ထပ်မံတိုးချဲ့လိုက်ြပီ

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,

 • ြမန်မာများအတွက် အြမဲတမ်း အေကာင်းဆံုးြဖစ်ေအာင် ြပုလုပ်ေပးေနေသာ All-Channel အေနြဖင့် ေနာက်ထပ် အစီအစဉ်တစ်ခုကို ထပ်မံ တိုးချဲ့လိုက်ပါတယ်... ။ Movie များကုိ အေကာင်းဆံုး resolution ြဖင့် ြကည့်နိုင်သလို အပိုင်းခွဲများကို ေအာ်တိုဆက်တိုက် ေြပာင်းလဲကာ တစ်ဆက်တည်းြကည့်လို့ရေအာင် ြပုလုပ်ေပးထားပါတယ်။ ကိုယ်ြကိုက်နှစ်သက်ရာ ဇာတ်လမ်းများကိုလည်း ေတာင်းဆို နိုင်ပါတယ် ။

  လာေရာက် ေ၀ဖန်ြကည့်ရှု့ ေထာက်ြပေပးပါဦးဟု ေမတ္တာရပ်ခံ ဖိတ်ေခါ်အပ်ပါတယ်။

  အြမဲတမ်း အေကာင်းဆံုးြဖစ်ေအာင် ြကိုးစားလျက်....

  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

  1 comments:

  ြဖိုးေဝ-mmp said...

  Movie ေတွတင်ေပးထားတာ ေကျးဇူးပါ ခင်ဗျာ

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo