ငလျင်ြကီးတစ်ခု လှုပ်ခတ်

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,

 • မဂ္ဂနီကျူ့ ၇.၅ရိှ ငလျင်ြကီးတစ်ခုသည် အဂင်္ါေန့ အေစာပိုင်းတွင် အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာရိှ Andaman ကျွန်းအလွန်တွင် လှုပ်သွားခဲ့ပါသည်။ ဆူနာမီအေရးေပါ် ေစာင့်ြကည့်ေရးအေနြဖင့် အိန္ဒိယ၊ ြမန်မာ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ထိုင်းနှင့် ဘဂင်္လားေဒ့ရှ်တို့ကို သတိေပးထားပါသည် ။

  Andaman ကျွန်း၏ ြမို့ေတာ်ြဖစ်ေသာ Port Blairရိှ Reuters သတင်းေထာက် Sanjit Kumar က ၎င်းတို့၏ အခန်းသည် စက္ကန့် ၂၀ မှ စက္ကန့် ၃၀ အထိ ြပင်းထန်စွာ လှုပ်ခါသွားေြကာင်း ဆိုပါသည်။ ၎င်းက ေြပာြကားရာ၌ Andaman ကျွန်း၏ ေြမာက်ပိုင်းတွင် လူအများေနအိမ်မှ အထိတ်တလန့်ထွက် ေြပးြကေြကာင်း၊သို့ရာတွင် ရဲများက ပျက်စီးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းမရေသးေြကာင်း ေြပာြကားပါသည်။

  အေမရိကန် ဘူမိေဗဒေလ့လာေရးအဖွဲ့က ေြပာြကားရာ၌ ငလျင်သည် စတင်စက မဂ္ဂနီကျူ့ ၇.၇ ရိှြပီး၊ နံနက် ၁ : ၅၅ နာရီ (စကင်္ာပူ စံေတာ်ချိန် နံနက် ၃ း ၅၅ နာရီ)တွင် လှုပ်ခါသွားခဲ့ေြကာင်း ေြပာြကား ပါသည်။ ေရတိမ်ပိုင်းအနက် ၃၃ ကီလိုမီတာတွင် Port Blair ၏ ေြမာက်ပိုင်း ၂၅၄ ကီလိုမီတာကို ဗဟိုြပု၍ လှုပ်ခါခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။

  အေမရိကန်နိုင်ငံ အမျိုးသားသမုဒ္ဒရာနှင့် ေလထုဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ေရး၏ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာဆူနာမီ တပ်လှန့်စခန်းမှ အဆိုပါေဒသအတွက် ဆူနာမီအေရးေပါ် ေစာင့်ြကည့်ရန် သတိေပးထုတ်ြပန် ထားပါ သည်။ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်တွင် ဆူနာမီစခန်းက ေြပာြကားရာ၌ ငလျင်၏ အရွယ်အစားမှာ ြပည်တွင်း၌ ြဖစ်ေပါ်သည့် ဖျက်ဆီးနိုင်သည့်အဆင့်သို့ ေရာက်ရိှရန် အလားအလာရိှေြကာင်း၊ တစ်ခါတစ်ရံ ေဒသတွင်း ဆူနာမီအြဖစ် ကမ်းရိုးတန်းတစ်ေလှျာက် ဖျက်ဆီးနိုင်ေြကာင်းြဖင့် ဆုိပါသည်။ ငလျင်၏ ဗဟိုြပုေသာ ေနရာမှ ကီလိုမီတာ တစ်ေထာင်ထက်မေ၀းေသာေနရာတွင် ြဖစ်ပွားနိုင်ေြကာင်းြဖင့် ဆိုပါသည်။


  သမုဒ္ဒရာဆိုင်ရာ သတင်းအချက်လက်ြဖန့်ေ၀ေရး အိန္ဒိယအမျိုးသားဌာန၏ အရာရိှ Ajay Kumar က ေြပာြကားရာ၌ ဆူနာမှ သတိေပးချက်ကို ၎င်းဌာနက မထုတ်ြပန်ေြကာင်းြဖင့် ဆိုပါသည်။ ၎င်း Reuters သို့ ဖုန်းြဖင့် ေြပာြကားရာ၌ ဆူနာမီအေရးေပါ်သတိေပးချက်ကို ၎င်းတို့မထုတ်ြပန်ေြကာင်း၊ ေလာေလာဆယ် ေဒသအတွင်း ေရအြမင့်ေြပာင်းလဲမှုကုိ ေစာင့်ြကည့်စစ်ေဆးေနေြကာင်းြဖင့် ဆိုပါသည်။

  Andaman နှင့် Nicobar ကျွန်းများသည် ကွင်းဆက်သဖွယ်ကျွန်းများြဖစ်ြပီး အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာရိှ အိန္ဒိယနိုင်ငံအေရှ့ဘက် မိုင်ရာေပါင်းများစွာေ၀းေသာ ေနရာတွင် ရိှပါသည်။ အေမရိကန် ဘူမိေဗဒ ေလ့လာေရးဌာနက မဂ္ဂနီကျူ့ ၇.၆ရိှေသာ ငလျင်သည် ငလျင်ြကီးတစ်အခုအြဖစ် သတ်မှတ်ေြကာင်း၊ ငလျင်ရိုက်ခတ်မှုပျံ့နှံ့နိုင်ြပီး အပျက်အစီးြကီးမားမည်ြဖစ်ေြကာင်းြဖင့် ဆိုပါသည်။

  ၂၀၀၄ ခုနှစ်က အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတွင် ြဖစ်ပွားခဲ့သည့် ြကီးမားေသာငလျင်သည် ဆူနာမီကိုြဖစ်ေစြပီး လူ ၂၂၈,၀၀၀ ဦးကို ေသဆံုးေစခဲ့ပါသည်။

  အင်ဒိုနီးရှားတွင် ဇလေဗဒဆိုင်ရာ ေအဂျင်စီအရာရိှတစ်ဦးက ၎င်းေအဂျင်စီသည် ဆူမားတရား ကျွန်းထိပ်ရိှ အာေချးဧရိယာကုိ ေစာင့်ြကည့်စစ်ေဆးခဲ့ေြကာင်းြဖင့် ဆိုပါသည်။ ယခုအထိ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ တွင် ဆူနာမီနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းေပးပို့မှုများမရိှေသးေြကာင်း၊ သို့ရာတွင် ပင်လယ်ကမ်းေြခသို့ ေရာက်ရိှရန် (၂)နာရီခန့်ြကာေြကာင်းြဖင့် ဆိုပါသည်။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

  0 comments:

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo