လစ်ဗျားနိုင်ငံအား အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာတပ်ဖွဲ့များက ေလေြကာင်းမှေန၍ တိုက်ခိုက်ြခင်း

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels:

 • လစ်ဗျားနိုင်ငံေခါင်းေဆာင် Gaddafi က မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များ လစ်ဗျားနိုင်ငံအား တိုက်ခိုက်မှု အေပါ် “ကုိလိုနီဆန်ေသာ၊ ဘာသာေရးစစ်ပွဲဆန်သည့် ကရူးဆိတ်စစ်ပွဲ”အြဖစ် ကျူးေကျာ် တိုက်ခိုက်ြခင်းြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။

  ၁၂-၂-၂၀၁၁ ရက်ေန့တွင် ြဗိတိန်၀န်ြကီးချုပ် David Cameron က ြပည်သူများအေပါ် Gaddafi က ြပင်ပမှ ေခါ်ယူသည့် ေြကးစားစစ်သားများ၊ စစ်ေလယာဉ်များနှင့် လက်နက်တပ်ဆင်ထားသည့် ရဟတ်ယာဉ်များြဖင့် တိုက်ခိုက်မှုကုိ ဟန့်တားရန် ေလယာဉ်မပျံသန်းေရး (No-Fly Zone) ကို သတ်မှတ်ရန် အဆိုြပုခဲ့ပါသည်။ အကယ်၍ ကုလသမဂ္ဂမှ ၎င်းကုိ ေထာက်ခံပါက အီတလီနိုင်ငံ အေနြဖင့် ေထာက်ခံမည်ဟု ဆိုပါသည်။ အေမရိကန် ကာကွယ်ေရး၀န်ြကီး Robert Gates က ယင်းအဆိုြပုချက်ကုိ ေ၀ဖန်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းက အေမရိကန်လွှတ်ေတာ်ကို သတိေပးရာ၌ ေလယာဉ် မပျံသန်းေရးဇံုသည် လစ်ဗျားနိုင်ငံေလေြကာင်းကာကွယ်ေရးကို တိုက်ခိုက်မှုနှင့် စတင်လာနိုင်သည်ဟု သတိေပးခဲ့ပါသည်။ ၎င်းအဆိုြပုချက်ကုိ ရုရှားနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့က ကန့်ကွက်ခဲ့ပါသည်။ ရုိေမးနီးယားနိုင်ငံက အဆိုပါ အဆိုြပုချက်ကုိ လံုး၀ ကန့်ကွက်ခဲ့ပါသည်။ (၁၁-၃-၂၀၁၁ ရက်ေန့ တွင် ကျင်းပသည့် ဥေရာပသမဂ္ဂ ထိပ်သီးအစည်းအေ၀းတွင် ရုိေမးနီးယားသမ္မတ Traian Basescu က ေြပာြကားခဲ့ရာ၌ မိမိတို့အေနြဖင့် ေလယာဉ်မပျံသန်းေရးဇံုအြဖစ် သတ်မှတ်ြခင်းသည် ဥေရာပ သမဂ္ဂ၏ အလုပ်မဟုတ်ဘဲ ေနတိုးအဖွဲ့၏ အလုပ်သာြဖစ်ေြကာင်း၊ စစ်ေရးအရ အေြဖရှာြခင်း အချိန်အခါမဟုတ်ေသးေြကာင်းြဖင့် ဆိုပါသည်။)

  ၇-၃-၂၀၁၁ ရက်ေန့တွင် ေနတိုးအဖွဲ့ရိှ အေမရိကန်နိုင်ငံ အြမဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် Ivo Daalder က ေနတိုးအဖွဲ့အေနြဖင့် တစ်ေန့လှျင် ၂၄ နာရီ ေစာင့်ြကည့်ေရးတာ၀န်ကို ေဆာင်ရွက်ရန် ဆံုးြဖတ် ေြကာင်းြဖင့် ေြကညာပါသည်။ ထိုေန့တွင်ပင် ကုလသမဂ္ဂ သံတမန်တစ်ဦးက Agence France-Presse သို့ ြပင်သစ်နိုင်ငံနှင့် ြဗိတိန်နိုင်ငံတို့သည် ယခုအပတ် ေစာနိုင်သမှျေစာ၍ ကုလသမဂ္ဂ လံုြခံုေရးေကာင်စီသို့ ေလယာဉ်မပျံသန်းေရးဇံု ဆံုးြဖတ်ချက်ကို တင်သွင်းနိုင်ရန် စီစဉ်ေနသည်ဟု အတည်ြပု ေြပာြကားပါသည်။

  ၁၂-၃-၂၀၁၁ ရက်ေန့တွင် အာရပ်အဖွဲ့ချုပ် (Arab League) ၏ နိုင်ငံြခားေရး၀န်ြကီးများက လစ်ဗျား နိုင်ငံတွင် ေလယာဉ်မပျံသန်းေရးဇံု စည်းြကပ်ရန် ကုလသမဂ္ဂသို့ ေတာင်းဆိုရန် သေဘာတူညီ ခဲ့ြကပါသည်။ ၎င်းမှစ၍ Nato/Arab ပူးေပါင်းမှုြဖင့် ေလယာဉ်မပျံသန်းေရးဇံု ြဖစ်ေပါ်ေစရန် စတင်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ လစ်ဗျားနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံေခါင်းေဆာင် Gaddafi အစိုးရကုိ ပုန်ကန်သူများက ေလယာဉ်မပျံသန်းေရးဇံုတစ်ခုတည်းြဖင့် လံုေလာက်မည်မဟုတ်ေြကာင်း၊ အေြကာင်းမှာ ဗံုးြကဲမှု အများစုသည် ေလယာဉ်ြဖင့်သာမဟုတ်ဘဲ တင့်ကားများနှင့် ဒံုးပျံများြဖင့် ပစ်ခတ်ြခင်းတို့ ပါ၀င်ေြကာင်းြဖင့် ဆိုပါသည်။

  ၁၇-၃-၂၀၁၁ ရက်ေန့တွင် ကုလသမဂ္ဂလံုြခံုေရးေကာင်စီက ၁၉၇၃ ခုနှစ် ဆံုးြဖတ်ချက်ြဖစ်သည့် ေလယာဉ်မပျံသန်းေရးဇံုကုိ ြကားေနမဲ ၅မဲ၊ ကန့်ကွက်မဲ မရိှဘဲ ၁၀မဲအသာြဖင့် အတည်ြပုခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါဆံုးြဖတ်ချက်မှာ Benghazi အပါအ၀င် Jamhariya ရိှ ြပည်သူများအေပါ် ေလေြကာင်းမှ တိုက်ခိုက်မှုမှ ကာကွယ်ရန် လိုအပ်သည့် အေရးယူေဆာင်ရွက်မှုများကုိ ြပုလုပ်ရန် ြဖစ်ပါသည်။ ကုလသမဂ္ဂ ဆံုးြဖတ်ချက်ကို ပထမဦးဆံုးေထာက်ခံခဲ့သည့် ြဗိတိန်၊ ြပင်သစ်နှင့် လက်ဘနွန်နိုင်ငံများ တို့နှင့်အတူ အေမရိကန်နိုင်ငံက ေထာက်ခံခဲ့ြပီး၊ ပိုမိုေတာင့်တင်းသည့် ဆံုးြဖတ်ချက်ြဖစ်ေသာ Gaddafi တပ်ဖွဲ့များက ေလေြကာင်း၊ ေြမြပင်နှင့် ေရေြကာင်းမှ ြပည်သူများကုိ တိုက်ခိုက်မှုများကုိ ကာကွယ်ရန်အတွက် စစ်ေရးအရ အေရးယူေဆာင်ရွက်မှုကို ခွင့်ြပုရန် ေတာင်းဆိုခဲ့ပါသည်။ ြဗိတိန် နိုင်ငံြခားေရး၀န်ြကီး William Hague က အေရးယူေဆာင်ရွက်မှုသည် မူ(၃)ချက်နှင့် ကိုက်ညီေြကာင်း ြဖင့် ဆိုပါသည်။ အဆိုပါ မူ(၃)ချက်မှာ လံုေလာက်သည့် အေြကာင်းြပချက်ရိှြခင်း၊ ဥပေဒေြကာင်းအရ ရှင်းလင်းသည့် အေြခခံအချက်ရိှြခင်းနှင့် ေဒသတစ်၀န်းလံုး ေထာက်ခံချက် ရရိှြခင်းတို့ြဖစ်ေြကာင်း ြဖင့် ဆိုပါသည်။

      ေလယာဉ်မပျံသန်းေရးအြဖစ် သတ်မှတ်ဆံုးြဖတ်ချက်သည် ချက်ြခင်း အာဏာသက်ေရာက်မှု ရိှေသာ်လည်း အဆိုပါအေရးယူေဆာင်ရွက်မှုသည် မည်မှျြကာမည်ကုိ ရှင်းလင်းစွာ မသိရေသးြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ယခင်က ြပင်သစ်အရာရိှများက ၎င်းအေရးယူေဆာင်ရွက်မှုမှာ နာရီပိုင်း (Within Hours) များေလာက်သာ ြဖစ်သည်ဟု ေဖာ်ြပခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် ြဗိတိသှျအရာရိှများက အဆိုပါ အြကံြပုချက်ကို သတိအေနအထားြဖင့် ဆန့်ကျင်ြကပါသည်။ ၁၈-၃-၂၀၁၁ ရက်ေန့အထိ ၎င်းအေရးယူေဆာင်ရွက်မှုကို မည်သည့်နိုင်ငံများပါ၀င်မည်၊ ၎င်းတို့၏ အခန်းကဏ္ဍသည် မည်သည့် အခန်းကဏ္ဍက ပါ၀င်မည်ကို တိကျစွာ သတ်မှတ်ချက်များ ချမှတ်ြခင်း မရိှေသးပါ။ သို့ရာတွင် ြပင်သစ်နှင့် ြဗိတိန်နိုင်ငံများက အဆိုပါဆံုးြဖတ်ချက်ကို မိမိတို့၏ အေရးေပါ်အေြခအေနအရ ေဆာင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ပါေြကာင်းြဖင့် ထုတ်ေဖာ်ေြပာြကားြကပါသည်။ ၎င်းတို့၏ ထုတ်ေဖာ် ေြပာြကားချက်ကို လက်ဘနွန်နှင့် အေမရိကနိုင်ငံတို့က အြပည့်အ၀ ေထာက်ခံြကပါသည်။ ေလယာဉ်မပံျသန်းေရးဇံုအြဖစ် အေရးယူေဆာင်ရွက်မှုကို ြဗိတိန်နိုင်ငံက “Operation Ellamy” ြဖင့် လှျို့၀ှက်အမည် ေပးပါသည်။

  ၁၉-၃-၂၀၁၁ ရက်ေန့တွင် ြပင်သစ်ေလယာဉ်များ လစ်ဗျားနိုင်ငံအေပါ် စတင်ပျံသန်းခဲ့ပါသည်။ ယင်းေန့တွင် Gaddafi အစိုးရကုိ ပုန်ကန်သူများ၏ တိုက်ေလယာဉ်တစ်စင်း ပစ်ချခံခဲ့ရြပီး လစ်ဗျား အစိုးရက ၎င်းမှာ ပုန်ကန်သူများသည် ကုလသမဂ္ဂဆံုးြဖတ်ချက်ကုိ ချိုးေဖာက်ြခင်းြဖစ်ေြကာင်း၊ ၎င်းတို့က ရဟတ်ယာဉ်တစ်စီးနှင့် တိုက်ေလယာဉ်တစ်စီးကို အသံုးြပု၍ လစ်ဗျားစစ်တပ်ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။

  BBC သတင်းဌာန၏ အဆိုအရ ပုန်ကန်သူများ ထိန်းချုပ်ထားသည့် ြမို့ေတာ်  Benghazi ကုိ တိုက်ခိုက်မှုမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် ြပင်သစ်ေလတပ်မှ တိုက်ေလယာဉ် အစီး(၂၀)ကို ကီလိုမီတာ ၁၀၀ နှင့် ၁၅၀ ကီလိုမီတာအတွင်း (မိုင် ၆၀ နှင့် မိုင် ၁၀၀ ပတ်၀န်းကျင်) ပျံသန်း ေစလွှတ်ခဲ့ပါသည်။ ြပင်သစ်သမ္မတ Nicolas Sarkozy က ၎င်းတို့၏ ေလတပ်သည် Benghazi ရိှ ြပည်သူများကို ကာနယ် Gaddafi ၏ မည်သည့် ရန်လိုတိုက်ခိုက်မှုများမှမဆို ကာကွယ်တိုက်ခိုက်သွားမည် ြဖစ်ေြကာင်းြဖင့် ဆိုပါသည်။ ြပင်သစ်ကာကွယ်ေရး၀န်ြကီးဌာန၏ ေြပာေရးဆိုခွင့်ရိှသူက ြပင်သစ် တို့၏ ေလယာဉ်တစ်စင်းသည် လစ်ဗျားစစ်တပ်၏ ယာဉ်များကို တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။

      ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်က ေြကညာရာ၌ အေမရိကန်နှင့် ြဗိတိသှျတပ်များသည် လစ်ဗျားနိုင်ငံရိှ ေ၀ဟင်နှင့် ေြမြပင်ကာကွယ်ေရးတည်ေနရာ (၂၀)အား 110-112 Tomahawk တိုက်ချင်းပစ် ဒံုးကျည်များြဖင့် ပစ်ခတ်ခဲ့သည်ဟု ေြကညာပါသည်။ အဆိုပါနယ်ေြမတွင် အေမရိကန်နိုင်ငံ၏ ေရငုတ်သေဘင်္ာများ အပါအ၀င် မဟာမိတ် စစ်ေရယာဉ် (၂၅)စီးခန့် ေနရာယူထားပါသည်။

      လစ်ဗျားအစိုးရရုပ်ြမင်သံြကားက ဘာသာေရးစစ်ပွဲြဖစ်သည့် ခရုဆိတ်စစ်ပွဲကို ဆင်နွှဲေန သည့် ရန်သူများသည် Benghazi ၊ Zuwarah နှင့် Misruta ြမို့များရိှ ြပည်သူများကုိ ပစ်မှတ် အေနြဖင့် ဗံုးြကဲတိုက်ခိုက်သည်ဟု ေြကညာပါသည်။ ၎င်းရုပ်ြမင်သံြကားက Tripoli ြမို့တွင် ြပင်သစ် ေလယာဉ်တစ်စင်းကို ပစ်ချခဲ့သည်ဟု ေြကညာခဲ့ေသာ်လည်း ြပင်သစ်ေလတပ်က ၎င်းတို့၏ ေလယာဉ် ပစ်ချခံရြခင်းမရိှဘဲ ေလယာဉ်အားလံုးသည် ၎င်းတို့၏ ေလယာဉ်အေြခစိုက်စခန်းများထံ ြပန်လည်ေရာက်ရိှခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။

  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

  1 comments:

  HayMon said...

  သတင္းေလးဖတ္သြားတယ္ရွင့္

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo