UAE နိုင်ငံ၊ ဒူဘိုင်း စာေပေဟာေြပာပွဲေပါ် ကျွန်ေတာ့်အြမင်

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: ,
 • UAE နိုင်ငံ၊ ဒူဘိုင်းြမို့မှာ ကန္တာရ၀ဿ လူမှုေရှ့ေဆာင်အသင်းမှေနြပီး ကျင်းပတဲ့ ပထမဦးဆံုးအြကိမ် စာေပေဟာေြပာပွဲကုိ အြဖူေရာင်သံစဉ် ေရဒီယိုကေန နားေထာင်လိုက်ရြပီး အေတွးေတွ၊ စိတ်ဓါတ်ခွန်အားေတွ ဒီလို ြဖစ်ေပါ်လာပါတယ်။

  ဆရာ ေအာ်ပီကျယ်

  ဆရာေအာ်ပီကျယ်အေနနဲ့ ကုိယ့်နိုင်ငံရဲ့ ြဖစ်ေနတဲ့ ေပါ့ဆမှုေတွ၊ လိုအပ်မှုေတွကုိ ေထာက်ြပ သွားပါတယ်။

  “ေပျာ်ရာမေန ေတာ်ရာမှာေန ဆိုသလို၊ အရင်ေခတ်တုန်းက ရွာေတွ နယ်ေတွကေန ြမို့ြကီးေပါ်ကို သွားြပီး အလုပ်လုပ်၊ ေရြကည်ရာြမက်နုရာရှာြကရတယ်။ အခုေတာ့ ကိုယ့်နိုင်ငံေတွရဲ့ ြမို့ေပါ်မှာ ဘာပညာမှလည်းမရိှ၊ မတိုးတက်ေတာ့ နိုင်ငံ့အြပင်ဘက် နိုင်ငံြခားကို သွားြပီးေတာ့ အလုပ်လုပ်ြကရပါတယ်” လို့ ေထာက်ြပြပန်ပါတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာဘဲ ေရြကည် ြမက်နုြဖစ်ဖို့ ြကိုစားဖို့လည်း တိုက်တွန်းပါတယ်။

  “ေခတ်စနစ်ေြကာင့်၊ မိဘေြကာင့်၊ ေရခံ ေြမခံေြကာင့် မတိုးတက်ဘူးဆိုတာ ၅၀% နှုန်းပဲရိှြပီး၊ ကျန် ၅၀% ကေတာ့ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အရည်အချင်းေပါ်မှာ မူတည်ေနပါတယ်” လို့လည်း ေထာက်ြပြပန်ပါတယ်။

  “ပညာတတ်ဆိုတာ Ph.D လိုမျိုး ရတာကို ေြပာတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဦးေနှာက်ရိှေသာ စဉ်းစားဉာဏ်ရိှေသာ ပုဂ္ဂိုလ်များကို ေြပာတာပါ။ ြမန်မာြပည်ကိုချစ်ရင် အချင်းချင်း ကူညီေဖးမြကပါ” လို့လည်း မျိုးချစ်စိတ်နဲ့ တိုင်းြပည်လူမျိုးကုိ ြမှင့်တင်ဖို့ တုိက်တွန်းြပန်ပါတယ်။

  ဆရာအေနနဲ့ ဥပမာေတွနဲ့ေရာ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ ပညာေရး၊ စီးပွားေရး၊ ကျန်းမာေရးေတွအြပင် ကိုယ်တိုင် စိတ်ဓါတ်ြပုြပင်သင့်တာေတွကို ေထာက်ြပကာ ေဟာေြပာသွားပါတယ်။ ဆရာက နှမ်းတစ်စိနဲ့ ဆီမြဖစ်ဘူးဆိုရင် စာရွက်အြဖူတစ်ရွက်ေပါ်မှာ နှမ်းတစ်စိကို တင်ြပီး ဖိေချြကည့်ပါတဲ့။ ဒီနှမ်းပတ်ပတ်လည်မှာ စာရွက်ေပါ်မှာ ဆီကွက် ြဖစ်သွားတာကို ေတွ့ရပါမယ်။ ဒါဟာ နှမ်းတစ်စိက ဆီြဖစ်လို့ေပါ့တဲ့။ နှမ်းစိေပါင်းများစွာက ဆီပိဿာေပါင်းများစွာကို ြဖစ်ေစပါတယ်။ နှမ်းတစ်စိနဲ့ ဆီမြဖစ်ဘူးေြပာတဲ့လူေတွကုိ ေကျာက်ခဲတစ်ေတာင်း၊ သဲတစ်ေတာင်းေတွနဲ့ ဆီြဖစ်ေအာင် လုပ်ြကည့်ပါလားလို့ မှားယွင်းေနတဲ့ အေတွးေတွကို ေထာက်ြပြပီး ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် ြကိုးစားြကပါလို့ ဆရာအေနနဲ့ ေဟာေြပာသွားတာကို ေတွ့ရပါတယ်။

  ဆရာ ချစ်ဦးညို
  •  စာေပေဟာေြပာပွဲဆိုတာ နိုင်ငံေရးမဟုတ်ပါ။ သို့ေသာ် ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ့်လူမျိုးအတွက် ေဟာေြပာေပးရမှာြဖစ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံေရးြဖစ်တယ်။
  • စာေပေဟာေြပာပွဲဆိုတာ ဘာသာေရးတရားပွဲမဟုတ်ပါ။ သို့ေသာ် စစ်မှန်ေသာ ဓမ္မရဲ့ အနှစ်သာရေတွ ဒီထဲမှာ ပါကို ပါရပါမယ်။
  • စာေပေဟာေြပာပွဲဆိုတာ ဂီတသမား၊ ေမာ်ဒယ်၊ သရုပ်ေဆာင်များကဲ့သို့ စတိတ်စင်ြမင့်ေပါ် တက်ြပီး ေဖျာ်ေြဖရေသာ ေဖျာ်ေြဖေရးပွဲမဟုတ်ပါ။ သို့ေသာ် ပရိတ်သက် မပျင်းရေအာင် Entertainment မဟုတ်ေသာ Entertainment ကို ေပးရပါမယ်။
  • စာေပေဟာေြပာပွဲဆိုတာ လူရွှင်ေတာ်ေတွ ပျက်လံုးထုတ်ေသာ ဟာသစင် မဟုတ်ပါ။ သို့ေသာ် အြမီးအေမာက်မတည့်ေသာ အရာေတွကုိ ေလှာင်ေသာ ကလိေသာ ဟာသ ပါရပါမယ်။ ဆိုြပီး ဆရာချစ်ဦးညိုမှ သူရဲ့ စာေပေဟာေြပာပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အယူကို တင်ြပသွားပါတယ်။

  ဆရာအေနနဲ့ ရင်ကိုထိေသာ ကဗျာများကို ရွတ်ဆိုြပီး ဥပမာများနဲ့ ေထာက်ြပြပီး စိတ်ဓါတ်ကုိ ြမှင့်တင်ေပးပါတယ်။ “အကျင့်ဆိုး” ဆိုတဲ့ ေရွှတိုင်ညွန့်ေရးေသာ သီချင်းကုိ ကိုယ်တိုင်ဆိုြပကာ ြဖစ်ပျက်ေနတာေတွကို ထင်ဟပ်ေအာင် ရှင်းြပေ၀ဖန် ေဟာေြပာ ေထာက်ြပသွားြပန်ပါတယ်။ သီချင်းေလးေတွနဲ့ ဆရာဟာ တိုင်းြပည်အတွက် လူငယ်ေတွ ေတွးဖို့၊ ြကိုစားဖို့၊ ြပုြပင်ဖို့ေတွကုိ ေထာက်ြပ သွားပါတယ်။

  ဆရာတို့က ေြပာပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့ ေြပာတာချည်းကို အမှန်လို့မမှတ်ပါနဲ့။ ဒါေပမယ့် ေတွးြကြပီး၊ ကျွန်ေတာ်တို့ ေြပာတာေတွကုိ မှတ်သားြပီး ယူသင့်တာယူ၊ မယူသင့်ဘူးထင်ရင် မယူပါနဲ့လို့ ရှင်းရှင်းပင် ေြပာြကားသွားပါတယ်။ နိုင်ငံအတွက် တကယ်ြကိုစားရမယ့် ြပုြပင်ရမယ့် စိတ်ဓါတ်ေတွ၊ အရည်အချင်းေတွနဲ့ ြမှင့်တင်ဖို့ ဆရာတို့ဟာ ေဟာြကားခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။

  ပွဲကို ကျင်းပေပးတဲ့ ကန္တာရ၀ဿဟာ နိုင်ငံအတွက် တာ၀န်တစ်ရပ်ကို ထမ်းေဆာင်လိုက်တာ ြဖစ်သလို၊ အြဖူေရာင်သံစဉ် ေရဒီယိုအေနနဲ့လည်း တစ်ကမ္ဘာလံုးက ြမန်မာေတွ ြကားေအာင်၊ အေတွးေတွ ထပ်ြဖန့်ကျက်နုိင်ေအာင်၊ စိတ်ဓါတ်ခွန်အားေတွ ေမွးဖွားြဖစ်ထွန်းလာေအာင် လွှင့်ေပးခဲ့တဲ့အတွက် တာ၀န်တစ်ရပ်ကို ေကျပွန်လိုက်တာပါပဲ။ ကျန်တဲ့တာ၀န်ေတွကေတာ့ ကိုယ်တိုင် နားေထာင်လိုက်ြပီး ေတွးစရာေတွ ြဖစ်ကျန်ခဲ့တဲ့ ပရိတ်သက် ြပည်သူများပဲ ြဖစ်ြကပါတယ်။ သူတို့ကေရာ ေကျပွန်ဖို့ဆိုတာ ဆက်လက် ေတွးစ အားထုတ်မှုများေပါ်မှာတင် မူတည်ေနပါေတာ့တယ်။

  စာေပေဟာေြပာပွဲ အသံဖုိင် Download အပိုင်း​(၁)
  စာေပေဟာေြပာပွဲ အသံဖုိင် Download အပိုင်း​(၂)
  • ေန့ရက် >> ြမန်မာသက္ကရာဇ် (၁၃၇၂)တန်ေပါင်းလဆုတ် (၀၃)ရက် / (၂၂/၀၃/၂၀၁၁)  အဂင်္ါေန့
  • ေနရာ >> ယူေအအီးနိုင်ငံ၊ ဒူဘိုင်းြမို့
  • ေဟာေြပာ သူများ >> စာေရးဆရာ ဆရာ ချစ်ဦးညိုနှင့် ဆရာ ေအာ်ပီကျယ်

  1 comments:

  "ဥယ်ာဥ္မွဴးေလး said...

  စာေပေဟာေျပာပဲြနဲ ပတ္သက္ေသာ အသံဖိုင္မ်ား၊ ေဟာေျပာခ်က္မ်ား အဆင္ေျပရင္ မ်ားမ်ားတင္ေပးေစလုိပါတယ္။
  ထိုအတြက္.......
  ေက်းဇႈးတင္လွ်က္.......

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo