အေမရိကန်အစိုးရနှင့် ြမန်မာအစိုးရ ေတွ့ဆံုေဆွးေနွးရန်ရိှြခင်း

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,
 • ဗုဒ္ဓဟူးေန့တွင် အေမရိကန်နိုင်ငံြခားေရး၀န်ြကီး ဟီလာရီေရာ့တ်ဟန် ကလင်တန်က စစ်တပ်အုပ်ချုပ်သည့် ြမန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကေရစီေပါ်ထွန်းမှုြမှင့်တင်ရန် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ြကိုးပမ်းချက်များအေနြဖင့် ြမန်မာစစ်အစိုးရနှင့် တိုက်ရိုက် အဆင့်ြမင့်ေတွ့ဆံုေဆွးေနွးပွဲြပုလုပ်ရန် အိုဘားမားအုပ်ချုပ်ေရးအဖွဲ့က ဆံုးြဖတ်ခဲ့ေြကာင်း ေြပာြကားပါသည်။

  လက်ရိှအာဏာပိုင်အစိုးရအား ြပန်လည်ြပုြပင်ေရး၊ အယူအဆကွဲြပားမှုအေပါ် ခွင့်လွှတ်ေရးနှင့် ြငိမ်းချမ်းေရး နိုဘယ်လ်ဆုရှင် ေအာင်ဆန်းစုြကည်အပါအ၀င် ေထာင်ေပါင်းများစွာေသာ နိုင်ငံေရး အကျဉ်းသားများအား လွှတ်ေပးေရးတို့အေပါ် လက်ရိှအာဏာပိုင်အစိုးရအဖွဲ့အေနြဖင့် နားလည်ေစရန်အတွက် နိုင်ငံေပါင်းများစွာမှ ေခါင်းေဆာင်များက ြကိုးပမ်းသည့်အေနြဖင့် ဟီလာရီနှင့် ေတွ့ဆံုခဲ့ြပီးေနာက် ကုလသမဂ္ဂတွင် ဟီလာရီကလင်တန်က ယခုကဲ့သို့ ေြကညာခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။

  အေမရိကန်အစိုးရက ြမန်မာနိုင်ငံ၏ေခါင်းေဆာင်များအေပါ် အေရးယူမှုများ ရိှေနမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း ထိုသို့အေရးယူမှုများသည် အလှမ်းေ၀းေနေြကာင်း၊ အကျိုးသက်ေရာက်မှုအနည်းငယ်သာ ရိှသည်ဟု ဟီလာရီက ေြပာြကားပါသည်။

  အေရးယူမှုများသည် မိမိတို့ေပါ်လစီ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အြဖစ် အေရးြကီးမည်ြဖစ်ေြကာင်း၊ သို့ရာတွင် ထိုသို့အေရးယူမှုများသည် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ြပည်သူများအေပါ် ကိုယ်စားြပုမှုအတွက် ေမှျာ်မှန်း သေလာက် ရလဒ်များ ထွက်ေပါ်လာြခင်း မရိှဟု ဟီလာရီက ဆိုပါသည်။

  ဟီလာရီက မိမိတို့ရည်မှန်းချက်ြဖစ်သည့် ဒီ်မိုကေရစီြပန်လည်ထူေထာင်ေရးကို အေထာက်အပံ့ြပု ေအာင်ြမင်နိုင်ေစရန်အတွက် ြမန်မာအာဏာပိုင်များနှင့် တိုက်ရိုက်ေတွ့ဆံုေဆွးေနွးမည်ြဖစ်ေြကာင်းြဖင့် ေြပာြကားပါသည်။

  ယခုကဲ့သို့ ေဆာင်ရွက်မှုသည် အိုဘားမား အမျိုးသားလံုြခံုေရးအဖွဲ့အေနြဖင့် ယခင်သမ္မတ ဘွတ်ရှ်အုပ်ချုပ်ေရး၏ နိုင်ငံြခားေပါ်လစီတွင် ေြပာင်းလဲမှုများြပုလုပ်မှု၏ ေနာက်ဆံုးေြပာင်းလဲမှုြဖစ်ပါ သည်။ ယခုအုပ်ချုပ်ေရးအဖွဲ့သစ်သည် အီရန်နှင့်ထိေတွ့လျက်ရိှြပီး ယခင်သမ္မတဘွတ်ရှ်စီမံကိန်း၏ အဓိကကိစ္စရပ်ြဖစ်သည့် အေရှ့ဥေရာပတွင် ဒံုးပျံတုိက်ခိုက်မှုကာကွယ်ေရးတည်ေဆာက်မှုကို ပယ်ဖျက် ခဲ့ပါသည်။

  ြမန်မာနိုင်ငံနှင့်ေတွ့ဆံုေဆွးေနွးေရးဆံုးြဖတ်ချက်သည် သမ္မတ ဘာရက်အိုဘားမား သမ္မတတာ၀န် ယူြပီးေနာက် ယခင်အေမရိကန်အစိုးရ၏ သံုးသပ်ချက်အေပါ် ပယ်ဖျက်၍ စတင်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါ သည်။ ဆန့်ကျင်ဆန္ဒြပမှုများကုိ အမျိုးမျိုးနှိမ်နင်းခဲ့သည့်အတွက် ယခင်သမ္မတဘွတ်ရှ်အစိုးရမှ ြမန်မာနိုုင်ငံ အား ေရှာင်ဖယ်မှုများ ြပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

  အေမရိကန််အရာရိှများက ြကာသပေတးေန့တွင် ေပါ်လစီအသစ်၏ အေသးစိတ်အချက်များကို ကွန်ဂရက်လွှတ်ေတာ်သို့ အကျဉ်းချုပ်တင်ြပရန် ရိှသည်ဟု ေြပာြကားပါသည်။
  နိုင်ငံြခားေရး၀န်ြကီးဌာနမှ သံုးသပ်ချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ အကျွမ်းတ၀င်ရိှသည့်အရာရိှက မိမိ တို့ အုပ်ချုပ်ေရးအဖွဲ့အေနြဖင့် ၀ါရှင်တန်နှင့် ေဆွးေနွးရန်အတွက် ြမန်မာနိုင်ငံမှ အမည်စာရင်းေပးမည့်သူ နှင့် ေတွ့ဆံုေဆွးေနွးရန်ရိှသည့် အထူးကိုယ်စားလှယ်၏ အမည်စာရင်းကို ေပးရန် စီစဉ်ေနပါသည်ဟု ေြပာြကားပါသည်။

  အေမရိကန်ဥပေဒြပုသူများအေပါ် ေဖာ်ြပပါ အစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ အကျဉ်းချုပ် မတင်ြပေသး သည့်အတွက် အမည်မေဖာ်လိုေသာ အဆိုပါအရာရိှက ြမန်မာနိုင်ငံနှင့် ေတွ့ဆံုေဆွးေနွးပွဲမှာ အေရးပါ သည့် အဆင့်ြမင့်ေဆွးေနွးပွဲြဖစ်ေြကာင်း ေြပာြကားပါသည်။

  အဆိုပါအရာရိှက ဆက်လက်ေြပာြကားရာ၌ ၎င်းတို့၏ အုပ်ချုပ်ေရးအဖွဲ့အေနြဖင့် ယခုေတွ့ဆံု ေဆွးေနွးပွဲမှ ချက်ြခင်း၊ လတ်တေလာရလဒ်များ ရလိမ့်မည်ဟု မေမှျာ်လင့်ပါေြကာင်း၊ သို့ရာတွင် အချိန် ရလာသည်နှင့်အမှျ အဆိုပါေတွ့ဆံုေဆွးေနွးပွဲသည် စစ်အစိုးရအား ြပုြပင်ေြပာင်းလဲေရး၊ အထူးသြဖင့် ၂၀၁၀တွင် လွတ်လပ်တရားမှျတေသာ ေရွးေကာက်ပွဲအြဖစ် ေဖာ်ေဆာင်နိုင်ေရးအတွက် ဆဲွေဆာင်နိုင် လိမ့်မည်ဟု ေမှျာ်လင့်ပါေြကာင်း ေြပာြကားပါသည်။

  ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှစ၍ စစ်တပ်မှ အုပ်ချုပ်ခဲ့သည့် ြမန်မာနိုင်ငံတွင် လူမှုအခွင့်အေရးအုပ်စု၏ ခန့်မှန်း ချက်အရ လက်ရိှတွင် နိုင်ငံေရးအကျဉ်းသား ၂,၂၀၀ နီးပါးကို ထိန်းသိမ်းထားသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ၎င်းတို့ထဲတွင် လူသိများသည့်် ဒီမိုကေရစီလိုလားသည့် ေခါင်းေဆာင် စုြကည်လည်း ပါ၀င်ပါသည်။

  သူမ၏ အမျိုးသားဒီမုိကေရစီပါတီသည် ၁၉၉၀ခုနှစ်တွင် ေနာက်ဆံုးေရွးေကာက်ပွဲ၌ အနိုင်ရရိှခဲ့ ေသာ်လည်း စစ်တပ်မှ အဆိုပါရလဒ်ကုိ အသိအမှတ် မြပုခဲ့ပါ ။

  သူမအေနြဖင့် လွန်ခဲ့ေသာ အနှစ် ၂၀တွင် ၁၄နှစ် ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပါသည်။ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာမှ ဖိအားေပးသည့်အေနြဖင့် ၆၄ နှစ်ရိှသည့် အတိုက်အခံပါတီေခါင်းေဆာင်အား ထိန်းသိမ်းထားြခင်းမှ လွှတ်ေပးေရးအတွက် များမြကာမီနှစ်များက စစ်တပ်အုပ်ချုပ်သည့် ဆင်းရဲလှသည့်နိုင်ငံအား စီးပွားေရး အရ ပိတ်ဆို့ခဲ့ပါသည်။

  ေနာင်နှစ်ေရွးေကာက်ပွဲတွင် မပါ၀င်နိုင်ရန်အတွက် အေမရိကန်တစ်ေယာက်ကို ခွင့်ြပုခဲ့မှုအေပါ် အကျယ်ချုပ်အြဖစ် စုြကည်အား ေနာက်ထပ် ၁၈လ ကျခံေစရန် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။

  စစ်အစိုးရနှင့် ေဆွးေနွးညိှနိှုင်းခဲ့သည့် ဗာဂျီးနီးယား ဒီမိုကရက်အမတ်ြဖစ်သည့် ထိပ်တန်း အေမရိကန်ဥပေဒြပု ဂျိမ်းစ်၀က် ပထမဦးဆံုး ြမန်မာနိုင်ငံသို့ လာေရာက်၍ ကျူးေကျာ်၀င်ေရာက်သူ ဂျွန်ရက်ေတာ လွတ်ေြမာက်ေရးအတွက် ြကိုးပမ်းခဲ့ပါသည်။

  ဂျိမ်းစ်၀က်သည် နိုင်ငံြခားေရး၀န်ြကီးဌာနသို့ စီးပွားေရးပိတ်ဆို့မှုများတွင် ပါ၀င်သည့် ခရီးသွား တားြမစ်မှုများကုိ ဖယ်ရှားေပးရန်နှင့် ယခုအပတ်တွင် ကျင်းပသည့် ကုလသမဂ္ဂအေထွေထွညီလာခံ မကျင်းပမီြကိုတင်၍ ၀ါရှင်တန်သို့ ြမန်မာနိုင်ငံြခားေရး၀န်ြကီးလာေရာက်လည်ပတ်ခွင့်ြပုေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
  ကုလသမဂ္ဂအတွင်းေရးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းေခါ်ဆုိခဲ့သည့် နိုင်ငံြခားေရး၀န်ြကီးအဆင့်ရိှ ြမန်မာနိုင်ငံ နှင့် ပတ်သက်ေသာ မိတ်ေဆွအုပ်စု၏ စုစည်းပွဲသို့ ဟီလာရီအေနြဖင့် အေထွေထွညီလာခံ၏ ေဘးေပါက် အစီအစဉ်အေနြဖင့် တက်ေရာက်ခဲ့ပါသည်။

  ထုိ့ေနာက် ဘန်ကီမွန်းက ေြကညာချက်ထုတ်ြပန်ရာ၌ ၂၀၁၀ခုနှစ်သည် ြမန်မာနိုင်ငံအတွက် အလွန်အေရးြကီးေသာနှစ်ြဖစ်ေြကာင်း၊ အတိုက်အခံနိုင်ငံေရးပါတီများပါ၀င်ပါက လာမည့်ေရွးေကာက်ပွဲမှာ ဂုဏ်ြပုထိုက်ေသာ ေရွးေကာက်ပွဲြဖစ်လိမ့်မည်ဟု ေဖာ်ြပထားပါသည်။

  ဟီလာရီကလင်တန် မေြပာြကားမီ စကင်္ာပူနိုင်ငံြခားေရး၀န်ြကီးေဂျာ့ချ်ရိုးက သတင်းေထာက်များကို ေြပာြကားရာတွင် ြပန်လည်၍ ေတွ့ဆံုေဆွးေနွးပွဲ ကျင်းပြခင်းသည် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံေရးေြပာင်းလဲမှု အဆင့်ဆင့်တွင် အေမရိကန်နှင့် ဥေရာပတို့ ပို၍ လွှမ်းမိုးလာနိုင်လိမ့်မည်ဟု ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။

  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

  Source - Los Angles Times

  2 comments:

  ADDRESSEE said...

  ခုတေလာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ေစာ်ကားေမာ်ကား လုပ်တာေတွ များလာသလိုဘဲ ဟိုတေလာ ဗုဒ္ဓ ရုပ်ထုကို ၀ိုင်းြပီး နမ်းေနတဲ့ပုံေတွထွက်လာြပီး ခု Mac book တို့ Ipop တို့ထုတ်တဲ့ APPLE က သူ့ေြကာ်ြငာမှာ ထပ်ြပီးေစာ်ကား ြပန်ြပီ ြငိမ်ခံမလား ြပန်ေြပာမလား သူ့ product ေတွကိုရိုက်ချိုးမလား ေအာက်ကလင့်မှာ သွားြကည့်ြကပါ http://www.fastcompany.com/blog/gizmodo-staff/gizmodo/important-message-about-apple-industrial-design-jon-ive-blockquote

  ADDRESSEE said...

  ခုတေလာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ေစာ်ကားေမာ်ကား လုပ်တာေတွ များလာသလိုဘဲ ဟိုတေလာ ဗုဒ္ဓ ရုပ်ထုကို ၀ိုင်းြပီး နမ်းေနတဲ့ပုံေတွထွက်လာြပီး ခု Mac book တို့ Ipop တို့ထုတ်တဲ့ APPLE က သူ့ေြကာ်ြငာမှာ ထပ်ြပီးေစာ်ကား ြပန်ြပီ ြငိမ်ခံမလား ြပန်ေြပာမလား သူ့ product ေတွကိုရိုက်ချိုးမလား ေအာက်ကလင့်မှာ သွားြကည့်ြကပါ http://www.fastcompany.com/blog/gizmodo-staff/gizmodo/important-message-about-apple-industrial-design-jon-ive-blockquote

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo