Krygyzstan တွင်​ ​အ​ဓိ​က​ရုဏ်း​ြဖစ်​ပွား

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,
 • Associated Press နှင့် Timeslive သတင်းများအရ၊ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ အေရှ့ ေြမာက်ပိုင်းရိှ ခါဂျစ်စတန်နိုင်ငံတွင် ြကားြဖတ်အစိုးရအေနြဖင့် လူမျိုးစုအဓိကရုဏ်းေြကာင့် လူ(၈၂) ေယာက် ေသဆံုးြပီး အနီးအနားရိှ ခရိုင်(၂)ခုတွင် (၂၄)နာရီ ေန၀င်မီးြငိမ်း အမိန့်ကို ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။ Osh ြမို ့တွင် ေထာင်ေပါင်းများစွာေသာ Uzbeks လူမျိုးများ အိမ်များကို စွန့်ခွာ ထွက်ေြပးခဲ့ြကပါသည်။ Osh ြမို ့သည် အာရှအလယ်ဗဟိုနိုင်ငံဧ။် ဒုတိယအြကီးဆံုးြမို ့ြဖစ်ြပီး အေမရိကန်နှင့် ရုရှားနိုင်ငံများဧ။် ေလတပ်အေြခစိုက်စခန်းများကို ဖွင့်လှစ်ခွင့်ေပးထားေသာ ေနရာြဖစ်ပါသည်။ ြမို ့အများစု အပိုင်းမှာ မီးေလာင်ထားြခင်းခံရပါသည်။

  Jalal-Abad ြမို ့တွင် (၁၂-၆-၂၀၁၀)စေနေန့တွင် ေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ်သံများြကားရြပီး ၎င်းြမို ့ဧ။် အနီးအနားရွာြဖစ်သည့် Bazar-Kurgan တွင် အေြခအေနမှာ တင်းမာလျက်ရိှ ပါသည်။ ြမို ့ခံ နိုင်ငံေရးလှုပ်ရှားသူ Asyl Tekebayev က Uzbek လူမျိုး (၄၀၀)ေလာက်ရိှသည့် လူရမ်းကားတစ်စုသည် ကားများကို ေမှာက်ပစ်ြကြပီး ရဲအရာရိှတစ်ေယာက်ကို သတ်ြပစ်လိုက်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ေဒသ အြခားဖက်အပိုင်းမှ လက်နက်ကိုင် ခါဂျစ်လူမျိုး (Kyrgyz)များ ရွာတွင်းသို့ ၀င်လာြကေြကာင်း ေဒသခံလူများက ေြပာြကားြကပါသည်။ ဧြပီလ ေသွးထွက်သံယို ပုန်ကန်မှုေြကာင့် ခါဂျစ်စတန်နိုင်ငံဧ။် သမ္မတ ေမာင်းထုတ်ခံရြပီးေနာက် အဆိုးဝါးဆံုးေသာ ရုန်းရန်းဆန်ခတ်မှုြကီးပင် ြဖစ်ပါသည်။
  ခါဂျစ်စတန်နိုင်ငံေတာင်ပိုင်းရိှ Osh ြမို ့တွင် လမ်းတစ်ေလျှာက် စစ်သားများ လိုက်ပါ လာသည့် သံချပ်ကာကားများ လှည့်လည်လျက်ရိှပါသည်။ ၁၁-၆-၂၀၁၀ (ေသာြကာ)ေန့တွင် လူ (၁၇)ဦးသည် အဓိကရုဏ်းေြကာင့် ေသဆံုးခဲ့ရပါသည်။

  ြပည်ထဲေရးဝန်ြကီးဧ။် ေြကညာချက်တွင် Osh ြမို ့ရိှ Osh ေဒသ Kara-Suu ခရိုင် နှင့် Aravan ခရိုင်တို့တွင် ၂၄ နာရီ ေန၀င်မီးြငိမ်းအမိန့်ကို ထုတ်ထားသည်ဟု ပါရိှပါသည်။ ၁၂-၆-၂၀၁၀ (စေနေန့)တွင် ယာယီအစိုးရက အသက် (၁၈)နှစ်မှ (၅၀)နှစ်အထိ အရန် တပ်ရင်း အဖွဲ့၀င်အားလံုးကို အဓိကရုဏ်းကို ဟန့်တားရန်အတွက် ဆင့်ေခါ်လိုက်ပါသည်။

  ဧြပီလေသွးထွက်သံယို ပုန်ကန်မှုသည် ယခင်ဆိုဗီယက်ြပည်နယ်ြဖစ်သည့် ခါဂျစ်စတန် နိုင်ငံတွင် ြဖစ်ပွားြပီးေနာက် ြကားြဖတ်အစိုးရအေနြဖင့် တိုးပွားလာသည့် မတည်ြငိမ်မှုများကို ေြဖရှင်းရာမှ ၁၂-၆-၂၀၁၀ (စေနေန့) ေနှာင်းပိုင်းတွင် ရဲနှင့် စစ်တပ်ကုိ ပစ်မိန့် ေပးခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။

  ဗဟိုအာရှနိုင်ငံဧ။် ေတာင်ပိုင်းတွင် အဓိကရုဏ်းသည် ြပည်တွင်းစစ်ြဖစ်လုနီး အေြခ အေနသို့ ပျံ့နှံ့ေရာက်ရိှခဲ့သည့်အတွက် Jalalabad ြမို ့ဧ။် ေတာင်ဘက်ပိုင်းတွင် အာဏာပိုင် များအေနြဖင့် ဒုတိယအဆင့် အေရးေပါ်အေြခအေနတစ်ရပ်အြဖစ် ေြကညာခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။

  Osh ေဒသတွင် ခါဂျစ်လူမျိုးစု (Kyrgyz)နှင့် အူစ်ဘက်လူမျိုးစု (Uzbeks)အြကား လမ်းများေပါ်တွင် ၁၀-၆-၂၀၁၀ (ြကာသပေတးေန့)ေနှာင်းပိုင်းတွင် အဓိကရုဏ်းြဖစ်ေပါ်ခဲ့ြပီးေနာက် အစိုးရအေနြဖင့် ေန၀င်မီးြငိမ်း အမိန့်နှင့် အေရးေပါ်အေြခအေနတို့ကို အေစာတလျင် ေြကညာရသည့် အေြခအေနသို့ ဆိုက်ေရာက်ခဲ့ပါသည်။

  ေမာင်းထုတ်ခံခဲ့ရသည့် သမ္မတ ကာမန်းဘက်ဘာကီရက်ဗ်ဧ။် ယခင်က အခိုင်အမာ ေနရာြဖစ်ခဲ့သည့် Osh ြမိ ့မှာ ယခုအခါတွင် အေဆာက်အဦးများ မီးေလာင်လျက်နှင့် ကားများမှာလည်း ရိုက်နှက်ဖျက်စီး၍ မီးရိှု့ထားြခင်းခံရေသာ အေြခအေနသို့ ဆိုက်ေရာက်လျက် ရိှပါသည်။

  ြကားြဖတ်အစိုးရသမ္မတ မစ္စစ် Roza Otunbayeva က သူမဧ။်တပ်များ၊ သံချပ်ကာ ကားများနှင့် ရဟတ်ယာဥ်များကို အြကမ်းဖက်မှုများ နှိမ်နင်းရန်အတွက် ေစလွှတ်ခဲ့ေသာ် လည်း လူေပါင်း ၂၅၀,၀၀၀ ရိှသည့် Osh ြမို ့ကို ထိန်းချုပ်ရန် စွမ်းေဆာင်နိုင်ြခင်း မရိှခဲ့ပါဟု ဝန်ခံခဲ့ပါသည်။

  သူမဧ။် Osh ေဒသဧ။် အေြခအေနမှာ ထိန်းသိမ်း၍မရသည့် အေြခအေနသို့ ေရာက်ရိှ ေနပါသည်ဟု သတင်းေထာက်များကို ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။ ညိှနိှုင်းေဆွးေနွးမှုများသည် မေအာင်ြမင်ခဲ့သည့်အြပင် တိုက်ခိုက်မှုနှင့် အြကမ်းဖက်မှုများ ဆက်လက်ြဖစ်ေပါ်ခဲ့ြပီး ၎င်းတို့ကို နှိမ်နင်းရန် ြပင်ပမှ တပ်အကူအညီယူရန် လိုပါသည်ဟု ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။

  ၁၂-၆-၂၀၁၀ (စေနေန့)အေစာပိုင်းက မစ္စစ် Roza Otunbayeva အေနြဖင့် ရှရှားသို့ တပ်များေစလွှတ်ရန် ေတာင်းဆိုခဲ့ေသာ်လည်း ကရင်မလင်က ခါဂျစ်စတန်နိုင်ငံဧ။် ြပည်တွင်း အဓိကရုဏ်းကိစ္စတွင် ပါ၀င်လိုြခင်း မရိှဟု ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။ ကရင်မလင်ဧ။် ေြပာေရး ဆိုခွင့်ရိှသူ မစ္စစ် Natalya Timakova က ေမာ်စကိုတွင် ေြပာြကားရာ၌ ြပည်တွင်းအဓိကရုဏ်း ကိစ္စတွင် မည်သည့်အေြခနှင့်မျှ ရုရှားသည် ၀င်ပါမည်မဟုတ်၊ ခါဂျစ်စတန်နိုင်ငံသို့ ြငိမ်းချမ်းေရး ပူးေပါင်းတပ်ဖွဲ့ေစလွှတ်ရန် အလားအလာကို ယခင်ဆိုဗီယက်နိုင်ငံများဧ။် လံုြခံုေရး သေဘာတူစာချုပ်တွင် အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံများနှင့် တိုင်ပင်ရန်ရိှပါသည်ဟု ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။
  ရုရှားအေနြဖင့် ခါဂျစ်စတန်နိုင်ငံတွင် အများဆံုးအေနြဖင့် ေလတပ်တပ်ဖွဲ့၀င် ၅၀၀ခန့် အေြခစိုက်လျက် ရိှပါသည်။ အေမရိကန်အေနြဖင့် အာဖဂန်နစ္စတန်တွင် တာလီဘန်များ ကို ပူးေပါင်းတိုက်ခိုက်ရာ၌ အဓိကအေရးပါေသာ ေထာက်ပံ့ေရးစခန်းအြဖစ် ြမို ့ေတာ် Bishkek ရိှ Manas ကို ေလတပ်စခန်းအြဖစ် အသံုးြပုလျက်ရိှပါသည်။ ခါဂျစ်စတန် ြကားြဖတ် အစိုးရအဖွဲ့ဧ။် ေြပာေရးဆိုခွင့်ရိှသူ Mr.Farid Niyazov က ရုရှားမှအကူအညီေပးရန် ြငင်းဆန် ြပီးေနာက် အေမရိကန်ဖက်သို့ စစ်ေရးအကူအညီေတာင်းခံမည်လား ဆိုသည့်ေမးခွန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရုရှားမှ ၎င်းတို့ဧ။် အဓိကမဟာဗျူဟာေြမာက် အေဖာ်ြဖစ်ပါေြကာင်း ေြပာြကားပါသည်။

  ခါဂျစ်စတန် ြကားြဖတ်အစိုးရသမ္မတ မစ္စစ် Roza Otunbayeva က ၁၂-၆-၂၀၁၀ (စေနေန့) တွင် ယခင်ေမာင်းထုတ်ြခင်းခံရေသာ သမ္မတ Bakiyev ဧ။် မိသားစုက Osh ြမို ့ကို မတည်မြငိမ် ြဖစ်ေအာင် ြပုလုပ်သည်ဟု အြပစ်ဖို့ပါသည်။ သူမက ၎င်းတို့ ၂၇-၆-၂၀၁၀ ေန့တွင် ြပုလုပ်လို သည့် ဖွဲ့စည်းပံုအေြခခံဥပေဒသစ်အတွက် မဲေပးပွဲနှင့် ေအာက်တိုဘာလတွင် ပါလီမန်ေရွး ေကာက်ပွဲကို ဖျက်ဆီးရန် ရည်ရွယ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။


   လင်းဦး(စိတ်​ပ​ညာ)

  0 comments:

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo