Google & China

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,
 • တရုတ်နိုင်ငံမှ တိုက်ခိုက်မှုများသည် ဒီဇင်ဘာလမှစ၍ အင်တာနက်ကွန်ယက်အတွင်း သိမ်ေမွ့ ရှုပ်ေထွးေသာ ထုိးေဖာက်၀င်ေရာက်မှုများ ရိှခဲ့သည်။ ဇန်၀ါရီလဆန်း ပိုင်းတွင် အေမရိကန်မှ ဂူဂဲလ်အင်တာနက်ကုမ္ပဏီသည် တရုတ်အစိုးရ၏ အင်တာနက်ထိန်းချုပ်မှု မူ၀ါဒများ ေြကာင့် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန် မြဖစ်နိုင်ေတာ့သြဖင့် တရုတ်ေဈးကွက်မှ နှုတ်ထွက်မည် ြဖစ်ေြကာင်း ေြကြငာခဲ့သည်။

  တရုတ်အာဏာပိုင်များဖက်မှလည်း အင်တာနက်တွင် ဆင်ဆာထားရိှသည်ကို အတိအလင်း ေြပာြကားထားြပီး ြဖစ်သည့်အြပင် တရုတ်နိုင်ငံတွင် လုပ်ငန်းလာေရာက်လုပ်ကိုင်ေသာ ကုမ္ပဏီများအေနြဖင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များကို လိုက်နာရမည်ြဖစ်ေြကာင်း ြပန်လည်ေြပာြကားခဲ့သည်။ သာမန်အားြဖင့် ကုမ္ပဏီတစ်ခု အေြခစိုက်လုပ်ကိုင်ရာနိုင်ငံမှ ရုပ်သိမ်းထွက်ခွာသွားြခင်းမှာ မထူးဆန်းေသာ်လည်း ဂူဂဲလ်နှင့် တရုတ်အစိုးရတို့အြကား အရှုပ်အေထွးအေပါ် သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်၊ လူ့အခွင့်အေရးတို့နှင့် ဆက်စပ်၍ အေမရိကန်နို်င်ငံြခားေရး၀န်ြကီင်္းမှ ထိုြဖစ်ရပ်ကို စိုးရိမ်ပူပန်ေြကာင်း ေြပာြကားလိုက် သည်။ အေမရိကန် အစိုးရဌာနများတွင် ဆုိက်ဘာနည်းပညာထိုးေဖာက်ခံရမှုများ ပိုမိုများြပား လာြပီး၊ လက်ဆုပ်လက်ကိုင် သက်ေသမြပနိုင်ေသးေသာ်လည်း ၊ တရုတ်ြပည်မြကီးမှ လာေသာ ဟက်ကာ(Hacker)များြဖစ်ေြကာင်း စွပ်စွဲထားသည်။ တရုတ်အစိုးရမှလည်း တရုတ်ပုဂ္ဂလိကနှင့် အစိုးရဌာနများတွင်လည်း ထိုကဲ့သို့ ဆိုက်ဘာနည်းပညာတုိက်ခိုက်ခံရမှု များ ရိှေနပါေြကာင်း ြပန်လည်ေချပထားသည်။

  ၂၀၀၆ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလတွင် တရုတ်နိုင်ငံေဈးကွက်သို့ ဂူဂဲလ်စတင်၀င်ေရာက်လာရာတွင် တရုတ်နိုင်ငံ ဥပေဒများအတိုင်း search engine တွင် သတင်းအချက်အလက်ရှာေဖွရာ၌ ဆင်ဆာတည်းြဖတ်မှု ြပုလုပ်ခဲ့ေသာ်လည်း ယခုအခါ ၎င်းတို့အေနြဖင့် ဆင်ဆာမပါဘဲ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ညိှနိ်ှုင်းမရပဲ ရိှေနခဲ့ပါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာေပါ်တွင် အင်တာနက် သံုးစွဲသူအများဆံုးြဖစ်ေသာ်လည်း တင်းြကပ်ေသာ ဆင်ဆာစနစ်ကုိ ကျင့်သံုးပါသည်။ ညစ်ညမ်း၀က်ဆုိက်များ၊ နိုင်ငံေရး၀က်ဆိုက်များကုိ ပိတ်ထားသည့်အြပင် အချို့၀က်ဆိုက်များကုိ အချိန်ကာလအလိုက် ပိတ်ထားြခင်းများလည်း ရိှေနသည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇွန်လမှာပင် e-mail များသို့ပင် သွားမရေအာင် ပိတ်ထားြခင်းများ ရိှခဲ့ပါသည်။

  တရုတ်အစိုးရမှ ဂူဂဲလ်ထွက်ခွာသွားြခင်းြဖင့် တရုတ်ေဒသခံကုမ္ပဏီြဖစ်ေသာ ပိုင်တု(Baidu)က ေဈးကွက်ေ၀စု ပိုရမည်ြဖစ်၍ ဂူဂဲလ်မရိှေသာ်လည်း တရုတ်အင်တာနက်မှာ ရှင်သန်ေနမည် ြဖစ်ေြကာင်း ေြပာြကားလိုက်သည်။ ပိုင်တု(Baidu)သည်လည်း ၁၉၉၉ ခုနှစ်ေနာက်ပိုင်း ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုများ အဆိုး၀ါးဆံုး ြကံုေတွ့ခဲ့ရသည့်အြပင် Iranian Cyber Army အမည်ရိှအဖွဲ့၏ ေနှာက်ယှက်မှုေြကာင့် ဇန်န၀ါရီ(၁၂) ရက်ေန့က ၀က်ဆိုက်ယာယီပျက်စီး ခဲ့ရသည်ပင် ရိှခဲ့သည်။

  မိုက်ခရိုေဆာ့ဖ်ကုမ္ပဏီမှ ဘီလ်ဂိတ်ကလည်း နိုင်ငံြခားတိုင်းြပည်များတွင် သွားေရာက် အလုပ်လုပ်ရာ၌ ထိုနိုင်ငံများ၏ စည်းကမ်းများကို လိုက်နာသင့်သည်ဟု ၀င်ေရာက် ေြပာဆိုခဲ့ပါသည်။

  ဆိုင်ဘာနည်းပညာတိုက်ခိုက်မှုသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ၁၄၈%အထိ ြမင့်တက်လာခဲ့ြပီး ြပည်ပ တုိက်ရိုက် ရင်းနီှးြမှုပ်နှံမှုမှာ ၁၂.၁၄ ဘီလီယံေဒါ်လာြဖစ်သြဖင့် လွန်ခဲ့ေသာနှစ်ကထက် ၁၀၃.၁ % တိုးတက်ခဲ့သြဖင့် ဂူဂဲလ်ကုမ္ပဏီထွက်သွားလှျင်လည်း နိုင်ငံအတွက် ထိခိုက်မှု မရိှဘဲ ြပည်တွင်းကုမ္ပဏီများအတွက် ပုိြပီးပင်ေကာင်းေြကာင်း တရုတ်အစိုးရမှ ထုတ်ေဖာ် ေြပာြကားခဲ့သည်။ နိုင်ငံေတာ်ေကာင်စီ သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ့မှလည်း တရုတ်နိုင်ငံတွင် စီးပွားေရးလုပ်ကိုင်ေသာ နိုင်ငံြခားကုမ္ပဏီများသည် တရုတ်နိုင်ငံစည်းကမ်းဥပေဒကုိ လိုက်နာရမည်ြဖစ်ေြကာင်း ေြကြငာလုိက်သည်။

  ဂူဂဲလ် တရုတ်ေဈးကွက်သို့ ၀င်ေရာက်စဉ်က ြပစ်တင်ေ၀ဖန်ခံခဲ့ရြပီး ယခု ရုပ်သိမ်းမည်ဆို သြဖင့် လူ့အခွင့်အေရးသမားများက ြကိုဆိုေထာက်ခံလိုက်သည်။ ထို့ြပင် အေမရိကန် အေနြဖင့် တရုတ်တွင် ဆင်ဆာပိတ်ဆို့မှုကို ေကျာ်လွှားနိုင်မည့် နည်းပညာကို အေထာက်အကူ ေပးသင့်ေြကာင်း ေြပာဆိုခဲ့သည်။

  အေမရိကန် နိုင်ငံြခားေရး၀န်ြကီးက ထိုြဖစ်ရပ်ကို လွန်စွာစိုးရိမ်ပူပန်မိပါေြကာင်း၊ တရုတ်အစိုးရ၏ ရှင်းလင်းချက်ကုိ သိလိုေြကာင်း ေြပာြကားခဲ့သည်။ ယမန်နှစ်ကလည်း တိဘက်ေခါင်းေဆာင် ဒလိုင်းလားမားနှင့် အြခားသံတမန်ဆိုင်ရာရံုးများတွင် ထိုးေဖာက် ၀င်ေရာက်မှုများရိှခဲ့ြပီး တရုတ်နိုင်ငံမှ ေဆာင်ရွက်ြခင်း ြဖစ်ေြကာင်း ကေနဒါအေြခစိုက် အင်တာနက်လံုြခံုေရးကုမ္ပဏီမှ ထုတ်ေဖာ်ေြပာြကားခဲ့ဖူးသည်။

  တရုတ်အစိုးရအေနြဖင့် ယခုအခါ အင်တာနက် ဟက်ကာများ ေလ့ကျင့်သင်ြကား ေပးေနသည့် ဟူေပအေြခစိုက် Black Hawk Safety Net ကုိ ပိတ်သိမ်း ဖမ်းဆီးခဲ့ြပီး၊ ၎င်းဆိုက်သည် အဖွဲ့၀င် တစ်ေသာင်း နှစ်ေထာင်ေကျာ်ထံမှ ယွမ် ၇ သန်းခန့် ၀င်ေငွရရိှသည်ဟု ဆိုပါသည်။

  ၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွင်း ဟက်ကာများေြကာင့် ဆံုးရံှုးနစ်နာမှုမှာ ယွမ် ၇.၅ ဘီလီယံခန့် ရိှေြကာင်း တရုတ်နိုင်ငံအမျိုးသားအင်တာနက်လံုြခံုေရးဗဟိုဌာန (National Computer Network Emergency Response Coordination Center)မှ ထုတ်ြပန်ေြကြငာပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် ဂူဂဲလ် တရုတ်ေဈးကွက်မှ ထွက်ခွာသွားလှျင် နှစ်ဘက်စလံုးအတွက် နိုင်ငံေရး စီးပွားေရး အကျိုးအြမတ်များ မရရိှနိုင်ပါ။ မည်သို့ပင် နှုတ်ထွက် ရုပ်သိမ်းမည်ကို ေြပာြကားေနေသာ်လည်း နှစ်ဘက်စလံုးမှ လက်ရိှအေြခအေနအတိုင်း ဆက်လက် လုပ်ကိုင်ရန် လိုလားြကသည်ကို ေတွ့ရိှေနရပါသည်။ ယခုအခါ နိုင်ငံေရး၊ စီးပွားေရးအားြပိုင်မှုများတွင် အင်တာနက် လံုြခံုေရးနှင့် နည်းပညာတိုးတက်မှုများသည် များစွာ အေရးပါေနသည်ကို ေတွ့ရိှေနရသည်။ ထိုတိုက်ခိုက်မှုများ၊ နည်းပညာများကုိ အစိုးရများအေနြဖင့် မည်သို့ ထိန်းချုပ်မည်၊ ထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မည် ဆိုသည်မှာ စိတ်၀င်စားဖွယ်ရာပင် ြဖစ်ပါေတာ့သည်။

  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  5 comments:

  ေချာ (အစိမ်းေရာင်လွင်ြပင်) said...

  Google ကို တရုတ်ကေန မထွက်ေစပါ..
  သူ့ေြကာင့် အဆင်ေြပမှုေတွက အများြကီးပါ..
  တရုတ်အစိုးရရဲ့ ပိတ်ဆို့ချက်ေတွကေတာ့
  ြမန်မာနဲ့ ထူးမြခားနား
  ြမန်မာထက်ေတာင် သာလိမ့်ဦးမယ်

  Nge Naing said...

  ဗဟုသုတ ရသွားပါတယ်။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။

  ေဆာင်းနှင်းရွက် said...

  ဖတ်လိုက်ရတာ
  ဗဟုသုတ ရတယ် .. !

  may16 said...

  ကိုလင်းဦးေရ ဗဟုသုတရေစပါတယ် ... ေကျးဇူးပါ

  ြကည်ြဖူပိုင် said...

  ဒီပုိ့စ်ေလးဖတ်ခွင့်ရေအာင်
  ဗဟုသုတတုိးပွားေအာင်ေ၀မှျေပးတဲ့အတွက်
  ေကျးဇူးပါ အကိုလင်းဦး

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo