ကျွန်ေတာ်တို့ ဘေလာဂ်ရပ်၀န်းမှာ..........

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: ,
 • ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စား၊ ကိုယ့်ပိုက်ဆံကိုယ်သံုးြပီး Blog ေရးေနသူများအား ေအးေအးေဆးေဆး မြမင်ချင်ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်ထူး ပုဂ္ဂိုလ်ဆန်းများကို ေတွ့ေန ြမင်ေန ြကားေနရပါသည်။ လွတ်လပ်ေသာ မီဒီယာဟုလည်းေကာင်း၊ လွတ်လပ်စွာ ေြပာဆို နိုင်ေသာ ေနရာဟူ၍လည်းေကာင်း တင်စား ေခါ်ေ၀ါ် သံုးစွဲေနြကေသာ်လည်း၊ မလွတ်လပ်ေသာ နယ်ပယ် တစ်ခု၊ အချုပ်အေနှာင်နှင့်သာ ြမင်ေတွ့လိုေသာ အချို့ေသာသူများ၏ လုပ်ရပ်များကုိ အထူးအဆန်း ြဖစ်ေနေချသည်။

  Gmail အေကာင့်တစ်ခုရိှရံုြဖင့် Blog တစ်ခုကုိ အလွယ်တကူ တည်ေဆာက်နိုင်သည်ဆိုသည်မှာ ဧကန် အမှန်ပင် ြဖစ်လင့် ကစား.........၊ သတင်း မီဒီယာဘက် အေလးထားေရးြခင်း၊ စာေပအနုပညာများအား အဓိကထား တင်ြပြခင်း၊ နည်းပညာများ ေ၀မှျြခင်း၊ ေန့စဉ်မှတ်တမ်းသေဘာ ေရးြခင်း၊ နိုင်ငံြခားအေတွ့အြကံု ေ၀မှျြခင်း၊ မိမိအြမင်များြဖင့် ေ၀ဖန်ြခင်း ... စသြဖင့် တတ်နိုင်သမှျ အားသာရာဖက်မှေန၍ ေရးသားေနြက သည်များကို ေတွ့ြမင် ေနရပါသည်။ အေကာင်းအဆိုး ဟူသည် စာဖတ်သူသာလှျင် ဆံုးြဖတ်ပါလိမ့်မည်။

  ဤ Blog ရပ်၀န်းတွင် ဤသို့ အမျိုးမျိုုးေရးသားေနြကေသာ်လည်း... ဤ Blog ရပ်၀န်းမှ ပုဂ္ဂုိလ်များသည် (စာဖတ်သူများအပါအ၀င်) အချင်းချင်း ပုတ်ခတ်ြခင်း၊ ခင်မင်မှုကို အခွင့်ေကာင်းယူကာ ေရးသားသည်များ အေပါ်မဟုတ်ဘဲ Personal ကိစ္စများအား ေဖာက်သည်ချြခင်း၊ ထို့ထက် အဆံုးထိ ဆိုရေသာ် ေထာင်နန်း စံသွားြကရသည်အထိ အေရာက်ပုိ့ြကပါသည်။

  ဒီ Blogger ငါသိသည် ဆိုသည်တစ်မျိုး၊ မည့်သည့် ေနရာတွင်ေနသည်တစ်ဖံု ေဖာက်သည်ချြခင်းများသည် Blog ေရးသူများ၏ လံုြခံုေရးကို တုိက်ရိုက် ထိခိုက်ေနသည်ဆိုသည်ကို ဤပုဂ္ဂိုလ်များ မသိြခင်းသည်လား ။ သို့မဟုတ် ေချာက်ချ ေပြခင်းလား ။ ေသချာသည်ကေတာ့ ေထာင်နန်းစံ သွားြကရသည်ချည်းပင် ြဖစ်ေပသည်။ ဆိုရေသာ်.... ကိုယ့်အေတွး ကိုယ့်အေရးနှင့် ချုပ်ေနှာင်ခံရြခင်းပင် ြဖစ်သည်။ မိမိ၏ နှုတ်ထွက်စကား တစ်ခွန်းသည် လူတစ်ေယာက်၏ ဘ၀အား ေြပာင်းလဲေပးသွားနိုင်ြခင်းကို မသိြခင်းေပလား ။

  စာေရးသူ နှင့် စာဖတ်သူအြကား အထင်လဲွမှားေအာင်၊ ထင်ေယာင်ထင်မှားြဖစ်ေအာင် ၊ နာမည်များ အလွဲသံုးစားလုပ်ကာ ပံုမှားရိုက်ြခင်းများလည်း ရိှေသးသည်။ အကျင့်စာရိတ္တများ ပျက်ြပားေနသူ အြဖစ် ေသာ်လည်းေကာင်း အမျိုးမျိုးအေထွေထွ ေသွးထိုးေလ့ရိှြကသည်။

  မိမိ၏ မိတ်ေဆွ Personal ေြကာင့်သာ လွတ်ေြမာက်ေရး၊လွှတ်ေပးေရး စသြဖင့် တင်ထားြခင်းြဖစ်ြပီး အြခားသူများ ေထာင်ကျသည်ြဖစ်ေစ၊ နာမည်ပျက်သည်ြဖစ်ေစ မိမိတို့နှင့် မဆိုင်သလို လုပ်ေနြကြခင်း ြဖစ်သည်။ မဆိုင်သလို လုပ်ြခင်းထက် အေရာက်ပါ ပို့ေနြကြခင်းမှာ အင်မတန်ရှက်ရွံ့ စက်ဆုတ်ဖွယ်ရာပင် ြဖစ်သည်။ ေရှ့တွင်ေတာ့ အမှန်တရားကို လက်ကိုင်ထားသူ ပံုစံမျိုးြဖစ်ြပီး ေနာက်ကွယ်တွင် သတင်းေပးေနြခင်း ြဖစ်သည်။ ထို့ေြကာင့် ဤ Blog ရပ်၀န်းတွင် ဤသို့ေသာ Blogger များနှင့် စာဖတ်သူများလည်း ရိှေနပါေြကာင်း ေရးသားလိုက်ရပါသည်။ ထိုပုဂ္ဂုိလ်များအေနြဖင့် ယခုကဲ့သို့ လုပ်ရပ်များ ဆက်လက် လုပ်ကိုင်သင့် / မသင့်ဆိုသည်မှာ ေတွးေတာကာ ဆင်ြခင်နိုင်ြကပါေစဟုသာ................။


  လင်းဦး (စိတ်ပညာ)

  19 comments:

  ခိုင်စိုးလင်း said...

  တချို့က ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး ငါသိတယ်ဆိုြပီး ြကွားချင်တာကေန ကိုယ်တိုင်ေတာင် မသိလိုက်ဘဲ ေဖာ်ေကာင်ြဖစ်သွားတာ တချို့ကေတာ့ သက်သက်ကို ေချာက်ချတာ ြမန်မာြပည်က လူေတွရဲ့ စိတ်ဓာတ်ေတွက ပျက်ြပားေနြပီေလကွယ် ဒီေတာ့ နိုင်ငံေရးနဲ့ ပတ်သက်တာ ေရးချင်ရင် တတ်နိုင်သေလာက် ကိုယ်ထင်မြပပါနဲ့ နိုင်ငံေရးပရိယာယ်ထဲမှာလည်း ပုန်းလှျိုးကွယ်စွာ ေနတတ်ရမယ်၊ နိုင်ငံေရးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်စတာေတွကို တတ်နိုင်ရင် ေခါင်းထဲမှာ မှတ်ထားပါ၊ လူြကားထဲမှာ ထင်ေပါ်ေအာင် မေနပါနဲ့ စတာေတွပါတယ် ဒီေတာ့ နိုင်ငံေရး ဘေလာ်ဂါေတွအေနနဲ့ သတိြပုသင့်တာက ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က လွဲြပီး မည်သူ့ကိုမှ ကိုယ်ဘယ်သူဆိုတာ မေြပာသင့်ပါဘူး ဒါဟာ သတိထားရမဲ့ အချက်ပါပဲ
  ေလးစားစွာြဖင့်

  ခိုင်စိုးလင်း

  Upasaka said...

  အင်မတန်ရှက်ရွံ့ စက်ဆုတ်ဖွယ်ရာပင် ြဖစ်သည်။ ေရှ့တွင်ေတာ့ အမှန်တရားကို လက်ကိုင်ထားသူ ပံုစံမျိုးြဖစ်ြပီး ေနာက်ကွယ်တွင် သတင်းေပးေနြခင်း

  အဲ လို မျုိးေတွ ရှိတယ် ေတွ့ ဖူး တယ် လူယုတ်မာေတွ အလုပ် မျုိး လုပ်ရဲတဲ့ေကာင် ေတွ။

  Upasaka said...

  အင်မတန်ရှက်ရွံ့ စက်ဆုတ်ဖွယ်ရာပင် ြဖစ်သည်။ ေရှ့တွင်ေတာ့ အမှန်တရားကို လက်ကိုင်ထားသူ ပံုစံမျိုးြဖစ်ြပီး ေနာက်ကွယ်တွင် သတင်းေပးေနြခင်း

  အဲ လို မျုိးေတွ ရှိတယ် ေတွ့ ဖူး တယ် လူယုတ်မာေတွ အလုပ် မျုိး လုပ်ရဲတဲ့ေကာင် ေတွ။

  ဒူကဘာ said...

  ကိုလင်းဦးေရ... အန်ဖတ်လို လူမျုိးေတွေပါ့ မျုိလို့မရ ေထွြပန်လဲနံ ေခွးေတာင် မစားတဲ့ အတန်းစားလို လူေတွေပါ့ ေြပာေတာ့ ဘေလာ့ဂ္ဂါတဲ့ ရှက်ဖွယ်လိလိ လုပ်ရပ်က ေအာ့နှလံုးနာစရာ အြဖစ်ေတွနဲ့ မွန်းထံုေနတဲ့ လူေတွေလ... ရှုတ်ချပါတယ်၊ ဒီေလာက ကေန ေပျာက်ကွယ်ပါေစ ..လို့။

  အိမ် said...

  အကုိေရ အဲဒါမျုိးေတွက ြဖစ်ေနဦးမှာပဲဗျ၊ ဘာေြကာင့်လဲဆုိ အေကာင်းအဆုိး ဆုိတာ အြမဲဒွန်တွဲ ေနတတ်တာေလ၊ ဒီေတာ့ လူေကာင်းက အေကာင်းဘက်မှာ အသုံးချြကသလုိ၊ လူဆုိးေတွက အဆုိးဘက်မှာ အသုံးချတာ မဆန်းေတာ့ပါဘူးဗျာ။ ဒီေတာ့ဗျာ ဘေလာ့ေရးေနသူူ တေယာက်အေနနဲ့ ေြပာရရင်ေတာ့ ကုိယ်ေရးတာကုိ ကုိယ်ရဲရဲ တာဝန်ယူရဲရပါမယ်။ ဒါမှလဲ ြပဿာနာ ြဖစ်လာရင် ေြဖရှင်းလုိ့ ရမှာပါ။ ကုိယ်ေရးတာ ကုိယ်တာဝန် မယူဘူးဆုိရင်ေတာ့ ဘေလာ့မေရးတာ အေကာင်းဆုံးပါပဲ။

  Shweyamin said...

  အင်း... ဖတ်ရတာ တစ်ေယာက်ေသာ ေမာင်ေလးကို သွားသတိရမိပါတယ်။ ကျန်းမာပါေစ....

  ြဖိုးေဝ-mmp said...

  အဲ့ဒါမျိုးေတွတကယ်ကိုရှိေနတာအမှန်ပဲအစ်ကို
  အသားထဲကေလာက်ထွက်တာ ရင်နာစရာပဲဗျာ
  ဘေလာ့ဂ်ဂါညီအစ်ကုိေမာင်နှမများ
  မှန်ကန်ေသာ သတင်းအချက်အလက်များ၊ ခံစားချက်များ၊ ကိုယ်သိထားတဲ့ သုတများ လွတ်လပ်စွာ ေဖာ်ြပနိုင်ြကပါေစ

  Nge Naing said...

  မရည်ရွယ်ပဲ ြဖစ်တာလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ အခုလို သတိေပးတဲ့ စာမျိုး ဖတ်ထားရရင်ေတာ့ သတိထားစရာ ရသွားတာေပါ့။ ပို့စ်အတွက် ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်မလည်း ေထာင်ကျသွားတဲ့ အရင်ကလုပ်ေဖါ်ကိုင်ဖက် တေယာက်အေြကာင်းကို အတူတူ အလုပ်လုပ်ခဲ့တုန်းက အေြကာင်းေတွကို သတိတရ အမှတ်ရရှိေနတဲ့ အေနနဲ့ေရာ သူ့ရဲ့ ရိုးသားြကိုးစားမှုကို ေလးစား ဂုဏ်ြပုတဲ့အေနနဲ့ပါ အမှတ်တရ ပို့စ်တခုတင်ဖို့ လုပ်ဖူးတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်မ အမျိုးသားက ကျွန်မက အဲလိုသွားေရးရင် ဟိုက အမှုပိုြကီးသွားမှာေပါ့လို့ သတိေပးမှ ကျွန်မလည်း သတိထားမိြပီး ဒီပို့စ်ကို မတင်ြဖစ်ေတာ့ဘူး။ ဒါေြကာင့် အခုလည်း ကိုလင်းဦး ေြပာတဲ့အထဲမှာလည်း အဲသည်လို မရည်ရွယ်ပဲနဲ့ ြဖစ်သွားတာေတွလည်း ရှိနိုင်တယ်လို့ ကျွန်မထင်တယ်။

  ေဇာင်း said...

  သူများ မျက်ရည်ြကီးငယ်ကျတာကို ဘာေြကာင့်များ အရသာခံချင်တာလဲ မသိဘူးဗျ...။
  အင်တာနက်က အေကာင်းဘက်ကေန အသံုးချမယ်ဆိုရင် ေတာ်ေတာ်ကို အကျုိးရှိပါတယ်၊ အဆိုးဘက်ကေနသံုးတယ်ဆိုရင် တစ်ဖက်က ခံရသူမှာ လူကိုေသေစနိုင်တယ်ဗျာ၊ အချင်းချင်းမှျတစိတ်ကေလးထားြကမယ်ဆိုရင် ေပျာ်စရာေကာင်းမှာပဲဗျာ

  ZaunG

  ြမတ်မွန် said...

  ဘေလာ့ကို စဝင်ခါစ ဆိုေတာ့ ဖတ်ြပီး ေြကာက်မိပါတယ်..

  ေနွဆူးလကင်္ာ said...

  ေအးဗျာ ကျေနာ်လည်း ေနာက်ဆို သတိထားရမယ်။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ ခုလို သတိေပးတာ။

  Hay Mar said...

  ဘေလာ့ဂ်ရပ်၀န်းမှာ ဆိုလို ့လာဖတ်ြကည့်ပါတယ်။ ဘယ်သူေတွ ဘယ်လို seriously ြဖစ်ေနြကလို ့ဆိုတာမသိေပမဲ့ ဆင်ြခင်သင့်တာေလးေတွေရးထားတာေကျးဇူးပါ။

  ♥ကိုေဇာ်♥ said...

  ဟုတ်တယ် ကိုလင်းဦး.။
  ကျေနာ်လည်း မာတီမှာ ေတာ်ေတာ် ဝိုင်းအဖဲ့ခံရတယ်။
  ဘာများကျေနာ်တို့မှာ စားရလို့လဲဗျာ.
  အဲ ပီတိ ပဲ ရှိတယ်ေလ.။
  ေဝဖန်ချင်တယ် ၊ ေဆွးေနွးချင်တယ် ဆိုပဲ.။
  ကျေနာ်ကေတာ့ လိုတာ ယူသွားပါ။
  မလိုတာ ချန်ထားပါ။ ဒါပဲ ေြပာလိုပါတယ်.။
  ( ကျေနာ် လင့်ချိတ်ထားလိုက်ြပီဗျာ။)

  ေနစိုးနိုင် said...

  ေကျးဇူးပါခင်ဗျာ

  ေနရာတိုင်းမှာ ပါပဲ .. ခက်ပါတယ်ဗျာ

  Welcome said...

  ကုိယ့်ရဲ့ လုပ်ေဆာင်ချက်ေတွ မှန်တယ်လို့ ယူဆခဲ့ရင်
  သူတကာ ေ၀ဖန်ခံနုိင် ဆန်းစစ်ခံနုိင်ဖို့ လုိအပ်ပါမယ်။

  သူတကာ အေ၀ဖန် အဆန်းစစ် မခံနုိင်လို့ကေတာ့
  ကုိယ့်ရဲ့ လုပ်ေဆာင်ချက်ေတွဟာ ဟန်ေဆာင် လိမ်ညာ ေနတာပဲ ြဖစ်တယ်လုိ့ ၀န်ခံလုိက်တာနဲ့ တူပါတယ်။

  အမှားပါရင် ခွင့်လွတ်ပါ ..
  ေလးစားခင်မင်လျက်နဲ့

  လင်းဦး(စိတ်ပညာ) said...

  ဟုတ်ကဲ့.. ကုိ၀င်းေဇာ်...

  ဒီေဆာင်းပါးေရးခဲ့ရြခင်းမှာ အြခားေသာ နိုင်ငံေရးblogger များ၊ နိုင်ငံေရး တစ်ပုဒ်စ နှစ်ပုဒ်စ တင်ထားခဲ့ြပီး စိတ်ထဲက အြမင်များကုိ ေဖာ်ထုတ်ခဲ့ြကေသာ blogger များဟာ အဖမ်းခံေနရပါတယ်..။ ေသချာသံုးသပ် ေလ့လာမိေတာ့ ဒါေတွဟာ ကျွန်ေတာ်တို့ blogger များထဲကပဲ ေဖာ်ထုတ် သတင်းေပးေနြခင်းသာ ြဖစ်ေနတာကို ေတွ့ေနရပါတယ်။ ဒါ့အြပင် personal ကိစ္စများ ခဏခဏ ေစာ်ကားခံေနရတဲ့သူ များလာပါတယ်။ ဒါေြကာင့် ဒီေဆာင်းပါး ေရးခဲ့ရြခင်းသာ ြဖစ်ပါတယ်။

  ကိုယ့်လုပ်ေဆာင်ချက်ေတွ၊ ကုိယ့်လုပ်ရပ်ေတွကုိ တာ၀န်မယူရဲလို့ မဟုတ်ပါဘူး.... ။ ကို၀င်းေဇာ်အေနနဲ့ ဒီေဆာင်းပါးတစ်ခုတည်းကုိပဲ ချံုြပီး ေ၀ဖန်ခဲ့တာလား။ ဒါမှမဟုတ် အားလံုး တာ၀န်ယူရဲဖို့ ေြပာလိုတာလားဆိုတာ ကျွန်ေတာ်မသိပါ...

  ခင်မင်စွာြဖင့်

  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

  ဇီ၀က (ေဆး-၂) said...

  နာမည် အလဲွသံုးစားလုပ်တာကေတာ့ တကယ်ရိှတယ်။ ကိုယ်တိုင်ခံရဖူးလို့။ personal တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာက ြမန်မာြပည်မှာ အြမစ်တွယ်လာတာ ေတာ်ေတာ်ြကာြပီထင်တယ်။ ဦးနုတို့လက်ထက်ကတည်းက ဖိုက်ြပီးဆို personal ပဲလို့ ကျွန်ေတာ့်အဖိုးက ေြပာဖူးတယ်။

  mary said...

  i really hate this kind of ppl
  hate indeed!!!!
  i juz wanted to warn
  be carefull all bloggers...
  love ya'll
  be srtong
  be united!!!

  O Way said...

  အကုိေရ ေရးသင့်တယ်ဗျာ ဘေလာ့ဂါအချုိ့ အဖမ်းခံရတာ ဘေလာ့ဂါအချင်းချင်းေြကာင့် ဆုိတာ ဟုတ်သဗျ

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo