဝ​ေြပာင်း​လဲမှု​ေြကာင့်​ ဧရာဝတီ​ေပါ်တွင် ​ေပါက်ဖွား​ရှင်သန် ​ေနထိုင်ြက​ေသာ ငှက်များ​၊​ ငါး​မျိုး​စိတ်များ​၊​ ဧရာဝတီလင်း​ပိုင်များ​ ​ေသဆံုး​ ​ေပျာက်ရှသွား​မည်။ ဤကဲ့​သို့​ေသာ ဆိုး​ကျိုး​များ​ကို သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့​အစည်း​များ​က လစ်လျူရှူြပီး​ လုပ်ကိုင်​ေနြကသည်။

  ကချင်လူငယ်ကွန်ယက်မှ ထုတ်​ေဝ​ေသာ စာများ​အား​ ဖတ်ြကည့်​ရာ ဆည်အတွင်း​ေရများ​ ​ေရ​ေသြဖစ်​ေနပါက ပုပ်သိုး​လာ​ေသာ ဇီဝရုပ်ြကွင်း​များ​ကို စား​သံုး​ေနထိုင်ြက​ေသာ ဘတ်တီး​ရီး​ယား​များ​က ​ေရထဲတွင် ရှိ​ေန​ေသာ ြပဒါး​ဓါတ် (မာကျူရီ)များ​ကို မီသိုင်း​မာကျူရီ (methylmercury) အြဖစ်သို့​ ​ေြပာင်း​လဲ​ေြကာင်း​၊​ ထိုြပဒါး​ဓါတ်များ​သည် လူများ​ကို ဒုက္ခ​ေပး​နိုင်​ေြကာင်း​ ​ေရး​သား​ထား​ကို ဖတ်ရ၍ အသက်အန္တရာယ်ကို တိုက်ရိုက် ဒုက္ခ​ေပး​နိုင်​ေြကာင်း​ သိရသည်။

  ဧရာဝတီြမစ်​ေရကာတာြကီး​ ​ေဆာက်လုပ်ြပီး​စီး​သည်ဆိုြကပါစို့​………။ ဆည်ကျိုး​လျှင် ြဖစ်​ေပါ်လာမည့်​ အန္တရာယ်များ​၊​ လူ့​အသက်ဆံုး​ရှံုမှုများ​အတွက် တရုတ်ကုမ္ပဏီနှင့်​ အစိုး​ရတာဝန်ရှိသူများ​ မည်သို့​မည်ပံု တာဝန်ယူ​ေပး​မည်နည်း​။

  အကျိုး​အြမတ်တဲ့​လား​။……..။ တရုတ်ကုမ္ပဏီမှ ၇၀%၊​ ြမန်မာအစိုး​ရမှ ၂၀ %၊​ ကျန် ၁၀% အား​ အကျိုး​ေဆာင်ပွဲစား​ကုမ္ပဏီအား​ ​ေပး​ရမည်။ ကိုယ့်​နိုင်ငံတွင်​ေဆာက်လုပ်ခွင့်​ေပး​သည်၊​ လျှပ်စစ်မီး​အား​ တရုတ်ကယူမည်။ အမိ​ေြမရှိ တိုင်း​ရင်း​သား​များ​၏ အသက်အန္တရာယ်များ​နှင့်​အတူ သဘာဝရင်း​ြမစ်များ​ဆံုး​ရှံုး​မှုများ​ကို အကျိုး​အြမတ် ၂၀% နှင့်​ လဲယူမည်။ ကိုယ့်​နိုင်ငံကပဲ အကုန်အကျခံကာ ​ေဆာက်ြပီး​ ၁၀၀% အကျိုး​အြမတ်ရယူမည်ထား​ဦး​….၊​ ထိုအ​ေပး​ယူသည် ထိုက်တန်သည်လား​။ ထို့​အြပင် အမိဧရာဝတီြမစ်​ေပါ် လုပ်ကိုင်စား​ေသာက်​ေနြက​ေသာ အလွှာမျိုး​စံု လူတန်း​စား​မျိုး​စံုအား​ မည်သည့်​နည်း​လမ်း​ြဖင့်​ အသက်ရှင်​ေနထိုင်စား​ေသာက်ခွင့်​ ​ေပး​မည်နည်း​။

  ဧရာဝတီြမစ်ဆံုစီမံကိန်း​အ​ေပါ် ကန့်​ကွက်မှုသည် ပါတီ နိုင်ငံ​ေရး​မဟုတ်။
  ဧရာဝတီြမစ်ဆံုစီမံကိန်း​အ​ေပါ် ရှုတ်ချမှုသည် နိုင်ငံ​ေတာ်ပုန်ကန်မှုမဟုတ်။
  ထို့​ထက် အ​ေရး​ြကီး​ေသာ တစ်မျိုး​သား​လံုး​အတွက် ပူး​ေပါင်း​ပါဝင်သင့်​ေသာ အမျိုး​သား​ေရး​တာဝန် အြဖစ် မှတ်ယူြက​ေစလိုပါသည်။ 


  ဧရာဝတီြမစ်သည် ယဉ်​ေကျး​မှုအဆင့်​အတန်း​ြမင့်​လှသည်ဟုဆို​ေသာ ြမန်မာနိုင်ငံ ​ေပါ်ထွန်း​လာရန် အဓိကကဏ္ဍက ပါဝင်​ေနသည် မဟုတ်ပါ​ေလာ။ ယခုအခါ မိခင် ဧရာဝတီြမစ်ြကီး​အား​ တိမ်​ေကာ ပ​ေပျာက်ရန် ြပုလုပ်ြကံစည်​ေန​ေသာ ထိုစီမံကိန်း​အား​ လံုး​ဝ လံုး​ဝ ကန့်​ကွက်သည်။ ​ေြမာက်များ​စွာ​ေသာ အ​ေသွး​အသား​နှင့်​အတူ အသက်ဆက်ခွင့်​ေပး​ေန​ေသာ ြမစ်ဧရာဝတီြကီး​အား​ စာ​ေရး​သူတို့​ ကာကွယ်ရမည့်​ အချိန်ြဖစ်​ေန​ေပြပီ။ ဆရာ ​ေမာင်စိန်ဝင်း​(ပုတီး​ကုန်း​)​ေြပာသလို ြမစ်​ေကာလျှင် တိုင်း​ြပည်​ေပျာက်မည်ကို စိတ်နှလံုး​ သွင်း​ြက​ေစလိုသည်။

  ဤတွင် ​ေဒါင်း​ကာ PDF ြဖင့်​ ဖတ်နိုင်သည်။

  လင်း​ဦး​(စိတ်ပညာ)

  8 comments:

  အျဖဴေရာင္နတ္သမီး said...

  ဧရာဝတီ ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္းကို အၾကြင္းမဲ့ ကန္႔ကြက္ျခင္းကို ထပ္ဆင့္ ေထာက္ခံပါသည္..။

  မိုးခါး said...

  ဟူးးးး
  ဧရာ၀တီအေၾကာင္း ဖတ္လုိက္ရင္ ၀မ္းနည္း လာတယ္ .. း( ဧရာ၀တီကို ကယ္တင္ျခင္းသည္ ျမန္မာလူသားမ်ိဳးႏြယ္စုကို ကယ္တင္တာနဲ႕ တူတူပါပဲ ..

  kiki said...

  ဧရာဝတီ သည္ ျမန္မာျပည္သား အားလံုးနဲ့ဆိုင္သည့္အတြက္ ၊
  ဧရာဝတီျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္းကို ကန့္ကြက္ခြင့္လည္း ျမန္မာျပည္သားအားလံုးတြင္ရွိပါသည္ ။
  ဧရာဝတီျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္းကို လံုးဝ ကန့္ကြက္ပါသည္ ။

  ခင္မင္စြာ
  မကိ

  ျမေသြးနီ said...

  ဧရာဝတီနဲ႔ ျမန္မာျပည္
  ဧရာဝတီနဲ႔ ဗမာလူမ်ဳိး
  ခြဲျခားလို႔မရဘူး...။
  ဧရာဝတီျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္းကို လံုးဝ ကန့္ကြက္ပါသည္ ။

  mstint said...

  'ျမစ္ဧရာ' လက္ရွိအခက္အခဲမ်ားေက်ာ္လႊားၿပီး ထာဝရေအးခ်မ္းစြာစီးဆင္းႏိုင္ပါေစ။
  စိတ္ဓာတ္အစဥ္ၾကည္လင္ေအးျမပါေစကြယ္။

  ေမတၱာျဖင့္
  အန္တီတင့္

  ကုိေအာင္(ပ်ဴႏုိင္ငံ) said...

  ျမစ္ဆုံေရကာတာ တည္ေဆာက္မွဳကုိ ထပ္တူထပ္မွ် ကန္႕ကြက္ပါတယ္၊ ဧရာ၀တီျမစ္ၾကီး အဓြန္႕ရွည္ပါေစ ...

  PhyoPhyo said...

  ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္းကို ကန္႔ကြက္ပါတယ္။
  ဧရာ၀တီ အျမဲ ရွင္သန္ပါေစ။

  ညီရဲသစ္ said...

  ဟုတ္တယ္ အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓာတ္ အျပည့္နဲ ့ကန္ ့ကြက္သင့္တယ္...
  ျမစ္ေဘးမွာ ေနတဲ့ ဆင္တဲသား ကၽြန္ေတာ္ကလဲ ကန္ ့ကြက္ပါတယ္ဗ်ာ...
  လင့္ပါယူသြားပါတယ္ဗ်ာ...
  ကိုျပည္သားေရ..

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo