Earworm

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,
 • ကျွန်ေတာ့် စိတ်ထဲစွဲြမဲြဖစ်ေစခဲ့သည့် သီချင်းမှာ မိဘ ေမတ္တာဘွဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ပင်ြဖစ်သည် ။ အသိထဲတွင် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အြမဲ ရွတ်ြဖစ်ေသာ သီချင်းမှာ အေမ့ရုပ်ရည် သီချင်းြဖစ်ပါသည်။ သီချင်းေရးသူ၏ စိတ်၀ိဉာဉ်နှင့် ပံုရိပ်များကို ြမင်ေယာင်လာမိသည် ။ သီချင်းဆိုသူ ေြပာင်းလဲသွားြကေသာ်လည်း သီချင်း၏ ရသမှာ မေြပာင်းလဲခဲ့ေပ ။ အေမတစ်ေယာက်၏ ဇယာေထာင်းချိန်ကို သားတစ်ေယာက်အေနြဖင့် ြမင်မိေသာ စိတ်ခံစားချက်ကို ေပါ်လွင်ေစသည်။ နားေထာင်ရင်း ကိုယ်တိုင်ပင် မျက်စိထဲ တရိပ်ရိပ် ေတွးထင်လာမိခဲ့သည် ။

  ဒီသီချင်းကို အလွန်နှစ်သက်ခဲ့သလို သီချင်းေရးသူနှင့် ေတွ့ဆံုဖို့ အေြကာင်းဖန်လာခဲ့သည်။ ဂစ်တာနည်းြပြဖစ်သူ ဆရာခိုင်ေကျာ် (ယခုအခါ ဂျပန်စာများ သင်ြကားေပးေန) စတူဒီယိုတွင် ေတွ့ဆံုချိန် ြဖစ်သည်။ ကိုနိုင်ေဇာ်(ေလးဇီးကလပ်) နှင့်အတူ လူတစ်ေယာက်ေရာက်လာသည် ။ ဆရာခိုင်ေကျာ်မှ "ကိုအုန်းေမာင်ေလ.... အေမ့ရုပ်ရည်သီချင်း ေရးသူေပါ့ " ဟု မိတ်ဆက်ေပးေလေတာ့သည်။ ေတာ်ေတာ်ေလး အံ့အားသင့်သလို ၀မ်းသာမိသွားသည် ။ မိမိြကိုက်နှစ်သက်ေသာသီချင်းကို ေရးဖွဲ့ခဲ့သူနှင့် ဒီလိုမျိုး ေတွ့ဆံုရလိမ့်မည်ဟုလည်း တစ်ခါမှ မေတွးမိခဲ့ ။ တစ်ဆက်တည်း သူ့ဘ၀အေြခအေနကို သိရ၍ ၀မ်းနည်းသွားရြပန်သည်။ အနုပညာစစ်စစ်ကို ဖန်တီးပံုေဖာ်ေနသူတစ်ဦး၏ ဘ၀က အလွန်ဆင်းရဲလှသည် ။ ကျွန်ေတာ်နှင့် ေတွ့ချိန် သူ့မှာ လက်ဖက်ရည်ဖိုးေတာင် မရိှဟု ရိုးရိုးသားသားပင် ဖွင့်ေြပာရှာသည် ။ သူ၏ ရင်ဘတ်မှ ခံစားချက်များကို ဖွင့်ထုတ်ြကားခဲ့ရသည်။ အနုပညာသမားတစ်ေယာက်၏ မနုလှေသာ ဘ၀ဇာတ်ေြကာင်းများပင်။ အေမ့ရုပ်ရည်သီချင်းသည်လည်း သူ့ဘ၀ြပယုဂ်တစ်ခုပင် ။

  ညီမငယ် ရွှန်းမီ Tag လာေသာ Earworm ကို ေရးသားပါသည် ။

  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

  4 comments:

  ရွှန်းမီ said...

  ကိုလင်းဦး ြကားေယာင်မိတယ်ဆိုတဲ့ သီချင်းေလးက စာသားေလးြငိမ့်ေညာင်းသလို အဓိပ္ပာယ်လည်း အြပည့်ရှိပါတယ်.. သီချင်းနာမည် ြကားဖူးေပမယ့် ဖန်တီးသူေတွနဲ့ ဆက်စပ်ြပီး ေသေသချာချာအခုမှ နားေထာင်ြဖစ်လုိ့ သီချင်းမှျေဝတာကို ေကျးဇူးတင်ပါတယ်..
  အနုပညာသမားေတွရဲ့ ဘဝကိုလည်း စာနာမိပါတယ်။
  ေလးစားစွာ အားေပးလျက်ပါ ကိုလင်းဦး..

  ြကည်ြဖူပိုင် said...

  အကိုလင်းဦးေရ..တိုက်ဆိုင်လိုက်တာေနာ်
  ြကိုက်တဲ့သီချင်းက “အေမ့ရုပ်ရည်” တဲ့...
  အေနာ်လဲတဂ်ပို့စ်ေလး“သီချင်းတုိ့ရဲ့အလယ်မှာ” ေရးထားတာ အြကိုက်ဆံုးက “အေမ့ရုပ်ရည်” ြဖစ်ေနခဲ့တယ်။
  တကယ်တမ်းြဖစ််မလာနိုင်မှန်းသိေပမယ့်
  ေမ့ကိုအရင်ကလိုငယ်ရွယ်
  နုပိျုလန်းဆန်းမှုေလးေတွ
  ရေစချင်ေဇာနဲ့ထပ်တူေမ့ရဲ့
  ကိုယ့်အသက်နဲ့အတူြဖစ်ေပါ်လာတဲ့
  ဲ့ဇရာေတွကိုသတိြပုမိရင်းနဲ့ ဆွတ်ဆွတ်ေမာေမာကို
  ဒီသီချင်းေလးကိုြကိုက်လာခဲ့မိတာ။

  HAPPY CLOUD said...

  ကျေနာ်လည်း ဒီသီချင်း အေတာ်ေလးြကိုက်တယ်။ ကိုအုန်းေမာင်သတင်းြကားရတာေတာ့ စိတ်မေကာင်းဘူး။

  ခင်မင်လျက်..
  မိုးေမာင်

  ဒူကဘာ said...

  အမှန်ေတာ့ ကိုလင်းဦးက ဂီတေလာကနဲ့ ဆက်စပ်ေနေတာ့ ေနာက်ကွယ်က ြဖစ်ရပ်ေတွကို များများ ေရးရမှာဗျ၊

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo