ြမန်မာ Ning ဆိုဒ်များအား... ဂုဏ်သိက္ခာရိှရိှ ရပ်တည်ေစလို

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: ,


 • ယခုအခါ ြမန်မာအဖွဲ့အစည်းများ၊ အသင်းအဖွဲ့များအြဖစ် Social Ning ဆိုက်များစွာကို အမည်အမျိုးမျိုးြဖင့် ဖွဲ့စည်းထူေထာင်လှျက်ရိှရာ ြမန်မာ Ning ဆိုက်များ အများအြပား ြမင်ေတွ့ရပါသည်။ ထိုသုိ့ ြမင်ေတွ့လျက်ရိှရာ ရွယ်ချက်ချက် အမျုိးမျိုးြဖင့် ရပ်တည်လှျက် ရိှေနြကပါသည်။

  နည်းပညာများ၊ မှတ်စုများ.... စသြဖင့် ေ၀မှျရာ ေနရာဌာနအြဖစ် Ning သည် လူသံုးများလာသည်ကုိ ေတွ့ရိှ ေနရေသာ်လည်း အချို့ ြမန်မာ Ning ဆိုက်များ၏ ရပ်တည်မှုနှင့် ရည်ရွယ်ချက်မှာ စိတ်ပျက်စရာ ေကာင်းေလာက်ေအာင် သိက္ခာမဲ့စွာ ရပ်တည်လျက်ရိှေနသည်ကို ေတွ့ြမင်ေနရပါသည်။

  ယေန့ Social Ning ဆိုက်များ၊ နည်းပညာ Ning ဆိုက်များ အေနြဖင့် ရသစံုေ၀မှျေနသည်ြဖစ်ရာ အများအတွက် အလွန်အကျိုးရိှေနသည်မှာ ေကျနပ်ဖွယ်ြဖစ်ပါသည်။ ထို့ထက် လူထဲက လူများြဖစ်၍ အမှားများ ြဖစ်လာပါက တာ၀န်ယူ ရင်ဆိုင်ေြဖရှင်းေပးသည့်သတ္တိြဖင့် သိက္ခာရိှရိှ ရပ်တည်ေနြကသည်မှာလည်း ေလးစားစရာပင် ြဖစ်ပါသည်။

  ဤေနရာတွင် အယူအဆများစွာ ကွဲြပားေနပါလိမ့်မည်။ "ဤ ဆိုက်မှ စာများသည် အြခားဆိုက်မှ စာများအား ကူးယူေဖာ်ြပထားြခင်း ြဖစ်သည်" ဟု စာတန်းေလးချိတ်ယံုနှင့် Copy ကူးယူြခင်း ရည်ညွှန်းချက်ကို အြပည့်အစံု ကာကွယ်သွားြခင်း မြဖစ်နိုင်ပါ။ မသက်ေရာက်ပါ။ ထို့ေနာက် အေမးစကား ြဖစ်လာသည်။ အများသိေစရန် အလို့ငှာ၊ ဗဟုသုတ အလို့ငှာ မကူးယူနုိင်ဘူလားဟု ေမးစရာြဖစ်လာသည်။ ကူးယူ ေ၀မှျနိုင်ပါသည်၊ သို့ေသာ် ရည်ညွှန်းချက်၊ ေရးသူအမည်၊ (သို့မဟုတ်) ြဖည့်စွက်သည်ဆိုပါက Credit အေနြဖင့် မူလ ေနရာ၊ ဆိုက်၊ ပုဂ္ဂိုလ်အား ြပန်လည် ညွှန်းြပရပါမည်။

  ဤေနရာတွင် ရှင်းလင်းချင်ပါသည်။ Create အလွယ်တကူပင် Free ြပုလုပ်နိုင်ေသာ Ning တွင် "ငါ့ဟာငါ ဘာကူးကူး၊ ဘာေရးေရး ၊ ဒင်းတို့ ဘယ်လို ဥပေဒနှင့် အေရးယူမလဲ"ဟု မထီမဲ့ြမင်ြဖင့် ကူးယူေနြခင်းသည် ၎င်းဆိုက်၏ သိက္ခာ၊ လူအများ၏ ယံုြကည်မှု၊ သံုးစွဲေနေသာ Member များ ၏ ေလးစားမှုကို ေစာ်ကားရာ ေရာက်ပါသည်။

  "Rapper သံုးေယာက် ဒဂံုစင်တာေဖာက်" မှာ စာေရးသူ ေရးသားထားေသာ သတင်းြဖစ်ပါသည်။ သို့ေသာ် Myanmar Selection Ning ဆိုက်တွင် Admin ကုိယ်တိုင်မှ ကူးယူထားကာ သတင်းေရးသူ စာေရးသူ၏ နာမည်အား မထည့်သွင်းထားပါ။ ထို့ေြကာင့် အဆိုပါ Myanmar Selection Ning ဆိုက်အား ြပင်ဆင် ေဖာ်ြပေပးပါရန် ေတာင်းဆိုခဲ့ပါသည်။ သို့ေသာ် Admin မှေန၍ ေဖာ်ြပချင်မှ ေဖာ်ြပမယ်... ကူးယူတယ်ဟုသာ တုန့်ြပန်ခဲ့ပါသည်။

  ၎င်း Myanmar Selection Ning ၏ အမည်မေဖာ်ပဲ ကူးယူေဖာ်ြပမှုေြကာင် သန်လျင်နည်းပညာဆိုက်မှ ထပ်မံကာ ကူးယူကာ ေဖာ်ြပခဲ့သည်။ သန်လျင်နည်းပညာဆိုက်မှ Myanmar Selection Ning မှ သတင်းအား ေရးသည်ထင်၍ Myanmar Selection ထံမှ ကူးယူထားပါေြကာင်း ေဖာ်ြပခဲ့သည်။

  ထုိ့ေြကာင့် စာေရးသူမှ သန်လျင်နည်းပညာဆိုက်သို့ ၎င်းသတင်းမှာ Myanmar Selection Ning မှ ေရးသားထားြခင်းမဟုတ်ဘဲ လင်းဦး(စိတ်ပညာ) ေရးသားထားေသာ သတင်းြဖစ်ပါေြကာင်း၊ သုိ့ပါ၍ သတင်းေဖာ်ြပလိုပါက လင်းဦး(စိတ်ပညာ)ြဖင့်သာ ေဖာ်ြပေပးရန် ေတာင်းဆိုခဲ့ပါသည်။ အေြကာင်းစံုသိရေသာ သန်လျင်နည်းပညာဆိုက်မှ Admin အဖွဲ့သည် လင်းဦး(စိတ်ပညာ)အမည်ြဖင့် ြပန်လည်ြပင်ဆင် ေဖာ်ြပေပးခဲ့ ပါသည်။ ထိုသို့ တာ၀န်ယူ လုပ်ေဆာင်ေပးေသာ သန်လျင်နည်းပညာဆိုက်အားလည်း အလွန် ေကျးဇူးတင် ေလးစားမိပါသည်။

  Myanmar Selection ဆိုက်အေနြဖင့် တစ်ပတ်ခန့် ြကာြမင့်ခဲ့ေသာ်လည်း ၎င်း၏ မဆင်မြခင် ေရးသားမှုများနှင့်အတူ ဘာပဲြဖစ်ြဖစ်ဟူေသာ မူကိုထားလျက် ြပင်ဆင်ြခင်း မလျဉ်းမရိှခဲ့ပါ။ ထို့ြပင် စာေရးသူ၏ ဘ၀ထဲက အစိတ်အပိုင်းများ ေဆာင်းပါးထဲမှ တစ်ခုြဖစ်ေသာ "ကျွန်ေတာ်နှင့် ဆရာ Key" ေဆာင်းပါးအား ကူးယူထားသည့်အြပင် လင်းဦး(စိတ်ပညာ)မှာ ကူးယူထားြခင်းြဖစ်သည်ဟု ေရးသားထားပါ၍ စာဖတ်သူများ အေနြဖင့် စာေရးသူ လင်းဦး(စိတ်ပညာ)သည် ၎င်း Myanmar Selection ဆိုက်မှ ကူးယူထားသေယာင်ေယာင် ေဖာ်ြပထားသည်ကုိ ေတွ့ရိှရြပန်ပါသည်။

  သို့ပါ၍ မိမိ စာေရးသူအေနြဖင့် စာဖတ်သူများ အြမင်မမှားေစရန် ကာကွယ်ရမည့်အြပင် Myanmar Selection ဆိုက်အားလည်း မနစ်နာေစလို၍ ၎င်းထံ ြပင်ဆင်ေပးရန် ေတာင်းဆိုခဲ့ပါသည်။ သို့ေသာ် ယခုအချိန်ထိ ၎င်း၏ အြပုအမူသည် သိက္ခာရိှေသာ ဆိုက်တစ်ခုမဟုတ်ဘဲ ပို၍ဆိုးကာ တုန့်ြပန်လာခဲ့သည့်အတွက် အများသိေစရန် အလို့ငှာ ဤသို့ ေရးသားလိုက်ရြခင်းြဖစ်ပါသည်။

  ြမန်မာ Ning ဆိုက်များအေနြဖင့်လည်း ယခုလိုကိစ္စမျိုးမြဖစ်ေစရန် ြကိုစားသင့်ပါေြကာင်းနှင့် လူတစ်ဦး တစ်ေယာက်၏ ြကိုစားထားမှုများကုိ အလွယ်တကူ ကူးယူကာ အလွဲသံုးစားလုပ်မှုများအား ဆန့်ကျင်ရှုတ်ချြခင်းြဖင့် ဂုဏ်သိက္ခာရိှေသာ၊ မှန်ကန်ေသာ၊ ေလးစားယံုြကည်အပ်ေသာ ဆိုက်များအြဖစ် ဆက်လက် ရပ်တည်ေစလိုပါေြကာင်း ေစတနာေရှ့ထားကာ ေရးသားတင်ြပလိုက်ပါသည်။

  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

  5 comments:

  ရွှန်းမီ said...

  ခုတေလာ ကူးြပီး ခရက်ဒစ်မေပးတာက တစ်မှု။
  ကူးြပီး ဟိုြပင်ဒီြပင်လုပ်ထားြပီး ကိုယ်တုိင်ေရးသလိုလုိ ရူးချင်ေယာင်ေဆာင်တာက တစ်မှု။
  ကူးြပီး ကိုယ့်အာေဘာ်ေတွ ထည့်ေရး ထပ်ဖွြပီး မူရင်းစာေရးသူ နာမည်တပ်ထားတာက ေနာက်ဆံုးေပါ်တစ်မှု။
  လူေတွ.. ခက်တယ်

  KO GYI said...

  ဟုတ်တယ် ေြပာသင့်တာ ြကာြပီဗျာ
  ကျေနာ်လဲ ကိုယ် ေလးစားတဲ့ စာေရးသူ ပိုစ့်ပိုင်ရှင် အကျိုးရိှမဲ့ စာေတွဆို အများအတွက် အကျိုးရိှမယ်ထင်ရင် ကူးယူ ြဖန့်ေဝတာပါပဲ၊ ဒါေပမယ့် Credit အြမဲေပးပါတယ်
  တကယ်ေတာ့ မူပိုင်ခွင့်ဆိုတာကို နားမလည်တာလား သိသိနဲ့ လုပ်ေနတာလားဆိုတာေတာ့
  သူတို့သာ သိပါလိမ့်မယ်။
  ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် စာေရးသူရဲ့ အမှာစာထဲကလို "ဂုဏ်သိက္ခာရိှရိှ ရပ်တည်ေစလို" ပါတယ်ဗျာ။

  ခင်မင်စွာြဖင့်
  ကိုရီး{ကိုြကီး}

  ~ဏီလင်းညို~ said...

  ကိုလင်းဦးေရ....
  ေရာက်လာတယ်ဗျ......။
  တချို့ဆိုဒ်ေတွက ဘာလို့များ အဲ့သလို လုပ်ြကတယ်မသိဘူးေနာ်......။
  စာေရးေနတဲ့သူတိုင်း..... ကိုယ်ေရးတဲ့စာကို ဘယ်ေလာက်တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာ ကိုယ်ချင်းစာသင့်ပါတယ်ဗျာ.......။
  ေပျာ်ရွှင်ပါေစဗျ.......။
  ခင်မင်တဲ့
  ဏီလင်းညို

  ေန႕အိပ္မက္ said...

  အဲလိုလုပ္တဲ႕သူေတြက “စာေပ”ဆုိတာ ဘာမွန္းမသိ၊ “ကုိယ္ပိုင္အားထုတ္မႈ”ဆုိတာကုိ နားမလည္၊ “ဘ၀တန္ဖုိး”ဆုိတာ မၾကားဖူး၊ ကြန္ပ်ဴတာဆုိတာေလး သိရုံနဲ႕တင္ လူတြင္က်ယ္လုပ္ခ်င္ေနတဲ႕သူေတြပါ။ ကုိဏီလင္းညိဳေျပာသလို ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ရွိဖုိ႕ကလည္း သူတုိ႕က ကိုယ္တုိင္ေတာင္ စာျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ မေရးႏုိင္ေတာ႕ ကိုယ္ခ်င္းမစာတတ္ေတာ႕တာထင္ပါတယ္။ ;( အကုသိုလ္မျဖစ္ေအာင္ ဥေပကၡာျပဳထားလုိက္တာအေကာင္းဆုံးပဲ။

  HayMon said...

  ေထာက္ခံတယ္.

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo