၀မ်းနည်းမှတ်တမ်း

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,
 • စာေပနယ်တွင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဘေလာဂ်နယ်ပယ်တွင်ေသာ်လည်းေကာင်း ေလးစားခင်မင်ရပါေသာ စာေရးဆရာ ေရွှလမ်းေငွလမ်း ၀င်းြကည် (ဦး၀င်းြကည်) ၏ ညီ (၁၆-၁၀-၂၀၀၉)တွင် ကွယ်လွန်သွားသည့့် အတွက် အလွန် ၀မ်းနည်မိပါေြကာင်း ။

  စာေရးဆရာ ေရွှလမ်းေငွလမ်း ၀င်းြကည် (ဦး၀င်းြကည်) ၏ ဤေဆာင်းပါးအား ဖတ်ရှု့၍ ဂရုဏာေဒါသ ြဖစ်မိပါသည် ။ ြမန်မာြပည်မှ အကျင့်ပျက် ဆရာ၀န်များ၏ လုပ်ပံုက လွန်လွန်းလှသည် ။

  ပိုက်ဆံေပးမှ ဂရုစိုက်ြကေသာ ဆရာ၀န်များ၊
  အထူးခန်းဟူ၍ ေခါ်ေ၀ါ်သံုးစွဲကာ ဂရုတစိုက် ရိှမှုများ၊
  အချိန်ဇယားအတိုင်းမဟုတ်ဘဲ ြကန့်ြကာစွာ ေနာက်ကျတတ်မှုများ ၊
  အသက်တစ်ေချာင်းမြကည့်ဘဲ အိတ်ကပ်နိှုက်ြကသူများ ၊
  ဤသို့ ဤသို့ ပံုရိပ်များအား အလွန်ဆိုးရွားစွာ ေတွ့ြမင်ေနရပါေြကာင်း ေြပာြကားချင်မိသည် ။

  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

  10 comments:

  shwelannwelanwinkyi said...

  ေရွှလမ်းေငွလမ်း၀င်းြကည်

  ၀မ်းနည်းမှတ် တင်ြပေပး၍ ဆရာလင်းဦးအား အထူးေကျးဇူးတင်ပါသည်။

  Ree Noe Mann said...

  ထပ်တူ စိတ်မေကာင်းြဖစ်ရပါတယ်ဗျာ

  ေလးစားလှျက်
  ရီနို

  ြကည်ြဖူပိုင် said...

  ထပ်တူစိတ်မေကာင်းြဖစ်သွားမိပါတယ်

  Nge Naing said...

  ကိုလင်းဦး စိတ်ပညာနဲ့ ထပ်တူထပ်မှျ ၀မ်းနည်းမိပါတယ်။ လူသားချင်း ညာတာေထာက်ထားမမှုမရှိတဲ့ေခတ်၊ အရာရာကို ေငွနဲ့ဆံုးြဖတ်တဲ့ေခတ်က အြမန်မဆံုး လွတ်ေြမာက်ပါေစ။

  ေန့အိပ်မက် said...

  ဒီလိုမျိုး ဆရာ၀န်ေတွ လူနာကိုဂရုမစုိက်လို့ အသက်ပါရတဲ့အြဖစ်ေတွက တစ်ခါနှစ်ခါလည်း မဟုတ်ေတာ့ဘူး.. ဒါေတာင် ဆရာ၀န်ေတွက ဘယ်လုိမှမေနြကဘူးလားမသိပါဘူး.. တကယ် စိ်တ်မေကာင်းဘူး

  Lyn Lyn said...

  ေဩာ်...ဦး၀င်းြကည်တစ်ေယာက် ဆံုးရှာြပီးကိုး။ ကျေနာ့် ဘေလာ့ခ်ကိုး။ ဦး၀င်းြကည်အတွက် အရမ်း၀မ်းနဲမိပါတယ်။ ကျေနာ့် ဘေလာ့ခ်ကိုလဲ အြမဲလာအားေပးေနကျပါ။ တကယ့်ကို စိတ်မေကာင်းဘူးဗျာ....ဦး၀င်းြကည်တစ်ေယာက် ေကာင်းရာသူဂတိလားပါေစလို့ ဆုေတာင်းေပးလိုက်ပါတယ် :(

  Lyn Lyn said...

  ေဩာ်...ဦး၀င်းြကည်တစ်ေယာက် ဆံုးရှာြပီးကိုး။ ကျေနာ့် ဘေလာ့ခ်ကိုး။ ဦး၀င်းြကည်အတွက် အရမ်း၀မ်းနဲမိပါတယ်။ ကျေနာ့် ဘေလာ့ခ်ကိုလဲ အြမဲလာအားေပးေနကျပါ။ တကယ့်ကို စိတ်မေကာင်းဘူးဗျာ....ဦး၀င်းြကည်တစ်ေယာက် ေကာင်းရာသူဂတိလားပါေစလို့ ဆုေတာင်းေပးလိုက်ပါတယ် :(

  Lyn Lyn said...

  ဦး၀င်းြကည်ရဲ့ ညီအတွက် ထပ်တူထပ်မှျ၀မ်းနည်းပါတယ်

  ေအသင်(စိတ်ပညာ) said...

  အကို
  ထပ်တူ၀မ်းနည်းရပါေြကာင်း
  ညီမေလး
  သင်းသင်း

  SB.Sangpi said...

  ဦး၀င်းြကည် နဲ ့ အတူ...
  ကျွန်ေတာ်လည်း တပ်တူတပ်မှျ ၀မ်းနည်းမိပါေြကာင်း...

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo