ကေလးကလားဆန်သည့် လုပ်ရပ်သာ ြဖစ်သည်ဟု ေြမာက်ကိုရီးယားမှ ေြပာြကား

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels:
 • ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်၏ အေနာက်ကမ်းေြခအလွန် အြငင်းပွားေနေသာကျွန်း၌ ေတာင်ကိုရီးယားက အေြမာက်များြဖင့် စစ်ေရးေလ့ကျင့်မှုအေပါ် တုန့်ြပန်ရန် မထိုက်တန်ေြကာင်းြဖင့် ေြမာက်ကိုရီးယားက ေြပာဆိုလိုက်သည်။

  ေြမာက်ကိုရီးယား၏ စစ်ဌာနချုပ် ေြကညာချက်ကို အစိုးရပိုင် KCNA သတင်းဌာနက ကိုးကားေြပာြကားရာ၌ ေြမာက်ကိုရီးယား၏ ေတာ်လှန်ေရးတပ်မေတာ်အေနြဖင့် အထိုးခံရ၍ ြပန်လည်ကလဲ့စားေြခေသာ ပံုစံြဖစ်သည့် မနှစ်ြမို ့စရာေကာင်းေသာ စစ်ေရးလုပ်ရပ်အေပါ် တုန့်ြပန်ရန် ခံစားချက် မရိှေြကာင်းြဖင့် ဆိုပါသည်။

  ၎င်းတို့၏ စစ်ေရးလုပ်ရပ်သည် ေြမာက်ကိုရီးယားကို စစ်ြဖစ်ပွားေစရန် နှုတ်ခမ်းဝသို့ ဆွဲေခါ်သည့် ဉာဏ်နီဉာဏ်နက်များေသာ အြကံအစည်ပင်ြဖစ်ြပီး အေမရိကန်-အာရှ ေပါ်လစီမူဝါဒနှင့် မဟာဗျူဟာကို ကာကွယ်ရန်နှင့် ေြမာက်ကိုရီးယားကို ချွတ်ြခံုကျေစရန် ြပုလုပ်ြခင်းြဖစ်ေြကာင်း၊ ထိုသို့ စစ်ေရးေလ့ကျင့်မှုသည် လက်ရိှ ေတာင်ကိုရီးယား အာဏာပိုင်များအေနြဖင့် အုပ်ချုပ်ေရးဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်းြဖစ်ေပါ်မှုကို ေကျာ်လွှားရန်အတွက် ရည်ရွယ်ေြကာင်းြဖင့် ေြကညာချက်တွင် ေဖာ်ြပထားသည်။ အဆိုပါ ေြကညာချက်တွင် ယခုလို စစ်ေရးေလ့ကျင့်မှုသည် ဘာမှမဟုတ်ေြကာင်း၊ ြပိုင်ဘက်မရိှဘဲ ကေလးကစားသည့်ပွဲသာြဖစ်ေြကာင်းြဖင့် ဆက်လက်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 


  အေစာပိုင်းေန့တွင် ေြမာက်ကိုရီးယားမှ တန်ြပန်တိုက်ခိုက်မည်ဟု အြကိမ်ြကိမ် သတိေပးေနသည့်ြကားမှ ယခင်လက ေြမာက်ကိုရီးယားမှ အေြမာက်များြဖင့် ပစ်ခတ်ခဲ့ေသာ ယံုြပံုးကျွန်းေပါ်တွင် ေတာင်ကိုရီးယားက ကျည်အစစ်ြဖင့် ပစ်ခတ် ေလ့ကျင့်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ကျွန်းမှာ ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံအြကား ပိုင်ဆိုင်မှုနယ်နမိတ်အြဖစ် အြငင်းပွားလျက်ရိှေသာ ကျွန်းငယ် ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းကျွန်းသည် ၁၉၅၀-၅၃ ကိုရီးယားစစ်ပွဲအြပီးတွင် အေမရိကန် ဦးစီးသည့် ကုလသမဂ္ဂစစ်တပ်က ရယူထားခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ နှစ်ဘက်နိုင်ငံတို့ အြကား ပင်လယ်နယ်နမိတ်အနီးတွင် မေတာ်တဆ ြဖစ်ပွားသည့် ေရေြကာင်းတိုင်ပွဲငယ်များ များစွာြဖစ်ေပါ်ခဲ့ပါသည်။

  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

  0 comments:

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo