ဂျာနယ်တစ်ေစာင်အား ပွင့်လင်းစွာ ရှု့ြမင်ြခင်း

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: ,
 • ြမန်မာြပည်မှာ ကွန်ြပူတာနှင့် ပတ်သက်ရင် ဖတ်စရာ ဂျာနယ်် အနည်းငယ်သာရှိပါတယ်။ အခု ဆိုင်မှာ ကွန်ြပူတာဂျာနယ် တစ်ခုတည်း ရှိတာမို့ ဒီတစ်အုပ်ပဲဝယ်လာပါတယ်။ အေြကာင်းကေတာ့ ဒီဂျာနယ်် စာဖတ်သူအတွက် ဘယ်အသုံးကျသလဲ စစ်ေဆးဖို့ပါ။

  စာအုပ်စလှန်ြကည့်ေတာ့ ြပိုးြပိုးေြပာင်ေြပာင် စာရွက်ေတွနှင့် ေြကာ်ညာေတွ သိပ်များတာကို ပထမ သတိထားမိတယ်။ ေသေသချာချာ ေရြကည့်ေတာ့ ၄၉ မျက်နှာရှိတယ်။ အရွက်ြပည့် ေြကာ်ြငာေတွပဲေရတာ။ အေသးေလးေတွ အများြကီး ပါေသးတယ်။ ေအးေလ ေြကာ်ညာပါတာထားပါေတာ့။

  ထုတ်ေဝသူ ကျင့်ဝတ် နှင့်မညီ ြပုကျင့်တာကေတာ့ ေြကာ်ြငာများကို ေြကာ်ြငာလို့မေြပာပဲ စာမူရင်း ထဲမှာ ထည့်ထားတာပဲြဖစ်ပါတယ်။ ဥပမာ Epson inject printer (two articles in page 64) ဟာ ၅၇၆ဝ DPI ရှိလို့ အေရအေသွးေကာင်း ြပီး ဘယ်ဆိုင်မှာ လက်လီလက်ကား ရရှိနိုင်တဲ့အေြကာင်းပါ။ DPI သိပ်များလွန်းတယ်။ မြဖစ်နိုင်ဘူး။ ၆ဝဝ DPI ထက်ေကျာ်ရင် DPI ဘယ်ေလာက်ြကီးြကီး လူ့မျက်စိြဖင့် ပိုေကာင်းမှန်း မသိနိုင်ဘူး။ ဒီလိုမျိုး inject printer ေတွ ဓားမဖိုး ထက်လက်ခြကီးလို့ အလကားေပးေတာင် catridge နဲ့ cable မပါရင် မယူဘူး။ ဒါေတာင် မှင်ဖင်ကပ်ပါတဲ starter kit catridge ဆို မလိုချင်ဘူး။ အို ကိုယ်က တခါတေလသုံးတာ ြခိုးြခိုးြခံြခံ inject printer ေလးဝယ်ထားမယ် တွက်ကိန်းမမှားနဲ့၊ မှင်ေြခာက်ေြခာတ် သွားတတ်လို့ print တစ်ခါထုတ်တိုင်း တစ်ခါ catridge ဝယ်ရတတ်တယ်။ ရှင်းရှင်းေြပာရရင် inject printer ေခတ်ကုန်သွားြပီ။ ြပန်မဆန်းနဲေတာ့။ ဒီ DPI က manufacturer ေတွရဲ့ လုပ်ကွက်။ သူ့မှင်ေပါက်ေသးတာကို ေြပာတာလဲ ြဖစ်နိှုင်တယ်။ ဘာေြပာေြပာ output မှာ လူ့မျက်စိနဲ့ မသိနိုင် တဲ့ကိစ္စကို ဘာလို့ ကွန်ြပူတာဂျာနယ် မှာ manufacturer ေတွရဲ့ လုပ်ကွက်နင်းြပီး အေရးတယူေြပာရသလဲ။

  ကွန်ြပူတာဂျာနယ် မှာ ဝယ်၍ စာဖတ်သူ အတွက်မြကည့်ပဲ ေြကာ်ြငာတဝက် စာမူေတွ မွှန်ေနေအာင် ပါပါတယ်။ ဒါေတာ်ေတာ် ဆိုးတဲကိစ္စပါ။ natural opinion မရှိဘူး။

  HAPPY BIRTHDAY VIRUS ကို အြပတ် နှိမ်နှင်းြခင်း လို့ စာအုပ်မျက်နှာဖုံးမှာ ေဟာက်လုံး ထုတ်ထား ပါတယ်။ အခုေခတ်မှာ virus issue ဟာအေရးတယူ လုပ်ေြပာစရာမလိုေတာ့ပါဘူး။ ကွျန်ေတာ့ windows စက်မှာ anti-virus ေတာင်မသုံးဘူး။ ြမန်မာနိုင်ငံမှာ internet မှ သိပ်မသုံးတဲ့ဟာ ဘယ်က virus က ဝင်ရတာလဲ။ အမှန်ေတာ့ စက်ပျက်ရင် virus ထက် hardware failure သာ ြဖစ်ဖို့များပါတယ်။ မသိရင်ေတာ့ virus ြဖစ်တာလိုလို service center ေတွက လုပ်တတ်တယ်။ ကွန်ြပူတာဂျာနယ် အေနနဲ့ ေဘတီးမေပးသင့်ဘူး။

  စာမျက််နှာ ၈၁ မှာ Google server တခါတေလ down တာ ြကုံေတွ ့ရမည်ြဖစ်ေြကာင်း ရွှီးထားပါတယ်။ မြဖစ်နိုင်ဘူး။ server down တာ ေပါ့ေသးေသး ကိစ္စ မဟုတ်ဘူး။ ebay server down တွင်းက stock share ေတာ်ေတာ်ကျသွားတယ်။ gmail server ေတာ့ အရင်က down တပ်တယ်။ အခု ေကာင်းသွားြပီ။

  ကွန်ြပူတာ အေထွေထွကဏ္ဍမှာ အခမ့ဲ Email ရနိုင်တ့ဲ ဝက်ဆိုက်ေတွကို သုံးမျက်နှာေရးထားတယ်။ သိပ်များလွန်းတယ်။ နှစ်ဆယ်ေကျာ်လစ်ထဲမှာ gmail မပါဘူး။ 30gigs.com ကို ထိပ်ဆုံးမှာ ထည့်ထားတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ် သံုးနှစ် ေလာက် တုန်းက gmail 1 gigabyte မို့ 30gig marketing လုပ်တဲ့ကိစ္စ။ စေပါ်ကတည်းက သုံးမရဘူး။

  Game Review section မှာ Super Mario Glalaxy အေြကာင်း ေဝေဝဆာဆာေရးထားတယ်။ ေဟ ဒါက Nitendo game စစ်စစ်ြကီး။ Nitendo company သူ့ game ကို ဘယ်ေတာ့မှ အြခား platform ကို port မလုပ်ဘူး။ ကွန်ြပူတာနဲ့ ကစားမရတာကို ကွန်ြပူတာ ဂျာနယ်မှာ ဘာလို့ထည့်ထားလဲ။ ေတာ်ြကာ Super Mario Glalaxy game ကစားချင်လို့ Wii မဝယ်ဘဲ PC ဝယ်လိုက်ရင် ခက်မယ်။

  စာေဖာင်ြပည့်ေအာင် dictionary ကိုလဲ ထည့်ထားေသးတယ်။ dictionary ပါဆိုမှ ဘယ်လိုလုပ် magzaine လိုဖတ်ရမလဲ။ dictionary ဆိုတာ A to Z ပါမှ အသုံးကျတယ်။ အခုမှ C ပဲရှိေသးတယ်။ XML ြကည့်ဖို့ ဘယ်ေလာက်ေစာင့်ရမလဲ။ ဒါမှမဟုတ် စာဖတ်သူ knowledge ြကွယ်ဝေအာင် dictionary ကျက်မှတ်ဖို့ ထည့်သွင်းထားေလသလား။

  mouse ကို rumble ြဖစ်ေအာင်လုပ်နည်း ဆိုြပီး ေဆာင်းပါးတခုပါေသး။ စာပွဲေပါ်မှာ ြငိမ်ြငိမ် mouse ကို ဘယ်သူက rumble ြဖစ်ချင်မှာလဲ။ game controller မှာေတာင် vibration မြကိုက်လို့ အြမဲ disable လုပ်ထားတယ်။ ဒါအသုံးမဝင်တဲ့ marketing feature ေတွ။ cell phone ကို scanner ြဖစ်ေအာင် သုံးမည့် ေဆာင်းပါးလဲ တခုပါေသး။ မဟုတ်ေသးပါဘူး။

  ကွန်ြပူတာ သင်ခန်းစာကဏ္ဍ မှာ Java Developer Guide ဆိုြပီး AWT layout အေြကာင်းေရးထားတယ်။ သိပ်ေအာက်ေနြပီ။ AWT ဆိုတာ ေရှးေရှးတုန်းက Java 1.2 အရင် GUI မှာသုံးတာ။ အခု sun က 1.6 stable ြဖစ်လို့ 1.3 ကို obsolete လို့ေြပာြပီးြပီ။ Java Developer သိသင့်တာက Java 1.2 ကို Java 2 လို့ေခါ်တယ်။ framework ချင်း သိပ်ကွာလို့ Java 2 အရင် java framework ကို မသုံးရဘူး။

  အယ်ဒီတာအေနနှင့် ကွန်ြပူတာေလာက သတင်းနှင့် direction ေတွကို မသုံးသပ်တတ်ဘူး။ ဥပမာ HD DVD format ရှုံးနိမ့်သည့် သတင်းအစား XBox မှာ Blu-ray ကိစ္စအတွက် Microsoft က Sony နှင့် စကားေြပာဆိုသည့်ေြကာင်း ေရးထားတယ်။ ဒါက ေနာက်ဆက်တွဲ သတင်း။ အေရးြကီးတဲ့ ပင်ရင်းသတင်း မဟုတ်ဘူး။ အေရမရ အဖတ်မရ press release သတင်း။ HD DVD format ပျက်သွားြပီ ြဖစ်တာေြကာင့် ြမန်မာေတွ HD DVD စက်ေတွ မှားယွင်းမဝယ်မိဖို့ေြပာရင် ကွန်ြပူတာ ဂျာနယ်ေတွမှာတာဝန်ရှိတယ်။

  အေရးြကီးတဲ့ဲ သတင်းေတွကျန်ေနတယ်။ Sun က MySQL ဝယ်တဲ့အေြကာင်း၊ VISTA SP1၊ MS SQL 2008၊ Microsoft က yahoo ကိုဝယ်ဖို့အြကံ၊ Google အြကီးပိုင်းေတွ Facebook ထဲေြပာင်းသည့်ကိစ္စ စတဲ့ ဒီလမှာ အေရးြကီးတဲ့ အေြကာင်း ေတွမပါဘူး။ VISTA SP1 သတင်း မပါတာကေတာ့ ေတာ်ေတာ် ေရှာ်သွားြပီ။ HD DVD vs. Blu-Ray ဆို ကွန်ြပုတာသမားအတွက် ေဘာလုံးပွဲြကည့်ရ သလိုပဲ။ တစ်ဖက်နှင့် တစ်ဖက် ကန်ချက်ေတွ သိပ်ေကာင်းတဲ။ ဒီလမှြပီးသွားတာ။ သိပ်အေရးြကီးတဲ့ သတင်း။ ကွန်ြပူတာဂျာနယ်မှာ မပါဘူး။ HD DVD player ေတွ ေရာင်းရေအာင် တမင် ဖုံးကွယ်ထားတာလဲ ြဖစ်နိုင်တယ်။ ချုံေြပာရရင် အယ်ဒီတာအေနနှင့် ကွန်ြပူတာေလာ့က သတင်းနှင့် direction ေတွကို မသုံးသပ်တတ်ဘူး။ သင်တန်းတခု ေနရာေြပာင်းတာေတာ့ပါတယ်။ ေအးေလသူသိတဲ့ direction အေြပာင်းြဖစ်မှာေပါ့။

  အေြကာင်းအရာ ေရွးချယ်မှူ့ ညံ့ဖျင်းြခင်းများ၊ စာမူေတွမှာ စာေရးသူမပါဘဲ ထင်ရာစိုင်း အေရးအသားများ (စာမူပိုလို့လည်း မရဘူး)၊ ေဟာက်လုံး၊ ရွှီးလုံး များ၊ အတင်းအြဖင်းများ၊ original content မပါဝင်ြခင်းများ၊ ေခတ််ေအာက်ေသာ သင်ခန်းစာများသာ ြဖစ်ေသာေြကာင့် ကွန်ြပူတာဂျာနယ်ဟာ ြမန်မာ ကွန်ြပူတာ သမားများအတွက် အကျိုးမရှိပဲ အဆိပ်အေတာက်ပင် ြဖစ်နိုင်ေြကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။

  Kyaw Tun

  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

  6 comments:

  Oak Kar said...

  ဒီပို့ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ 2008 ခုနှစ်တုံးက NativeMyanmar Forum မှာ တစ်ေယာက်တင်ခဲ့တဲ့ post နဲ့ တစ်ထပ်ထဲ ြဖစ်ေနတယ်၊
  http://www.forums.myanmarcommunity.com/viewtopic.php?f=29&t=2571
  တခါ ေနာက် Myanmar Geeks ဖိုရမ်မှာလဲ တထပ်ထဲတူတဲ့ post တစ်ခုကို ေတွ့ရပါတယ်။
  http://www.mmgeeks.org/forum/viewtopic.php?f=23&t=560
  ေနာက်ထပ် ကျွန်ေတာ် မမှတ်မိေတာ့တဲ့ ဖိုရမ်တစ်ခုမှာလဲ ေတွ့ရပါေသးတယ်။

  Post ထဲမှာပါတာေတွက ေတာ်ေတာ်များများ မှန်ေနပါတယ်၊ ဒါေပမယ့် ဒီတစ်ပို့စ် ကိုပဲ ထပ်ခါတလဲလဲ ေဖါ်ြပေနတာက တိုက်ခိုက်တာနဲ့တူေနပါတယ်၊ 2008 က ဂျာနယ်ဆိုေတာ့ update လဲ မြဖစ်ေတာ့ပါဘူး၊
  ကျွန်ေတာ်တို့ဆီမှာ နည်းပညာနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ စာေစာင်ေရာ ေရးသားသူေရာ မရှိသေလာက်နည်းပါတယ်၊ နည်းပါးလှတဲ့ ဒီမီဒီယာေလးေတွကို ဒီထက်ပိုေကာင်း ပိုြပည့်စုံေစချင်ပါတယ်။ ဒီလိုေစတနာမျိူးနဲ့ ေရးမယ့် ေနာက်ပို့စ်ေတွကို ြမင်ပါရေစခင်ဗျာ။
  (ကျွန်ေတာ် တခါမှ ကွန်မင့်မေပးေပမယ့် ဒီဘေလာ့ရဲ့ fan တစ်ဦးပါ...စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာရှိပါေစဗျာ)

  လင်းဦး(စိတ်ပညာ) said...

  ဟုတ်ပါတယ်.. ကိုဥက္ကာေရ...

  ြကည်ြဖူပိုင် said...

  အင်းေနာ်
  အေထာက်အကူြပုေစမယ့်ဂျာနယ်မျိုးြဖစ်သင့်တာ

  mks said...

  ဒီ ပိုစ့် အတွက် ေကျးဇူးတင် ပါတယ်၊

  ေန့အိပ်မက် said...

  natural opinion မရှိဘူး။

  netural မဟုတ်ဘူးလားဟင်

  ဇီ၀က (ေဆး-၂) said...

  blog တစ်ခုမှ မဟုတ်ဘူး ဂျာနယ်တစ်ေစာင်အတွက်လည်း original content သည် အသက်ေသွးေြကာြဖစ်ပါသည်။ သို့ေသာ် original content ကို တန်ဖိုးထားေသာ စာဖတ်ပရိသတ်ရိှမှသာ ဂျာနယ်များ အရည်အေသွးတက်လာမည် ြဖစ်သည်။

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo