အီဂျစ်နိုင်ငံ၏ မြငိမ်မသက်မှု

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels:

 • ဆယ်စုနှစ်များ​စွာ ြဖစ်​ေပါ်ခဲ့​သည် လာဘ်စား​မှု၊​ ​ေနထိုင်မှုအဆင့်​အတန်း​နိမ့်​ကျမှုနှင့်​ ဖိနှိပ်မှုများ​ေြကာင့်​ တူနီး​ရှား​နိုင်ငံတွင် အြကမ်း​ဖက်ပုန်ကန်မှုကို အတုယူ၍ အီဂျစ်နိုင်ငံတွင် ြဖစ်​ေပါ်လျက်ရှိ​ေသာ လာဘ်စား​မှု၊​ အလုပ်လက်မဲ့​ြဖစ်မှု၊​ ဖိနှိပ်မှုနှင့်​ လွတ်လပ်စွာ​ေြပာဆိုခွင့်​မရှိမှုတို့​ကို အ​ေြကာင်း​ြပု၍ အီဂျစ်အစိုး​ရအား​ ဆန္ဒြပမှု​ေပါ်​ေပါက်ခဲ့​ြခင်း​ ြဖစ်ပါသည်။


  ၂၅-၁-၂၀၁၁ (​ေဒါသြဖစ်သည့်​ေန့​) (Day of Anger)
  အာရပ်ဘာသာြဖင့် ​ ​ေဒါသြဖစ်​ေပါ်သည့်​ေန့​ (Day of Anger)သို့​မဟုတ် အြကမ်း​ဖက်ပုန်ကန်သည့်​ေန့​ (Day of Revolt) သည် ၂၅-၁-၂၀၁၁(အဂင်္ါ​ေန့​)၌ တူနီး​ရှား​အြကမ်း​ဖက်ပုန်ကန်မှုကို အတုယူ၍ ဆန္ဒြပမှုများ​သည် အီဂျစ်နိုင်ငံြမို့​များ​ြဖစ်သည့်​ ကိုင်ရို၊​ အလက်ဇန်ဒီး​ယား​၊​ စူး​အက်ဇ်နှင့်​ အစ်​ေမး​လီး​ယား​ြမို့​များ​တွင် ြဖစ်​ေပါ်ခဲ့​ပါသည်။ ကိုင်ရိုတွင် လူ​ေထာင်​ေပါင်း​များ​စွာ ဆန္ဒြပလျက်ရှိြပီး​၊​ Tahrir Square တွင် ဆန္ဒြပသူ (၁၅၀၀)ခန့်​ ရှိြပီး​၊​ အလက်ဇန်ဒီး​ယား​ြမို့​ အနှံ့​အြပား​တွင် ဆန္ဒြပသူ (၂၀၀၀၀)ခန့်​၊​ အာစဝမ်ြမို့​၏ ​ေတာင်ဘက်တွင် ဆန္ဒြပသူ (၂၀၀)ခန့်​၊​ အစ်​ေမး​လီး​ယား​ြမို့​၏ အ​ေရှ့​ဘက်တွင်ဆန္ဒြပသူ (၂၀၀၀)ခန့်​နှင့်​ မဟာလာြမို့​၏ ​ေြမာက်ပိုင်း​တွင် ဆန္ဒြပသူ (၃၀၀၀)ခန့်​ ရှိပါသည်။ နံနက်ပိုင်း​တွင် ကိုင်ရိုြမို့​လယ်​ေခါင်ရှိ တရား​ရံုး​ချုပ်​ေရှ့​၌ ဆန္ဒြပသူများ​ စု​ေဝး​ရာ၌ ပံုမှန်ထက် များ​ြပား​လွန်း​သည့်​အတွက် လံုြခံု​ေရး​ရဲအ​ေစာင့်​များ​ကို ြဖတ်​ေကျာ်နိုင်ခဲ့​ြပီး​ Tahrir Square သို့​ ဦး​တည်သွား​ခဲ့​ပါသည်။
  ကိုင်ရိုြမို့​တွင် ရဲတစ်ဦး​ေသဆံုး​ခဲ့​ြပီး​၊​ စူး​အက်ဇ်ြမို့​တွင် ဆန္ဒြပသူ နှစ်ဦး​ေသဆံုး​ေြကာင်း​ သတင်း​ပို့​ပါသည်။ ကိုင်ရိုြမို့​တွင် ဆန္ဒြပသူများ​က ခဲများ​ြဖင့်​ ပစ်ခတ်ြခင်း​နှင့်​ ​ေနာက်ြပန်ဆုတ်ရန် အင်အား​သံုး​ ြကိုး​ပမ်း​ြခင်း​များ​ေြကာင့်​ ရဲတပ်ဖွဲ့​များ​သည် ဆန္ဒြပသူများ​ကို မျက်ရည်ယိုဗံုး​နှင့်​ အင်အား​ ြကီး​မား​ေသာ ​ေရပိုက်များ​ြဖင့်​ နှိမ်နင်း​ခဲ့​ပါသည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့​အ​ေနြဖင့်​ ြကမ်း​တမ်း​စွာြဖင့်​ အင်အား​သံုး​ နှိမ်နင်း​မှုကို ​ေရှာင်ြကဉ်ခဲ့​ေြကာင်း​ သတင်း​ရရှိပါသည်။

  ၂၆-၁-၂၀၁၁ (ဗုဒ္ဓဟူး​ေန့​)
  ၂၆-၁၂၀၁၁ (ဗုဒ္ဓဟူး​ေန့​)တွင် အြကမ်း​ဖက်ဆန္ဒြပမှုများ​ ဆက်လက်ြဖစ်​ေပါ်ခဲ့​ပါသည်။ ဆန္ဒြပသူများ​၏ ဦး​ေရအတိအကျကို မခန့်​မှန်း​နိုင်​ေသာ်လည်း​ ​ေထာင်​ေပါင်း​များ​စွာ ရှိပါသည်။ ဆန္ဒြပ သူများ​ရဲ့​ ရဲတပ်ဖွဲ့​များ​အြကား​ ြကမ်း​တမ်း​စွာ တိုက်ခိုက်မှုများ​ေြကာင့်​ ကိုင်ရိုြမို့​တွင် ရဲအရာရှိတစ်ဦး​ နှင့်​ ဆန္ဒြပသူတစ်ဦး​ေသဆံုး​ခဲ့​ပါသည်။ စူး​အက်ဇ်ြမို့​၏ အ​ေြခအ​ေနမှာ ပိုမိုဆိုး​ဝါး​လာြပီး​ ကျည်အစစ် ြဖင့်​ ပစ်ခတ်နှိမ်နင်း​မှု​ေပါ်​ေပါက်ခဲ့​ြပီး​ ဆန္ဒြပသူများ​နှင့်​ ရဲတပ်သား​များ​ နှစ်ဘက်စလံုး​ အနာတရ ြဖစ်ခဲ့​ြကပါသည်။


  ၂၇-၁-၂၀၁၁ (ြကာသပ​ေတး​ေန့​)
  ၂၇-၁-၂၀၁၁(ြကာသပ​ေတး​ေန့​) တွင် ဆန္ဒြပသူများ​ အင်အား​နည်း​ ခဲ့​ပါသည်။ အ​ေြကာင်း​မှာ ၂၈-၁-၂၀၁၁ (​ေသာြကာ​ေန့​)တွင် အလံုး​အရင်း​ ြဖင့်​ ဆန္ဒြပမှုများ​ြပုလုပ်ရန် စီစဉ်​ေနသည့်​အတွက် ​ေြကာင်း​ ြဖစ်ပါသည်။ မူဆလင်ညီအကိုများ​အဖွဲ့​ (The Musalim Brotherhood) က ဆန္ဒြပမှုများ​ကို အြပည်အဝ​ေထာက်ခံ​ေြကာင်း​ ​ေြကညာခဲ့​ြပီး​ ၂၈-၁-၂၀၁၁ (​ေသာြကာ​ေန့​) ဆန္ဒြပပွဲတွင် မူဆလင် ညီအကိုများ​အဖွဲ့​မှ ပါဝင်ဆင်နွှဲရန် စီစဉ်ခဲ့​ပါသည်။ ြပန်လည်ြပင်ဆင်​ေရး​သမား​ (Reformer) နှင့်​ အတိုက်အခံ​ေခါင်း​ေဆာင်ြဖစ်သူ Mr. Mohamed El Baradei မှ ​ေသာြကာ​ေန့​ ဆန္ဒြပပွဲအတွက် အချိန်မီ ြပန်လာမည်ဟု ကတိြပုပါသည်။ အကယ်၍ လက်ရှိသမ္မတ ​ေဟာ့​စ်စနီမူဘာရတ်သည် အီဂျစ်မှ ထွက်ခွာပါက ြပည်သူများ​အ​ေနြဖင့်​ ၎င်းကို ​ေတာင်း​ဆိုလာပါက အသွင်ကူး​ေြပာင်း​ေရး​ကာလ (Transitional Period) တွင် အီဂျစ်သမ္မတ၏ ရာထူး​ကို ယူမည်ဟု ၎င်းက ဆိုပါသည်။ ၎င်း​ေန့​ ည​ေနပိုင်း​တွင် ဘီဒူရင်မျိုး​ရိုး​ြဖစ်သူ ဆန္ဒြပသူတစ်ဦး​အား​ ဆိုင်း​နိုင်း​ေဒသ​ေြမာက်ပိုင်း​ Sheikh Zoweid ြမို့​တွင် ရဲက ပစ်သတ်ခဲ့​သြဖင့်​ ​ေသဆံုး​သူ (၇)ဦး​ရှိခဲ့​ပါသည်။ စူး​အက်ဇ်ြမို့​တွင် အြကမ်း​ဖက်ဆန္ဒြပမှု ြပင်း​ထန်စွာ ြဖစ်ပွား​ခဲ့​ြပီး​ ရဲစခန်း​များ​ အပါအဝင် အ​ေဆာက်အဦအ​ေတာ်များ​များ​ မီး​တင်ရှို့​ြခင်း​ခံခဲ့​ ရပါသည်။ စူး​အက်ဇ်နှင့်​ ဆိုင်း​နိုင်း​ေဒသရှိ လူများ​သည် လက်နက်များ​ ကိုင်စွဲလာြကြပီး​ လက်နက်ြဖင့်​ ​ေတာ်လှန်မှုကို ဦး​တည်လျက်ရှိပါသည်။

  ၂၈-၁-၂၀၁၁ (​ေဒါသြဖစ်ပွား​သည့်​ ​ေသာြကာ​ေန့​) (Friday of Anger)
  အာရပ်ဘာသာြဖင့် ​ ​ေဒါသြဖစ်ပွား​သည့်​ ​ေသာြကာ​ေန့​(Friday of Anger) ြဖစ်သည့်​ ၂၈-၁-၂၀၁၁ ရက်​ေန့​တွင် အီဂျစ်နိုင်ငံတစ်ဝန်း​လံုး​၌ လမ်း​များ​တွင် ဆန္ဒြပသူ ​ေထာင်​ေပါင်း​များ​စွာြဖင့်​ ြပည့်​နှက်ခဲ့​ပါသည်။ အဆိုပါ​ေသာြကာ​ေန့​ကို အမျက်​ေဒါသထသည့်​ေန့​ (Day of Rage) ဟုလည်း​ ဆိုပါသည်။ ​ေမျှာ်လင့်​ထား​သည့်​ လူစုလူ​ေဝး​ြဖင့်​ အစိုး​ရအား​ ဆန့်​ကျင်ဆန္ဒြပပွဲ မတိုင်မီ နာရီများ​စွာ ခန့်​က၊​ ​ေဒသစံ​ေတာ်ချိန် (၁)နာရီ မတိုင်မီ အီဂျစ်အစိုး​ရသည် အင်တာနက်ဝန်​ေဆာင်မှုများ​ကို ပိတ်ပစ်ခဲ့​ေသာ်လည်း​ အချို့​ေသာသူများ​အ​ေနြဖင့်​ အြခား​နည်း​လမ်း​များ​ြဖင့်​ အင်တာနက်ဆက်သွယ် နိုင်ခဲ့​ပါသည်။ စာသား​ေပး​ပို့​ြခင်း​နှင့်​ မိုဘိုင်း​ဖုန်း​ဝန်​ေဆာင်မှုများ​ကို ပိတ်ပင်ခဲ့​ပါသည်။ အီဂျစ်တွင် ရှိသည့်​ မိုဘိုင်း​ဖုန်း​ေအာ်ပ​ေရတာအား​လံုး​ကို သတ်မှတ်ထား​သည့်​ ဧရိယာများ​တွင် ဝန်​ေဆာင်မှု ​ေပး​ြခင်း​ကို ဆိုင်း​ငံ့​ထား​ရန် ညွှန်ြကား​ထား​ပါသည်။ အီဂျစ်ဥပ​ေဒအရ အာဏာပိုင်များ​အား​ ​ေဖာ်ြပပါ အမိန့်​ကို ထုတ်ြပရန်ရန် အခွင့်​အ​ေရး​ရှိြပီး​ ​ေအာ်ပ​ေရတာများ​အ​ေနြဖင့်​ ၎င်းအမိန့်​အတိုင်း​ နာခံရန် ြဖစ်ပါသည်။

  ေသာြကာ​ေန့​ ဝတ်ြပုဆု​ေတာင်း​ပွဲြပီး​ေနာက် လူ​ေထာင်​ေပါင်း​များ​စွာသည် ဆန္ဒြပမှုများ​ကို စတင်ခဲ့​ြပီး​ နာရီပိုင်း​အတွင်း​ ဆန္ဒြပသူများ​မှာ ​ေထာင်​ေပါင်း​ရာချီ၍ ြဖစ်သွား​ပါသည်။ အလား​အလာရှိ ​ေသာ သမ္မတကိုယ်စား​လှယ်​ေလာင်း​ြဖစ်သည့်​ Mr. Mohamed El Baradei သည် ကိုင်ရိုြမို့​သို့​ ြပန်လာြပီး​ေနာက် ဆန္ဒြပသူများ​နှင့်​အတူ ပူး​ေပါင်း​ရန် အစီအစဉ်ရှိသည်ဟု ဆိုပါသည်။ Mr. El Baradei သည် ဂါဇာ​ေဒသဆန္ဒြပပွဲတွင် ဦး​ေဆာင်​ေနပါသည်။ Mr. El Baradei သည် ၂၈-၁-၂၀၁၁ ရက်​ေန့​တွင် အစိုး​ရကိုဆန့်​ကျင်သည့်​ ဆန္ဒြပပွဲတွင် အဖမ်း​ခံရြပီး​ေနာက် ​ေနအိမ်တွင် အကျယ်ချုပ် ချုပ်ထား​ပါသည်။ Mr. El Baradei က ၎င်းအ​ေနြဖင့်​ ​ေနအိမ်တွင် အကျယ်ချုပ် ချုပ်ခံရလိမ့်​မည်ဟု ဂရုမြပုခဲ့​ပါ​ေြကာင်း​ြဖင့်​ ​ေနာက်တစ်​ေန့​တွင် Aljazeera ကို ​ေြပာြကား​ခဲ့​ပါသည်။

  ထို​ေန့​တစ်​ေလျှာက်လံုး​ ကိုင်ရို၊​ အလက်ဇန်း​ဒီး​ယား​နှင့်​ အီဂျစ်ြပည်အနှံ့​ အာဏာပိုင်များ​နှင့်​ အစိုး​ရဆန့်​ကျင်သူများ​အြကား​ ြပင်း​ထန်စွာ တိုက်ခိုက်မှုများ​တွင် ရဲများ​က မျက်ရည်ယိုဗံုး​၊​ ရာဘာ ကျည်ဆံနှင့်​ ​ေရအ​ေြမာက်များ​ (Water Cannons) ြဖင့်​ လူအုပ်အတွင်း​သို့​ ပစ်ခတ်နှိမ်နင်း​ခဲ့​ပါသည်။ စူး​အက်ဇ်ြမို့​တွင် ဆန္ဒြပသူ လူ​ေထာင်​ေပါင်း​များ​စွာသည် ရဲစခန်း​အတွင်း​သို့​ ဒလြကမ်း​စီး​နင်း​ြပီး​ အဖမ်း​ခံ​ေနရ​ေသာ ဆန္ဒြပသူများ​ကို ကယ်ထုတ်ခဲ့​ြကပါသည်။ Port Said ြမို့​တွင် ဆန္ဒြပသူ ​ေထာင်​ေပါင်း​များ​စွာ စု​ေဝး​ြပီး​ ဘက်စံုသံုး​ အစိုး​ရအ​ေဆာက်အဦများ​ကို မီး​တင်ရှို့​ခဲ့​ြကပါသည်။ စူး​အက်ဇ်ြမို့​ ဆန္ဒြပမှုတွင် ပါဝင်သူ အနည်း​ဆံုး​လူတစ်ဦး​ကို ရဲများ​က ပစ်သတ်ခဲ့​ြကပါသည်။ အစိုး​ရက ည ၆ နာရီမှ နံနက် ၇ နာရီအထိ အြပင်မထွက်ရ အမိန့်​(Curfew) ထုတ်ြပန်ခဲ့​ေသာ်လည်း​ ဆန္ဒြပသူ များ​က လစ်လျူရှုခဲ့​သြဖင့်​ ရဲများ​က ဖမ်း​ဆီး​နှိမ်နင်း​ခဲ့​ြကပါသည်။ ည​ေနပိုင်း​တွင် ကိုင်ရိုြမို့​၌ National Democratic Party (NDP) ရံုး​ချုပ်အ​ေဆာက်အဦများ​ထဲမှ တစ်ခုကို ဆန္ဒြပသူများ​က မီး​တင်ရှို့​ခဲ့​ြက ပါသည်။ ည​ေနပိုင်း​ ဝတ်ြပုဆု​ေတာင်း​ပွဲအတွက် ဆန္ဒြပသူများ​ နား​ေနစဉ် ရဲများ​က မျက်ရည်ယိုဗံုး​များ​ ြဖင့်​ ဆက်လက်ပစ်ခတ်ခဲ့​ပါသည်။

  အီဂျစ်အစိုး​ရက စစ်တပ်ကို ကိုင်ရို၊​ အလက်ဇန်ဒီး​ယား​နှင့်​ စူး​အက်ဇ်ြမို့​များ​တွင် ရဲများ​ကို အကူအညီ​ေပး​ရန်အတွက် တပ်ချထား​ပါသည်။ ဆန္ဒြပသူများ​သည် မီး​ေလာင်လျက်ရှိ​ေသာ လက်ရှိ အာဏာရပါတီရံုး​ချုပ်များ​အနီး​ရှိ အီဂျစ်ြပတိုက် (Egyptian Museum) ကို ကာကွယ်ရန်အတွက် တပ်များ​နှင့်​အတူ ပူး​ေပါင်း​လျက်ရှိပါသည်။ Aljazeera က သတင်း​ေပး​ရာ၌ စူး​အက်ဇ်ြမို့​တွင် ဆန္ဒြပသူ များ​နှင့်​ လက်နက်ကိုင် ​ေြဗာင်ရင်ဆိုင်မှုများ​ကို ​ေရှာင်ရှား​လို​ေသာ ဆန္ဒများ​ရှိပါသည်။ အလက်ဇန်း​ ဒီး​ယား​ြမို့​တွင်လည်း​ အလား​တူ ဆန္ဒရှိ​ေြကာင်း​ သတင်း​ပို့​ပါသည်။

  ဝါရှင်တန်ဒီစီတွင် ​ေရာက်ရှိ်​ေန​ေသာ အီဂျစ်စစ်တပ်၏ ကာကွယ်​ေရး​ဦး​စီး​ချုပ် Lt. Gen. Sami Hatez Enan ဦး​ေဆာင်​ေသာ ကိုယ်စား​လှယ်အဖွဲ့​၏ ခရီး​စဉ်သည် ဆန္ဒြပပွဲများ​ေြကာင့်​ ရပ်တန့်​ သွား​ခဲ့​ပါသည်။ အဆိုပါခရီး​စဉ်သည် အ​ေမရိကန်နိုင်ငံ ဒုတိယကာကွယ်​ေရး​ဝန်ြကီး​ (အြပည်ြပည် ဆိုင်ရာလံုြခံု​ေရး​ရာ)ြဖစ်သည့်​ Mr. Alexander Vershbow က ဦး​ေဆာင်၍ နှစ်စဉ်ကျင်း​ပသည့်​ တစ်နိုင်ငံနှင့်​ တစ်နိုင်ငံ စစ်​ေရး​ပူး​ေပါင်း​ေဆာင်ရွက်မှု ခရီး​စဉ်ြဖစ်ပါသည်။ ​ေရတပ်ဗိုလ်ချုပ် Mr. Mike Mullen ၊​ ပူး​တွဲကာကွယ်​ေရး​ဦး​စီး​ချုပ်၏ ဥက္ကဌနှင့်​ အြခား​သူများ​နှင့်​ ​ေဖ​ေဖာ်ဝါရီလ ၂ ရက်​ေန့​အထိ ​ေဆွး​ေနွး​ရန်ရှိပါသည်။ သို့​ရာတွင် အီဂျစ်တွင် ြဖစ်​ေပါ်​ေန​ေသာ ဆန္ဒြပပွဲများ​ေြကာင့်​ အဆိုပါ ကိုယ်စား​လှယ်အဖွဲ့​သည် ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက်​ေန့​တွင် ဝါရှင်တန်မှ အီဂျစ်သို့​ ြပန်လည် ထွက်ခွာ သွား​ပါသည်။ ​ေသာြကာ​ေန့​ည မထွက်ခွာမီ အ​ေမရိကန်နိုင်ငံ ဒုတိယကာကွယ်​ေရး​ဝန်ြကီး​ (အြပည် ြပည်ဆိုင်ရာလံုြခံု​ေရး​ရာ)ြဖစ်သည့်​ Mr. Alexander Vershbow က အ​ေမရိကန်ကုန်ကျစရိတ်ြဖင့်​ ဖိတ်​ေခါ်ခဲ့​ေသာ နှစ်ဒါဇင်ခန့်​ရှိသည့်​ ​ေဖာ်ြပပါ အီဂျစ်စစ်တပ်၏ ကာကွယ်​ေရး​ဦး​စီး​ချုပ် ဦး​ေဆာင်​ေသာ ကိုယ်စား​လှယ်အဖွဲ့​ကို ဆန္ဒြပမှုအ​ေပါ် ထိန်း​ထိန်း​သိမ်း​သိမ်း​ ​ေဆာင်ရွက်ရန် တိုက်တွန်း​ခဲ့​သည်ဟု ပင်တဂွန်မှ ​ေြပာြကား​ပါသည်။

  အစိုး​ရအ​ေဆာက်အအံုများ​အတွင်း​ရှိ ပစ္စည်း​များ​ လုယူမှုသတင်း​များ​ေြကာင့်​ ကိုင်ရိုြမို့​ရှိ ဆန္ဒြပပွဲြကီး​၏ အလယ်​ေခါင်အနီး​ရှိ ​ေကျာ်ြကား​သည့်​ အီဂျစ်​ေရှး​ေဟာင်း​ြပတိုက် (Egyptian Museum) ၏ ​ေရှး​ေဟာင်း​ပစ္စည်း​များ​ လံုြခံု​ေရး​အတွက် စိုး​ရိမ်မှုများ​ ​ေပါ်​ေပါက်ခဲ့​ပါသည်။ အီဂျစ် အစိုး​ရပိုင် ရုပ်ြမင်သံြကား​မှ ည​ေနပိုင်း​တွင် အဆိုပါြပတိုက်အား​ စစ်တပ်ကွန်မင်ဒိုများ​မှ လံုြခံု​ေရး​ ယူထား​ေြကာင်း​ ​ေြကညာခဲ့​ပါသည်။ အဆိုပါ ကွန်မင်ဒိုများ​ မ​ေရာက်မီ ြပတိုက်၏​ေရှ့​ဂိတ်တွင် လူငယ်များ​ လက်ချင်း​တွဲလျက် လူသား​ကွင်း​ဆက်(Human Chain) ပံုစံြဖင့်​ ကာကွယ်ရန် ြကိုး​ပမ်း​ ခဲ့​ြကပါသည်။ သို့​ေသာ် လုယက်သူနှစ်ဦး​သည် ၎င်းတို့​ အဖမ်း​မခံရမီ ညပိုင်း​တွင် အမိုး​မှ ဝင်​ေရာက်ဟန်ရှိြပီး​ ​ေဆး​စိမ်မံမီရုပ်အ​ေလာင်း​ နှစ်​ေလာင်း​၏ ​ေခါင်း​များ​ရှိ ပိတ်စများ​ကို ဆုတ်ြဖဲခဲ့​ြကြပီး​ ​ေရှး​ေဟာင်း​ပစ္စည်း​ငယ် အများ​အြပား​ကို ပျက်စင်္ီး​ေစခဲ့​ပါသည်။

  ၂၉-၁-၂၀၁၁(စ​ေန​ေန့​)
  ဆန္ဒြပမှုများ​သည် ဆက်လက်၍ ဘက်စံုြပန့်​နှံ့​လျက်ရှိြပီး​ ဆန္ဒြပသူအများ​စုက “မူဘာရတ် ကျဆံုး​ပါ​ေစ”ဟု ​ေြကွး​ေြကာ်ြကပါသည်။ “တပ်မ​ေတာ်နှင့်​ြပည်သူ တစ်သား​တည်း​”ဟုလည်း​ ​ေြကွး​ေြကာ်ြကပါသည်။ ဆန္ဒြပမှုြကာရှည်လာမှုနှင့်​အတူ တပ်မ​ေတာ်၏ အ​ေနအထား​မှာ အကျပ် အတည်း​နှင့်​ ဒွိဟြဖစ်စရာ အ​ေနအထား​သို့​ ​ေရာက်ရှိ​ေနပါသည်။ ​ေဒသစံ​ေတာ်ချိန် ည​ေန(၂)နာရီတွင် Midan Tahrir-Mahrir Square တွင် လူ (၅၀,၀၀၀) ခန့်​ စု​ေဝး​ခဲ့​ြကြပီး​၊​ Kafr-al-Sheikh တွင် (၁၀,၀၀၀)ခန့်​ စု​ေဝး​ခဲ့​ြပီး​ ​ေနာက်ဆက်တွဲအြဖစ် အီဂျစ်နိုင်ငံတစ်ခုလံုး​ ဆန္ဒြပမှုများ​ကို ြပုလုပ်ခဲ့​ြက ပါသည်။ စစ်တပ်မှ ည​ေန(၄)နာရီမှ နံနက်(၈)နာရီအထိ အြပင်မထွက်ရအမိန့်​ကို ကိုင်ရို၊​ အလက်ဇန် ဒီး​ယား​နှင့်​ စူး​အက်ဇ်ြမို့​များ​တွင် ​ေြကညာခဲ့​ပါသည်။ Aljazeera (အဂင်္လိပ်ဘာသာ) သတင်း​ဌာနအရ၊​ ြပီး​ခဲ့​ေသာ​ေန့​က ရဲတပ်ဖွဲ့​၏ အြပင်မထွက်ရ အမိန့်​ (Police Curfew) သည် မည်သို့​ပင်ဆို​ေစကာမူ အကျိုး​သက်​ေရာက်မှု မရှိခဲ့​ဟု ဆိုပါသည်။ ဆန္ဒြပသူများ​သည် ဆက်လက်၍ Tahrir Square သို့​ ဆင်း​လာလျက်ရှိြကပါသည်။ ဆန္ဒြပမှုများ​သည် ြပည်ထဲ​ေရး​ဝန်ြကီး​ဌာနသို့​ စုရံုး​ခဲ့​ြကြပီး​ အဆိုပါ အ​ေဆာက်အဦသို့​ ဝင်​ေရာက်ရန် ြကိုး​ပမ်း​ရာမှ ရဲများ​၏ ပစ်ခတ်မှု​ေြကာင့်​ လူ(၃)ဦး​ ​ေသဆံုး​ခဲ့​ပါသည်။

  သတင်း​သမား​များ​၏ ​ေဖာ်ြပချက်အရ၊​ ဆန္ဒြပသူများ​သည် ၎င်းတို့​အလိုရှိသည်ကို လက်ဆုပ် လက်ကိုင် မရ​ေသး​ေသာ်လည်း​ ၎င်းတို့​၏ ရည်မှန်း​ချက်ြဖစ်​ေသာ မူဘာရတ်၏ သမ္မတသက်တမ်း​ အဆံုး​သတ်မှု နီး​လာြပီဟု စိတ်ခံစား​မှုများ​ေြကာင့်​ ယခင်အ​ေစာပိုင်း​ေန့​များ​ကထက်ပို၍ မိမိကိုယ် မိမိ ယံုြကည်မှုများ​ တိုး​ပွား​လာြပီး​ ​ေအာင်ပွဲခံမှုများ​ကိုလည်း​ ြပုလုပ်လာြကသည်ဟု ဆိုပါသည်။ မျက်ြမင် သက်​ေသတစ်ဦး​က Aljazeera ကို ​ေြပာြပရာ၌ အရွယ်​ေပါင်း​စံု ​ေယာကျာ်း​နှင့်​ မိန်း​မများ​က အဆိုပါ ​ေအာင်ပွဲခံပွဲများ​ကို တက်​ေရာက်ြကသည်ဟု ဆိုပါသည်။ အြပင်မထွက်ရ အမိန့်​ထုတ်ြပန်ထား​ေသာ် လည်း​ လူများ​သည် လမ်း​များ​ေပါ်တွင် ​ေရာက်ရှိြပီး​ ၎င်းတို့​ကို မည်သူကမျှ တား​ဆီး​ရန် မြကိုး​ပမ်း​ ြက​ေချ။ ကိုင်ရိုလမ်း​များ​ေပါ်တွင် ရဲများ​မရှိြခင်း​ေြကာင့်​ လုယက်မှုများ​ ြဖစ်ပွား​လျက်ရှိ​ေြကာင်း​ သတင်း​ ပို့​ြကပါသည်။ ကမ္ဘာလှည့်​ခရီး​သွား​ေနရာများ​သည် မြငိမ်မသက်မှုများ​ ြဖစ်​ေပါ်လျက်ရှိြပီး​ ဂါဇာရှိ ပိရမစ်များ​သို့​သွား​မှုများ​ကို ဆိုင်း​ငံ့​ထား​ပါသည်။ အနား​ယူစခန်း​ြဖစ်​ေသာ Sharm-el Shaikh သည် ြငိမ်သက်လျက် ရှိပါသည်။

  မျက်ြမင်သက်​ေသများ​၏ အဆိုအရ အီဂျစ်အစိုး​ရ၏ ဗဟိုလံုြခံု​ေရး​တပ်ဖွဲ့​ (Egyptian Regime’s Central Security Forces) နှင့်​ ဆက်စပ်​ေနသည့်​ လူသတ်သမား​အဖွဲ့​များ​ (Party Thugs) သည် အစိုး​ရမှ ထုတ်​ေပး​ေသာ လက်နက်များ​ကို ကိုင်​ေဆာင်၍ ကိုင်ရိုြမို့​တွင် လုယက်လျက် ရှိြကသည်ဟု ဆိုပါသည်။ Al-Arabiya သတင်း​လမ်း​ေြကာင်း​မှ ဖုန်း​ြဖင့်​ ​ေြပာြကား​ချက်အ​ေပါ် မျက်ြမင်သက်​ေသ တစ်ဦး​၏ သတင်း​ပို့​ချက်ြဖင့်​ အလက်ဇန်ဒီး​ယား​ြမို့​တွင်း​ရှိ သတင်း​များ​အရ၊​ လူတစ်စုမှ ဖမ်း​မိသည့်​ ဘဏ်​ေဖာက်ရန် ြကိုး​ပမ်း​ေန​ေသာ လက်နက်ကိုင်လူတစ်စုကို စစ်​ေဆး​ေမး​ြမန်း​ ြပီး​ေနာက် သိရှိရသည်မှာ ၎င်းလူများ​သည် အီဂျစ်လျှို့​ဝှက်ရဲ (Egyptian Undercover Police) ၏ အစိတ်အပိုင်း​များ​ြဖစ်ြပီး​ မြငိမ်မသက်မှုများ​ကို ဖန်တီး​ရန် ၎င်းတို့​ကို အမိန့်​ေပး​ထား​သည်ဟု ဆိုပါ သည်။ Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies ၏ ​ေလ့​လာဆန်း​စစ်သူ Mr. Emad Gad ၏ အဆိုအရ၊​ ၎င်းအ​ေနြဖင့်​ ယံုြကည်ရ​ေသာ​ေနရာမှ သတင်း​ရရှိခဲ့​ေြကာင်း​၊​ ၎င်းမှာ ထိပ်ဆံုး​ ကျသည့်​ေနရာမှ အမိန့်​အရ အကျဉ်း​ေထာင်များ​တွင် လူသိများ​သည့်​ ြပစ်မှုြကီး​ကျူး​လွန်သူများ​ကို လွှတ်​ေပး​ြပီး​ လက်နက်များ​ကိုင်​ေဆာင်​ေစ၍ ဆန္ဒြပသူများ​နှင့်​ ​ေရာ​ေနှာ​ေနရန်ြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။

  ကိုင်ရိုြမို့​ေတာင်ပိုင်း​ Beni Suef တွင် ရဲစခန်း​(၂)ခုကို တိုက်ခိုက်မှု​ေြကာင့်​ ဆန္ဒြပသူ (၁၇)ဦး​ကို အီဂျစ်ရဲများ​က ပစ်သတ်ခဲ့​သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ဆန္ဒြပမှုြဖစ်ပွား​စဉ် ​ေနာက်ထပ် လူ(၈)ဦး​ အသတ်ခံခဲ့​ရပါသည်။ ကိုင်ရိုြမို့​ရှိ Abu Zabaal အကျဉ်း​ေထာင်တွင် ​ေထာင်​ေဖာက်ရန်ြကိုး​ပမ်း​မှု ​ေြကာင့်​ အကျဉ်း​သား​များ​နှင့်​ ရဲများ​ တိုက်ခိုက်မှုြဖစ်ပွား​ြပီး​ လူ(၈)ဦး​ေသဆံုး​ခဲ့​ပါသည်။ Reuters သတင်း​ဌာန၏ ​ေရတွက်မှုအရ၊​ ​ေသဆံုး​သူ လူ(၁၀၀)ခန့်​ အနည်း​ဆံုး​ရှိသည်ဟု ဆိုပါသည်။ သို့​ရာတွင် မည်သည့်​အ​ေရအတွက်ကိုမျှ အတည်ြပုနိုင်ြခင်း​ မရှိ​ေသး​ပါ။

  တင့်​ကား​များ​သည် စူး​အက်ဇ်ြမို့​၏ လမ်း​များ​တွင် လှည့်​လည်လျက်ရှိသည်ဟု သတင်း​ပို့​ ပါသည်။ ပထမတွင် ​ေတာင့်​တင်း​သည့်​ ဗဟိုလံုြခံု​ေရး​တပ်ဖွဲ့​ယူနစ်များ​ကို ချထား​ခဲ့​ြပီး​၊​ စစ်တပ်များ​ကို အဓိကြမို့​များ​သို့​ ​ေစလွှတ်ြပီး​ လမ်း​များ​တွင် တိုက်ခိုက်​ေနမှုများ​ကို ရှင်း​ခိုင်း​ပါသည်။ ဆန္ဒြပသူများ​သည် ရဲစခန်း​ကို ဝင်စီး​ြပီး​ေနာက် လက်နက်များ​ ရယူ၍ ရဲစခန်း​ကို မီး​ရှို့​ခဲ့​ြကပါသည်။ Rafah ရှိ ဆိုင်း​နိုင်း​ြမို့​တွင် ​ေဒါသထွက်​ေန​ေသာ အြကမ်း​ဖက်လူအုပ်ြကီး​သည် ရဲအရာရှိ (၃)​ေယာက်ကို သတ်ပစ်ခဲ့​ြကပါသည်။

  ၃၀-၁-၂၀၁၁(တနဂင်္​ေနွ​ေန့​)
  ညပိုင်း​တွင် ​ေထာင်​ေပါင်း​များ​စွာ​ေသာ ဆန္ဒြပသူသည် အြပင်မထွက်ရ အမိန့်​ကို ဆက်လက်၍ လိုက်နာြခင်း​မရှိဘဲ လမ်း​မများ​ေပါ်တွင် စုရံုး​ခဲ့​ြကပါသည်။ ညနက်လာသည်နှင့်​အမျှ တပ်များ​နှင့်​ သံချပ်ကာကား​များ​သည် ကိုင်ရိုြမို့​တစ်​ေလျှာက် အဓိက​ေနရာများ​ြဖစ်သည့်​ ဘူတာရံုများ​၊​ အဓိက အစိုး​ရအ​ေဆာက်အဦများ​နှင့်​ ဘဏ်များ​တို့​တွင် ​ေနရာယူြကပါသည်။ စစ်တပ်အ​ေနြဖင့်​ ြမို့​တွင်း​ရှိ ​ေနရာများ​ကို ကင်း​လှည့်​ရန် မလံု​ေလာက်သြဖင့်​ ြမို့​ေနလူထုများ​အ​ေနြဖင့်​ ြပည်သူ့​စစ်​ေကာ်မတီများ​ ကို ဖွဲ့​စည်း​ြပီး​ ​ေသနတ်များ​၊​ တင်း​ပုတ်များ​နှင့်​ ဓါး​များ​ကိုင်​ေဆာင်​ေစ၍ လုယက်သူများ​နှင့်​ ဘဏ်ဓါး​ြပ များ​၏ ရန်ကို ကာကွယ်​ေစခဲ့​ပါသည်။ ရဲများ​မရှိ​ေသာ်လည်း​ တပ်မ​ေတာ်သား​ အ​ေြမာက်အများ​သည် စူး​အက်ဇ်ြမို့​တွင် ​ေနရာယူထား​ေြကာင်း​ သတင်း​ပို့​ပါသည်။ ြပီး​ခဲ့​ေသာညက စူး​အက်ဇ်ြမို့​တွင် မြငိမ်မသက်မှုများ​ြဖစ်ပွား​ခဲ့​ေသာ်လည်း​ နံနက်ပိုင်း​သို့​ ​ေရာက်လာသည့်​အခါတွင် လမ်း​များ​တွင် အ​ေတာ်အတန် ြငိမ်သက်လျက် ရှိ​ေနပါသည်။ ကိုင်ရိုြမို့​တွင် ြမို့​ေနလူထုများ​သည် ရဲများ​မရှိသည့်​ အတွက် ၎င်းတို့​၏ အိမ်များ​နှင့်​ စီး​ပွား​ေရး​လုပ်ငန်း​များ​ကို ကာကွယ်ရန် အရပ်ဖက်ကာကွယ်​ေရး​ အုပ်စုကို ဖွဲ့​စည်း​ခဲ့​ြကပါသည်။ ကိုင်ရိုြမို့​တစ်​ေလျှာက် စစ်​ေဆး​ေရး​ဂိတ်များ​စွာကို စစ်တပ်မှ ထား​ရှိခဲ့​ပါသည်။
  ေဒသစံ​ေတာ်ချိန် နံနက်(၆)နာရီတွင် Tahrir Square ၌ လူဦး​ေရ (၁၀၀)ထက် မများ​ဘဲ တိတ်ဆိတ်လျက်ရှိပါသည်။ နံနက်ခင်း​ေနာက်ပိုင်း​တွင် ပထမဦး​ဆံုး​အ​ေနြဖင့်​ ရာ​ေပါင်း​များ​စွာ​ေသာ အစိုး​ရတရား​သူြကီး​များ​ ပါဝင်သည့်​ ဆန္ဒြပသူ လူ(၃,၀၀၀)မှ (၅,၀၀၀)အထိ ကိုင်ရိုြမို့​၏ Central Square တွင် စုစည်း​ခဲ့​ြက​ေြကာင်း​ သတင်း​ပို့​ပါသည်။ ၎င်းတို့​က ဖွဲ့​စည်း​ပံုအ​ေြခခံဥပ​ေဒအသစ်နှင့်​ အသွင်ကူး​ေြပာင်း​ေရး​အစိုး​ရ (Transitional Government) ကို ဖွဲ့​စည်း​ရန် ​ေတာင်း​ဆိုခဲ့​ြကပါသည်။ တရား​သူြကီး​များ​သည် Tahrir ဆန္ဒြပမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့​ြကပါသည်။ စစ်သား​များ​ကို ကျည်အစစ်အသံုး​ ြပုရန် အမိန့်​ေပး​ထား​ေသာ်လည်း​ စစ်တပ်မှ ​ေြပာြကား​ရာ၌ ၎င်းတို့​အ​ေနြဖင့်​ ြပည်သူများ​ကို ကာကွယ်ရန်ြဖစ်သည့်​အတွက် ၎င်းအမိန့်​ကို ြငင်း​ဆန်​ေြကာင်း​ြဖင့်​ ဆိုပါသည်။ Aljazeera Arabic အဆိုအရ၊​ စစ်တပ်မှ အရာရှိချုပ်သည် ဆန္ဒြပသူများ​ကို ၎င်းတို့​အ​ေနြဖင့်​ မပစ်ခတ်ဟု ဆိုပါသည်။ ရဟတ်ယာဉ်များ​သည် ဆန္ဒြပမှုများ​ကို ပျံဝဲ​ေစာင့်​ြကည့်​လျက်ရှိသကဲ့​သို့​ ဂျက်တိုက်​ေလယာဉ်များ​ သည်လည်း​ Central Square အ​ေပါ်သို့​ ခပ်နိမ့်​နိမ့်​ ြကိမ်ဖန်များ​စွာ ပျံဝဲလျက်ရှိပါသည်။ အီဂျစ် ​ေလတပ် F 16 ​ေလယာဉ်(၂)စီး​ ပထမြကိမ်ပျံဝဲြပီး​ေနာက် လူထုသည် ​ေအာ်ဟစ်ခဲ့​ြပီး​ ​ေြကွး​ေြကာ်မှု များ​၊​ ရီ​ေမာြခင်း​များ​နှင့်​ လက်​ေဝ့​ရမ်း​ြခင်း​များ​ကို ြပုလုပ်ခဲ့​ပါသည်။ သို့​ရာတွင် လူစုကွဲသွား​ြခင်း​ မရှိခဲ့​ပါ။

  ေဒသစံ​ေတာ်ချိန် (၁ဝး​၅၅)နာရီတွင် ကိုင်ရိုြမို့​ရှိ Aljazeera ၏ ရံုး​များ​ကို ပိတ်ရန် အမိန့်​ေပး​ ပါသည်။ တစ်ြပိုင်နက်တည်း​ သတင်း​ေထာက်အား​လံုး​၏ အ​ေထာက်အထား​ စာရွက်စာတမ်း​များ​ကို တရား​ဝင်ရုတ်သိမ်း​လိုက်ပါသည်။ အီဂျစ်ကာကွယ်​ေရး​ဝန်ြကီး​နှင့်​ အီဂျစ်စစ်တပ်၏ ကာကွယ်​ေရး​ ဦး​စီး​ချုပ်ြဖစ်သူ Mr. Mohamed Hussein Tantawi က ကိုင်ရိုြမို့​လယ်ရှိ Tahrir Square ရှိ ဆန္ဒြပသူ များ​နှင့်​ ​ေတွ့​ဆံုခဲ့​ပါသည်။ (၁ဂး​၃၀)နာရီတွင် Mr. Mohammed El-Baradei က Tahrir Square သို့​ ​ေရာက်ရှိလာြပီး​ လူထုြကီး​ကို “မိမိတို့​၏ စတင်မှုကို ​ေနာက်ြပန်ဆုတ်ရန် မြဖစ်နိုင်​ေြကာင်း​၊​ သင်တို့​ သည် ယခု​ေတာ်လှန်​ေရး​၏ ပိုင်ရှင်များ​ြဖစ်​ေြကာင်း​၊​ သင်တို့​သည် အနာဂတ်ြဖစ်​ေြကာင်း​၊​ မိမိတို့​၏ အဓိက​ေတာင်း​ဆိုမှုသည် လက်ရှိအစိုး​ရထွက်ခွာသွား​ရန်ြဖစ်ြပီး​ အီဂျစ်လူမျိုး​တို့​အ​ေနြဖင့်​ သီလ သမာဓိ ရှိစွာ လွတ်လပ်စွာနှင့်​ သိက္ခာရှိစွာ ​ေနနိုင်​ေသာ အီဂျစ်ြပည်သစ်ကို စတင်ရန် ြဖစ်​ေြကာင်း​ြဖင့်​ ​ေြပာြကား​ ပါသည်။ အတိုက်အခံ​ေခါင်း​ေဆာင်ြဖစ်သူက ဆက်လက်​ေြပာြကား​ရာ၌ မိမိအ​ေနြဖင့်​ မူဘာရက်နှင့်​ မ​ေဆွး​ေနွး​လို​ေြကာင်း​ တပ်မ​ေတာ်နှင့်​သာ ​ေဆွး​ေနွး​လို​ေြကာင်း​ြဖင့်​ ​ေြပာြကား​ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် လက်ရှိသမ္မတ မူဘာရတ်သည် ၎င်း၏ တပ်မ​ေတာ် တပ်မှူး​များ​နှင့်​ အစည်း​အ​ေဝး​ ကျင်း​ပလျက် ရှိပါသည်။

  Aljazeera မှ သတင်း​ပို့​ရာ၌ မူဆလင် ညီအစ်ကိုများ​အဖွဲ့​ (Muslim Brotherhood) ၏ အဖွဲ့​ဝင် (၃၄)ဦး​ကို အ​ေစာင့်​များ​ ၎င်းတို့​၏ တာဝန်ကျ​ေနရာများ​မှ စွန့်​ခွာသွား​သည့်​အတွက် ထိန်း​သိမ်း​ထား​ြခင်း​မှ လွှတ်လိုက်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ မူဆလင် ညီအကိုများ​အဖွဲ့​နှင့်​အတူ အြခား​အီဂျစ် နိုင်ငံ​ေရး​လှုပ်ရှား​မှုအဖွဲ့​ဝင်များ​က Mr. El-Baradei ကို ​ေထာက်ခံြကြပီး​ အစိုး​ရနှင့်​ ညှိနှိုင်း​ရန် ၎င်းကို တာဝန်​ေပး​ပါသည်။ El-Baradei ကို သမ္မတအြဖစ် တာဝန်ထမ်း​ေဆာင်ရန် ​ေတာင်း​ဆိုြကပါသည်။ (၂ဝး​၃၀)နာရီတွင် Tahrir Square မှလွဲ၍ ရဲများ​ လမ်း​များ​အတွင်း​သို့​ ဝင်လာြကပါသည်။ လံုြခံု​ေရး​ နှင့်​ ​ေဆး​ဘက်ဆိုင်ရာ သတင်း​ပို့​ချက်များ​အရ ဆန္ဒြပပွဲစတင်ချိန်မှစ၍ အနည်း​ဆံုး​ လူ(၁၀၂)ဦး​ ​ေသဆံုး​ြပီး​ လူ(၂၀၀၀)ခန့်​ ဒဏ်ရာရရှိသည်ဟု ဆိုပါသည်။

  အီဂျစ်ဗဟိုဘဏ်က ဘဏ်အား​လံုး​နှင့်​ ရှယ်ယာ​ေဈး​ကွက်ကို (၃၀-၁-၂၀၁၁)(တနဂင်္​ေနွ​ေန့​) တွင် ပိတ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ သမ္မတ မူဘာရတ်က လက်ရှိ​ေလ​ေြကာင်း​ ပျံသန်း​ေရး​ဝန်ြကီး​နှင့်​ ​ေလတပ် ကာကွယ်​ေရး​ဦး​စီး​ချုပ်​ေဟာင်း​ြဖစ်သူ Mr. Ahmed Shafiq ကို အစိုး​ရအသစ်ဖွဲ့​ရန် တာဝန် ​ေပး​ပါသည်။ ပါတီသစ္စာခံြဖစ်သူ Mr. Shafiq သည် ၎င်း၏ နိုင်ငံ​ေရး​ဆိုင်ရာ ယံုြကည်စိတ်ချမှု အ​ေနအထား​အရ သမ္မတ မူဘာရတ်၏ အရိုက်အရာကို ဆက်ခံသူြဖစ်မည်ဟု တစ်​ေပး​ြခင်း​ခံရပါသည်။

  ၃၁-၁-၂၀၁၁(တနလင်္ာ​ေန့​)
  ၂၀၁၁ခုနှစ်၊​ ဇန်နဝါရီလ (၃၀)ရက်​ေန့​မှ (၃၁)ရက်​ေန့​ ညအထိ ကိုင်ရိုြမို့​တွင် တိတ်ဆိတ် ​ေနပါသည်။ လွန်ခဲ့​ေသာ ​ေန့​များ​ကထက် လုယက်မှုများ​ ​ေလျာ့​နည်း​ခဲ့​ေြကာင်း​ သတင်း​ပို့​ပါသည်။ လံုြခံု​ေရး​အရာရှိများ​က ​ေြကညာရာတွင် အြပင်မထွက်ရအမိန့်​သည် (၁၅း​ဝဝ)နာရီမှ စတင်ြပီး​၊​ အြပင်မထွက်ရ အမိန့်​ကို မလိုက်နာပါက ပစ်သတ်မည်ဟု ြခိမ်​ေြခာက်ထား​ပါသည်။ သို့​ရာတွင် အ​ေရး​ယူ​ေဆာင်ရွက်မှုများ​ကို မြပုလုပ်ခဲ့​ပါ။

  အစိုး​ရအဖွဲ့​ အ​ေနအထား​
  အီဂျစ် Shura ​ေကာင်စီ၏ နိုင်ငံြခား​ေရး​ရာနှင့်​ ကာကွယ်​ေရး​ ​ေကာ်မတီ၏ အြကီး​အကဲနှင့်​ လက်ရှိအာဏာရ ပါတီအဖွဲ့​ဝင်ြဖစ်သူက ဆန္ဒြပပွဲများ​သည် ြပီး​ဆံုး​လိမ့်​မည်ဟု မယံုြကည်​ေြကာင်း​ြဖင့်​ ဆိုပါသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊​ ဇန်နဝါရီလ (၂၉)ရက်​ေန့​တွင် ယခင်​ေန့​များ​၏ အြဖစ်အပျက်များ​ကို တုန့်​ြပန်သည့်​အ​ေနြဖင့်​ ဆန္ဒြပပွဲများ​ စတင် ြပီး​ေနာက် ပထမဦး​ဆံုး​အြကိမ်အြဖစ် ​ေဒသစံ​ေတာ်ချိန် သန်း​ေခါင်ယံ ​ေကျာ်တွင် သမ္မတ မူဘာရတ်က နိုင်ငံပိုင် ရုပ်ြမင်သံြကား​မှတဆင့်​ ​ေြပာြကား​ခဲ့​ပါသည်။ ၎င်းက တိုင်း​ြပည် တည်ြငိမ်​ေရး​နှင့်​ တရား​ဥပ​ေဒ စိုး​မိုး​ေရး​ကို ​ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်​ေြကာင်း​၊​ လအနည်း​ငယ်ခန့်​က ဖွဲ့​စည်း​ခဲ့​သည့်​အစိုး​ရအဖွဲ့​ကို ဖျက်သိမ်း​ြပီး​ အစိုး​ရအဖွဲ့​အသစ်ကို ဖွဲ့​စည်း​ရန် ​ေမတ္တာရပ်ခံပါ​ေြကာင်း​၊​ မိမိအ​ေနြဖင့်​ သမ္မတရာထူး​က နှုတ်ထွက်ရန် မရှိ​ေြကာင်း​ြဖင့်​ ​ေြပာြကား​ သွား​ပါသည်။ သမ္မတ မူဘာရက်က Mr. Omar Suleiman ကို ဒုတိယသမ္မတနှင့်​ အီဂျစ် ​ေထာက်လှမ်း​ေရး​အဖွဲ့​ အြကီး​အကဲအြဖစ် ခန့်​အပ်ြပီး​ Mr. Ahmed Shafik ကို ဝန်ြကီး​ချုပ်အြဖစ် ခန့်​အပ်ပါသည်။

  လင်း​ဦး​(စိတ်ပညာ)

  2 comments:

  ၾကည္ျဖဴပိုင္ said...

  ကိုိလင္းဦးေရ
  အေနာ္လဲစာလာမဖတ္ျဖစ္တာ(ဘေလာ့ဂ္ေတြဖက္ေျခဦးမလွည့္ျဖစ္တာ)ၾကာျပီမို႕မေရာက္ျဖစ္တာခြင့္လႊတ္ပါ။ သတိတရစာလာဖတ္ မွတ္ခ်က္ေပးသြားတဲ့အတြက္ေက်းဇူးပါ။
  ႏွစ္သစ္မွာေပ်ာ္ရႊင္မွဳအေပါင္းခေညာင္းပါေစ... :)

  မိုးယံ said...

  သတင္းမ်ား လာဖတ္ပါသည္ခင္ဗ်ာ.. သတိရတယ္အစ္ကိုေရ။

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo