ပဲခူးေကာလိပ်ေကျာင်းသားများ ကားတိုက်ခံရ

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,
 • (၄-၂-၂၀၀၉) ေန့လည် ၁၅ း၀၀ နာရီအချိန်၊ ပဲခူးဒီဂရီေကာလိပ်( ေတာင်ဂိတ်ေရှ့ေကျာင်း၀င်းအြပင်)ဘက်တွင် ေကျာင်းသူ(၂)ဦးနှင့် ေကျာင်းသား(၁)ဦးတို့ အိမ်ြပန်ရန်အတွက် သံုးဘီးဆိုင်ကယ်ေပါ်တွင် ထိုင်ေနစဉ် ယာဉ်အမှတ် ထ-၆၀၆၁ ဟုိင်းလတ်အြဖူမှ အရိှန်ြဖင့် ၀င်တိုက်ြပီး ထွက်ေြပးသွားခဲ့သည်။

  မေမသဇင်ဦးသည် ညာဖက် ချိုေစာင်းေပါက်သွားြခင်း၊ မသန္တာေ၀သည် ဒူးေခါင်းနှစ်ဖက် အနည်းငယ်ပွန်းပဲ့ သွားြခင်း၊ ေမာင်ြမတ်မင်းသူသည် ဘယ်ဘက်နားေနာက် အနည်းငယ် ဖူးေရာင်းသွားကာ အသီးသီး ဒဏ်ရာ ရခဲ့သည်။

  သို့ေသာ် ယခုအချိန်ထိ ထိုကားပိုင်ရှင်များမှ လာေရာက်ေတာင်းပန်ြခင်း မြပုလုပ်သည့်အြပင် ထိုကားကို မဖမ်းဆီးေသးသည်မှာ အဘယ်ေြကာင့်ပါနည်း ။.... ။

  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

  1 comments:

  ~ဏီလင်းညို~ said...

  ကိုလင်းဦးေရ....
  စိတ်မေကာင်းစရာပဲေနာ်....။
  ေကျာင်းသားေလးေတွ ကားတိုက်ခံရတာဆိုေတာ့ေလ....း(
  ခင်မင်တဲ့
  ဏီလင်းညို

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo