ဧရာြမန်မာယူနီကုဒ်စာလံုး အသစ်များ ထပ်မံထွက်ရှိ

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels:
 • နိုင်ငံတကာယူနီကုဒ်စံြပုေရးအဖွဲ့ြကီး၏ ယူနီကုဒ်ဗားရှင်း ၆.၀ ကို အေြခခံထားသည့် ြမန်မာယူနီကုဒ်စာလံုးသစ် ၁၀ မျိုးကို ဧရာြမန်မာယူနီကုဒ်အဖွဲ့က ထပ်မံထုတ်ေဝလိုက်ပါသည်။

  ဤယူနီကုဒ်စာလံုးအသစ်များတွင် စာလံုးဒီဇိုင်း အမျိုးမျိုး ပါဝင်သည့် အြပင်၊ ဧရာြမန်မာယူနီကုဒ် စာလံုး တစ်မျိုးတည်း ရှိရံုမျှြဖင့် အြခား ြမန်မာတိုင်းရင်းသားစာေပများ ြဖစ်သည့် ကရင်၊ မွန်၊ ရှမ်း၊ ကယား၊ ကယားလီ၊ ပအိုဝ်;၊ ပေလာင် စသည့် စာေပများကိုပါ ေရးသားဖတ်ရှုနိုင်မည် ြဖစ်သည်။ ထို့ြပင် ဤစာလံုးများကို နိုင်ငံတကာစံြပုေရး အဖွဲ့ြကီး၏ စံသတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ မည်သည့် ကွန်ပျူတာ ေမာင်းနှင်စနစ် (Operating Systems) တွင်မဆို အသံုးြပုနိုင်မည် ြဖစ်သည်။

  ြမန်မာကွန်ပျူတာသံုးစွဲသူများနှင့် ြမန်မာအွန်လိုင်းစာေပေလာက တိုးတက်ဖွံြဖိုးေရးကို ရည်ရွယ်၍ ေအာက်ပါ ေဆာ့ဖ်ဝဲရ် ပရိုဂရမ်များကိုလည်း ဧရာြမန်မာယူနီကုဒ်အဖွဲ့က အခမဲ့ ထုတ်လုပ် ြဖန့်ချိေနပါသည်။

  ၁။ ြမန်မာ-ြမန်မာ၊ ြမန်မာ–အဂင််လိပ်-ြမန်မာ ဧရာ အွန်လိုင်းအဘိဓာန် (http://www.ayar.co)

  ၂။ မိမိ၏ ကွန်ြပူတာတွင် ထည့်သွင်း၍ သံုးစွဲနိုင်သည့် ဧရာအဘိဓာန် Download


  ၃။ အွန်လိုင်းတွင် ြမန်မာစာ ေရးသားသည့်အခါ လွယ်ကူေစသည့် အွန်လိုင်းသံုး ြမန်မာစာ အယ်ဒီတာ (http://www.ayaronlineeditor.co.cc)

  ၄။ ဧရာနှင့် အြခား ြမန်မာစာလံုးများကို တမျိုးမှ တမျိုးသို့ လွယ်ကူတိကျစွာ ေြပာင်းလဲေပးနိုင်သည့် အွန်လိုင်း စာလံုးေြပာင်း ကွန်ဗာတ(http://ayaronline.co.cc)
   
  ၅။ မိမိ၏ ကွန်ြပူတာတွင် ထည့်သွင်း၍ သံုးစွဲနိုင်သည့် စာလံုးေြပာင်း ကွန်ဗာတာ အင်စေတာ်လာ Download

  ၆။ ဘေလာဂ်ေရးသူများအတွက် ြမန်မာဘာသာသံုး ဝဘ်ပရက်စ် (Wordpress) (http://mya.wordpress.org)

  ရ။ ဧရာြမန်မာယူနီကုဒ်စာလံုးများ မရှိပဲ ဝဘ်ပရက်စ်ဆိုဒ်များအား ဖတ်ရှုေရးသားနိုင်ေအာင် စီမံေပးထားသည့် Wordpress Ayar Web Kit (Download)

  ၈။ လူသံုးများသည့် phpBB စနစ်သံုး ဖိုရမ်များ အတွက် Ayar Online Keyboards Download

  ၉။ ဧရာေဖာင့်နှင့် အြခား Application များကို တစ်ပါးတည်း ေဒါင်းလုပ်လုပ်ယူနိုင်သည် (Download)

  ထို့ြပင် Wordpress ချစ်သူများအတွက် သတင်းေကာင်းအြဖစ် Wordpress မှ ြမန်မာဘာသာစာလံုးအြဖစ် ဧရာယူနီကုတ်ကို ေရွးချယ်လိုက်ြပီြဖစ်ပါသည်။ ထို့ေြကာင့် Wordpress ြဖင့် Blogging ချင်သူများအတွက် အေကာင်းမွန်ဆံုး အဆင်ေြပေနပါြပီ။  ပုိမုိေကာင်းမွန် တိကျသည့် ြမန်မာဘာသာြပန် ြဖစ်ထွန်းနုိင်ေစရန် http://my-mm.ayar.co/projects တွင် သွားေရာက် ကူညီြပန်ဆုိနုိင်ပါသည်။

  အထက်ပါ ဧရာြမန်မာယူနီကုဒ်စာလံုးများနှင့် ေဆာ့ဖ်ဝဲရ်များကို http://add.ayar.co တွင် လည်း မည်သူမဆို အခမဲ့ ရယူနိုင်ပါသည်။ ဤစာလံုးများနှင့် ေဆာ့ဖ်ဝဲရ်များကို စီဒီေခွများြဖင့် ရယူလိုပါက မိမိ၏ အမည်နှင့် ေနရပ်လိပ်စာ အြပည့်အစံုတို့ကို sendme@ayarunicodegroup.org သို့ ေပးပို့ြခင်းအားြဖင့် အခမဲ့ ရယူနိုင်ပါသည်။


  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

  1 comments:

  အဂၤါဟူး said...

  မေရာက္ျဖစ္တာၾကာၿပီ ဆရာေရ..အခု အသစ္တင္မွ ပဲ ေရာက္ျဖစ္ေတာ့တယ္.. လိုတာေတြေဒါင္းသြားမယ္။

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo