ဖိလစ်ပိုင်ကမ်းရိုးတန်းသွား သေဘင်္ာ နစ်ြမုပ်

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,

 • ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ေတာင်ပိုင်းကမ်းရိုးတန်းမှာ နစ်ြမုပ်သွားတဲ့ သေဘင်္ာေပါ်က လူ ၉၀၀ ကို ကယ်ဆယ်နုိင်ခဲ့တယ်လို ့ ဖိလစ်ပိုင် ကမ်းရိုးတန်းေစာင့်တပ် က ေြပာပါတယ်၊ ေသဆံုးသူဟာ အတည်ြပုနိုင်သေလာက် ၉ ဦး ရှိသွားြပီး ၆၀ ေကျာ် ေပျာက်ဆံုး ေနတယ်လို ့ တာဝန်ရှိသူေတွက ေြပာပါတယ်။ ခရီးသည် တေထာင်နီးပါး ပါတဲ့ Super Ferry 9 ခရီးသည်တင် သေဘင်္ာ တနဂင်္ေနွေန့မှာ လံုးဝ နစ် မသွားခင်မှာ ခရီးသည် အများစုကို တြခား သေဘင်္ာေတွေပါ် သက်ဆိုင်ရာက ေြပာင်းတင် ေပးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။

  General Santos ြမို့ကေန အီလိုအီလိုြမို့ကို အသွား သေဘာင်္ဟာ ေရှာ်ခွန် ပင်လယ်ေအာ်မှာ တနဂင်္ေနွေန ့ လင်းအားြကီး ချိန်မှာ စတင် တိမ်းေမှာက်ခဲ့တယ်လို ့ တာဝန်ရှိသူေတွက ေြပာပါတယ်။ သေဘင်္ာနစ် မသွားခင် သေဘင်္ာကို စွန့်ြပီး သွားြကဖို့ သေဘင်္ာ Captain က ခရီးသည်ေတွကိုေရာ ဝန်ထမ်းေတွကိုပါ အမိန့်ေပးခဲ့ပါတယ်။ ေပျာက်ဆံုးေနသူေတွကို ေရတပ် သေဘင်္ာေတွ၊ ေလတပ်က ရဟတ်ယာဉ်ေတွနဲ ့ လိုက်လံ ရှာေဖွေနပါတယ်။

  အေမရိကန်ကလည်း ဖိလစ်ပိုင်ေတာင်ပိုင်းမှာ စစ်ေရး ေလ့ကျင့်ေနတဲ့ အေမရိကန် ရဟတ်ယာဉ်ေတွနဲ ့ အေမရိကန် ေဆးတပ်မှူးေတွပါတဲ့ သေဘင်္ာေတွကိုလည်း သေဘင်္ာေမှာက်တဲ့ ေနရာကို ေစလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းေတွ ြပီးတာနဲ ့ သေဘင်္ာ ဘာေြကာင့် ေမှာက်ခဲ့ရသလဲဆိုတာကို စံုစမ်း စစ်ေဆးမယ်လို ့ ကမ်းရိုးတန်းေစာင့်တပ် တာဝန်ရှိသူေတွ က ေြပာပါတယ်။

  all-channel

  0 comments:

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo