မေနာရမ္မမှာ ေဟာေြပာမယ်....

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,

 • Ubuntu ြပပွဲအေြကာင်း ေြပာခဲ့ြပီးပါြပီ။ ယခု တစ်ဖန် ထပ်မံ ရှင်းလင်းြပမည်ြဖစ်ပါေြကာင်း သတင်းေကာင်း ပါးအပ်ပါတယ်။ စမ်းေချာင်း၊ ရှမ်းလမ်းမှတ်တိုင်နဲ့ ကိုးထပ်ြကီးအနီး ဓါတ်ဆီဆိုင်အနီး၊ မေနာရမ္မ ဘုန်းြကီးေကျာင်း ပညာဒါန သင်တန်းမှာ 03-01-2010 တနဂင်္ေနွေန့ ညေန ၄း၃၀ မှ ၆း၃၀ အထိ Linux - Ubuntu အေြကာင်း ေြပာြပီး လက်ေတွ့ ြပပါမယ်။ စိတ်ပါ၀င်စားသူများ လာေရာက် ေလ့လာနိုင် ပါေြကာင်း .......။  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

  0 comments:

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo