"အလံ မလှဲပါနဲ့​ ဧရာ" သို့​မဟုတ် "ြမန်မာယူနီကုဒ်တို့​အ​ေြကာင်း​ တ​ေစ့​တ​​ေြကာင်း​"

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: ,

 • ကျွန်​ေတာ်သည် ြမန်မာစာပညာရှင်လည်း​ မဟုတ်၊​ ယူနီကုဒ်ပညာရှင်လည်း​ မဟုတ်ပါ။ သို့​ေသာ် ကျွန်​ေတာ်သည် ြမန်မာစာကို ​ေန့​တဓူဝ သံုး​စွဲ​ေနသူ ြဖစ်သည့်​အ​ေလျာက်၊​ ​ေခတ်သစ်ြမန်မာစာ၏ ​ေနာင်​ေရး​သည် ယ​ေန့​ေခတ် ​ေကျာ်ြဖတ်​ေနရ​ေသာ ြမန်မာယူနီကုဒ် အသွင်​ေြပာင်း​မှုအ​ေပါ် အနည်း​နှင့်​ အများ​ မှီတည်​ေနရသည်ကို သိြမင်​ေနသူ တဦး​ ြဖစ်ပါသည်။ ထို့​ေြကာင့်​ ြမန်မာစာ ြမတ်နိုး​သူ တဦး​ အြဖစ်လည်း​ေကာင်း​၊​ ကွန်ပျူတာနှင့်​ အင်တာနက် သံုး​စွဲသူတဦး​ အြဖစ်လည်း​ေကာင်း​ ဤ​ေဆာင်း​ပါး​ကို ​ေရး​သား​ပါသည်။

  နိဒါန်း
  ယခုတ​ေလာ အင်တာနက်တွင် ြမန်မာယူနီကုဒ်ပညာရှင်တချို့​က မြကာမီကမှ ​ေပါ်​ေပါက်လာသည့်​ ဧရာြမန်မာယူနီကုဒ်အဖွဲ့​ကို ထိုး​နှက်တိုက်ခိုက်သည့်​ အ​ေရး​အသား​များ​ တင်လာပါသည်။ ဧရာအဖွဲ့​ကလည်း​ ြပန်လည်တံု့​ြပန်​ေချပသည်ကိုြမင်ရပါသည်။ ြမန်မာစာတိုး​တက်ဖွံ့​ြဖိုး​ေရး​အတွက် ရည်ရွယ် လုပ်​ေဆာင်​ေနြကသူများ​ အချင်း​များ​ြကသည်ကို ကျွန်​ေတာ် မြမင်လိုပါ။ အ​ေြကာင်း​မှာ ဤသို့​ အချင်း​များ​ြကြခင်း​သည် ြမန်မာစာ ​ေခတ်မီတိုး​တက်​ေရး​ကို ​ေနှာင့်​ေနှး​ေစ​ေသာ​ေြကာင့်​ ြဖစ်သည်။

  ထိုပညာရှင်တို့​ အချင်း​များ​ြကရသည့်​ အရင်း​ခံအချက်မှာ ဧရာကို ယူနီကုဒ်စာလံုး​အြဖစ် ယူနီကုဒ် ပညာရှင် အချို့​က အသိအမှတ် မြပုလိုြကြခင်း​ ြဖစ်သည်။ ဧရာက မိမိတို့​သည် ယူနီကုဒ်စနစ်၏ အ​ေြခခံသတ်မှတ်ချက်ြဖစ်သည့်​ code points ​ေခါ်    သ​ေကင်္တအမှတ်အသား​ြပုစနစ်ကို တိတိကျကျ လိုက်နာ​ေသာ​ေြကာင့်​ ဧရာသည် ယူနီကုဒ်စာလံုး​ ြဖစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ အြခား​တဖက်မှ ယူနီကုဒ် ပညာရှင်တို့​ကမူ ဧရာသည် ယူနီကုဒ် သ​ေကင်္တအမှတ်အသား​ြပုစနစ်ကို အတိအကျ လိုက်နာ​ေသာ်လည်း​၊​ Unicode encoding ဟု​ေခါ်သည့်​ ယူနီကုဒ်သ​ေကင်္တ​ေြပာင်း​စနစ်ကို အြပည့်​အဝ မလိုက်နာ​ေသာ​ေြကာင့်​ ယူနီကုဒ်အစစ် မဟုတ်ဟု ဆိုသည်။ ဧရာအဖွဲ့​ကလည်း​ ဧရာသည် သ​ေဝထိုး​၊​ ယရစ်နှင့်​ ကင်း​စီး​တို့​မှ လွဲ၍ သ​ေကင်္တ​ေြပာင်း​စနစ်ကို လိုက်နာပါသည်ဟု ြပန်လည် တံု့​ြပန်သည်။ ထိုစာလံုး​ ၃ လံုး​ကို ြမန်မာယူနီကုဒ် သ​ေကင်္တ​ေြပာင်း​စနစ်အတိုင်း​ လိုက်နာ​ေရး​သား​လျှင် operating system တချို့​နှင့်​ software အများ​စုတို့​က ပံု​ေဖါ်​ေပး​နိုင်ြခင်း​ (rendering လုပ်​ေပး​နိုင်ြခင်း​) မရှိသြဖင့်​ ထို စာလံုး​ ၃ လံုး​ကို ချွင်း​ချက်ထား​ရြခင်း​ ြဖစ်သည်ဟု ဧရာအဖွဲ့​က ဆိုသည်။

  ထိုအခါ အြခား​တဖက်မှ ယူနီကုဒ်ပညာရှင်များ​က ဧရာသ​ေကင်္တ​ေြပာင်း​စနစ်သည် ဧရာစနစ်သံုး​ ကွန်ပျူတာများ​ရှိ data တို့​ကို ပျက်စီး​ေစသည်ဟု စွပ်စွဲြပန်သည်။ ဧရာအဖွဲ့​ကမူ ဤစွပ်စွဲချက်များ​ မဟုတ်မှန်​ေြကာင်း​ သက်​ေသသာဓကများ​ ြပ၍ ြပန်လည်​ေြဖရှင်း​သည်။

  ထိုသို့​ အချင်း​များ​ေနြခင်း​ မည်သို့​မည်ပံု အဆံုး​သတ်မည်ကို မခန့်​မှန်း​တတ်​ေသာ်လည်း​ ဧရာယူနီကုဒ် စာလံုး​များ​ကို သံုး​စွဲ​ေနသည့်​ ကျွန်​ေတာ်သည် ဤကိစ္စကို ထဲထဲဝင်ဝင် ​ေလ့​လာမိပါသည်။ ကျွန်​ေတာ် ​ေလ့​လာမှတ်သား​မိသည်တို့​ကို ဤ​ေဆာင်း​ပါး​ေရး​သား​ြခင်း​ြဖင့်​ အြခား​သူတို့​အား​ မျှ​ေဝလိုက်ပါသည်။

  သ​ေကင်္တ​ေြပာင်း​စနစ် (encoding) နှင့်​ ပံု​ေဖါ်စနစ် (rendering) မညီညွတ်မှု ြပဿနာ
  ြမန်မာယူနီကုဒ် သ​ေကင်္တ​ေြပာင်း​စနစ်အား​ အြပည့်​အဝ လိုက်နာသည့်​ စာလံုး​များ​ကို Windows နှင့်​ Linux တို့​မှ လွဲ၍ Mac OSX အပါအဝင် အြခား​ operating system များ​တွင် ​ေကာင်း​မွန်စွာ ဖတ်ရှု၍ မရပါ။ သ​ေဝထိုး​၊​ ယရစ်နှင့်​ ကင်း​စီး​တို့​မှ လွဲ၍ ကျန် ြမန်မာယူနီကုဒ် သ​ေကင်္တ​ေြပာင်း​စနစ်အား​ လိုက်နာထား​သည့်​ ဧရာစာလံုး​များ​ကိုမူ operating system အများ​စုတွင် ​ေကာင်း​မွန်စွာ ဖတ်ရှု၍ ရပါသည်။ ပံု (၁) မှ (၈) အထိ ရှုပါ။
  ပံု (၁) ။ ။ ဧရာစာလံုး​များ​ကို Mac OSX ၏ desktop တွင် ြမင်ရပံု

  ပံု (၂) ။ ။ ဧရာစာလံုး​များ​ကို OpenOffice (Ubuntu) တွင် ြမင်ရပံု

  ပံု (၃) ။ ။ ဧရာစာလံုး​များ​ကို FireFox (Mac OSX) တွင် ြမင်ရပံု

  ပံု (၄) ။ ။ ဧရာစာလံုး​များ​ကို FireFox (Windows) တွင် ြမင်ရပံု

  ပံု (၅) ။ ။ ဧရာစာလံုး​များ​ကို Safari (Mac OSX) တွင် ြမင်ရပံု

  ပံု (၆) ။ ။ ဧရာစာလံုး​များ​ကို Nokia OS တွင် ြမင်ရပံု

  ပံု (၇) ။ ။ ဧရာစာလံုး​များ​ကို Amazon Kindle တွင် ြမင်ရပံု

  ပံု (၈) ။ ။ ဧရာစာလံုး​များ​ကို Android OS တွင် ြမင်ရပံု

  အြခား​ေသာ​အေသးစိတ်ရုပ်ပံုများကို http://ic.ayar.co/ တွင်ြကည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

  စာဖတ်ရန် သီး​သန့်​ ထုတ်လုပ်ထား​ေသာ Amazon Kindle ​ေခါ် mobile ကွန်ပျူတာအ​ေသး​တမျိုး​ကို အသံုး​ြပု၍ ြမန်မာယူနီကုဒ်နှင့်​ ဧရာယူနီကုဒ် စာလံုး​များ​ြဖင့်​ ​ေရး​သား​ထား​ေသာ website များ​ကို ကျွန်​ေတာ် ဖတ်ရှုြကည့်​ပါသည်။ အံအား​သင့်​စရာ ​ေကာင်း​သည်မှာ အဆိုပါ mobile ကွန်ပျူတာ၌ ဧရာ ယူနီကုဒ်ြဖင့်​ ​ေရး​ထား​ေသာ စာများ​ကို ​ေကာင်း​မွန်စွာ ဖတ်ရှု၍ရ​ေသာ်လည်း​၊​ အြခား​ ြမန်မာယူနီကုဒ် စာမျက်နှာများ​ကို ​ေကာင်း​မွန်စွာ ဖတ်ရှု၍ မရြခင်း​ပင် ြဖစ်သည်။ ပံု (၉) ကို ရှုပါ။
  ပံု (၉) ။ ။ Myanmar 3 စာလံုး​များ​ကို Amazon Kindle တွင် အမှန်အတိုင်း​ မြမင်ရပံု

  ဧရာနှင့်​ အြခား​ ြမန်မာယူနီကုဒ်စာလံုး​များ​ကို Microsoft နှင့်​ Adobe software များ​တွင် မည်သို့​ မည်ပံု အလုပ်လုပ်​ေြကာင်း​ စမ်း​သပ်ြကည့်​ရာ စမ်း​သပ်သည့်​ software အား​လံုး​တို့​၌ ဧရာစာလံုး​များ​ ကို ​ေကာင်း​မွန်စွာ ြမင်ရ​ေသာ်လည်း​ အြခား​ြမန်မာယူနီကုဒ်စာလံုး​များ​ကိုမူ ​ေကာင်း​မွန်စွာ မြမင်ရပါ။ ပံု (၁၀) မှ (၁၃) ကို ရှုပါ။
  ပံု (၁၀) ။ ။ Myanmar 3 စာလံုး​များ​ကို Adobe InDesign (Mac OSX) တွင် အမှန်အတိုင်း​ မြမင်ရပံု

  ပံု (၁၁) ။ ။ JackX နှင့်​ M-Myanmar 4 စာလံုး​များ​ကို Adobe Illustrator (Mac OSX) တွင် အမှန်အတိုင်း​ မြမင်ရပံု

  ပံု (၁၂) ။ ။ M-Myanmar 4 စာလံုး​များ​ကို Adobe PhotoShop (Windows) တွင် အမှန်အတိုင်း​ မြမင်ရပံု

  ပံု (၁၃) ။ ။ JackX စာလံုး​များ​ကို Adobe PhotoShop (Windows) တွင် အမှန်အတိုင်း​ မြမင်ရပံု

  ဤသက်​ေသသာဓကများ​ကို ​ေထာက်ချင့်​၍ ​ေကာက်ချက်ဆွဲရပါက (ဧရာမှ အပ ြဖစ်​ေသာ) ြမန်မာယူနီကုဒ်စနစ်သည် ယူနီကုဒ်သ​ေကင်္တ​ေြပာင်း​စနစ်ကို အြပည့်​အဝ လိုက်နာသြဖင့်​ နာမည်​ေကာင်း​ ရထိုက်​ေသာ်လည်း​၊​ လက်​ေတွ့​၌မူ အချို့​ operating system များ​နှင့်​ လူသံုး​များ​သည့်​ software များ​တွင် ​ေကာင်း​မွန်စွာ အသံုး​ချနိုင်သည့်​ အဆင့်​ကို မ​ေရာက်​ေသး​ဟု ဆိုရပါလိမ့်​မည်။ အြခား​တဖက်တွင်မူ အထက်​ေဖါ်ြပပါ အြဖည့်​အက္ခရာ ၃ မျိုး​ကို နည်း​ပညာအရ ြပင်ဆင်ြပုစုထား​သည့်​ ဧရာယူနီကုဒ်စနစ်သည် ယူနီကုဒ်သ​ေကင်္တ​ေြပာင်း​ စနစ်ကို ရာနှုန်း​ြပည့်​ မလိုက်နာသြဖင့်​ ယူနီကုဒ် ပညာရှင်အချို့​၏ ြငိုြငင်မှုကို ခံရ​ေသာ်လည်း​၊​ လက်​ေတွ့​၌ အလုပ်ြဖစ်​ေသာ​ေြကာင့်​ ကွန်ပျူတာနှင့်​ အင်တာနက်တွင် ြမန်မာစာ ​ေရး​သား​ဖတ်ရှုြကသည့်​ ပရိသတ်၏ ချီး​ကျူး​မှုကို ခံယူထိုက်ပါသည်။

  သ​ေကင်္တ​ေြပာင်း​စနစ် (encoding) နှင့်​ အက္ခရာစဉ်စနစ် (sorting) မညီညွတ်မှု ြပဿနာ
  ယူနီကုဒ်သ​ေကင်္တ​ေြပာင်း​စနစ်သည် လက်တင်အက္ခရာများ​နှင့်​ အြခား​ လွယ်ကူရှင်း​လင်း​ေသာ အက္ခရာများ​ကို မာတိကာ အစီအစဉ်အတိုင်း​ စီရာတွင် ြပဿနာမရှိ​ေသာ်လည်း​၊​ ြမန်မာအက္ခရာများ​ကို စီစဉ်ရာတွင် ြပဿနာ ရှိပါသည်။ လက်တင်စာလံုး​များ​ကို အက္ခရာစဉ်ရာတွင် ဗျည်း​နှင့်​ သရ ဟူ၍ပင် ခွဲြခား​စရာမလိုပဲ ​ေရှ့​ေနာက်စဉ်ဆက် စီချလိုက်ရံုပင် ြဖစ်သည်။ ြမန်မာအက္ခရာများ​ကို အက္ခရာစဉ်ရာ၌မူ က မှ အ အထိ ြဖစ်​ေသာ ဗျည်း​ ၃၃ လံုး​၊​ အသတ်ြပု​ေသာ ဗျည်း​ ဆယ်လံုး​၊​ ​ေရး​ချ၊​ လံုး​ြကီး​တင်၊​ ​ေချာင်း​ငင်၊​ ဝစ္စ​ေပါက်၊​ ​ေနာက်ပစ်၊​ သ​ေဝထိုး​ စ​ေသာ သရ လက္ခဏာများ​၊​ ယပင့်​၊​ ရရစ်၊​ ဝဆွဲ၊​ ဟထိုး​၊​ ယပင့်​ဝဆွဲ၊​ ယပင့်​ဟထိုး​၊​ ရရစ်ဟထိုး​ စ​ေသာ သံယုတ်များ​၊​ ပါဠိသက် သသင်္ကရိုက်သက် ​ေဝါဟာရများ​အတွက် ပါဌ်ဆင့်​ စာလံုး​များ​ကိုပါ ထည့်​သွင်း​ စီစဉ်ရသြဖင့်​ အလွန် ခက်ခဲပါသည်။
  ထို​ေြကာင့်​လည်း​ ြမန်မာယူနီကုဒ် သ​ေကင်္တ​ေြပာင်း​စနစ်ကို အများ​ဆံုး​ လက်ခံ အလုပ်လုပ်​ေပး​သည့်​ Linux operating system ၌ပင် အက္ခရာစဉ်ြခင်း​က အလုပ်လုပ်​ေသာ်လည်း​ ligation ​ေခါ် ပံု​ေဖါ် စနစ်က အလုပ်မလုပ်သြဖင့်​ အက္ခရာစဉ်ထား​ေသာ ြမန်မာယူနီကုဒ်စာလံုး​များ​ကို မှန်ကန်စွာ ဖတ်ရှုရန် မြဖစ်နိုင်​ေသး​ပါ။ ပံု (၁၄) ကို ရှုပါ။
  ပံု (၁၄) ။ ။ Ubuntu စနစ်တွင် Myanmar 3 စာလံုး​များ​ကို သံုး​၍ အက္ခရာစဉ်ရာတွင် အက္ခရာများ​ ​ေရှ့​ေနာက်စဉ်ဆက် လွဲြခင်း​၊​ စာလံုး​များ​ ထက်​ေအာက်စဉ်ဆက် လွဲြခင်း​ တို့​ကို ြမင်​ေနရပံု

  ဤြဖစ်ရပ်​ေြကာင့်​ အက္ခရာစဉ်စနစ်ကို မရှိမြဖစ် အသံုး​ြပု ြကရသည့်​ ဘဏ်လုပ်ငန်း​၊​ စာရင်း​စစ်လုပ်ငန်း​၊​ စာြကည့်​တိုက်လုပ်ငန်း​ စသည်တို့​သည် လက်ရှိ ယူနီကုဒ်နည်း​စနစ်ကို မသံုး​ပဲ၊​ အြခား​ software application များ​ကိုသာ ယ​ေန့​အထိ အသံုး​ြပု​ေနြကြခင်း​ ြဖစ်သည်။

  ဧရာစာလံုး​များ​သည် ြမန်မာယူနီကုဒ်သ​ေကင်္တ​ေြပာင်း​စနစ်အား​ လိုက်နာရာတွင် သ​ေဝထိုး​၊​ ယရစ် နှင့်​ ကင်း​စီး​တို့​ကို ချွင်း​ချက်ထား​ခဲ့​သြဖင့်​ ဧရာစာလံုး​များ​ကိုသံုး​၍ အက္ခရာစဉ်ပါကလည်း​ အက္ခရာစဉ် အတိုင်း​ မှန်ကန်စွာ မ​ေပါ်သည်ကို ​ေတွ့​ရပါသည်။ တနည်း​ဆိုရပါလျှင် ဧရာကို သံုး​၍ အက္ခရာစဉ်လျှင် အက္ခရာစဉ်ဆက် ရာနှုန်း​ြပည့်​ မှန်ကန်နိုင်မည် မဟုတ်သကဲ့​သို့​၊​ အြခား​ ြမန်မာယူနီကုဒ် စာလံုး​များ​ကို သံုး​စွဲ၍ အက္ခရာစဉ်ပါကလည်း​ စဉ်ြပီး​ေသာ အက္ခရာများ​ ​ေရှ့​ေနာက်စဉ်ဆက် လွဲြခင်း​၊​ စာလံုး​များ​ ထက်​ေအာက်စဉ်ဆက် လွဲြခင်း​တို့​ ရှိ​ေနသြဖင့်​ ရာနှုန်း​ြပည့်​ မှန်ကန်စွာ ြမင်ရလိမ့်​မည် မဟုတ်ပါ။ ထို့​ေြကာင့်​ ချို့​ယွင်း​ချက် အသီး​သီး​ ရှိြကသူချင်း​ အတူတူ တဖက်နှင့်​ တဖက် အြပစ်ဖို့​ြကြခင်း​သည် ရှိရင်း​စွဲ ြပဿနာကို ​ေြပလည်​ေစမည် မဟုတ်ပါ။ ဤြပဿနာကို ​ေြပလည်​ေစလိုပါက အက္ခရာစဉ်စနစ် လွဲမှား​ရြခင်း​ အ​ေြကာင်း​ရင်း​များ​ကို ရှာ​ေဖွ​ေဖါ်ထုတ်၍ ​ေြဖရှင်း​ရန်သာ လိုအပ်ပါသည်။

  ြမန်မာယူနီကုဒ်ဇယား​၏ အား​နည်း​ချက်များ​
  အက္ခရာစဉ်စနစ် လွဲမှား​ရြခင်း​ အ​ေြကာင်း​ရင်း​များ​ကို ကျွန်​ေတာ် လက်လှမ်း​မီသ​ေရွ့​ ရှာ​ေဖွြကည့်​သည့်​ အခါ ြမန်မာယူနီကုဒ်ဇယား​ ကိုယ်၌တွင် ချို့​ယွင်း​အား​နည်း​ချက်များ​ ရှိ​ေနသည်ကို ​ေတွ့​ရပါသည်။
  ဤသို့​ြဖစ်ရြခင်း​မှာ ြမန်မာအက္ခရာများ​ကို ယူနီကုဒ်ဇယား​၌ သ​ေကင်္တအမှတ်အသား​များ​ (code points များ​) ​ေပး​ခဲ့​ြကစဉ်က ြမန်မာ့​မူရင်း​အက္ခရာစဉ်စနစ်နှင့်​ တသ​ေဝမတိမ်း​ ြဖစ်​ေအာင် ​ေပး​နိုင်ခဲ့​ြခင်း​ မရှိ​ေသာ​ေြကာင့်​ ြဖစ်သည်။ ြမန်မာယူနီကုဒ် ​ေပါ်​ေပါက််​ေရး​အတွက် ြကိုး​ပမ်း​ရာ၌ ြမန်မာစာဌာနမှ ြမန်မာစာ​ေပပညာရှင်များ​ ပါဝင်ခဲ့​ြကသည်ဟု ဆို​ေသာ်လည်း​၊​ ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ခဲ့​ေသာ ပညာရှင်အချို့​၏ အဆိုအရ ၎င်းတို့​အား​ ​ေခါ်ယူအသိ​ေပး​သည့်​အဆင့်​တွင်သာ ရှိခဲ့​ြပီး​၊​ ​ေဆွး​ေနွး​ တိုင်ပင်သည့်​ အြကိမ်အ​ေရအတွက်နှင့်​ အချိန်ပမာဏ မလံု​ေလာက်ခဲ့​ဟု သိရပါသည်။
  ြမန်မာယူနီကုဒ်ဇယား​၌ အက္ခရာစဉ်ရာတွင် ​ေနရာတည်ရှိမှုများ​ မှား​ယွင်း​ေနပါသည်။ ပံု (၁၅) ကို ရှုပါ။
  ပံု (၁၅) ။ ။ ြမန်မာယူနီကုဒ်ဇယား​၌ အက္ခရာစဉ်ပံု

  ဥပမာအား​ြဖင့်​ ယူနီကုဒ်ဇယား​တွင် ဉ (ညက​ေလး​) နှင့်​ ည (ညြကီး​) တို့​ကို ပင်ရင်း​ ဗျည်း​အုပ်စုတွင် ​ေရှ့​ေနာက်စဉ်ဆက်ထား​၍ အက္ခရာစဉ်ခဲ့​ေသာ်လည်း​၊​ ဿ (သြကီး​) ကိုမူ သ တည်ရှိရာ ပင်ရင်း​ ဗျည်း​အုပ်စုမှ သီး​သန့်​ခွဲထုတ်၍ အက္ခရာစဉ်ခဲ့​သည်ကို ​ေတွ့​ရပါသည်။ သ နှင့်​ ဿ တို့​သည် သ​ေကင်္တ အမှတ်အသား​ြပုစနစ်အရ ​ေရှ့​ဆင့်​ေနာက်ဆင့်​ တည်ရှိရမည့်​ ဗျည်း​များ​ ြဖစ်​ေသာ်လည်း​ ယခုကဲ့​သို့​ ေနရာအထား​အသို မှား​ယွင်း​မှု​ေြကာင့်​ Natural Sorting ြဖင့်​ အက္ခရာစဉ်သည့်​အခါ မှန်ကန်​ေသာ အက္ခရာစဉ်အတိုင်း​ မြမင်ရြခင်း​ ြဖစ်သည်။

  တဖန် သ အက္ခရာကို နှစ်လံုး​ဆင့်​ထား​သည့်​ ဿ ကို ဗျည်း​အြဖစ် သတ်မှတ်၍ သီး​သန့်​ေနရာ ​ေပး​ထား​ေသာ်လည်း​၊​ ဋ (ဋသန်လျင်း​ချိတ်) နှင့်​ ဌ (ဌဝမ်း​ဘဲ) အက္ခရာတို့​ကို နှစ်လံုး​ဆင့်​ထား​သည့်​ ဋ္ဌ ကိုမူ ြမန်မာယူနီကုဒ်ဇယား​၌ မည်သည့်​ေနရာမှ မ​ေပး​ပဲ ချန်လှပ်ထား​ခဲ့​သည်ကို ​ေတွ့​ရပါသည်။ အမှန်တွင် ဿ နှင့်​ ဋ္ဌ သည် အြခား​ အက္ခရာနှင့်​ တွဲဖက်မှ စာလံုး​အြဖစ် တည်ရှိနိုင်သည့်​ ဂုဏ်ရည်တူ အက္ခရာများ​ ြဖစ်ြကပါသည်။

  ထို့​ြပင် Myanmar Vowel Sign E Above ဟု သံုး​နှုန်း​ကာ ယူနီကုဒ် အမှတ်စဉ် 1035 အြဖစ် ​ေနရာ ချထား​သည့်​ --ဵ အက္ခရာသည် စင်စစ်အား​ြဖင့်​ မွန် သရစာလံုး​ ြဖစ်​ေသာ်လည်း​ ယူနီကုဒ် ဇယား​၌ ြမန်မာအက္ခရာ အြဖစ်သာ ​ေဖါ်ြပထား​ပါသည်။ ပံု (၁၆) ကို ရှုပါ။
  ပံု (၁၆) ။ ။ မွန်သရစာလံုး​ကို ြမန်မာအက္ခရာစာရင်း​၌ ထည့်​သွင်း​ထား​ပံု

  ဤမျှသာမက ြမန်မာစာလံုး​များ​အား​ ြမန်မာယူနီကုဒ် စံနှုန်း​နှင့်​အညီ အက္ခရာစဉ်ရာတွင် ြမန်မာ အဘိဓာန်၏ အက္ခရာစဉ်ပံုနှင့်​ ကွဲလွဲ​ေနသည်ကို ​ေတွ့​ရပါသည်။ က အက္ခရာအား​ အက္ခရာစဉ်ပံုတွင် ထပ်တူြဖစ်​ေသာ်လည်း​၊​ က တွင် ဗျည်း​တွဲများ​ တွဲလိုက်သည်နှင့်​ ကွဲလွဲမှု ရှိလာသည်ကို ​ေတွ့​ရပါ သည်။ ထို့​ြပင် နှစ်​ေချာင်း​ငင်ကို တစ်​ေချာင်း​ငင်၏ အထက်တွင် အက္ခရာစဉ်ထား​ြခင်း​၊​ ဗျည်း​တွဲများ​ မြပီး​ခင် ကက်ကရာ ဆိုသည့်​ အသတ်စဉ်များ​ ဝင်လာြခင်း​ စသည့်​ မရှိသင့်​ေသာ အမှား​များ​ ရှိ​ေနသည်ကိုလည်း​ ​ေတွ့​ြမင်ရပါသည်။

  အထက်ပါ အား​နည်း​ချက်များ​မှာ ကျွန်​ေတာ် လတ်တ​ေလာ ​ေတွ့​ြမင်ရသည့်​ အား​နည်း​ချက်များ​သာ ြဖစ်ြပီး​၊​ ယခုထက် အချိန်​ေပး​ြပီး​ ​ေလ့​လာပါက အြခား​ အား​နည်း​ချက်များ​ကိုပါ ထပ်​ေတွ့​ေကာင်း​ ​ေတွ့​ရနိုင်ပါသည်။ ဘာသာ​ေဗဒ ​ေလ့​လာ​ေနသူတဦး​ြဖစ်သည့်​ ကိုညီလင်း​ဆက်က ြမန်မာအက္ခရာ စနစ်သည် ဖွဲ့​စည်း​ပံုအား​ြဖင့်​ ရှုပ်​ေထွး​လှ​ေသာ​ေြကာင့်​ အက္ခရာစဉ်ရာတွင် ြပဿနာ အများ​အြပား​ ရှိနိုင်​ေြကာင်း​နှင့်​ ကွန်ပျူတာစနစ် တခုမှ တခုသို့​ ​ေြပာင်း​လဲသည့်​အခါတွင်လည်း​ အခက်အခဲများ​စွာ ြကံု​ေတွ့​ရနိုင်​ေြကာင်း​ ​ေြပာဆိုခဲ့​ဖူး​ပါသည်။

  မည်သို့​ပင်ြဖစ်​ေစ၊​ အစ မ​ေကာင်း​သြဖင့်​ အ​ေနှာင်း​မ​ေသချာ ြဖစ်​ေနရသည့်​ ြမန်မာယူနီကုဒ်စနစ်တွင် အား​နည်း​ချက်များ​ ရှိ​ေနသည်ကို အသိအမှတ်ြပု၍ ြပုြပင်ရမည့်​အစား​၊​ ဤအမှား​များ​ေြကာင့်​ ဆင့်​ပွား​ ြဖစ်ရ​ေသာ အဆင်မ​ေြပမှုများ​ကို နည်း​ပညာသံုး​၍ ​ေကျာ်လွှား​ြပုြပင်ထား​သည့်​ ဧရာယူနီကုဒ်စာလံုး​ များ​ကို ြမန်မာယူနီကုဒ်စာလံုး​များ​ စာရင်း​မှ ပထုတ်ရန် ြကိုး​ပမ်း​ြခင်း​သည် မသင့်​ေလျာ်​ေသာ ြဖစ်ရပ်၊​ ​ေခတ်သစ် ြမန်မာစာ ဖွံ့​ြဖိုး​တိုး​တက်​ေရး​ကို အတား​အဆီး​ြပု​ေသာ လုပ်ရပ်တခု အြဖစ် ကျွန်​ေတာ် ရှုြမင်ပါသည်။

  အထက်တွင် ​ေဖာ်ြပထား​ေသာ ချို့​ယွင်း​ချက်များ​ကို ​ေြဖရှင်း​ရန်မှာ ဧရာကို ​ေဝဖန် ​ေနြကသည့်​ ပညာရှင်များ​ ကိုယ်တိုင် ပါဝင် လုပ်ကိုင်​ေနသည့်​ Myanmar Unicode and National Language Processing Research Center (MMNLP) တွင် အဓိက တာဝန်ရှိပါသည်။ ယူနီကုဒ်သ​ေကင်္တ​ေြပာင်း​စနစ်နှင့်​ ြမန်မာအက္ခရာစဉ်စနစ် ညီညွတ်သွား​သည်နှင့်​ တြပိုင်နက် ဧရာအဖွဲ့​ကလည်း​ ယူနီကုဒ်သ​ေကင်္တ​ေြပာင်း​စနစ်အတိုင်း​ အတိအကျ လိုက်နာသည့်​ ဧရာစာလံုး​များ​ကို ထုတ်​ေဝမည်ဟု ဆိုထား​ရာ၊​ ဤြဖစ်ရပ်ကို အနာဂတ် ြမန်မာယူနီကုဒ်​ေလာက၏ အလား​အလာ​ေကာင်း​တခုအြဖစ် ကျွန်​ေတာ် ယူဆပါသည်။

  လက်ရှိြမန်မာယူနီကုဒ်စနစ်နှင့်​ Unicribe နည်း​ပညာ
  ယူနီကုဒ်စာလံုး​များ​အား​ ယူနီကုဒ်သ​ေကင်္တ​ေြပာင်း​စနစ်ြဖင့်​ ​ေြပာင်း​လဲြပီး​ေနာက် ကွန်ပျူတာ​ေပါ်၌ မှန်ကန်စွာ ြမင်ရနိုင်ရန်အတွက် Microsoft Windows က ထုတ်လုပ်သည့်​ Unicribe နည်း​ပညာ လိုအပ်ပါသည်။ Uniscribe ကို shaping engine ဟုလည်း​ ​ေခါ်ြကသည်။ Unicribe သည် ကွန်ပျူတာ က နား​လည်​ေအာင် Unicode နည်း​အရ ရိုက်လိုက်​ေသာ စာလံုး​များ​ (input text များ​) ကို စာဖတ်သူ က မျက်ြမင်သ​ေဘာအရ အမှန်အတိုင်း​ ြမင်ရ​ေအာင် (visual sequence အြဖစ်) ​ေဆာင်ရွက်​ေပး​သည်။ ထို့​ြပင် အနက်တူအက္ခရာများ​အား​ သက်ဆိုင်ရာ စာဖွဲ့​ပံုနည်း​စနစ်အရ ​ေနရာအထား​အသို မှန်ကန်​ေအာင် ပံုသဏ္ဍာန်​ေြပာင်း​၍ အစား​ထိုး​ြခင်း​ (glyph substitution) ြပုလုပ်​ေပး​သည်။

  Uniscribe နည်း​ပညာသည် ြမန်မာအပါအဝင် ြဗဟ္မီအက္ခရာစနစ်ကို အ​ေြခြပုသည့်​စာ​ေပများ​နှင့်​ တရုတ်၊​ အာ​ေရဗီ စသည့်​ စာ​ေပများ​အတွက် အလွန် အသံုး​ဝင်ပါသည်။ သို့​ေသာ် ြပဿနာရှိသည်မှာ ြမန်မာ ယူနီကုဒ် အက္ခရာစဉ်စနစ်ကို Microsoft Windows က အသိအမှတ် မြပု​ေသး​သြဖင့်​ ၎င်း၏ Unicribe နည်း​ပညာကိုလည်း​ ြမန်မာယူနီကုဒ်သမား​တို့​ အသံုး​ချ၍ မရ​ေသး​ြခင်း​ ြဖစ်သည်။ အကျိုး​ဆက် အား​ြဖင့်​ Uniscribe နည်း​ပညာကို အား​ထား​အသံုး​ြပုရသည့်​ Myanmar3, Parabaik, Padauk, Thanlwin, WinuniInnwa, MyMyanmar, Yunghkio စသည့်​ ြမန်မာယူနီကုဒ်စာလံုး​များ​ကို သံုး​၍ စာရိုက်ပါက စာလံုး​များ​ ချက်ချင်း​မ​ေပါ်ြခင်း​၊​ ​ေရး​သား​လိုသည့်​စာတို့​ကို အစဉ်အတိုင်း​မဟုတ်ပဲ ​ေရှ့​ေနာက် ​ေြပာင်း​ြပန် ရိုက်ရြခင်း​များ​ကို စသည်တို့​ကို ြကံု​ေတွ့​ရပါသည်။ အရင်လာ အရင်ရိုက်သည့်​ လက်နှိပ်စက်နည်း​ကို အသံုး​ြပုမည်ဆိုပါကလည်း​ ​ေရှ့​ေနာက်​ေြပာင်း​ြပန် ရိုက်ထား​ေသာ စာတို့​အား​ ကွန်ပျူတာမှတ်ဉာဏ်ကို အသံုး​ြပု၍ ဗျည်း​၊​ ဗျည်း​တွဲ၊​ သရ၊​ အသတ် စသည့်​ အစီအစဉ်အတိုင်း​ တမဟုတ်ချင်း​ မှတ်သား​ရသြဖင့်​ ကွန်ပျူတာအား​ ဝန်ပိ​ေစသည့်​အြပင် လုပ်ငန်း​လည်း​ မတွင်ကျယ်ပါ။

  Unicribe နည်း​ပညာကို အသံုး​ချခွင့်​ မရသည့်​ ြမန်မာယူနီကုဒ်စာလံုး​များ​အား​ ကွန်ပျူတာလက်ကွက်တွင် ရိုက်သည့်​ အဆင့်​မှ ကွန်ပျူတာမှန်သား​ြပင်​ေပါ်တွင် စာ​ေပါ်​ေစသည့်​ အဆင့်​အထိ လုပ်ငန်း​စဉ် အဆင့်​ဆင့်​ကို ြမန်မာယူနီကုဒ်ပညာရှင်တဦး​ြဖစ်သည့်​ ဦး​ေငွထွန်း​က ၎င်း​ေရး​သား​သည့်​ Myanmar Unicode Myths vs. Truths ​ေဆာင်း​ပါး​ စာမျက်နှာ ၁၃ နှင့်​ ၁၄ တို့​တွင် ​ေအာက်ပါအတိုင်း​ ​ေဖာ်ြပခဲ့​သည်။ ပံု (၁၇) နှင့်​ (၁၈) ကို ရှုပါ။
  ပံု (၁၇) ။ ။ အက္ခရာတလံုး​အတွက် ကွန်ပျူတာက လုပ်​ေဆာင်​ေပး​ရသည့်​ လုပ်ငန်း​စဉ် အဆင်ဆင့်​

  ပံု (၁၈) ။ ။ ြမန်မာစာတလံုး​အတွက် ကွန်ပျူတာက လုပ်​ေဆာင်​ေပး​ရသည့်​ လုပ်ငန်း​စဉ် အဆင်ဆင့်​

  ဤပံုများ​ကို ြကည့်​လျှင် ြမန်မာအက္ခရာတလံုး​ သို့​မဟုတ် ြမန်မာစာလံုး​တလံုး​ကို ပံု​ေပါ်​ေအာင် သွယ်ဝိုက်၍ လုပ်​ေဆာင်ရာ၌ ကွန်ပျူတာ ဦး​ေနှာက် CPU နှင့်​ မှတ်ဉာဏ် RAM တို့​ မည်​ေရွ့​မည်မျှ အလုပ်လုပ်ရပံုကို ခန့်​မှန်း​ သိရှိနိုင်ပါသည်။ သွယ်ဝိုက်၍ ပံု​ေဖါ်​ေသာ လုပ်ငန်း​စဉ်သည် Uniscribe နည်း​ပညာကို သံုး​ြခင်း​ထက် ကွန်ပျူတာကို ပိုမို ဝန်ပိ​ေစသည် ြဖစ်ရာ၊​ အလွန်လျင်ြမန်​ေသာ ကွန်ပျူတာများ​အတွက် မ​ေထာင်း​သာလှ​ေသာ်လည်း​ ကျွန်​ေတာ်တို့​ ြမန်မာနိုင်ငံသား​ အများ​စုအတွက်၊​ အထူး​သြဖင့်​ ဧရာမဟုတ်သည့်​ ြမန်မာယူနီကုဒ်စာလံုး​များ​ကို အင်တာနက်တွင် ဖတ်ရှု​ေရး​သား​ြကသူများ​ အတွက် အခက်အခဲ ရှိပါသည်။ အ​ေြကာင်း​မှာ အင်တာနက်စာမျက်နှာများ​ကို လွှင့်​တင်ရာ တွင် မိမိ၏ ကွန်ပျူတာ တလံုး​သာမက hosting နှင့်​ sharing လုပ်ရသည့်​ computer server များ​နှင့်​ database များ​ပါ ပါဝင်ပတ်သက်​ေနသည် ြဖစ်ရာ၊​ အရွယ်ပမာဏ အသင့်​အတင့်​ ရှိသည့်​ file များ​၊​ post များ​နှင့်​ comment များ​ကို ထည့်သွင်းသည့်အခါ သို့​မဟုတ် ြပန်လည်ရယူရန်​ ေတာင်းဆိုြခင်းများ လုပ်လျှင်ပင် hosting နှင့်​ sharing လုပ်ရသည့်​ computer server များ​တွင် လုပ်ငန်း​တွင်ကျယ်မှုကို သိသိသာသာ ထိခိုက်​​ေနှးေကွး​ေစနိုင်ပါသည်။

  အမှန်စင်စစ် လူဦး​ေရ ငါး​ေသာင်း​ခန့်​သာရှိ​ေသာ အင်ဒိုနီး​ရှား​ လူမျိုး​စုငယ်တခု၏ ယူနီကုဒ်စနစ်ကိုပင် Microsoft Windows က အသိအမှတ်ြပု၍ Uniscribe နည်း​ပညာကို အသံုး​ြပုခွင့်​ ​ေပး​ထား​ပါသည်။ လူဦး​ေရ သန်း​ေပါင်း​ ၅၀ ​ေကျာ် ရှိ​ေသာ ြမန်မာနိုင်ငံတွင် လွန်ခဲ့​ေသာ ဆယ်နှစ်​ေကျာ်ကတည်း​က ​ေပါ်​ေပါက်ခဲ့​သည့်​ ြမန်မာယူနီကုဒ်ကို Microsoft Windows က အသိအမှတ်ြပုလာ​ေအာင် ​ေဆာင်ရွက်​ေပး​ရမည့်​တာဝန်သည် MMNLP အဖွဲ့​၏ တာဝန်သာ ြဖစ်သည်ဟု ကျွန်​ေတာ် ရိုး​သား​စွာ ြမင်မိပါသည်။

  ြမန်မာယူနီကုဒ်နှင့်​ ြမန်မာတိုင်း​ရင်း​ ဘာသာစာ​ေပများ​
  ထိုင်း​နှင့်​ တရုတ် ြမန်မာနယ်စပ်​ေဒသရှိ Tai Tham, Dai Lue စသည့်​ လူမျိုး​စုငယ်များ​တွင် ြမန်မာအက္ခရာများ​နှင့်​ ဆင်တူ​ေသာ စာ​ေပများ​ ရှိြကရာ၊​ ထိုစာ​ေပများ​၌ပင် သီး​သန့်​ ယူနီကုဒ်ဇယား​များ​ ရှိြကပါသည်။ သို့​ေသာ် ြမန်မာယူနီကုဒ်သ​ေကင်္တ​ေြပာင်း​စနစ်ကို အြပည့်​အဝလိုက်နာသည့်​ ယူနီကုဒ် စာလံုး​များ​ကို ြပန်ြကည့်​ပါက ဗမာယူနီကုဒ်မှတပါး​ Yunghkio ဆိုသည့်​ ရှမ်း​ယူနီကုဒ် တမျိုး​ကိုသာ တီထွင်​​ထား​နိုင်ေသး​သည်ကိုသာ ​ေတွ့​ြမင်ရပါသည်။ သို့​ေသာ် အဆိုပါ ရှမ်း​စာလံုး​ အတွက်ပင်လျှင် အက္ခရာစဉ်သည့်​ စနစ်ကို ယ​ေန့​တိုင် တီထွင်​ေပး​နိုင်ြခင်း​ မရှိ​ေသး​ပါ။

  ဧရာယူနီကုဒ်စနစ်၌မူ ကရင်၊​ ကယား​၊​ ကယား​လီ၊​ ပအို့​ဝ်၊​ ပ​ေလာင်၊​ ဗမာ၊​ မွန်၊​ ရှမ်း​ ဆိုသည့်​ တိုင်း​ရင်း​သား​ ယူနီကုဒ်စာလံုး​များ​ကိုပါ တီထွင်​ေပး​ထား​ပါသည်။ ဧရာစာလံုး​တလံုး​ရှိရံုြဖင့်​ ြမန်မာတိုင်း​ရင်း​သား​စာ​ေပများ​ကိုပါ ​ေရး​သား​၊​ ဖတ်ရှုနိုင်သည့်​ အခွင့်​အ​ေရး​များ​ရှိသည်။ ကွန်ပျူတာလက်ကွက် တမျိုး​ထက် ပို၍ သံုး​စွဲ​ေသာ တိုင်း​ရင်း​သား​တို့​အတွက်လည်း​ တမျိုး​ထက် ပို​ေသာ လက်ကွက်များ​ကို တီထွင်​ေပး​ထား​ပါသည်။ ပို၍ ထူး​ြခား​သည်မှာ တိုင်း​ရင်သား​ ယူနီကုဒ် တမျိုး​စီအတွက် စာလံုး​နှင့်​ လက်ကွက် တမျိုး​စီကို သီး​သန့်​ install လုပ်၍ ထည့်​သွင်း​စရာ မလိုပဲ၊​ ဧရာစာလံုး​ တမျိုး​တည်း​ကို install လုပ်ရံုြဖင့်​ တိုင်း​ရင်း​သား​ စာလံုး​စံု လက်ကွက်စံုတို့​ကို အသံုး​ြပုနိုင်ြခင်း​ြဖစ်သည်။ ဤစနစ်သည် ြပည်​ေထာင်စုစနစ်ကို အရှင်း​လင်း​ဆံုး​ ​ေဖာ်ကျူး​ေသာစနစ် ြဖစ်သည်ဟုပင် ကျွန်​ေတာ် ခံစား​မိပါသည်။ ပံု (၁၉) ကို ရှုပါ။
  ပံု (၁၉) ။ ။ ဧရာယူနီကုဒ် တိုင်း​ရင်း​သား​စာလံုး​များ​နှင့်​ လက်ကွက်များ​ စာရင်း​

  ထိုမှတပါး​ ဧရာစနစ်တွင် စာလံုး​ဒီဇိုင်း​ (type faces) အမျိုး​မျိုး​ကို တီထွင်​ေပး​ထား​သည် ြဖစ်ရာ၊​ ဧရာ ယူနီကုဒ်ကို သံုး​စွဲြကသည့်​ ြမန်မာတိုင်း​ရင်း​သား​ယူနီကုဒ်သမား​ မှန်သမျှ အင်တာနက် စာမျက်နှာများ​ေပါ်တွင် ြဖစ်​ေစ၊​ စာအုပ် စာတမ်း​များ​ ရိုက်နှိပ်ထုတ်​ေဝရာတွင် ြဖစ်​ေစ ဧရာစာလံုး​ဒီဇိုင်း​ အမျိုး​မျိုး​ကို သံုး​စွဲနိုင်ြကပါသည်။ ဤအခွင့်​အလမ်း​မျိုး​ကို အြခား​ ြမန်မာယူနီကုဒ်စာလံုး​ သံုး​စွဲသူတို့​ ယ​ေန့​အထိ မရရှိြက​ေသး​ပါ။
  ပံု (၁၉) ။ ။ ဧရာယူနီကုဒ်စာလံုး​ဒီဇိုင်း​ အမျိုး​မျိုး​
  နိဂံုး
  အထက်တွင် ​ေဖာ်ြပခဲ့​သကဲ့​သို့​ operating system အများ​စုနှင့်​ အ​ေရး​ြကီး​ေသာ software application အများ​စုတို့​က လက်ရှိ ြမန်မာယူနီကုဒ်အက္ခရာစဉ် စနစ်ကို အသိအမှတ် မြပုြခင်း​ သို့​မဟုတ် နည်း​ပညာပိုင်း​အရ အ​ေထာက်အပံ့​ မြပုြခင်း​ စသည့်​ ြပဿနာများ​ ရှိ​ေန​ေသး​သြဖင့်​၊​ နိုင်ငံတကာယူနီကုဒ်စနစ်က ​ေပး​စွမ်း​နိုင်သည့်​ အကျိုး​ေကျး​ဇူး​နှင့်​ ြမန်မာယူနီကုဒ်သံုး​စွဲသူတို့​က ရယူနိုင်သည့်​ အကျိုး​အြမတ်တို့​ အြကား​ ကွာဟချက် များ​စွာ ရှိ​ေနပါ​ေသး​သည်။ ဤကွာဟချက်များ​ ပ​ေပျာက်​ေစရန် အတွက် တည်ရှိဆဲ ြပဿနာများ​ကို ​ေြပလည်​ေအာင် ​ေြဖရှင်း​ြကရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤြပဿနာများ​ကို အဓိက ​ေြဖရှင်း​ေပး​ရမည့်​သူများ​မှာ ဧရာကို ​ေဝဖန်လျက်ရှိသည့်​ MMNLP အဖွဲ့​ဝင်များ​သာ ြဖစ်ြကပါသည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်များ​ အ​ေနြဖင့်​ မိမိတို့​ကိုယ်တိုင် ​ေြဖရှင်း​ရမည့်​ ြပဿနာ များ​အား​ အချိန်​ေပး​၍ မ​ေြဖရှင်း​ပဲ၊​ ဧရာကို ြမန်မာယူနီကုဒ်စာရင်း​မှ ဖယ်ထုတ်ရန် အချိန်အကုန်ခံ၍ ြကိုး​ပမ်း​ေနြခင်း​သည် တလွဲဆံပင် ​ေကာင်း​ြခင်း​မျှသာ ြဖစ်ပါသည်။

  ကျွန်​ေတာ်၏ အြမင်အရ ​ေြပာရလျင် ​ေပါ်​ေပါက်​ေနခဲ့​သည်မှာ ဆယ်နှစ်​ေကျာ် ြကာြပီ ြဖစ်​ေသာ်လည်း​ ယ​ေန့​တိုင် ​ေခတ်မစား​ေသး​သည့်​ ြမန်မာယူနီကုဒ်စနစ်အား​ ယူနီကုဒ် သံုး​စွဲလိုြကသည့်​ ​ေခတ်မီ ြမန်မာ ကွန်ပျူတာ အင်တာနက်သမား​များ​နှင့်​ နီး​စပ်​ေအာင် ဧရာအဖွဲ့​က အခ​ေြကး​ေငွမပါပဲ ကုသိုလ်ြဖစ် ​ေဆာင်ရွက်​ေပး​ေနြခင်း​ ြဖစ်သည်။

  ကျွန်​ေတာ်သည် ဧရာအဖွဲ့​၏ ​ေစတနာနှင့်​ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ကို နား​လည် ယံုြကည်သည် ြဖစ်ရာ လက်ရှိ ြမန်မာယူနီကုဒ် ြပဿနာများ​ ​ေြပလည်သွား​ေသာ တ​ေန့​တွင် ​ေပါ်​ေပါက်လာမည့်​ ဧရာယူနီကုဒ်စာလံုး​သစ်ကို စိတ်ဝင်စား​စွာ ​ေစာင့်​ေမျှာ်​ေနမည်သာ ြဖစ်သည်။ လတ်တ​ေလာတွင်လည်း​ အြခား​ ြမန်မာယူနီကုဒ် စာလံုး​များ​ထက် အစစ အရာရာ သာလွန်​ေကာင်း​မွန်သည့်​ လက်ရှိ ဧရာယူနီကုဒ် စာလံုး​များ​ကို ​ေကျနပ်အား​ရစွာ သံုး​စွဲ​ေနဦး​မည်သာ ြဖစ်သည်။

  ထို့​ေြကာင့်​ “အလံမလှဲပါနှင့်​ ဧရာ” ဟူ၍သာ ဧရာအဖွဲ့​သို့​ ကျွန်​ေတာ်​ေြပာလိုပါသည်။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

  3 comments:

  jasmine(ေတာင္ၾကီး) said...

  ူယူသြားပါတယ္
  ေက်းဇူးလဲတင္ပါတယ္ရွင္။

  Anonymous said...

  http://lionslayer.yoeyar.com/?p=654

  သိ ဂၤ ါ ရ said...

  ဧရာ Unicode အေၾကာင္း သိရလို႔ ...

  ေက်းဇူးပါ ... ကိုလင္းဦး ခင္ဗ်ား .......

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo