“တရုတ်နိုင်ငံက အေမရိကန်အေပါ် အဘယ်ေြကာင့် အမျက်ေဒါသထွက်ရသလဲ” ဖိုင်အား Wiki Leaks မှ ေဖာ်ြပထားြခင်းနှင့် ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံထားရြခင်း

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels:
 • ယမန်နှစ်က တရုတ်နိုင်ငံအေနြဖင့် Google ကို အင်တာနက်တွင် ရှာေဖွရရိှနိုင်မှုများ (Internet Searches) များနှင့်ပတ်သက်၍ ဆင်ဆာလုပ်စိစစ်ရန် ဖိအားေပးလာ၍ အေမရိကန် သံရံုးအေနြဖင့် ဝါရှင်တန်သို့ လျှို့ဝှက်ေြကးနန်း ေပးပိုခဲ့သည်။ ထို လျှို့ဝှက် ေြကးနန်းတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်းေခါင်းေဆာင်များသည် Internet Searches ကုမ္ပဏီ ြဖစ်ေသာ Google အေပါ် စိုးရိမ်စိတ်များလာသည့်အေြကာင်းကို ေဖာ်ြပထားပါသည်။

  ၁၈-၅-၂၀၀၉ ေြကးနန်းေခါင်းစဥ်ြဖစ်ေသာ တရုတ်နိုင်ငံရိှ Google သည် ဆင်ဆာစိစစ်မှုများကို ခုခံရန်အတွက် တန်ဘိုးေပးြခင်း (Google China Paying Price for Resisting Censorship) ကို ရည်ညွှန်း၍ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်းအုပ်ချုပ်ေရးအဖွဲ့ြဖစ်ေသာ Mr.Li Changchun အေနြဖင့် ၎င်း၏ နာမည်ကို Search engine ၌ ရိုက်ထည့်ရာတွင် ၎င်းကို ေဝဖန်ထားသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ဖတ်ရှုလိုက်ရ၍ အံ့ဩသွားေြကာင်းြဖင့် ေဖာ်ြပထားပါသည်။

  ၎င်းလျှို့ဝှက်ေြကးနန်းကို ေဖာ်ြပမှုသည် Wiki Leaks ၏ အများသိေဖာ်ြပချက်များအနက် တစ်ခုပင် ြဖစ်ပါသည်။ ထိုသို့ ေဖာ်ြပချက်သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ေခါင်းေဆာင်မှုအပိုင်းအား စိုးရိမ်စိတ်များ ပွားများလာေအာင် ြပုလုပ်ေပးသကဲ့သို့ ရိှပါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံမှ အရာရိှများက အေမရိကန်အစိုးရသို့ Google ၏ ေြမြပင်ြဂိုဟ်တုဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှုေပးြခင်းတွင် ၎င်းတို့၏ အစိုးရဆိုင်ရာ အေဆာက်အအံုများ၏ ပံုရိပ်ြပတ်သားချက် (Resolution of Images) ကို ေလျှာ့ချေပးြခင်းြဖင့် ဆင်ဆာြပုလုပ်ေပးရန် ဖိအားေပးခဲ့ေြကာင်း၊ အဆိုပါ အေဆာက်အဦ ပံုရိပ်များ၏ အချက်အလက်များကို အြကမ်းဖက်သမားများက အသံုးြပု၍ အစိုးရနှင့် စစ်ေရးဆိုင်ရာအေဆာက်အအံုများကို တိုက်ခိုက်လာပါက အေမရိကန် အစိုးရအေနြဖင့် တာဝန်ရိှေြကာင်း သတိေပးထားပါသည်။

  အေမရိကန် တစ်ချို့က တရုတ်ေခါင်းေဆာင်များသည် အင်တာနက်ဆိုသည်မှာ ပွင့်လင်းမှုနှင့် ဒီမိုကေရစီအတွက် ပိတ်ပင်၍ မရေသာအရာြဖစ်သည်ကို မစဥ်းစားြကဟု ထင်ြမင်ေနြကသည်။ ၁၈-၅-၂၀၀၉ ရက်စွဲပါြဖင့် ေဖာ်ြပထားေသာ ဆင်ဆာစိစစ်မှုကို ခုခံရန်အတွက် တရုတ်နိုင်ငံရိှ Google က တန်ဘိုးေပးြခင်း ေခါင်းစဥ်ပါ ေြကးနန်းတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်းအုပ်ချုပ်ေရးအဖွဲ့ ေပါလစ်ြဗူရိုအြမဲတမ်းေကာ်မတီ၀င်နှင့် နိုင်ငံ၏ ဝါဒ ြဖန့်ချီေရးဆိုင်ရာ အဆင့်ြမင့်အရာရိှြဖစ်ေသာ Mr. Li Changchun သည် Google ကုမ္ပဏီကို အစိုးရအေနြဖင့် Google အေပါ် အမျက်ေဒါသ ေလျာ့ပါးေအာင် အေရးယူေဆာင်ရွက်မှု အချို့ကို ြပုလုပ်ရမည်ြဖစ်ေြကာင်းြဖင့် ဖိအားေပးခဲ့သည်ဟု Wiki Leaks က ေဖာ်ြပခဲ့ပါသည်။

   Julian Assange
  Wiki Leaks Website တည်ေထာင်သူမှာ ဩစေြတးလျနိုင်ငံသား အသက် (၃၉)နှစ်အရွယ် Julian Assange ဆိုသူ ြဖစ်ြပီး၊ နိုင်ငံတကာရိှ အစိုးရများ၏ ထိပ်တန်း လျှို့ဝှက်ဖိုင်များကို သူ၏ ဝက်ဆိုက်ဘ်မှတဆင့် ြဖန့်ေဝ ေဖာ်ြပေနသူ ြဖစ်ပါသည်။ အေမရိကန်တပ်ဖွဲ့၀င်များနှင့် ပတ်သက်သည့် လျှို့ဝှက်စာတမ်း ဖိုင်ေပါင်း ၅၀၀၀၀၀ ေကျာ်ကိုလည်း တင်ခဲ့သည်။

  လက်ရိှအချိန်တွင် Julian Assange အား Paypal ကုမ္ပဏီမှလည်း ဝန်ေဆာင်မှု မေပးေတာ့ေပ။ 

   လင်း​ဦး​(​စိတ်​ပ​ညာ)

  0 comments:

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo