ဆူနာမီအြဖစ်မှ ပယ်ဖျက်လိုက်ြပီ

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,

 • ယေန့နံနက် အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာရိှ အေရှ့ေတာင်အာရှ ကုန်းေြမြကီးအလွန်တွင် ြကီးမားေသာ ငလျင်လှုပ်သွားြပီးေနာက် (၂)နာရီအြကာတွင် ဆူနာမီ အေရးေပါ် တပ်လှန့်မှုကို ပယ်ဖျက်လိုက်ပါေြကာင်းြဖင့် အေမရိကန်အစိုးရ၏ ပစိဖိတ်ဆူနာမီ သတိေပးေရး စခန်းက ေြပာြကားပါသည်။

  ကမ်းရိုးတန်းေဒသများြဖစ်ေသာ အင်ဒိုနီးရှား၊ ြမန်မာ၊ ထိုင်း၊ အိန္ဒိယနှင့် ဘဂင်္လားေဒ့ရှ်တို့ကုိ ဆူနာမီအတွက် ေစာင့်ြကည့်ခဲ့ပါသည်။ ထုိသုိ့ ေစာင့်ြကည့်မှုကုိ ေဒသစံေတာ်ချိန် နံနက် ၂နာရီမတိုင်မီ မိနစ်အနည်းငယ်ခန့်မှစ၍ အေရှ့အိန္ဒိယ၊ Andaman ကျွန်းအလွန် ၇.၇ မဂ္ဂနီကျူ့ အဆင့်ရိှ ေြမငလျင် လှုပ်သွားြပီးေနာက်ပိုင်းတွင် ြဖစ်ပါသည်။

  သို့ရာတွင် ေဒသစံေတာ်ချိန် နံနက် ၄နာရီေနာက်ပိုင်းတွင် ပစိဖိတ်ဆူနာမီသတိေပးဌာနက ပင်လယ်ေရြပင်အြမင့်သည် ဆူနာမီြဖစ်ပွားေလာက်ေအာင် သိသာထင်ရှားစွာ ြမင့်တက်လာြခင်းမရိှဟု ေြကြငာြပီး တပ်လှန့်မှုကို ပယ်ဖျက်လိုက်ပါသည်။

  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

  2 comments:

  Yu Ya said...

  ေတာ်ေသးတာေပါ့ဗျာ.. စိုးရိမ်စရာမရှိေတာ့လို့

  yu ya

  nothing said...

  ဗျုိ့အကိုြကီးေရာက်လာတယ်၊အြမဲတန်းေရာက်ြဖစ်တယ်
  အကို့စီဗံုးေပျက်ေနလို့ဗျ။

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo