နား​ခံ​ေတာ် မူလနိဒါန်း​

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: ,

 • ကျွန်ုပ်သည် ၁၂၉၂ ခုနှစ်မှစ၍ ြမန်မာဘုရင်မင်း​ြမတ်လက်ထက် “​ေနာ်ရထာ​ေကျာ်ထင်”ဘွဲ့​ရ လွှတ်​ေတာ်စာ​ေရး​ေတာ်ြကီး​ ရာထူး​၊​ အဂင်္လိပ်အစိုး​ရလက်ထက် ကျက်သ​ေရ​ေဆာင် ​ေရွှစလွယ်နှင့်​ အမှုထမ်း​ေကာင်း​တံဆိပ်ရ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်​ေကျာင်း​ေတာ်ြကီး​မှ “မဟာဝိဇ္ဇာ”ဘွဲ့​ထူး​အပ်နှင်း​ြခင်း​ခံရသူ ပုဂံဝန်​ေထာက်မင်း​ ဦး​တင်အား​ ြကိုြကား​ြကိုြကား​ ပါဠိဘာသာြပန်ဆရာတစ်ဦး​ြဖစ်ရာ အား​လပ်​ေသာ အခါများ​၌ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း​ ဦး​တင်၏ထံတွင် ြမန်မာ​ေရး​ထံုး​၊​ ထီး​သံုး​၊​ နန်း​သံုး​၊​ လွှတ်​ေတာ် အမှတ်အသား​မှ စ၍ ပျို့​၊​ ကဗျာ၊​ လကင်္ာများ​ကို သင်ြကား​ဆည်း​ပူး​ခဲ့​သြဖင့်​ ဦး​တင်မှာ ကျွန်ုပ်၏ “ြမန်မာစာြပဆရာ” ြဖစ်​ေပသည်။

  ထိုစဉ်အခါ ဦး​တင်သည် ကျွန်ုပ်အား​ သား​ရင်း​တမျှ ခင်မင်ြကင်နာ သင်ြကား​ေပး​ရံုမက မိမိပိုင် ​ေပစာ၊​ ပုရပိုက်များ​နှင့်​ လွှတ်​ေတာ်အမှတ်အသား​ စ​ေသာ လက်​ေရး​စာ ပံုနှိပ်ကျမ်း​စာ​ေပါင်း​ ၂၀၀ ​ေကျာ်ကို သ​ေဘာရှိ ကူး​ယူခွင့်​ြပုကာ အပ်နှင်း​ထား​သည့်​ြပင် နား​မလည်​ေသာ အချက်တို့​ကိုလည်း​ စိတ်ရှည်စွာ အပင်ပန်း​ခံ၍ ရှင်း​လင်း​ြပသ​ေသာ​ေြကာင့်​ ယခုထက်တိုင် ​ေကျး​ဇူး​တင်၍ မဆံုး​နိုင်​ေအာင် ရှိပါသည်။ ဦး​တင်မှာ ကင်း​ဝန်မင်း​ြကီး​၏ တပည့်​ရင်း​ြဖစ်ရာ ကင်း​ဝန်မင်း​ြကီး​နှင့်​ ​ေယာြမို့​စား​ ဗိုလ်မှူး​ ဝန်ြကီး​ ဦး​ပုြကိး​တို့​၏ စု​ေဆာင်း​ေကာက်နှုတ်ထား​ေသာ ခွဲထား​ေကျာ်ကျမ်း​ကို လက်ကိုင်ရရှိထား​သြဖင့်​ ၎င်းမူကိုပါ အပ်နှင်း​ြပီး​ ကျွန်ုပ်အား​ ခက်ဆစ် ဂဏ္ဍိ အ​ေရး​ခိုင်း​ေသာ​ေြကာင့်​ ၁၂၉၄ ခုနှစ်က ကျွန်ုပ်သည် ဦး​တင်၏ အိမ်၌​ေန၍ ဦး​တင်နှင့်​ တိုင်ပင်ကာ (ခွဲထား​ေကျာ် ဂဏ္ဍိကျမ်း​ြကီး​)ကို ​ေရး​ခဲ့​ေပသည်။ ထိုကျမ်း​ကို ယခု ပံုမနှိပ်ရ​ေသး​ေပ။

  တစ်​ေန့​ေသာအခါ “နား​ခံ” ခွဲထား​နှင့်​ စပ်လျဉ်း​၍ “စစ်ကဲ၊​ နား​ခံ၊​ လွှတ်နား​ခံ၊​ နား​ခံမျိုး​ အြမွက်” ဟူ​ေသာ သတ်ထူး​ကဗျာကို အဓိပ္ပါယ် မရှင်း​လင်း​သြဖင့်​ ​ေမး​ြမန်း​ရာမှ အဂင်္လိပ်အစိုး​ရမင်း​တို့​ လက်ထက်က ကွယ်​ေပျာက်၍​ေန​ေသာ နား​ခံ​ေတာ် ရာထူး​အ​ေြကာင်း​ ​ေရာက်သွား​ရာ ဤဝတ္ထု၌ပါ​ေသာ အတိုင်း​ မိမိကိုယ်တိုင်​ေတွ့​ြမင်ရပံု ​ေြပာြပသြဖင့်​ ​ေသချာစွာမှတ်သား​ ​ေရး​ယူထား​လိုက်ပါသည်။

  ကျွန်ုပ်မှာ ြမန်မာစာ​ေပကို အား​ေပး​လို​ေသာ ဝတ္ထု​ေရး​ဆရာတစ်​ေယာက်ြဖစ်သည့်​အတိုင်း​ ထူး​ြခား​ေသာ နား​ခံ​ေတာ် ရာထူး​ကို အ​ေြကာင်း​ြပုကာ ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်​ေရး​သား​ရလျှင် စာ​ေပ ပရိယတ္တိ လိုက်စား​သူတို့​အတွက် အကျိုး​များ​လိမ့်​မည်ဟု ထင်မှတ်မိသြဖင့်​ သူရိယမဂ္ဂဇင်း​၏ ဦး​စီး​နာယက တည်း​ြဖတ်သူ ဦး​သိမ်း​ေမာင်နှင့်​ တိုင်ပင်ြကည့်​ရာ ဦး​သိမ်း​ေမာင်ကိုယ်တိုင်က ထပ်မံတိုက်တွန်း​ ြပန်​ေသာ​ေြကာင့်​ ဤ “နား​ခံ​ေတာ်”ဝတ္ထုကို ​ေရး​သား​ြပီး​ သူရိယသတင်း​စာတိုက်သို့​ မူပိုင် ​ေရာင်း​ချလိုက်​ေပသည်။

  နား​ခံ​ေတာ်ဝတ္ထုမှာ ​ေရှး​အခါ ပူတ​ေက​ေခါ် ​ေပါ်တူဂီလူမျိုး​များ​နှင့်​ ဇာတ်လမ်း​ခင်ကျင်း​ထား​သြဖင့်​ မူလက (ပူတ​ေကနှင့်​ နား​ခံ​ေတာ်ဝတ္ထု)ဟု အမည်​ေပး​ခဲ့​ေလသည်။ သို့​ရာတွင် ယခုအခါ ​ေခါ်​ေဝါ် လွယ်ကူ​ေစရန် “ဝါစာသိလိဌသုခစ္စာရဏ” အကျိုး​ငှာ ပူတ​ေကဟူ​ေသာ ပုဒ်ကို ြဖုတ်ြပီး​ “နား​ခံ​ေတာ်” ဝတ္ထုဟု မှည့်​ေခါ်လိုက်​ေပသည်။ (ဤဝတ္ထုကို ၁၂၉၄ ခုနှစ် နယုတ်လဆုတ် ၁ ရက်​ေန့​ထုတ် သူရိယ ရုပ်စံု သတင်း​စာ တတိယတွဲ၊​ အမှတ် ၃၂ မှစ၍ အပတ်စဉ် လစဉ် ဆံုး​သည့်​တိုင်​ေအာင် ​ေဖာ်ြပခဲ့​ေလသည်။)
  ထို့​ေနာက် ကျွန်ုပ်တို့​၏ ​ေကျး​ဇူး​ရှင်ဆရာ မန္တ​ေလး​ြမို့​၊​ မစိုး​ရိမ်တိုက် သဒ္ဒတ္ထရတနာဝလိ မဟာပါဠိ အဘိဓါန်ကျမ်း​ြပု၊​ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ၊​ ပထမ​ေကျာ် ဆရာ​ေတာ်ဦး​ဉာဏ၏ ​ေကျာင်း​ေနဖက် သူငယ်ချင်း​ြဖစ်​ေသာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်​ေကျာင်း​ေတာ် အ​ေရှ့​နိုင်ငံ ပညာရပ်များ​ဆိုင်ရာ ပါ​ေမာက္ခ ဆရာြကီး​ ဦး​ေဖ​ေမာင်တင်က ဤဝတ္ထုမှာ ဝတ္ထုသာမန်မဟုတ်ဘဲ ဦး​တင်၏ ရာဇဝင်မှတ်စုတို့​ြဖင့်​ ​ေလး​နက်စွာ ​ေရး​ထား​ြခင်း​၊​ ြမန်မာစာ​ေပကို အား​ေပး​ြမှင့်​တင်ြခင်း​၊​ ရာဇဝင်နှင့်​ တိုက်ဆိုင်၍ ​ေန့​ရက် အချိန်ပါ ညီညွတ်​ေအာင်​ေရး​ထား​ြခင်း​၊​ ဝတ္ထုဇာတ်လမ်း​ခင်း​ကျင်း​ပံု ဆန်း​ကျယ်ြခင်း​ စ​ေသာ အချက်တို့​နှင့်​ ြပည့်​နှက်​ေနသည့်​အြပင် ြမန်မာဝတ္ထုအတန်း​အစား​ကိုလည်း​ ြမှင့်​တင်၍ထား​ေသာ​ေြကာင့်​ စာအုပ်တစ်အုပ် ြဖစ်​ေြမာက်​ေစရန် ဆရာြကီး​ကပင် စီမံ​ေပး​ပါမည့်​အ​ေြကာင်း​နှင့်​ ​ေတာင်း​ပန်​ေလရာ ဆရာြကီး​မှာ ြမန်မာစာ​ေပကို အား​ေပး​လို​ေသာ မဟာဇ္ဈာသယရှိသည့်​အတိုင်း​ မိမိပါဝင်​ေသာ “ြမန်မာနိုင်ငံ ပညာ ြပန့်​ပွား​ေရး​အသင်း​”သို့​ အပ်နှံကာ ပံုနှိပ်​ေစပါ​ေြကာင်း​။

  မူလဝတ္ထု​ေရး​စဉ် တိုင်း​ြပည်လံုး​ြကိုက်ြဖစ်​ေစရန် ​ေခတ်ဆန်​ေသာ အသွား​တို့​ြဖင့်​ အြခား​ေသာ ဝတ္ထုများ​နည်း​အတိုင်း​ အချို့​ေနရာတွင် လိုသည်ထက် ပိုမိုစွာ သိုင်း​ဝိုင်း​ချဲ့​ထွင်ထား​ေသာ အချက်များ​ ပါရှိ​ေလရာ ပါ​ေမာက္ခဆရာြကီး​က အ​ေရး​မြကီး​ေသာအချက်များ​ကို ပယ်ဖျက်လျက် မှတ်ချက်အြဖစ်ြဖင့်​ အသံုး​ြပုတန်သည်ကို ​ေအာက်ဘက်ဆွဲချြပီး​ ကျနစွာ သုတ်သင်တည်း​ြဖတ်ထား​သြဖင့်​ ဖတ်ရှုသူတို့​အဖို့​ ပိုမို၍ ရှင်း​လင်း​သွား​ေပသည်။

  ဤဝတ္ထုပါ ရာဇဝင်ဗဟုသုတတို့​မှာ ဦး​တင်၏ မှတ်သား​ချက်များ​နှင့်​ ကျွန်ုပ်၏ ​ေချွး​နဲစာ မှတ်စုများ​ ြဖစ်သည့်​ြပင် ြပင်ဆင်​ေသာအခါ၌လည်း​ ပါ​ေမာက္ခဆရာြကီး​ကိုယ်တိုင် တစ်နှစ်​ေကျာ်​ေကျာ် ​ေသချာစွာ ဖတ်ရှုြပီး​မှ တည်း​ြဖတ်သံုး​သပ်ထား​သြဖင့်​ ဝတ္ထုသာမည သ​ေဘာမထား​ဘဲ ရာဇဝင်မှတ်စုသင်ခန်း​စာ တစ်ခုကဲ့​သို့​ သ​ေဘာပိုက်ြပီး​ ဖတ်ရှုသင့်​ြက​ေပသတည်း​။ 

      စိုး​ြမင့်​ (​ေရွှစြကာ)
                                  ခွဲထား​ေကျာ်၊​ ဂဏ္ဍိကျမ်း​ဆရာ
  ရန်ကုန်ြမို့​။
  ၁၂၉၇ ခုနှစ်၊​ ြပာသိုလဆုတ် ၁၄ ရက်။

  0 comments:

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo