ချီလီနိုင်ငံ၏ ပိတ်မိေနေသာ ေြကးနီ-ေရွှ သတ္တုတွင်း အလုပ်သမားများကုိ ကယ်ဆယ်နိုင်​ြပီ

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,
 • altကယ်​ဆယ်​နိုင်​ခဲ့​သူ​တဦး​နှ​င့်​​ ​မိ​သား​စု​ဝင်​များ​​ ​ြပန်​လည်​ေတွ့​ဆံု​စဥ် © dailyMaili


  ချီလီနိုင်ငံ San Jose ေြကးနီ-ေရွှ သတ္တုတွင်းတွင် ဗုဒ္ဓဟူးေန့​ နံနက် အေစာပိုင်းမှ​ စ၍ ေြမေအာက်တွင် ပိတ်မိေနေသာ လုပ်သား (၃၃)​ ေယာက်​ အနက် တစ်ေယာက်ြပီး တစ်ေယာက် ေြမြပင်ေပါ်သို့ ကယ်ဆယ်​ နိုင်ခဲ့ပါသည်။
  ၉ ေယာက်ေြမာက်ြဖစ်ြပီး လုပ်သားများထဲတွင် အသက်၆၃ နှစ်အရွယ် အသက်အြကီးဆံုးြဖစ်သူ Mr. Mario Gomez သည် ေဆးေတာင့်သဏ္ဍာန် ကယ်ဆယ်ေရး ကိရိယာမှ ထွက်ခဲ့ြပီး ပရိတ်သတ်ထဲမှ ကမ်းေပးေသာ ချီလီ​ အလံကုိ​ ကိုင်ေြမာက်ြပီးေနာက် ေြမြပင်တွင် ဒူးေထာက်ြပီး ဝတ်ြပုဆုေတာင်းခဲ့ပါသည်။ ကျန်းမာေရးဝန်ြကီး Mr. Jaime Manalich က သတ္တုတွင်းအလုပ်သမား (၃၃)ေယာက်ကို ခန့်မှန်းထားသည့် (၂)ရက်ထက်ေစာ၍ ေြမေအာက်မှ ကယ်ထုတ်နိုင်မည်ဟု ဆိုပါသည်။
  Mr. Florencio Avalos (၃၁)နှစ်အား ပထမဦးဆံုး ကယ်ဆယ်ြပီးေနာက် (၇)နာရီေကျာ် အြကာတွင် (၉)ေယာက်ေြမာက် Mr. Gomez ကုိ ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထုိသို့ ကယ်တင်နိုင်မှု သည် ကမ္ဘာြကီး​ တစ်ခုလံုးက (၂)​ လြကာ အာရံုစိုက်ြခင်း​ ခံရမှုများမှ ြပီးဆံုးေစခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးဆံုး ကယ်တင်ခဲ့သည့် Mr. Avalos သည် မိုင်ဝက်​ နီးပါး​ ရိှသည့် တူး​ ထားသည့်တွင်းထဲမှ ေဆးေတာင့် သဏ္ဍာန် အထူး​ ကယ်ဆယ်ေရး​ ကိရိယာြဖင့် ကယ်တင်ခဲ့ြပီး​ ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်း​ ကယ်ဆယ်ေရး​ ကိရိယာကုိ အဂင်္ါေန့တွင် အရာရိှများက ြကိမ်ဖန်များစွာ စမ်းသပ်​ ခဲ့ပါသည်။ ကယ်ဆယ်သည့်ေန့​ ြဖစ်သည့် ဗုဒ္ဓဟူး ေန့ သန်းေခါင်ချိန်တွင် ေြမြပင်ေပါ်သို့ ေဆးေတာင့်​ သဏ္ဍာန်​ ကယ်ဆယ်ေရး​ ကိရိယာ၌ Mr. Avalos ပါလာြပီးေနာက် ၎င်းသည် တည်ြငိမ်စွာြဖင့် မိသားစုကုိ ေပွ့ဖက်​ နှုတ်ဆက်ြပီး၊ သမ္မတနှင့် ၎င်း၏ ပတ်လည်တွင် ဝိုင်းေနေသာ အလုပ်သမားများကုိပါ ေပွ့ဖက်​ နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ေနာက် ၎င်းအား ထမ်းစင်တွင် လဲေလျာင်း​ ေစြပီးေနာက် ေဆးစစ်ေဆးရန်​ အတွက် ေခါ်ေဆာင်သွားခဲ့ပါသည်။

  altအ ​မှတ်​ြခစ်သူ​များ​မှာ ကယ်​ဆယ်​နိုင်​ခဲ့​သူ​များ​စာ​ရင်း​ြဖစ်​ြပီး​​​ ​ကျန်​ရှိ​ေန​သူ​များအား​​ ​အ​မှတ်​ြခစ်ထား​​ြခင်း​ ​မ​ရှိ​ေပ​​ © dailyMaili  သူ၏ ေနာက်တွင် ပိတ်မိေနေသာ အလုပ်သမား (၇)​ ေယာက်ကုိ ကယ်ဆယ်ခဲ့ပါသည်။ ပိတ်မိ​ ေနေသာ ကျန်​ အလုပ်သမားများသည် ပထမ​ ဦးဆံုး ကယ်တင်ြခင်း​ ခံရသူေလာက် အားထုတ်​ ရြခင်း မရိှဘဲ ကယ်ဆယ်​ နိုင်မည်​ ြဖစ်ပါသည်။ ဒုတိယ​ အြကိမ် ကယ်ထုတ်ခဲ့သည့် အလုပ်သမား Mr. Mario Sepulveda သည် စိတ်အား တက်ြကွစွာြဖင့် ေဆးေတာင်​ သဏ္ဍာန် ကယ်ဆယ်ေရး​ ကိရိယာထဲမှ ထွက်လာြပီး မိသားစုများနှင့် အရာရိှများကို ေပွ့ဖက်​ နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် သမ္မတ Mr.Pinera အား သံုးြကိမ်တိုင် ေပွ့ဖက်ခဲ့ြပီး ေြမေအာက် ေြကးနီး-ေရွှ သတ္တုတွင်းမှ ေကျာက်တံုး များကုိ လာေရာက်​ အားေပး​ ြကည့်ရှုြကသည့် ပရိသတ်အား လက်ေဆာင်​ အြဖစ် ေပးခဲ့ပါသည်။ ထုိ့ေနာက် ၎င်းက ပရိသတ်ကုိ ဦးေဆာင်၍ “ချီလီ သတ္တုတွင်း လုပ်သားများ”ဟု ေအာ်ဟစ်​ ေြကွးေြကာ် ခဲ့ပါသည်။

  ေြမေအာက်​ ေြကးနီ-ေရွှ သတ္တုတွင်းထဲတွင် ကျန်ရိှသည့် အလုပ်သမား (၂​၀)​ ေယာက်​ သည် လာေရာက်​ သည့်​ကယ်ဆယ်ေရး​ သမားနှင့်​ အတူ အလှည့်ကျ​ ကယ်တင်မှုကုိ ေစာင့်ဆိုင်း​ လျက်ရိှပါသည်။ ကယ်ဆယ်ေရး​ သမားသည် ချီလီ​ အလံ​ အေရာင်အတိုင်း အနီ၊​ အြဖူနှင့် အြပာချယ်ထားသည့် ေဆးေတာင့်​ သဏ္ဍာန် ကယ်ဆယ်ေရး​ ကိရိယာြဖင့် ေြမေအာက်သို့ ေရာက်ရိှလာသူ​ ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းကယ်ဆယ်ေရး သမားသည် အဂင်္ါေန့​ ေနှာင်းပိုင်းတွင် ပိတ်မိေနေသာ သတ္တုတွင်း အလုပ်သမား များထံသို့ ေရာက်ရိှြပီး အလုပ်သမားများ၏ စိတ်အား​ ထက်သန်စွာ ြကိုဆိုနှုတ်ဆက်မှုကို ခံရပါသည်။

  ကယ်ဆယ်သည့်ေန့၊ ဗုဒ္ဓဟူးေန့သည် အြကီးမားဆံုး စိတ်လှုပ်ရှားမှု​ ြဖစ်ေပါ်ေသာေန့တစ်ေန့ ြဖစ်ခဲ့ြပီး သမ္မတ Pinera သည် စိတ်လှုပ်ရှားစွာြဖင့် ကယ်ဆယ်ေရး​ တွင်းနားတွင် မိသားစုများ၊ ဂျာနယ် သတင်းသမား ၁,၃၀၀ ေကျာ်နှင့်အတူ ေစာင့်ဆိုင်း​ ခဲ့ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ သမ္မတသည် မိသားစုများ နှင့်အတူ ြပိုင်တူ အားတက်ဖွယ်​ သီချင်းများကုိ သီဆို်ခဲ့ပါသည်။

  မိမိတို့ ေစာင့်ေမှျာ်ရသည့် ေနာက်ဆံုးေန့သို့ ေရာက်လာြပီ​ ြဖစ်ြပီး ပိတ်မိေနေသာ ၃၄​ နှစ်အရွယ် အလုပ်သမား​ တစ်ဦး​ ြဖစ်သည့် Claudio Yanez ၏ အေဒါ်​ ြဖစ်သူ Marta Mesias (၅၁)​ နှစ်က ဆိုပါသည်။ မိမိတို့ ၎င်းကုိ ရှန်ပိန်ြဖင့် ြကိုဆိုြပီး ြကက်ကင်ြဖင့် ေကျွးမည်ဟု ဆိုပါသည်။

  alt
  ကယ်​ဆယ်​မှု​ ြဖစ်​စဥ်​ အ​ေသး​စိတ်​ကို​ ​သ​ရုပ်​ေဖါ်​​ရှင်း​​ြပထား​စဥ်
  © dailyMaili

  ကယ်ဆယ်မှု​ လုပ်ငန်းသည် တစ်ရက်မှ နှစ်ရက်သို့ ြကာမည်ဟု ခန့်မှန်း​ ပါေြကာင်းြဖင့် အလှည့်ကျ ေခါင်းေဆာင်​ ြဖစ်ြပီး တွင်းတွင် ပိတ်မိ​ ေနေသာ အလုပ်သမားချင်း၏ ေနထိုင်မှုကုိ စီစဉ်​ ေပးသူနှင့် ေနာက်ဆံုးမှ ေြမေပါ်သို့ တက်လာမည့် Luis Urzua က ဆိုပါသည်။ 

  ကယ်ဆယ်မှုသည် မေဖာ်ြပနိုင်ေသာ ေဒါ်လာ​ သန်းေပါင်း​ များစွာ၊ NASA မှ ကျွမ်းကျင်သူများ​၊​​  နိုင်ငံ (၁၂)​ နိုင်ငံမှ တွင်းတူး​ ကျွမ်းကျင်သူများ ပါဝင်​ ပါသည်။ အရာရိှများက ယခု​ လုပ်ေဆာင်မှုသည် အလွန်​ အန္တရာယ်ရိှေသာ လုပ်ေဆာင်မှု​ ြဖစ်ေြကာင်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး​ တွင်း​ အကျယ်မှာ ေဆးေတာင့် သဏ္ဍာန်​ ကယ်ဆယ်ေရး​ ကိရိယာ​ ​ဝင်ဆန့်ရံုသာ အနည်းငယ်​ ကျယ်ြပန့်ြပီး၊ တစ်ြကိမ်တွင် တစ်ဦးသာ ေပ ၂,၀၀၀ အရှည်ရိှသည့် တွင်းမှ ေြမြပင်သို့ ပုိ့ေဆာင်​ ေပးနိုင်၍ တွင်းမှာ တစ်ေြဖာင့်ထဲ​ မဟုတ်သည့် အတွက် ေဆးေတာင့်​ သဏ္ဍာန် ကယ်ဆယ်ေရး​ ကိရိယာသည် ညပ်သွား​ နိုင်​ေြကာင်း​သိ​ရှိ​ရပါသည်။

  ြမန်မာစံေတာ်ချိန် 14-10-2010 နံနက် ၇ း ၂၀ ခန့်တွင် ပိတ်မိေနသူ အလုပ်သမား ၃၃ ေယာက်လံုးအား ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

  လင်း​ဦး​​ (စိတ်​ပ​ညာ) 

  1 comments:

  ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

  ၀မ္းသာစရာသတင္းေကာင္းပါဘဲ ကိုလင္းဦး
  ခ်ီလီမို႕ေပပဲေနာ္
  ျမန္မာျပည္မွာသာျဖစ္ရင္
  ကယ္တင္ဖို႕ေတာင္ တတ္ႏိုင္မယ္ မထင္ဘူး။
  ဒီတိုင္း ဆံုးရႈံးခံလိုက္ရမွာ ေသခ်ာတယ္...
  လူေတြရဲ႕အသက္ကို ေဒၚလာေပါင္းမ်ားစြာ ရင္းႏွီးျပီး ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ေပးတဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို အထူးေလးစားခ်ီးက်ဴးမိပါတယ္ရွင္။

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo