ဗိုလ်ချုပ်အား ဤသို့... လုပ်ြကံခဲ့သည်...

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: ,

 • အမည် ။ ။ ရန်ြကီးေအာင် (ေခါ်) ေမာင်လှထွန်း
  အသက် ။ ။ ၁၈နှစ်
  လူမျိုး ။ ။ြမန်မာ
  ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ ။ ။ဗုဒ္ဓဘာသာ
  အဘအမည် ။ ။ကိုေမာင်ထွန်း
  ဓါတ်ပံုအား (ဧရာ၀တီ)ထံမှ ယူသံုးသည်။

  ကျွန်ေတာ်သည်အုတ်ဖိုြမို့ အေရှ့အလယ်ကုန်းရွာတွင် လွန်ခဲ့ေသာ ၉-နှစ်၊၁၀-နှစ်ေလာက်ကစြပီး ေနထိုင်ပါသည်။ ကျွန်ေတာ်ေမွးသည့်အရပ်မှာ အုတ်ဖိုြမို့ြဖစ်ပါသည်။ ငယ်စဉ်ကကျွန်ေတာ်သည် အုတ်ဖိုြမို့ ဦးစံလှ၏ ြမန်မာစာသင်ေကျာင်းတွင် တတိယတန်းအထိ စာသင်ဘူးပါသည်။ လွန်ခဲ့သည့် ၄-လ က ဂဋ္ဌုန်ဦးေစာ အုပ်ဖိုြမို့သို့လာေသာအခါ မင်းတိုင်ပင် အမတ်ေဟာင်း ဦးဘရင်၏ေနအိမ်တွင်တည်းခိုပါသည် ။ ဦးေစာ၏ နှမ၀မ်းကွဲေတာ်သူ မတင်ညိုက ကျွန်ေတာ့်အား “နင့်ဦးေလး ဦးေစာေရာက်ေနတယ် ၊ တခါမှမင်းကို မြမင်ဘူးေသးဘူး ၊ သွားြကည့်အံုး”ဟု ေြပာပါ သည်။

  ကျွန်ေတာ်လည်း ဦးဘရင် အိမ်သို့သွားရာ ဦးေစာကိုေတွ့ရပါသည်။ ဦးေစာက “မင်းဘယ်ကလဲ” ဟုေမးပါသည်။
  ထိုအခါ ကျွန်ေတာ်က “အလယ်ကုန်းက ကိုေမာင်ထွန်းသား ြဖစ်သည် ”ဟုေြပာရာ ဦးေစာက “မင်း ငါ့ဆီလိုက်ေနမလား” ဟု ေမးပါသည်။ ကျွန်ေတာ်ကလည်း “လိုက်ေနပါမည်”ဟုေြပာလိုက်ပါသည်။ ေနာက်တေန့တွင် ဦးေစာ မင်းလှြမို့တွင် တရားေဟာသွားပါသည်။ ညေနတွင် ဦးေစာသည် ေမာ်ေတာ်ကားြဖင့် အုပ်ဖိုသို့ ြပန်လာပါသည်။ ေနာက်တေန့ နံနက် ေ၀လီေ၀လင်းတွင် အုပ်ဖိုမှ ကား ၃စီးြဖင့် ရန်ကုန်သို့ ြပန်လာခဲ့ရာ ကျွန်ေတာ်လည်း အတူပါလာပါသည်။ ကျွန်ေတာ်တို့သည် ဦးေစာ၏ ေအဒီလမ်းရှိ ေနအိမ်သို့ ညေနဘက်တွင် ေရာက်ရှိ ြကပါသည်။

  ကျွန်ေတာ်သည် ထိုအိမ်တွင် ကိုစိန်၊ စိန်ေမာင်၊ ြမအုန်း၊ တင်ေရွှ၊ ကိုစိုး၊ ကိုြကီးေငွ၊ ရင်ေဖ၊ ရင်ေမာင်၊ ခင်ေမာင်ရင်တို့ကို ေတွ့ရပါသည်။ ၎င်းတို့နှင့် အတူေနရပါသည်။ ေနာက်တေန့တွင် ရင်ေဖမှာ သူ့အိမ်သို့ ြပန်သွားပါသည်။ တစ်လေလာက် ဦးေစာ၏အိမ်တွင်ေနြပီးလှျင ် ကျွန်ေတာ့်၏ရွာသို့ ေခတ္တြပန်ပါသည ်။ ရွာတွင် ၃-ရက်ခန့်ေနြပီးအြပန်တွင် ရန်ြကီးနိုင်(ေခါ်)ေမာင်ထွန်းရှိန်အား အတူလိုက်ေနရန်ေခါ်လာခဲ့ပါသည်။ ေနာက်တစ်လခန့်ြကာေသာအခါ ကိုသက်နှင်း၊ ကိုသုခနှင့် ကိုဘညွန့်တို့ေရာက်လာပါသည် ။ ထိုအခါ ကိုဘညွန့်သည် ဦးေစာ၏အိမ်တွင် ြကာြကာမေနပါ။ သွားချည်လာလှည့်ေနပါသည်။ ကိုသက်နှင်းနှင့် ကိုသုခက ကျိုက်လတ်က ဟုေြပာပါသည်။ ကိုဘညွန့်ကေတာ့ အိုးသည်ကုန်းက ြဖစ်ပါသည်။ရန်ြကီးနိုင်၊ စိန်ေမာင်နှင့် ကျွန်ေတာ်တို့သည် ဦးေစာအိမ် ေနာက်ေဖးအဖီကေလးမှာေနရပါသည်။

  ကျွန်ေတာ်တို့ ဦးေစာအိမ်ေရာက်ြပီး ၂-လ ေလာက်ြကာေသာအခါ ဦးေစာက ကျွန်ေတာ်နှင့်တကွ ကိုသက်နှင်း၊ ကိုသုခ၊ ရန်ြကီးနိုင်၊ ကိုစိုး၊ ကိုစိန်၊ ခင်ေမာင်ရင်၊ တင်ေရွှ၊ စိန်ေမာင်၊ ေမာင်ြမအုန်းတို့အား ဘုရားေကျာင်းေဆာင်သို့ ေခါ်သွားြပီးလှျင် ငါးပါးသီလခံယူေစပါသည်။ ၎င်းေနာက် ကိုသုခဆိုသည့်အတိုင်း လိုက်ဆိုရပါသည်။ အတိုချုပ်မှာ တိုင်းြပည် ဘာသာ သာသနာအတွက် သက်စွန့်ြကိုးပမ်း ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ သစ္စာေဖာက်က ငရဲြပည်ေရာက်ပါေစ ြဖစ်ပါသည်။ ကိုသုခ ေရှ့မှချေပးသည့်အတိုင်း လိုက်ဆိုြပီးလှျင် ကျွန်ေတာ်တို့ အားလံုး သစ္စာေရေသာက်ရပါသည်။ ၎င်းေနာက် ကျွန်ေတာ်သစ္စာေဖါက်မိသြဖင် ့ ကျွန်ေတာ်၏ ကိုယ်ကို ကျွန်ေတာ်အဆံုးစီရင်လိုက်သည်ဟု ကိုယ်တိုင် ေရးြပီး လက်မှတ်ထိုး၍ ဦးေစာလက်သို့ ေပးအပ်ရပါသည်။

  ဤကိစ္စများ ြပီးသည့်ေနာက် ဦးေစာကိုယ်တိုင် ကျွန်ေတာ့အား စတင်းဂန်း၊ နှစ်လံုးပူး ၊ေြခာက်လံုးပူး ေသနတ်များ အပစ်သင်ေပးပါသည်။ ကိုခင်ေမာင်ရင်နှင့် အြခားေသနတ်ပစ်တတ်သည့် သူများကိုလည်း ဦးေစာက ထပ်မံ သင်ြကားေပးပါသည်။ ကျွန်ေတာ်သည် အစမ်းသေဘာြဖင့် ဓါတ်ဆီပံုး၊ ေရနံဆီပံုးလွတ်တို့ကို ချိန်ြပီး အစမ်းပစ် ေလ့ကျင့်ရပါသည်။

  လွန်ခဲ့ေသာ တစ်လေလာက်က နံနက် ၉-နာရီခွဲခန့်တွင် ကိုဘညွန့်၊ ေမာင်စိန်၊ ေမာင်နီ၊ ရန်ြကီးနိုင်၊ တင်ေရွှ၊ လှထွန်း နှင့် ထွန်းရှိန်တို့သည် ေလာ်လီတစီးနှင့် ေအ-အို-ဒီ သို့သွားေရာက်ြပီး ဘရင်းဂန်းအလက် ၂၀၀ ေလာက်ထုပ်ယူလာ သည်ကိုေတွ့ရပါသည်။ထိုအချိန်က ကိုဘညွန့်သည် ကာကီေရာင်အကျင်္ီနှင့် ေဘာင်းဘီကို၀တ်၍ ပုခံုးတွင် ပုလိပ်တံဆိပ်များ တပ်ထားသည်ကိုေတွ့ရပါသည်။ ေမာင်စိန်ကလည်း ပုလိပ်အ၀တ်အစား အကျင်္ီီေဘာင်းဘီများ ၀တ်လျက် လက်ေမာင်းတွင် အြဖူအရစ် ၃-တန်းတပ်ထားပါသည်။ ကျန်လူများလည်း ယူနီေဖါင်း ၀တ်ထားပါသည်။ ထိုသူများယူလာသည့် ဘရင်းဂန်းများတင်ထားေသာ ေလာ်လီကားြကီးကို ဦးေစာအိမ်ေရှ့ သရက်ပင် ေအာက်တွင် ထားပါသည်။ ေနာက်ထိုကားမှ ဘရင်းဂန်းများကို ဦးေစာအိမ်၏ ဆင်၀င်တွင်ချထားပါသည်။ ၎င်းေနာက် ကျွန်ေတာ်တို့ သည် ဘရင်းဂန်းေသနတ်များကို အမဲဆီသုတ်လိမ်း၍ အသင့်ရှိေသာ သံစည်များတွင် ထည့်ကာ ညဉ့် ၈-နာရီေလာက်တွင်ဦးေစာအိမ်အနီး ေရကန်ထဲသို့ ချထား ြကပါသည်။
  (ထိုလက်နက်များကို Capt: Bivian ၏အကူအညီနှင့် ကိုဘညွန့်က IP ယူနီေဖါင်း၀တ်၍ ထုတ်ယူခဲ့ ပါသည်။)

  ေနာက်တေန့တွင် ကျန်ဘရင်းဂန်းများကို ထင်းရူးေသတ္တာ များတွင်ထည့်သွင်းြပီး ေမာင်စိန်က ေလာ်လီကားကို ေမာင်း၍ တင်ေရွှ၊ ထွန်းရှိန်၊ ေမာင်စိုးတို့က စီးလိုက်လျက် ေသတ္တာ ၁၅-လံုးခန့်ကို တင်ယူသွားပါသည်။ ခင်ေမာင်ရင်ကလည်း ဖိုဒ်ဆင်း ကားေမာင်းလျက် ကိုထွန်းရင်နှင့်အတူ ေလာ်လီကားေနာက်က လိုက်ပါ သွားြကပါသည်။ ၎င်းဘရင်းဂန်းများကို ြပည်လမ်းတေလှျာက်ရှိ ဂဋ္ဌုန်တပ်ခွဲများသို့ သွားေရာက်ပို့ေဆာင်ထားေြကာင်း ေနာင်အခါတွင် ကျွန်ေတာ်သိရပါသည်။ ေနာက် ၁၀-ရက်ခန့်ြကာေသာ အခါတွင်လည်း ြပည်လမ်း ၁၆-မိုင်ရှိ အဂင်္လိပ် တပ်မေတာ် ခဲယမ်းမီးေကျာက် သိုေလှာင်ေရးဋ္ဌာနမှ ယမ်းေတာင့်ေသတ္တာများကိုသွားေရာက်ထုတ်ယူလာြကပါသည်။ ၎င်းေသတ္တာများကို စိန်ေမာင်၊ ရန်ြကီးနိုင်နှင့် ကျွန်ေတာ်တို့ ဦးေစာ၏ အမိန့်အရ ေရကန်ထဲသို့ချထားရပါသည်။

  ဇူလိုင် ၁၈-ရက်ေန့ ညစာထမင်းစားြပီး ၇-နာရီခန့်တွင် ဦးေစာက ကျွန်ေတာ့်အား သူ့အိပ်ခန်းသို့ ေခါ်သွား ပါသည်။ ၎င်းေနာက် ဦးေစာက "မင်းကို ကိုစိုး၊ ကိုစိန်တို့နဲ့ထည့်လိုက်မယ်၊ သူတို့ကအပစ်ခိုင်းသည့်အခါ ပစ်ရမယ်၊ မင်းလိုက်သွားတဲ့အခါ ေတာ်မီဂန်း တလက်ယူသွား" ဟု ေြပာပါသည်။ ကျွန်ေတာ်ကလည်း "ဟုတ်ကဲ့" ဟုေြပာ၍ ကျွန့်ေတာ့်အိပ်ယာသို့ ြပန်ြပီးအိပ်ပါသည်။
  ( ဇူလိုင် ၁၉-ရက်ေန့ နံနက် ၁၀-နာရီတွင် ၀န်ြကီးအဖွဲ့ အစည်းအေ၀း ကျင်းပမည်ကို ဦးေစာက ြကိုတင် သတင်းရရှိြပီးြဖစ်ေန၏။ ထိုသတင်း မည်သို့ရရှိသည်ကို ဦးေစာကဖွင့်ဟမသွားခဲ့ေချ)

  ဇူလိုင် ၁၉-ရက်ေန့ နံနက် ၉-နာရီေလာက်တွင် ဦးေစာသည် ကျွန်ေတာ်၏အိပ်ရာကိုလာြပီး ကျွန်ေတာ့်အား ယူနီေဖာင်း အကျင်္ီနှင့် ေဘာင်းဘီတို့ကို ၀တ်ခိုင်းပါသည်။ ကျွန်ေတာ်လည်း ရန်ြကီးနိုင်၏ ယူနီေဖာင်း အစိမ်းတစ်စံုကို အနီးရှိ ြကိုးတန်းေပါ်မှ အဆင်သင့်ဆွဲယူြပီး ၀တ်လိုက်ပါသည်။ ထို့ေနာက် ဦးေစာက အိမ်ေရှ့ အင်းယားကန်စပ်သို့ ေခါ်သွားြပီး ကန်စပ်တွင်ရှိေသာ သံစည်ထဲမှ စတင်းဂန်းတလက်ကို ထုတ်ယူြပီး ဦးေစာနှင့်အတူ အိမ်ဘက်သို့ တဖန်ြပန်သွားြကပါသည်။

  ဦးေစာ၏ အိမ်ေရှ့ခန်းတွင် ကိုစိုး၊ ကိုသက်နှင်း၊ ကိုစိန်၊ ကိုသုခ၊ ကိုဘညွန့်၊ ကိုနီ တို့ကိုေတွ့ရပါသည်။ ကိုစိုး၊ ကိုသက်နှင်း၊ ကိုစိန်၊ ကိုသုခ၊တို့မှာ ကျွန်ေတာ့်ကဲ့သို့ ယူနီေဖာင်း အစိမ်း၀တ်ထားပါသည်။ ကိုဘညွန့်နှင့်ကိုနီ တို့မှာ ရိုးရိုးအရပ်၀တ်အရပ်စား ၀တ်ဆင်ထားပါသည်။ ကျွန်ေတာ်၀တ်ဆင်ထားေသာ ကာကီအစိမ်း ယူနီေဖာင်းသည် ယခု တရားသူြကီးေရှ့ရှိ သက်ေသခံပစ္စည်း အမှတ်(၄)နှင့် တူပါသည်။ ကျွန်ေတာ့်ကိုယ်ပိုင် ပစ္စည်းမဟုတ်၍ ေသချာစွာ မေြပာနိုင်ပါ။

  ထို့ေနာက် ကိုစိုးက ကျွန်ေတာ့်အကျင်္ီပခံုးတဘက်တချက်တွင် ြခေသင့်္တံဆိပ်ပါရှိေသာ အ၀တ်စကို တပ်ဆင်ေပး ပါသည်။ ကိုစိုး၊ ကိုစိန်၊ ကိုသက်နှင်းတို့၏ အကျင်္ီပုခံုးများတွင်လည်း ထိုကဲ့သို့ ြခေသင့်္တံဆိပ်တပ်ထားပါသည်။ ကိုသုခ၏ယူနီေဖာင်းတွင်မူ ြခေသင့်္တံဆိပ်ကို မေတွ့မိပါ။တံဆိပ်တပ်ြပီးေနာက် ကိုစိုးက ဦးထုပ်အေပျာ့ တစ်လံုးကို ေဆာင်းေပးပါသည်။ ကျွန်ေတာ့်ကိုေဆာင်းေပးေသာ ဦးထုပ်သည် ယခုတရားသူြကီးေရှ့တွင် သက်ေသခံပစ္စည်း အမှတ်(၅)နှင့်ဆင်တူပါသည်။

  ထို့ေနာက် ဦးေစာ၏အမိန့်အရ ဦးေစာအိပ်ခန်းထဲသို့၀င်၍ ဦးေစာ၏အကျိတ်ေအာက်က မဂ္ဂဇင်းေဘာက် ၂-ခုကို ယူလာြပီး အိမ်ေရှ့ခန်းသို့ြပန်လာပါသည်။ ကျွန်ေတာ်ြပန်ေရာက်ေသာအခါ ကိုစိုး၊ ကိုစိန်နှင့် ကိုသက်နှင်းတို့မှာ ေတာ်မီဂန်းတလက်စီကိုင်ထားသည်ကို ေတွ့ရပါသည်။ ကျွန်ေတာ်ကသူတို့အား "ဘယ်သွားမလဲ" ဟုေမးရာ ကိုစိုးက "ြမို့ထဲလိုက်ခဲ့ရမယ်၊ ဟိုကျေတာ့ ငါပစ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းပစ်ရမယ်" ဟု ေြပာပါသည်။ နံနက် ၁၀-နာရီ ေလာက်တွင် ဦးေစာက ကျွန်ေတာ်တို့အား "အချိန်ေစ့ြပီ ၊ သွားြက၊ သွားြက" ဟုေြပာပါသည်။ ထိုအခါ ဂျစ်ကားကို ကိုသုခကေမာင်း၍ ကိုစိုးက ကိုသုခေဘးတွင် ထိုင်ပါသည်။ ကိုသက်နှင်း၊ ကိုစိန်နှင့် ကျွန်ေတာ်က ေနာက်မှ ထိုင်ပါသည်။ ဂျစ်ကားေပါ်သို့ေရာက်ေသာအခါ ကိုစိုး၊ ကိုစိန်၊ ကိုသက်နှင်းတို့ ၃ေယာက်က မိုးကာအကျင်္ီကို ြခံုလိုက်ပါသည်။ ကျွန်ေတာ်က သူတို့ြကားတွင်ထိုင်ေန၍ မိုးကာမြခံုခဲ့ပါ။ ထိုအချိန်ေလာက်တွင် ကိုဘညွန့်၊ ကိုေမာင်ညို၊ ခင်ေမာင်ရင်တို့သည် ြမို့ထဲသို့ ေရာက်ရှိေနြကြပီးလှျင် ဗိုလ်ချုပ်ေအာင်ဆန်းတို့ အစည်းအေ၀း ထိုင်ေနြကေြကာင်း ဦးေစာထံဖုန်းြဖင့် သတင်းေပးပို့သည်ဟု ေနာင်ေသာအခါကျမှ ကျွန်ေတာ်သိရပါသည်။ ကျွန်ေတာ်တို့ ဂျစ်ကားထွက်ေသာအခါ ဦးေစာက "ဂွတ်ဒ် လပ်" ဟု နှုတ်ဆက်ပါသည်။ ကိုစိုးကလည်း ြပန်လည် နှုတ်ဆက်ပါသည်။ ထိုေနာက်ဂျစ်ကားကို ကိုသုခက ြမို့ထဲဘက်သို့ေမာင်းလာပါသ ည်။

  ြမို့ထဲသို့ ဂျစ်ကားေရာက်ေသာအခါ ကိုစိုး၊ ကိုစိန်၊ ကိုသက်နှင်းတို့သည် မိုးကာအကျင်္ီများကို ချွတ်လိုက်ြကပါသည် ။ ကျွန်ေတာ်တို့လည်းေသနတ်ြဖင့် ပစ်ရမည့်ရံုးတွင်းသို့ ဂျစ်ကားနှင့်၀င်လာြပီး ရံုးေလှကားအနီးတွင် ဂျစ်ကားကိုရပ်၍ ကိုစိုး၊ ကိုသက်နှင်း၊ ကိုစိန်နှင့် ကျွန်ေတာ်က ကားေပါ်မှဆင်းပါသည်။ ထို့ေနာက်ရံုးေပါ်သို့ ကိုစိုးက ေရှ့ေဆာင်၍ တက်ပါသည်။ ကိုစိုးေနာက်ကပ်လျက် ကိုစိန်က လိုက်ပါသည်။ ကိုစိန်ေနာက်တလံေလာက်အကွာတွင် ကိုသက်နှင်းက လိုက်၍ ကိုသက်နှင်းေနာက်ကမှ ကျွန်ေတာ်က လိုက်ပါသည်။

  ၀န်ြကီးများ စည်းေ၀းေသာအခန်းသို့ေရာက်ေသာအခါ ကိုစိုးနှင့်၊ ကိုစိန်တို့က ေရှ့က၀င်သွားပါသည်။ ကိုစိုးနှင့်ကိုစိန်က အခန်းထဲသို့ ၀င်လျင်၀င်ချင်း ၎င်းတို့တွင်ပါလာေသာ ေတာ်မီဂန်းများနှင့် ရံုးခန်းထဲရှိ ၀န်ြကီးများကို စ၍ပစ်ပါသည်။ ကျွန်ေတာ်နှင့် ကိုသက်နှင်းကလည်း ကျွန်ေတာ်တို့လက်တွင် ပါလာေသာ ေသနတ်ြဖင့်ပစ်ပါသည်။ ကျွန်ေတာ်က ထိုင်ြပီး စတင်းဂန်းနှင့် ၀ပ်ေနေသာသူများကိုပစ်ပါသည် ။ ထို့ေနာက် အခန်းတွင်းမှ ကျွန်ေတာ်တို့ထွက်လာြကပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ၀ရံတာတွင် ေြခာက်လံုးြပူးနှင့် ရပ်ေနေသာ လူတစ်ေယာက်ကိုေတွ့ရပါသည်။ ထိုအခါ ကျွန်ေတာ်တို့အထဲမှ တစ်ေယာက်က " ပစ်၊ ပစ်" ဟု ေြပာရာ ကျွန်ေတာ်က ကျွန်ေတာ့်စတင်းဂန်းြဖင့် တချက်ဆွဲလိုက်ပါသည်။ ကျည်ဆန်၂ေတာင့်၊ ၃ေတာင့် ထိုလူအား ထိသွားပါသည်။ ထို့ေနာက် ကျွန်ေတာ်တို့လည်း ရံုးေပါ်မှ ေြပးဆင်းလာကာ အသင့်ရပ်ထားေသာ ဂျစ်ကားေပါ်သို့ တက်စီးြပီး ရံုးအတွင်းမှ ေမာင်းထွက်လာခဲ့ပါသည်။

  ဦးေစာေနအိမ်သို့ ြပန်ေရာက်ြကေသာအခါ အိမ်၀င်းတံခါးကို ေမာင်တင်ေရွှက ဖွင့်ေပးေနစဉ် ကိုစိုးက "ြမန်ြမန်ဖွင့်၊ ြမန်ြမန်ဖွင်"့ ဟုြကိမ်းပါသည်။ အိမ်တွင် ဦးေစာ အသင့်ေစာင့်ေနသည်ကိုေတွ့ရပ ါသည်။ ဦးေစာက" ကိစ္စြပီးပလား" ဟုေမးရာ၊ ကျွန်ေတာ်တို့အားလံုးက " ြပီးပါြပီ" ဟုြပန်ေြပာလိုက်ပါသည်။

  ထို့ေနာက် ကျွန်ေတာ်တို့အားလံုး အ၀တ်လဲရန် ကိုယ့်ေနရာအသီးသီးသို့ြပန်သွားြကပါသည်။ လက်နက်များ နှင့် အကျင်္ီများကို ဂျစ်ကားေပါ်တွင်ထားခဲ့ပါသည် ။အကျင်္ီများကို ေမာင်ြမအုန်းလာယူသွား၍၊ လက်နက်များကို စိန်ေမာင်က ဘုရားေကျာင်းေဆာင်သို့ ယူသွားပါသည်။ ဦးထုပ်များေတာ့ မည်သူယူသွားသည်ကိုမသိပါ။ ကျွန်ေတာ်တို့ အကျင်္ီလဲြပီးေနာက် ကိုစိန်၊ ကိုစိုး၊ ကိုသကိနှင်း၊ ကိုသုခတို့က အြဖစ်အပျက်ကိုြပန်ေြပာြပပါ သည်။ ဤကဲ့သို့ ေြပာေနစဉ် ကိုခင်ေမာင်ရင်နှင့် ကိုဘညွန့်တို့လည်း အိမ်သို့ြပန်ေရာက် လာြကပါသည်။ ေန့ခင်းတစ်နာရီ ေကျာ်တွင် ကျွန်ေတာ်တိုအားလံုး အဖမ်းခံရပါသည်။

  ဗိုလ်ဥတ္တမေကျာ်
  (ဗိုလ်ချုပ်ေအာင်ဆန်းနှင့်နိုင်ငံေတာ်ေခါင်းေဆာင်များအားလုပ်ြကံ သတ်ြဖတ်မှုတွင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပါ၀င်ခဲ့ေသာ တရားခံ “ရန်ြကီးေအာင် (ေခါ်) ေမာင်လှထွန်း ေြပာြပ(ထွက်ဆိုချက်)ချက်များ ြဖစ်ပါသည်။ )
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

  9 comments:

  netizen said...

  မှတ်သားရပါတယ် ကိုလင်းဦးေရ..

  ေဆာင်းနှင်းရွက် said...

  ဖတ်ရတာ ဗဟုသုတ ရသွားတယ် ..

  ငယ်ငယ်က သင်လာတာေတွက
  ေရးေရးပဲ မှတ်မိေတာ့တယ် ..
  ခု ြပန်ဖတ်ေတာ့
  ေရးေရးပဲ မှတ်မိေနတာ ေတွကို
  ြပန်မှတ်မိေအာင် လုပ်ေပးလိုက်တယ် ..
  ေကျးးဇူးးး ....!

  သမီးပျို said...

  ဘာမုန့်များေရာင်းသတုန်း ကိုလင်းဦးေရ..
  ြကံုများြကံုရင် အားေပးချင်လို့ပါ ခွင့်မေတာင်းပဲ အက်ထားလို့ ခွင့်လွှတ်ဗျို့

  အားေပးလှျက်
  သမီးပျို

  may16 said...

  မှျေ၀ေပးတာေကျးဇူးပါ ကိုလင်းဦး

  Nge Naing said...

  ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ေအာင်ဆန်းတို့ ဘယ်လိုလုပ်ြကံခံရတယ် ဆိုတာ အြကမ်းဖျင်း သိေပမဲ့ အခုေလာက် အေသးစိတ်မသိခဲ့ဘူး။

  ဂျူနို said...

  ဖတ်ဖူးတယ် ကိုလင်းဦးေရ
  စာအုပ်ထဲမှာေတာ့ သုခတို့ ရန်ြကီးေအာင်တို့ ဓါတ်ပံုေတွလည်း ပါတယ်။

  ဒါေတွဟာ အမှန်ေတွေရာ ဟုတ်ရဲ့လား မသိပါဘူး သမိုင်းကို လိမ်ြက လွန်းလို့ပါ။


  မအယ်

  phyuthi said...

  လူထုဦးလှေရးတာ ဖတ်ဖူးပါတယ်
  အခုပို့က ေကာင်းပါတယ် ဒါေပမယ့် တစ်ချို့အပိုဒ်ေလးေတွ ြပုတ်ကျ ကျန်ခဲ့တယ်လို့ထင်မိပါတယ်
  ှုဥပမာ ဦးေစာက သူတို့ကို ေသနတ်ပစ်သင်ေပးချိန်မှာ ဘဏ်ဓါးြပတိုက်ဖို့လို့ေြပာခဲ့တာမို့သူတို့အားတတ်သေ၇ာ်သင်ခဲ့တာမျိုး ကို
  လူထု ဦးလှက ရင်ဖွင့်စကားေတွကို အေသးစိတ်ေရးထားတာကိုဖတ်ဖူးပါတယ် လိုက်ရှာြကည့်ပါအံုးမယ် ေတွ့ရင် ပို့ေပးပါမယ်
  ခင်မင်လျက်

  bravo said...

  အဲလိုမိုက်ရိုင်းခဲ့ြကတယ်

  မိုးယံ said...

  ဘယ္ေစ်းထဲမွာလဲ အစ္ကိုေရ အဆင္ေျပရင္ ၀င္ႏႈတ္ဆက္ရင္း မုန္႕လဲ အားေပးရမွာေပါ့။
  ဧရာေဖာင့္ကို မထည့္ထားလို႕ စာေတြလာမဖတ္ျဖစ္တာဗ်။ ဟိုတစ္ေလာက ေတာင္ အစ္ကို ေရးထားတဲ့ေဆာင္းပါေလး ကၽြန္ေတာ္ယူသံုးေသးသဗ်ာ။ အခုမွ ပဲ ၀န္ခံရေတာ့ ဒယ္။

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo