သဘာ၀ေဘးဒဏ်ကျေရာက်မည့်ုေနရာ ထုတ်ြပန်မှု

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,
 • ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ေကာက်ြမို့ေတာ်၏ အေနာက်ဘက် ၈၂၅ ကီလိုမီတာအကွာ၊ ြမန်မာနိုင်ငံ တနသင်္ာရီအေနာက်ဘက် ၃၆၅ ကီလိုမီတာအကွာရိှ Andamans ကျွန်း၏ြမို့ေတာ် Port Blair ေြမာက်ပိုင်း ၂၆၃ ကီလိုမီတာအကွာေလာက်တွင် ေရအနက် ၃၃ ကီလိုမီတာ၌ ေြမငလျင်တစ်ခု လှုပ်ခဲ့သည်။

  ပစိဖိတ်ဆူနာမီသတိေပးဌာနက အေစာဆံုးတပ်လှန့်ချက်အြဖစ် Andaman ကျွန်း၊ Port Blair, Great Nicobar, Kainada နှင့် Baleshwar အပါအ၀င် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ြပည်နယ်များကုိ သတိေပးချက် အြဖစ် ေြမငလျင်ြဖစ်ေပါ်မှုသည် မည်သည့်ဆူနာမီကိုမဆို ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင်ြပီး ေဖာ်ြပပါေနရာများသည် သဘာ၀ေဘးဒဏ်ကုိ ပထမဆံုးကျေရာက်နိုင်ရန် အလားအလာရိှေြကာင်းြဖင့် သတိေပးထားပါသည်။

  ြမန်မာနိုင်ငံတွင် အန္တရာယ်ရိှသည့် ေဒသများအြဖစ် ြပင်ခရိုင်(Pyinkayaing)၊ ချီဒူဘကျွန်း (Kheduba Island) ၊ စစ်ေတွ၊ ြမိတ်နှင့် ရန်ကုန်တို့ကုိ စာရင်း သတ်မှတ်ထားပါသည်။

  အင်ဒိုနီးရှားတွင် ၂၀၀၄ခုနှစ်က ဆူနာမီကျေရာက်ခဲ့ေသာ ေဒသြဖစ်သည့် ဘန်ဒါအာေချး (Banda Aceh) နှင့် ဘဂင်္လားေဒ့ရှ်နိုင်ငံတွင် စစ်တေကာင်း (Chittagong) တို့ကို သတိေပးထားပါသည်။

  ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဖူးခက်(Phuket)၊ ကုိပရာသွန်(Ko Phra Thong) နှင့် ကုိတာရူတာအို (Ko Tarutao) တို့ကို ဆူနာမီေစာင့်ြကည့်ေနရာများအြဖစ် သတ်မှတ်ပါသည်။

  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

  0 comments:

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo