...........ကမ္ဘာပျက်ခါနီး .............

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,
 • *ဘယ်သူေတွနဲ့ ရိှေနချင်လဲ*

  တကယ်လို့ အဲ့လိုမျိုးအချိန်ေရာက်ခဲ့ရင်ေပါ့ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ အိမ်မှာ မိသားစု စံုစံုလင်လင်ေလးနဲ့ သစ်ပင်စိုက်ေနမယ် ။ ြပီးေတာ့ သူငယ်ချင်းမိတ်ေဆွေတွကို အတူလက်တွဲချိန်ေတွမှာေကာ ေနာက်ကွယ်မှာပါ အမှားြပုမိတာေတွ၊ စိတ်ထဲထင်ေနတဲ့ အမှားေတွ ......ဒါေတွကုိ ရင်ဖွင့်မယ် ။ ေဆွးေနွးမယ် ။သူတို့ကိုလည်း ကျွန်ေတာ့်အေပါ် အြမင်ေတွကုိ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ေြပာခိုင်းမယ်။

  *ဘာေတွခံစားေနရမလဲ*

  ဘာေတွခံစားေနရမလဲဆိုေတာ့ ဘာမှ အေထွအထူးေြပာစရာမလိုဘူးထင်တယ်။ ကိုယ်တစ်ေယာက်တည်း ရင်ဆိုင်ေနရတာလည်းမဟုတ်။ တစ်ကမ္ဘာလံုးဆိုေတာ့ေလ

  *ဘာေတွြပင်ဆင်ထားမလဲ*

  ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ေယာက်အတွက် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကိုပဲ ဆက်တိုက်လုပ်ပါမယ်။ ကမ္ဘာပျက်ခါနီးမှ တစ်မျိုးထူးြပီး လုပ်တာမဟုတ်ဘဲ ပံုမှန်ပဲ လုပ်ပါမယ်။

  *၀မ်းနည်းမိတာက*

  ချစ်သူနဲ့ အတူမေနရေတာ့လို့၊ မိဘနဲ့ေတွနဲ့ ခွဲရေတာ့မှာမို့လို့ ပုိြပီး၀မ်းနည်းြပမှာလား... မဟုတ်ဘူး....။ ဒါဆိုရင်ဘာလဲ၊ အဲ့အချိန်မှာ လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်တာကို မလုပ်မိမှာကုိပဲ စိုးရိမ်တယ်။ ၀မ်းနည်းမိမယ်ထင်တာပဲ။ အဲ့အချိန်ထိ မလုပ်ြဖစ်ခဲ့ရင်ေတာ့...... ။

  ကဗျာဆရာမ "မအိြန္ဒာ"ေရ.. ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ (၄)ချက်ေလးပဲ ေြပာချင်တယ်။ ြပီးေတာ့ ကျွန်ေတာ်ကိုယ်၌က "၂၀၁၂ ကမ္ဘာပျက်မည်" ဆိုတာကို မခံယူထားလို့ပါပဲ ။

  ခင်မင်စွာြဖင့်

  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

  8 comments:

  ေရွှရတုမှတ်တမ်း said...

  အကုန်မေြဖလို့..moderation နဲ့ ေအာင်မှတ်ပဲရမယ်

  လင်းဦး(စိတ်ပညာ) said...

  ေအာင်မှတ်ရသတဲ့... ဆိုးပါ့ေနာ် :(

  အဟဲ .. အဆင်ေြပပါေစခင်ဗျာ

  KO GYI said...

  ြဖစ်ကာမှသာ ြဖစ်ေပါ့ဗျာ....
  ဒါေပမယ့် မြဖစ်ေသးတာကို ြကိုြပီး မခံစားချင်ဘူးဗျာ။

  eaindraomtt said...

  ကိုလင်းဦးေရ...

  ေလးချက်ထဲေြဖလည်း ေကျးဇူးတင်ပါတယ်..။

  အိြန္ဒာလည်း ခံယူထားလို့ ယံုြကည်လို့ ဘယ်ဟုတ်ေလပါ့မလည်း....

  TAG ရဲ့နိဒါန်းမှာကိုက ပါြပီးသားပါေနာ်
  (တမင်ကိုေသေသချာချာေရးခဲ့တာပါ..)

  ဂီလာနဆန်ေနတဲ့ ကမ္ဘာြကီးရဲ့ကျန်းမာေရး..
  သဘာ၀ေဘးအန္တရာယ်ေတွ...နဲ့
  ကွက်ကျားပျက်ပျက်ေနတဲ့..
  လက်ရှိ ကမ္ဘာအတွက်.
  စိတ်ထားေတွ..ဘယ်လိုထားြကမလဲ..(ဒါကေတာ့ြကီးြကီးကျယ်ကျယ်ေပါ့..)
  ဒီအချိန်မှာ ဒီလိုအုတ်ေအာ်ေသာင်းနင်းထွက်လာတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်အတွက် အမှတ်တရေလး....
  ဘယ်လိုေတွေတွးဘယ်လိုေတွေရးြကမလဲ
  (ဒါကေပါ့ေပါ့ပါးပါး..ပါ)
  စသြဖင့်ေပါ့..ေလ
  ဒီလိုမျိုးေလးေတွပဲရည်ရွယ်ခဲ့တာပါ

  ကဗျာေလးတစ်ပုဒ်ေတာင်တင်ေပးထားေသးတာ..

  ကိုလင်းဦးေရ...
  အိြန္ဒာေြပာတာဆိုလိုရင်းမေရာက်ပဲ..
  ကမ္ဘာပျက်တာနဲ့တင် ရပ်ရပ်သွားတာ..အိြန္ဒာ ညံ့လို့ပါ..း)

  ကဗျာေလးလက်ေဆာင်ေပးခဲ့ပါတယ်ေနာ်..


  ေလးစားခင်မင်ရင်းနှီးစွာ

  အိြန္ဒာ
  -----------------------------------

  ကမ္ဘာြကီး..လုိေနတဲ့.. ဓာတ်စာ

  ေခတ်က ေသနတ်ပစ်ကားေတွ ြကုိက်တယ်
  အငုံစိတ်ေတွ မှာေသွးဆာတယ်
  ေသွးရဲရဲ သံရဲရဲ အနုပညာ ြပကွက်ေတွနဲ့
  စိတ်အပန်းေတွ ေြဖြကတယ် ............... ။

  အခု ကမ္ဘာြကီး ရှူရှုိက်ေနတဲ့ ေလထဲမှာ
  အသားေတွ မီးေလာင်ထားတဲ့ ေညှာ်နံ့ေတွ ။
  ယင်မ မဲေယာင်းေတွ ပါတယ် ........ ။
  ယမ်းမှုိင်းမိေနတဲ့ တိမ်တုိက်ေတွ
  အနုြမူေရာင်ြခည်သင့် သစ်ပင် ပန်းမန်ေတွ
  အထိတ်တလန့် လွှင့်စင်သွားတဲ့ ၀ိညာဉ်ေတွ
  ေသွးပျက်ေချာက်ချားေနရှာတဲ့ မျက်၀န်းေတွ ပါတယ် ........ ။
  ကပ်ြကီးသုံးပါး တစ်ြပုိင်တည်း ကျတဲ့ ....... အထုံေတွ
  ဖင်လိမ်ကွင်း အကနဲ့ စကားေြပာ ဂီတေတွ
  ေကျာက်ေခတ်ဆန်လာတဲ့ ဖက်ရှင်ေတွ
  အပွင့်လင်းလွန် လိင်ယဉ်ေကျးမှုေတွ
  ပုံတူမျုိးပွား သေန္ဓသားေတွ ပါလာတယ် ................. ။

  အတုိင်းမသိ တုိးတက် ထက်ြမက်လာတဲ့ အသိပညာေတွနဲ့
  တြဖည်းြဖည်း ခမ်းေြခာက်တိမ်ေကာသွားတဲ့ ေမတ္တာဓာတ်ေတွ ..........ပါလာတယ် ။
  ထိပ်ဆုံးတန်း၀င် ချမ်းသာြကွယ်၀ မှုေတွနဲ့
  အြပီးတုိင် အေငွ့ပျံသွားတဲ့ သစ္စာတရားေတွ ........ ပါလာတယ်
  ခလုတ်နှိပ်နည်းပညာေတွနဲ့ သံမဏိေရာင် စာနာမှုေတွ.......... ပါလာတယ်
  ရွာြဖစ်ေအာင် သံခိပ်လုပ်ထားတဲ့ ေလလှုိင်းဆက်ဆံေရးေတွနဲ့
  အတွင်းထဲလှုိက်ေလာင်ေနတဲ့ အာဃာတဖွဲမီးေတွ ပါလာတယ် ..........

  ကမ္ဘာေြမြကီးက သူ့အနံ့သူ သည်းမခံနုိင်ေလာက်ေအာင် ေအာ့နှလုံးနာေနခဲ့ရှာတယ် ....... ။

  သူ့ မျက်ရည်ေတွ မုိးသည်းထန်ေစတယ် ............
  သူ့ နှလုံးသားေတွ အတုိင်း မုိးေခါင်ေရရှားတယ်
  သူ့ အေရြပားကုိ ေဆာက်တည်ရာမရလှုပ်ခါတယ် ........
  သူ့ သက်ြပင်းချလုိက်တုိင်း သမုဒ္ဒရာေတွ လှုိင်းြကွတယ် ..........
  သူ့ ေသာကေတွက ေရခဲေတာင်ေတွကုိေတာင် အရည်ေပျာ်ကျေစတယ် ........ ။

  ကမ္ဘာေြမြကီးဟာ ........
  သူ့မှာေပေနတဲ့ အညစ်အေြကးေတွကုိ ေဆးေြကာဖုိ့
  သူ့ အေပါက်အြပဲေတွကုိ သူ ြပန်ဖာေထးဖုိ့
  သူ့ အနာတရေတွသူ အလျင်အြမန်ကုစားဖုိ့့
  သူ့ဘက်မှာ ဘယ်သူ ရှိေလမလဲ .............

  မရဲတရဲေလးေတာင် လှပ်မြကည့်၀ံ့ရှာဘူး ...........။

  အိြန္ဒာ

  ပိေတာက်ပွင့်သစ်မဂ္ဂဇင်း(၂၀၀၈)

  မိုးခါး said...

  လူ တဦးတေယာက်ချင်းစီရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကမ္ဘာေတွေတာင် အချိန်မေရွး ပျက်သွားနုိင်တာပဲေနာ်
  လုပ်သင့်တာေတွကို အချိန်မဆွဲပဲ လုပ်သင့်တာ .. း))

  နန်း said...

  ဟုတ်တယ်ေနာ်
  ေတွးစရာေတွပါပဲ

  Ðaywalker[Soul] said...

  ေရာက်တယ်ဗျာ

  ေအသင်(စိတ်ပညာ) said...

  အကိုေရ---
  ညီမကေတာ့ ဇီးြဖူသီးစားရင်း ဆရာေသာ်တာေဆွ၀တ္ထုေတွထိုင်ဖတ်ေနလိုက်ေတာ့မယ်
  ဟဲဟဲ
  အကိုေပျာ်ရွှင်ပါေစ---
  စိတ်ပညာညီမေလး
  သင်း

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo