Red Shirt စခန်းအား ထိုင်းစစ်တပ်မှ ၀င်ေရာက်စီးနင်းြခင်း

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,

 • ထိုင်းစစ်တပ်မှ “ဘန်ေကာက်ြမို့ရိှ အစိုးရဆန့်ကျင်သူများအေပါ် ဆင်နွှဲေနသည့် စစ်ဆင်ေရး အား Red Shirt ေခါင်းေဆာင် အနည်းဆံုး (၆) ဦးခန့် အဖမ်းခံခဲ့ြပီးေနာက် ရပ်စဲလိုက်ြပီြဖစ်ေြကာင်း” ေြပာြကားခဲ့သည်။
  ထုိသုိ့ အညံ့ခံမှုသည် ဗုဒ္ဓဟူးေန့က စတင်ခဲ့သည့် ဘန်ေကာက်ြမို့လယ်တွင် ေသွးထွက်သံယို မှုများ ရိှခဲ့သည့် စစ်တပ်၏ Red Shirt များ၏ စခန်းအား တိုက်ခိုက်မှုအြပီး ြဖစ်ေပါ်လာြခင်းြဖစ်သည်။ သို့ရာတွင် သီတင်းများအရ ထုိသုိ့ Red Shirt ေခါင်းေဆာင်များ အညံ့ခံြကအြပီးတွင် ဘန်ေကာက် Stock Exchange အပါအဝင် ဘန်ေကာက်ြမို့နယ်ရိှ အေဆာက်အဦးအချို့ မီးရိှု့ခံခဲ့ရသည်ဟု သိရိှရသည်။
  မီးေလာင်မှုသည် ရုပ်သံလွှင့်ကုမ္ပဏီအေဆာက်အဦးတစ်ခုနှင့် Central World Department Store တွင်လည်း ြဖစ်ပွားခဲ့ေြကာင်း သိရသည်။ အဆိုပါ Department Store သည် အေရှ့ေတာင် အာရှတွင် ဒုတိယအြကီးဆံုးြဖစ်သည်။

  ဗုဒ္ဓဟူးေန့က စစ်တပ်မှ ထိုသို့နှိမ်နင်းမှုသည် Red Shirt များ၏ (၂)လြကာ စီးပွားေရးကုိ ထိခိုက်မှုြဖစ်လာေစသည့် ဆန္ဒြပမှုများ အဆံုးသတ်သွားေစရန်အတွက် အစိုးရမှ ဖိအားေပးမှုများ ပိုမို၍ ြပုလုပ်လာမှုေြကာင့် ေပါ်ထွက်လာသည့် လမ်းေပါ်တွင် ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ြပစ်မှု ပိုမိုြကီးထွားလာမှု ရက်အတန်ြကာြဖစ်ေနြပီး ေပါ်ေပါက်လာြခင်းပင် ြဖစ်သည်။ ထိုသို့ စစ်တပ်မှ ထိုးစစ်ဆင်မှုေြကာင့် လူ(၃)ဦး ေသဆံုးခဲ့ေသာ်လည်း အဆိုပါ အေရအတွက်သည် ပို၍ ြကီးထွားလာနုိင်ြပီး လူအများ မှာလည်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရိှခဲ့သည်။

  ဗုဒ္ဓဟူးေန့ညေန၌ ထိုင်းအစိုးရ ေြပာေရးဆိုခွင့်ရိှသူ Panitan Wattanayagorn မှ ေြပာြကားရာ တွင် Red Shirt ေခါင်းေဆာင်များသည် ြပန်လည်သင့်ြမတ်ေရးလမ်းညွှန်ေြမပံုကုိ သေဘာတူညီခဲ့ြကြပီး ဆန့်ကျင်သူများ သိမ်းပိုက်ထားသည့် ေနရာအများစုကုိ ြပန်လည် သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည်။

  Panitan မှ Al jazeera သုိ့ ေြပာြကားရာတွင် နံနက် ၅း၄၅ က စတင််ခဲ့သည့် စစ်ဆင်ေရး သည် ယခုေအာင်ြမင်သွားြပီြဖစ်သြဖင့် အဓိကစစ်ဆင်ေရးမှာ ယခုြပီးစီးသွားြပီြဖစ်ေြကာင်း ေြပာြကား ခဲ့သည်။
  ၎င်းမှ Red Shirt ေခါင်းေဆာင်အေတာ်များများ အညံ့ခံခဲ့ြကေြကာင်းနှင့် အချို့မှာ ထွက်ေြပး လွတ်ေြမာက်သွားခဲ့ြကသြဖင့် ထိုင်းအစိုးရမှ လိုက်လံရှာေဖွေနေြကာင်း ဆက်လက်ေြပာြကားခဲ့သည်။
  Red Shirt ေခါင်းေဆာင်များ ထုိသို အညံ့ခံခဲ့သည့် သတင်းနှင့်အတူ Red Shirt တို့၏ စခန်းအနီး ဗံုးေပါက်ကွဲမှုြဖစ်ေပါ်ခဲ့သည့် သတင်းများပါ ပူးတွဲထွက်ေပါ်ခဲ့သည်။ ထို့အြပင် အေရှ့ေြမာက်ဘက်ရိှ ဥဒန်တနီြမို့ (Udon Thani)တွင် ဆန္ဒြပသူများမှ ြမို့ေတာ်ခန်းမကို ဝင်ေရာက် စီးနင်းြပီး အေဆာက်အဦးအား မီးရိှု့ခဲ့ြကေြကာင်း သတင်းရရှိသည်။

  အြခားေသာ Red Shirt ေခါင်းေဆာင်များမှလည်း ဆန္ဒြပသူများကုိ ဘန်ေကာက်ြမို့လယ်မှ ထွက်ခွာသွားရန် ေြပာြကားခဲ့ေသာ်လည်း ေတာ်လှန်မှုများသည် ြကိုြကား ြကိုြကား ဆက်လက်ြဖစ်ပွား လျက် ရိှသည်။

  ေစာေစာပိုင်းတွင် ထုိင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် သံချပ်ကာယာဉ်များနှင့်အတူ Red Shirt တို့၏ စခန်းအတွင်း ထုိးေဖာက်ဝင်ေရာက်ကာ ဘန်ေကာက်ြမို့ရိှ အစိုးရဆန့်ကျင်သူများ၏ အဓိကစခန်း အတွင်းသို့ ဝင်ေရာက်ခဲ့သည်။

  ထိုသို့ ထိုးေဖာက်ခံခဲ့ရသည့် ဆန္ဒြပသူများ၏ စခန်းအတွင်းမှ Al jazeera ရုပ်သံ၏ သတင်းေထာက် Wayne Hay မှ သတင်းေပးပို့ရာတွင် “ဆန္ဒြပသူများ၏ ေနရာမှ ၁ ကီလိုမီတာ အကွာေနရာမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် လျင်ြမန်စွာ ဝင်ေရာက်လာခဲ့ြပီး Red Shirt ေခါင်းေဆာင်များ ရိှေနသည်ဟု ယူဆရသည့် ပင်မအေဆာက်အဦးဆီသုိ့ ဝင်ေရာက်ခဲ့သည်”ဟု ဆိုသည်။

  Red Shirt အေစာင့်အဖွဲ့ဝင်များဟု ယူဆရသည့် လူ(၂)ဦး၏ အေလာင်းများကုိလည်း ထိုေနရာမှ သယ်ေဆာင်သွားသည်ကုိ ေတွ့ြမင်ခဲ့ရသည်ဟုဆိုသည်။ ထိုင်းြကက်ေြခနီမှလည်း ေသွးလှူဒါန်းြကရန်အတွက် ေဆာ်ဩေနသည်။

  ရဲတပ်ဖွဲ့ေဆးရံုး၏ ညွှန်ြကားေရးမှူးြဖစ်သူ Jongjet Aoajenpong မှ ေြပာြကားသည်ကို AFP သတင်းဌာနမှ ကိုးကား၍ ေြပာြကားရာတွင် အီတလီလူမျိုး သတင်းစာဆရာတစ်ဦးမှာ ၀မ်းဗိုက်တွင် ေသနတ်ဒဏ်ရာရရိှကာ ေဆးရံုသို့ မေရာက်မီ ေသဆံုးသွားခဲ့ေြကာင်း သိရိှရသည်။

  ေအာ်တုိမက်တစ် ရိုင်ဖယ်ေသနတ်များ၊ Shotgun များ ကိုင်ေဆာင်ထားသည့် တပ်ဖွဲ့ဝင် (၁၀၀)ခန့်သည် စက်ေသနတ်တပ်ဆင်ထားသည့် သံချပ်ကာတပ်ဖွဲ့ဝင် တင့်ကားများနှင့် Red Shirt တို့အား ဝင်ေရာက်စီးနင်းခဲ့ြကြခင်း ြဖစ်သည်။

  သံချပ်ကာ ယာဉ်များသည် ကားဘီးတာယာများ၊ ဝါးချွန်များ၊ သံဆူးကျိုးများြဖင့် အများစု ြပုလုပ်ထားသည့် အတားအဆီးများကို ြကိမ်ဖန်များစွာ တိုက်ခိုက်ဖယ်ရှားခဲ့ရသည်။ စစ်တပ်သည် ၎င်းတို့၏ စစ်ဆင်ေရးကုိ အချိန်ယူ၍ ေဆာင်ရွက်ေနပံုရြပီး ြမို့၏ ေြမာက်ဘက်အား Red Shirt အဖဲွ့ဝင်များ ထွက်သွားနိုင်ေစရန် ဖွင့်ေပးထားပံုရသည်။

  ထိုသို့ စစ်ဆင်မှု မစတင်မီတွင် တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် ဘန်ေကာက်ြမို့ Rachaprasong ေဈး ရပ်ကွက်တွင် အသံချဲ့စက်များ အသံုးြပုြပီး ဆန္ဒြပသူများကို မိမိတို့အသက်အန္တရာယ်ရိှနိုင်သြဖင့် အိမ်ြပန်ြကရန် သတိေပးခဲ့သည်။

  ထုိသုိ့ စစ်ဆင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းြပီး Red Shirt ေခါင်းေဆာင်တစ်ဦးြဖစ်သူ Sean Boonpracong မှ ေနာက်ထပ် ဒုတိယ တီရနမင်(Tiananmen) ရင်ြပင်တစ်ခု ေပါ်ေပါက်လာေစနိုင်ေြကာင်း သတိေပး ေြပာြကားခဲ့သည်။ ၎င်းမှာ ၁၉၈၉ ခုနှစ်က တရုတ်နိုင်ငံတွင် ြဖစ်ေပါ်ခဲ့သည့် ေသွးထွက်သံယိုမှုများသည့် နှိမ်နင်းမှုကို ဆိုလိုြခင်းြဖစ်သည်။

  Red Shirt အဖွဲ့အများစုမှ ေထာက်ခံအားေပးသည့် ရာထူးမှြဖုတ်ချြခင်းခံခဲ့ရသည့် ၀န်ြကီးချုပ် သက်ဆင်မှ “ထိုသို့ စစ်တပ်မှ နှိမ်နင်းမှုေြကာင့် နိုင်ငံအ၀ှမ်း ေြပာက်ြကားစစ်ဆင်ေရး ေပါ်ေပါက်လာ မည်ကို စိုးရိမ်ေြကာင်း” ေြပာြကားခဲ့သည်။

  သက်ဆင်မှ ရိုက်တာသတင်းဌာနသို့ ေြပာြကားရာတွင် “စစ်တပ်မှ ထုိသို့နှိမ်နင်းမှုြပုလုပ်ြခင်း သည် မေကျနပ်မှုများြဖစ်ေပါ်ေစြပီး ထုိသို့ မေကျနပ်သူများမှ ေြပာက်ြကားတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ြဖစ်လာနိုင် သည် ဆိုသည့် သီအိုရီရိှပါေြကာင်း” တယ်လီဖုန်းြဖင့် ေြပာြကားခဲ့သည်။

  စစ်တပ်မှ Red Shirt တို့၏ စခန်းအတွင်းသို့ ဝင်ေရာက်လာသည်နှင့် အစိုးရမှ လက်နက် ကိုင်ေဆာင်ထားြခင်းမရိှသည့် သာမန်ဆန္ဒြပသူများကုိ လံုြခံုစွာြဖင့် အန္တရာယ်တစ်စံုတစ်ရာ ကျေရာက် ေစြခင်း မြပုပဲ ထွက်ခွာခွင့်ြပုမည်ြဖစ်ေြကာင်းနှင့် ၎င်းတို့အား အိမ်သို့ ပို့ေဆာင်ေပးရန် ဘတ်စ်ကားများ စီစဉ်ထားရိှေြကာင်း ေြကြငာခဲ့သည်။ အစိုးရမှ Red Shirt များကို ၎င်းတို့၏ ဆန္ဒြပ ေနသည့် ေနရာမှ တနလင်္ာေန့ နံနက် (၃)နာရီ ေနာက်ဆံုးထား ထွက်ခွာသွားရန် သတိေပးထားြပီး ြဖစ်သည်။

  ထုိသုိ့ သတိေပးချက်ကုိ လိုက်နာြခင်း မြပုသူများကုိ ေထာင်ဒဏ်(၂)နှစ် အြပစ်ေပးသွားမည်ဟု ေြကြငာထားခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ဆန္ဒြပသူများသည် အဆိုပါ သတိေပးတားြမစ်ချက်ကို အံတုခဲ့ြပီး အစိုးရမှ သတ်မှတ်ထားသည့် ေနာက်ဆံုးအချိန်သည်လည်း မည်သည့်အေရးယူမှုမှ ြပုလုပ်ြခင်း မရိှပဲ ေကျာ်လွန်သွားခဲ့သည်။
  ဗုဒ္ဓဟူးေန့တွင် ြပုလုပ်ခဲ့သည့် နှိမ်နင်းမှုသည် အစိုးရမှ Red Shirt များ ဆန္ဒြပေနသည့်ေနရာမှ ထွက်ခွာမသွားမြခင်း ေဆွးေနွးမှုများ ဆက်လက်မြပုလုပ်ဟု ေြကြငာချက်ြပုလုပ်ြပီး စတင် ဆင်နွှဲခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည်။

  အဖွဲ့ဝင် (၁၅၀)ပါဝင်သည့် ထိုင်းပါလီမန် အထက်လွှတ်ေတာ်၏ အမတ်(၆၄)ဦး ပါဝင်သည့် အဖွဲ့မှ ဝင်ေရာက် ြဖန်ေြဖေပးရန် ကမ်းလှမ်းမှုကုိ ဆန္ဒြပသူများက လက်ခံခဲ့ေသာ်လည်း ၀န်ြကီးချုပ် Abhisit Vejjajva မှ ပယ်ချခဲ့သည်။ အစိုးရအဖွဲ့ ၀န်ြကီးတစ်ဦးြဖစ်သူ Satit Wonghnongtaey မှ ၀န်ြကီးချုပ်အေနြဖင့် ေတွ့ဆံုေဆွးေနွးမှုကို ြကိုဆိုေသာ်လည်း ထုိသုိ့ေဆွးေနွးမှုများသည် ဆန္ဒြပမှုများ အဆံုးသတ်မှ ြဖစ်လာနိုင်မည်ဟု ေြပာြကားခဲ့သည်။

  မတ်လလယ်မှ ဆန္ဒြပမှုများြဖင့် စတင်ခဲ့သည့် ယခုြပဿနာေြကာင့် ယေန့အထိ လူ(၇၀)ဦး ေသဆံုးခဲ့ရြပီး ၁၇၀၀ ဦးခန့် ဒဏ်ရာရရိှခဲ့ြပီး ြဖစ်သည်။
  လင်းဦး​ (စိတ်​ပ​ညာ)

   Ref Source : Al Jazeera

  0 comments:

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo