မှတ်တမ်းတစ်ခု ထွင်းထုခဲ့ေသာ စပိန်

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,

 • ၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ဖလားတွင် အာဂျင်တီးနား၊ ဘရာဇီးလ်၊ ဂျာမနီ၊ အီတလီ၊ စပိန်၊ ဩစေတးလျ၊ အဂင်္လန် အသင်းများမှာ ဖလားရရန် ေရပန်း အစားဆံုး အသင်းများ ြဖစ်ခဲ့ြကြပီး ၊ လူအများ၏ နံပါတ် (၁) ေပးခံရေသာ အာဂျင်တီနား အသင်းမှာ နိုင်ဂျီရီးယား​ အသင်းအား ၁-၀ ၊ ကုိရီးယား အသင်းအား ၄-၁၊ ဂရိအား ၂-၀၊ မက်ဆီကုိအား ၃-၁ ရလဒ်များြဖင့် အုပ်စုပွဲများအား အနိုင်များြဖင့် ြဖတ်ေကျာ် လာခဲ့ကာ၊ ကွာတားတွင် ဂျာမနီ အသင်းအား ၄ ဂိုး ဂိုးမရိှြဖင့် အြပတ်သတ် ရံှုးနိမ့်ကာ ြပိုင်ပွဲမှ ထွက်ခဲ့ရသည်။

  ဒုတိယ အြကိုက်အများဆံုးြဖစ်ခဲ့ေသာ ဘရာဇီးလ်အသင်းမှာလည်း ေြမာက်ကိုရီးယားအား ၂-၁၊ အိုင်ဗရီကို့စ်အား ၃-၁၊ ေပါ်တူဂီအား ဂိုးမရိှသေရ၊ ချီလီအား ၃-၀ ြဖင့် အုပ်စုပွဲများအား ြဖတ်ေကျာ် လာကာ၊ ကွာတားတွင် နယ်သာလန်အသင်းအား ၂-၁ ြဖင့် ရံှုးနိမ့်ကာ ြပိုင်ပွဲမှ ထွက်ခဲ့ရသည်။ 

  ထို့အတူ ေရးပန်းစားခဲ့ြကေသာ အီတလီ၊ ဩစေတးလျ၊ အဂင်္လန်အသင်းတို့မှာ အုပ်စုပွဲများြဖင့်ပင် အိမ်ြပန်ခဲ့ြကရရှာသည်။ ထို့ြပင် လူအများ ထင်ေြကးေပးခဲ့ြကေသာ ေတာင်အေမရိက အသင်းမှာလည်း အုပ်စုပွဲ၌ပင် ေကျနပ်ခဲ့ရသည်။ 

  စပိန်အသင်းသည် လူအများ၏ ေရပန်းအစားဆံုးစာရင်းတွင် ပါဝင်ခဲ့ေသာ်လည်း တစ်ထင့်ထင့်နှင့် ေတွးထင်ခဲ့ြကရြခင်းြဖစ်သည်။ စပိန်အသင်းသည် ယူရုိ ၂၀၀၈ ကို အရယူခဲ့၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ကမ္ဘာ့နာမည်ြကီး ရီးယဲမက်ထရစ်နှင့် ဘာစီလိုနာ ကစားသမားများြဖင့် ဖွဲ့စည်းထား၍ေသာ် လည်းေကာင်း ေရပန်းစားေသာ စာရင်းတွင် ပါဝင်ခဲ့ရြခင်းြဖစ်သည်။ 

  ထို့ြပင် စပိန်အသင်းသည် ၎င်း၏ ဦးဆံုးပွဲစဉ်ြဖစ်ေသာ ဆွစ်ဇာလန်အသင်းအား ၁-၀ ြဖင့် ရံှုးနိမ့်ခဲ့ရသည့်အတွက် လူအများ၏ ထင်ေြကးမှ ေလျာ့နည်းခဲ့ရသည်။ ထို့ေနာက် ဟွန်ဒူးရပ်အား ၂-၀၊ ချီလီအသင်းအား ၂-၁ ၊ ေပါ်တူဂီအား ၁-၀ ြဖင့် ကပ်နိုင်ကာ ေခတ်စကားအရ ယိုင်တိုင်တိုင်ြဖင့် ကွာတားသို့ တက်လာခဲ့ရသည်။ ကွာတားတွင် ေြခစွမ်းြပေနေသာ ပါရာေဂွး အသင်းနှင့် ရင်ဆိုင်ရမည်ြဖစ်ရာ ယိုင်တိုင်တိုင် ကစားပံုမေကာင်းခဲ့ေသာ စပိန်အား ထွက်ရမည်ဟုသာ ထင်ြမင်ခဲ့ြကသည်။ 

  ကွာတားသို့ တက်ေရာက်ခဲ့ေသာ အဆံုးသတ်မေသချာေသာ စပိန်အသင်းသည် ၈၃ မိနစ်တွင် ေဒးဗစ်ဗီလာ၏ တိုင်နှစ်တိုင်ထိကာ ဝင်ေရာက်သွားေသာ သွင်းဂိုးြဖင့် အနိုင်ရရိှကာ ဆီမီးသို့ တက်ေရာက်သွားနိုင်ခဲ့သည်။ 

  ဆီမီးသို့ တက်ေရာက်လာေသာ စပိန်အသင်းမှာ အုပ်စုပွဲစဉ်များနှင့် နာမည်ြကီး အာဂျီတီးနားအား ၄-၀ ြဖင့် အနိုင်ယူခဲ့ေသာ ဂျာမနီအသင်းနှင့် ရင်ဆိုင်ရမည်ြဖစ်ရာ ဒီတစ်ခါတွင်ေတာ့ တကယ်ပင် ြပုတ်ြပီဟု ထင်ြမင်ြကြပန်သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် အဂင်္လန်တွင် ေမွးဖွားခဲ့ေသာ ေပါလ်ဟူသည့် ေရဘ၀ဲလ် ေကာင်အား ဂျာမနီနိုင်ငံ ပုဂ္ဂလိကငါးြပတိုက်တွင် ထားရိှကာ ဂျာမနီအသင်းကစားတိုင်း ၎င်း၏ အဆံုးအြဖတ်ကုိ ယူခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ထို စပိန်အသင်းနှင့် ကန်မည့်ပွဲစဉ်တွင် ေပါလ်သည် စပိန်အသင်းအား ေရွးခဲ့သည့်အတွက် လူအများ၏ အာရံုစုိက်စရာ ြဖစ်ခဲ့ရသည်။
  ဆီမီးတွင် စပိန်အသင်းသည် ၇၃ မိနစ်တွင် ဇာဗီ၏ ေထာင့်ကန်ေဘာကန်တင်ချက်အား ပူယို့မှ ေခါင်းတိုက်ကာ ဂျာမနီအသင်းအား တစ်လံုးတည်းေသာ အနိုင်ဂိုးြဖင့် ဖိုင်နယ်သို့ တက်ေရာက်ခဲ့ ေလသည်။ 

  ဖိုင်နယ်တွင် နယ်သာလန်(ေဟာ်လန်) အသင်းနှင့် ေတွ့ဆံုချိန်တွင်လည်း ေပါလ်သည် စပိန်အသင်း ကိုသာ ေရွးချယ်ခဲ့သည်။ မည်သုိ့ပင်ြဖစ်ေစ စိတ်ဓါတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားတက်သေရာြဖစ်ခဲ့ြကသည်ဟု ဆိုသည်။ ပရိတ်သတ် အေနြဖင့်လည်း စပိန်၏ ေဘာလံုးကိုင်ကာ ဖိကစားမှုနှင့် အုပ်စုပွဲ ေနာက်ပိုင်း ေြခစွမ်းြပခဲ့ေသာ စပိန်အသင်းအား အသင်းေကာင်းအြဖစ် ြပန်လည်ြကိုဆို လက်ခံခဲ့ြကသည်။

  စပိန်အသင်းမှာ နယ်သာလန်အသင်းအား အေကာင်းဆံုးပံုစံြဖင့် ဖိကစားနိုင်ခဲ့သလို၊ နယ်သာလန်မှ ေရာ်ဘင်၏ ထိုးစစ်များကလည်း တုန်လှုပ်ဖို့ေကာင်းေအာင် စပိန်အား ြခိမ်းေြခာက်ခဲ့သည်။ မိနစ် ၈၀ ေကျာ်တွင် အလွန်ဆိုကုိ ထုတ်၍ ဖာဖရီဂတ်အားထည့်ကာ တိုက်စစ်အား ပိုမိုအရှိန်ြမှင့်ခဲ့သည်။ ပွဲကစားချိန် မိနစ် (၉၀)ထိ ဂိုးမရိှသေရ ြဖစ်ခဲ့ရာ အချိန်ပုိ နာရီ၀က် ကစားခဲ့ရသည်။ အချိန်ပို ကစားချိန် (၁၁၆ မိနစ်)တွင် အင်နက်စတာ၏ သွင်းဂိုးြဖင့် အနိုင်ရရိှကာ ၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ဖလားအား အရယူသွားခဲ့ သည်။ 

  မည်သို့ပင်ြဖစ်ေစ စပိန်အသင်းသည် သူ၏ ကမ္ဘာ့ဖလားသမိုင်းတွင် အေကာင်းဆံုးြဖစ်ေအာင် လူေတွမေမ့နိုင်ေသာ ညအြဖစ် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ အဘယ်ေြကာင့်ဆိုေသာ စပိန်အသင်းသည် ၁၉၃၀တွင် စတင်ဝင်ေရာက် ကစားေသာ်လည်း ေြခစစ်ပွဲမေအာင်ြမင်၊ (did not qualify)။
  • ၁၉၃၄ တွင် ကွာတားသို့ တက်ေရာက်ခဲ့ေသာ်လည်း အီတလီအသင်းအားရံှုးနိမ့်ခဲ့ ၊
  • ၁၉၃၈ တွင် မဝင်ေရာက်ခဲ့၊
  • ၁၉၅၀ တွင် ဆီွဒင်အသင်းအား ရံှုးနိမ့်ကာ စတုတ္ထေနရာ ရခဲ့၊
  • ၁၉၅၄ တွင် ေြခစစ်ပွဲ မေအာင်ြမင်ခဲ့၊
  • ၁၉၅၈ တွင် ေြခစစ်ပွဲ မေအာင်ြမင်ခဲ့၊
  • ၁၉၆၂ တွင် အုပ်စုအဆင့်ြဖင့်သာ ေကျနပ်ခဲ့ရ၊(Round 1)
  • ၁၉၆၆ တွင် အုပ်စုအဆင့်ြဖင့်သာ ေကျနပ်ခဲ့ရ၊(Round1)
  • ၁၉၇၀ တွင် ေြခစစ်ပွဲ မေအာင်ြမင်ခဲ့၊
  • ၁၉၇၄ တွင် ေြခစစ်ပွဲ မေအာင်ြမင်ခဲ့၊
  • ၁၉၇၈ တွင် အုပ်စုအဆင့်ြဖင့်သာ ေကျနပ်ခဲ့ရ၊(Round 1)
  • ၁၉၈၂ တွင် အုပ်စုအဆင့်ြဖင့်သာ ေကျနပ်ခဲ့ရ၊(Round 2)
  • ၁၉၈၆ တွင် ကွာတားသို့ တက်ေရာက်ခဲ့ေသာ်လည်း ဘယ်လ်ဂျီယံအား ရံှုးနိမ့်ခဲ့၊
  • ၁၉၉၀ တွင် အုပ်စုအဆင့်ြဖင့်သာ ေကျနပ်ခဲ့ရ၊ (Round 16)
  • ၁၉၉၄ တွင် ကွာတားသို့ တက်ေရာက်ခဲ့ေသာ်လည်း အီတလီအသင်းအား ရံှုးနိမ့်ခဲ့၊
  • ၁၉၉၈ တွင် အုပ်စုအဆင့်ြဖင့်သာ ေကျနပ်ခဲ့ရ၊ (Round 1)
  • ၂၀၀၂ တွင် ကွာတားသို့ တက်ေရာက်ခဲ့ေသာ်လည်း ကိုရီးယားအသင်းအား ရံှုးနိမ့်ခဲ့၊
  • ၂၀၀၆ တွင် အုပ်စုအဆင့်ြဖင့်သာ ေကျနပ်ခဲ့ရ၊ (Round 16)
  • ၂၀၁၀ တွင် ဖိုင်နယ်သို့ တက်ေရာက်ကာ နယ်သာလန်အသင်းအား အနိုင်ရရိှကာ ဖလားရခဲ့၊
  ထုိ့ေြကာင့် စပိန်အသင်းသည် ကမ္ဘာ့ဖလား၏ ရာဇဝင်တွင် ကွာတားအဆင့်သည် အြမင့်ဆံုးအဆင့် ြဖစ်ေနခဲ့သည်။ ထို့ေြကာင့် ၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ဖလားတွင် သူ၏ ရာဇဝင်တွင် ဖလားရရိှမှုအား မှတ်တမ်းတင် ခဲ့သည်။ 

  ေနာက်ဆံုး ဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်တွင် အင်နက်စတာ၏ အနည်းငယ် တစ်ကိုယ်ေကာင်းဆန်မှု မရိှခဲ့ပါလှျင် မိနစ် (၉၀)အတွင်း အဆံုးအြဖတ်ေပးနိုင်ခဲ့မည်ြဖစ်ပါသည်။ ထို့ြပင် နယ်သာလန်မှ ေရာ်ဘင်၏ တစ်ေယာက်တည်းထိုးထွက်ကာ ဂိုးသွင်းယူမှုတွင် စပိန်ဂိုးသမား ကာစီးလတ်၏ ြဖတ်ထုတ်မှု ေကာင်းြခင်းေြကာင့်သာ အဆံုးအြဖတ်ဂိုးအား မေပးခဲ့ရြခင်းပင်။ ဆိုရေသာ် စပိန်ဂိုးသမား ကာစီးလတ်၏ ပိုင်နိုင်စွာ ကာကွယ်မှုေြကာင့်သာပင် ဂိုးမေပးခဲ့ရြခင်းြဖစ်သည်။ ကစားပွဲချိန်များ အတွင်းတွင်လည်း ပုတ်ထုတ်ကာကွယ်မှုြဖင့် အေကာင်းဆံုးစွမ်းေဆာင်နိုင်ခဲ့သည်။ စပိန်အသင်းသည် ေတာက်ေလှျာက် ကစားခဲ့ရာတွင် တသတ်မတ်တည်းေသာ ကစားမှုြဖင့်သာ ကစားခဲ့သည်ကို ေတွ့ရိှရသည်။ ဆွစ်ဇာလန်အသင်းအား ရှုံးနိမ့်ခဲ့ေသာ်လည်း ေနာက်ပွဲများတွင် ထိုကစားပံု ကစားဟန်ြဖင့်သာ ထိုးေဖာက်ခဲ့သည်။ မည်သည့် အသင်းြဖင့် ေတွ့ေစကာမူ မိမိ၏ ကစားနည်း ကစားဟန်အတိုင်းသာ ကစားခဲ့ကာ ေြပာင်းလဲမှု မရိှခဲ့သည်ကုိ ေတွ့ရိှရသည်။ 

  မည်သို့ပင်ြဖစ်ေစ စပိန်အသင်းသားများ၏ ြကိုစားမှုသည် ၎င်းတို့နိုင်ငံ၏ ကမ္ဘာ့ဖလားသမိုင်းေြကာင်း အား ေြပာင်းလဲ ေပးခဲ့ကာ ေအာင်ြမင်မှုတစ်ခုကို လှမ်းယူနိုင်ခဲ့ေပြပီ။ ဂုဏ်ယူပါသည် စပိန်သားတို့….။ 

  လင်း​ဦး​​ (စိတ်​ပ​ညာ)

  1 comments:

  ကုိေအာင္(ပ်ဴႏုိင္ငံ) said...

  ယူရုိ ၂၀၁၂ ဆီ က်ေနာ္တုိ႕ သြားၾကမယ္ ကိုလင္းဦးေရ ... း)

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo