ြမန်မာြပည်၏ ေနာက်ဆံုးမိဖုရား

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: ,
 • စုဖုရားလတ်သည် ြမန်မာြပည် ပေဒသရာဇ် သက်ဦးဆံပိုင်စနစ်၏ ေနာက်ဆံုးေသာဘုရင်၏ မိဖုရားြဖစ်သကဲ့သို့ ကုန်းေဘာင်ေခတ်၏ ေနာက်ဆံုး မေဟသီပင်ြဖစ်သည်။ စုဖုရားလတ်အား ြမေတာင်ြမို့ကို စားရ၍ ြမေတာင်မင်းသမီးဟုလည်း ေခါ်ြကသည်။

  မင်းတုန်းမင်း၏ အလယ်နန်းစံမိဖုရားြဖစ်ေသာ ဆင်ြဖူမရှင်မှ စုဖုရားလတ်အား ေအဒီ ၁၈၅၉ တွင် ဖွားြမင်သည်။ ဆင်ြဖူမရှင်တွင် သမီးသံုးေယာက်ရိှရာ စုဖုရားလတ်သည် အလတ်မ ြဖစ်သည်။ အြကီးဆံုးမှာ မိုင်းေနာင် စုဖုရားြကီးနှင့် ရမည်းသင်း စုဖုရားေလးတို့ ြဖစ်ပါသည်။

  နန်းတွင်း အရှုပ်ေတာ်ပံုများေြကာင့် မင်းတုန်းမင်းသည် မိမိ၏ သားေတာ်များအား အိမ်ေရှ့စံမတင်ဘဲ တိုင်းြပည်ေရးရာတွင် မိမိနှင့်အတူ တက်ြကွစွာပါ၀င်လုပ်ေဆာင်ေသာ ညီေတာ် ကေနာင်မင်းသားအား အိမ်ေရှ့စံမင်းသားအရာ ေပးအပ်ေလသည်။ ဉာဏ်ရည်စွမ်းပကားြမင့်မားမှုရိှေသာ ကေနာင်မင်းသားအား နန်းတွင်း အမတ်များနှင့် မှူးမတ်အချို့မှာ ေကျနပ်မှု မရိှြက။

  ဆင်ြဖူမရှင်မိဖုရားသည် မိမိသားသမီးများေကာင်းစားေရးနှင့် နန်းတွင်းတွင် လိုသလိုြခယ်လှယ်နိုင်ရန် ၀န်ြကီး မှူးမတ်၊ မင်းသားအချို့တို့ စည်းရံုးသိမ်းသွင်းကာ မင်းတုန်းမင်း၏ သားေတာ်တစ်ပါးြဖစ်ေသာ၊ စာေပကျမ်းဂန်၌သာ ေပျာ်ေမွ့တတ်ေသာ ဘုန်းြကီးလူထွက် သီေပါမင်းသားနှင့် သမီးြကီး စုဖုရားြကီးနှင့် လက်ဆက်ရန် စီမံသည်။ သို့ေသာ် ထက်ြမက်ေသာ စုဖုရားလတ်သည် မိဖုရားေခါင်ြကီးေနရာကုိ သီရိပဘာ ရတနာေဒ၀ီဘွဲ့ြဖင့် အရယူခဲ့သည်။ ဆင်ြဖူမရှင်မိဖုရားနှင့် စုဖုရားလတ်တို့ေြကာင့် သီေပါမင်းသား ဘုရင်ြဖစ်လာြပီး စုဖုရားညီအစ်မ(၃)ေယာက်လံုး မိဖုရားအြဖစ် လက်ခံခဲ့ရသည်။ စုဖုရားလတ်သည် သီေပါဘုရင်နှင့် ေမတ္တာမှျခဲ့ေသာ အရပ်သူ ဒိုင်းခင်ခင်အား အဓမ္မနည်းြဖင့် ြဖတ်ေတာက် ကွယ်ေပျာက် ေစခဲ့ သည်။

  စုဖုရားလတ်သည် နန်းတွင်းရိှ မိမိနှင့်ပုလဲနံပသင့်ေသာ အမှုထမ်း၊အရာထမ်းများအပါအ၀င် ဇာတ်သဘင်၊ မင်းသမီး မင်းသားတို့ကုိ ေငွေြကးဆုလာဘ်များ များြပားစွာဆုချေလ့ရိှေြကာင်းကို အေနာက်တိုင်း သုေတသီများက ယခုလို မှတ်တမ်းတင်ထားသည်ကို ေတွ့ရိှရသည် ။
  She has given great quantities of presents to people she liked and one of her amusements on stage occasions or fete days was to sit on the dias, with a great pile of money before her, and to call people up to take as much as they could carry in their two hands.
  (The Pagoda War,Pg.65)

  တစ်လင်တစ်မယားစနစ်ကို ဦးစွာတည်ေထာင်ခဲ့သူအမျိုးသမီးမှာ စုဖုရားလတ်ပင်ြဖစ်သည်။ သူမသည် လင်ေယာကျ်ားေဖာက်ြပန်ေသာ အမှုမျိုးများတွင် ြပင်းထန်စွာအေရးယူေလ့ရိှသူပင်ြဖစ်သည်။မိခင် ဆင်ြဖူမရှင် နှင့် နန်းတွင်းမှူးမတ်ပညာရိှတို့ကုိ အာခံကာ နန်းတွင်လူမိုက်များအားကိုးြဖင့် ငါတေကာ ေကာြခင်း၊ ၁၈၇၉ ေဖေဖာ်၀ါရီလတွင် ေသွးေချာင်းစီးေသာ နန်းတွင်းလုပ်ြကံမှုြကီးအေရးအခင်းတွင် အသက်ေပါင်းများစွာ ေပးခဲ့ရြခင်း၊ တကယ် နားမလည်ဘဲ နိုင်ငံြခားသံတမန်ကိစ္စများတွင် ၀င်ေရာက်ြခယ်လှယ်ြခင်း၊ အသံုးအစွဲ ြကီးမားြခင်းတို့ေြကာင့် တိုင်းြပည်သည် ေရွှေကျာင်းေြပာင်ေြပာင် ၀မ်းေခါင်ေခါင်အြဖစ်သို့ ေရာက်ခဲ့ရသည်။ ထို့ေြကာင့် ြပည်သူများ ဆင်းရဲ နွမ်းပါးကာ သူခိုး ဓါးြမများ ထြကွေသာင်းကျန်း၍ တိုင်းြပည်သည် မြငိမ်မသက် ြဖစ်ခဲ့ရသည်။ နယ်ချဲ့အဂင်္လိပ်တို့ကလည်း ရရိှြပီးေသာ နယ်ေြမထက် ပိုြပီးလိုချင်ကာ ြပင်သစ်ထက် လက်ဦးမှု ရယူလိုေနချိန်ြဖစ်သည်။ တစ်ဖက်တွင်လည်း စုဖုရားလတ်တို့မှာ ပေဒသရာဇ်စနစ်၏ အရသာကို မက်ေမာ ေနြပီြဖစ်ြပီး၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံေရးအေြခအေနများကုိ တတ်ကျွမ်း နားလည်မှုမရိှေသာ သူမ ၊ ဘာကုိမှ ြပင်ဆင်မှု မရိှခဲ့ေပ။ နွားေြခရာခွက်မှ ဖားသူငယ် ပင်လယ်ကုိ မြမင်ဖူးသကဲ့သို့ ြဖစ်ချင်ရာြဖစ် မင်းမိန့်အာဏာ အသံုးြပုကာ ဇွတ်အတင်း ဆက်လက်ြပုလုပ်ခဲ့သည်။

  ၁၈၈၅ ခုနှစ်တွင် ြဗိတိသှျတို့သည် စစ်ြပုရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ရြခင်း မရိှဘဲ သီေပါမင်းနှင့် စုဖုရားလတ်တို့အား နန်းချလျက် ြမန်မာြပည်တစ်ြပည်လံုးကို သိမ်းပိုက်လိုက်သည်။ သီေပါမင်းမှာ (၇)နှစ် ထိီးနန်းစည်းစိမ် ခံစားြပီးေနာက် ြမန်မာြပည်အား အဂင်္လိပ်လက်ေအာက်သို့ ေပးခဲ့ရသည်။ ထိုနှစ် နို၀င်ဘာလတွင် ဗီရိုလှည်းအသီးသီးြဖင့် ဘုရင်၊မိဖုရား မိသားစုနှင့် အသိုင်းအ၀ိုင်းတို့ကို တင်ေဆာင်ကာ မန္တေလး ေဂါ၀ိန်ဆိပ်မှ သူရိယသေဘင်္ာြဖင့် အိန္ဒိယြပည်ရိှ မဒရပ်ြမို့သို့ေခါ်ေဆာင်ကာ ရတနာဂီရိြမို့တွင် အကျယ်ချုပ်ြဖင့် ထားရိှခဲ့သည်။ သီေပါမင်းနှင့် စုဖုရားလတ်တို့မှာ မန္တေလးြမို့တွင် ေဆာက်လုပ်လျက်ရိှေသာ ြမေတာင်ဘုန်းြကီးေကျာင်းတိုက်ကုိပင် ေရစက်ချခွင့် ရမသွားြကေပ။

  ၁၈၈၆ ဧြပီလ၊ မဒရပ်ြမို့တွင် စုဖုရားလတ်သည် သမီးငယ်တစ်ပါးကို ထပ်ဖွားြမင်ခဲ့သည်။ ထို့ေနာက် ရတနာဂီရိတွင် သားငယ်တစ်ပါးကို ထပ်ဖွားြမင်ရာ ငယ်စဉ်ကတည်းက ေသဆံုးခဲ့သည်။ သမီးေတာ်ြကီး အရှင်ထိပ်စုြမတ်ဖုရားြကီးက အိန္ဒိယလူမျိုး တံခါးမှူးြဖစ်သူနှင့် အေြကာင်းပါြပီး တုတုဆိုသူ ဘိုင်ဆပ်သမီး ေလးကို ဖွားြမင်သည်။ ၁၉၁၂ တွင် စုဖုရားေလး ကွယ်လွန်ခဲ့ြပီး ၁၉၁၆တွင် ဒုတိယမင်းသမီး အရှင်ထိပ်စု ြမတ်ဖုရားလတ်က သီေပါဘုရင်၏ အမှုထမ်းတစ်ဦးြဖစ်သူ ြမန်မာလူမျိုး ခင်ေမာင်လတ်နှင့်အိမ်ေထာင်ြပုခဲ့ သည်။

  တိုင်းတစ်ပါး၌ သီေပါဘုရင်သည် (၃၁)နှစ်ေနထိုင်ခဲ့ြပီး အသက်(၅၈)နှစ် ၁၉၁၆ ဒီဇင်ဘာတွင် ဆီးချို ေရာဂါြဖင့် နတ်ရွာစံခဲ့သည်။ စုဖုရားလတ်မှာ ြမန်မာြပည်သုိ့ြပန်လာခွင့်ရခဲ့ြပီး သာမန်အရပ်သူဘ၀ြဖင့် ေနထိုင်သွားကာ ၁၉၂၅၊ ဒီဇင်ဘာတွင် ရိုးစင်းစွာ ဇာတ်သိမ်းခဲ့သည်။

  စုဖုရားလတ် ကွယ်လွန်ေသာအခါ အမျိုးအေဆွများက မိဖုရား ေမွးဖွာြကီးြပင်းရာ မန္တေလးြမို့သို့ ယူေဆာင်သြဂိုဟ်ခွင့်ေတာင်းရာ အဂင်္လိပ်တို့က ခွင့်မြပုခဲ့ေပ။ ယခုအခါ စုဖုရားလတ်၏ သချိင်္ုင်းကို ေရွှတိဂံု ဘုရားေတာင်ဘက်ရိှ ကန်ေတာ်မင်ပန်းြခံထဲတွင် ေတွ့ြမင်နိုင်ပါသည်။

  ကုန်းေဘာင်ေခတ်ကာလတွင် အဘွားြဖစ်သူ နန်းမေတာ်မယ်နု၊ သမီး ဆင်ြဖူမရှင်နှင့် ေြမးေတာ်စပ်သူ စုဖုရားလတ်တို့မှာ ထက်ြမက်ေသာ မေဟသီ၊ ေဒ၀ီ၊ ဧကရီများ ြဖစ်ခဲ့ြကသည်။ တိုင်းြပည်ေရး မြငိမ်သက်ြဖစ်ေနချိန်တွင် လူလားေြမာက်ခဲ့ြက သူများြဖစ်ြကသည်။

  ထိုမိဖုရားများ လက်ထပ်ေပါင်းသင်းခဲ့ေသာ ဘုရင်အသီးသီးတို့မှာလည်း တစ်နည်းမဟုတ် တစ်နည်း၊ စိတ်သေဘာထား နူးညံ့သိမ်ေမွ့သူများနှင့် ဘာသာတရား ကိုင်းရိှုင်းေသာ ဘုရင်များြဖစ်ေနသည်ကို ေတွ့ရိှရြပန်သည်။ ဆိုရေသာ်…… ထိုသုိ့ ြပည်တွင်းြပည်ပ တိုင်းြပည်ေရးရာတွင် ဦးေဆာင်မှုမြပုနိုင်ေသာ ဘုရင်များြဖစ်ြကသည့်အတွက် မိန်မသား မိဖုရားများက စိတ်မေကျနပ်၍ ကိုယ်တိုင် မကျွမ်းကျင်ပဲ ၀င်ေရာက် စွက်ဖက်ြကသည်ကို ေတွ့ရြပန်သည်။ တစ်ဖက်၌လည်း ြပန်ြကည့်ေသာ် ဤသို့ချယ်လှယ်ရန် ထိုမိဖုရားများက စီရင် စီမံခဲ့သည်ကုိ ေတွ့ရြပန်၏။ သို့ေသာ် မည်သုိ့ပင် ြဖစ်ေစကာမူ၊ ဘုရင်များအေနြဖင့် ပင်ကို ထက်ြမက်၍ ဦးေဆာင်မှုြပုလုပ်နိုင်ပါလှျင် မိမိတို့၏ မေဟသီ၊ေဒ၀ီ၊ ဧကရီများကုိ ပါ၀င်လှုပ်ရှားခွင့် ေပးလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။

  ြပန်ြကည့်လှျင် စုဖုရားလတ်သည် သီေပါဘုရင်၏ မိဖုရားေခါင်ြဖစ်လာချိန်တွင် နန်းတွင်းေရးရာနှင့် ြပည်တွင်းြပည်ပ ကိစ္စများစွာတို့ကုိ ပါ၀င်လုပ်ေဆာင်ရန် အေတွ့အြကံု အလွန်နုနယ်ချိန်ြဖစ်သည်။ မိမိ အကျိုးစီးပွားကုိသာ ြမင်ြပီး ပတ်၀န်းကျင်မှ ေြမှာက်ထိုး ေသွးထိုးြခင်းကုိ အလွယ်တကူယံုြကည်ေသာ သတိ မရိှသူလည်း ြဖစ်ခဲ့သည်။ ပညာရိှ လူြကီးသူမအြပင် မိခင်၏ စကားကုိပါ မနာယူခဲ့ပါ။ ဘုရင့်မေဟသီဂုဏ်ြဖင့် နန်းဓေလ့စည်းကမ်းများကို ချိုးေဖာက်ြပီး၊ အလိုရမ္မက်ြကီးကာ ေကျးဇူးမသိတတ်ေသာ စုဖုရားလတ်သည် ကမ္ဘာ့သမိုင်းနှင့်ယှဉ်လာရေသာအခါ လက်ညိှုးထိုးရာ ေရွှမြဖစ်လာရံုသာမက မိမိနှင့် ြကင်ရာေတာ် သီေပါမင်း အပါအ၀င် တိုင်းြပည်တစ်ခုလံုးကို နယ်ချဲ့လက်သို့ ပံုအပ်ခဲ့ရသည်။

  ဘယ်လိုြဖစ်ြဖစ် စုဖုရားလတ်သည် ြမန်မာြပည်၏ ရာဇ၀င် သမိုင်းေြကာင်းတွင် သူမ၏ အတ္တ၊ မာန တို့ေြကာင့် ြမန်မာြပည်အား နယ်ချဲ့လက်သုိ့ကျေရာက်ေစခဲ့သူအြဖစ် ေမာ်ကွန်းေရးထိုးြခင်း ခံခဲ့ရသူပင် ြဖစ်သည်။ ြမန်မာြပည်၏ ေနာက်ဆံုးမိဖုရားြဖစ်သူ၏ သမိုင်းေြကာင်းမှာ အလွန်းဆိုးရွားစွာ ေတွ့ြမင်ရေပသည်။

  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

  15 comments:

  စူး said...

  စုဖုရားလတ်ကိုလည်း အြမင်ကတ်သလို
  ဘုရင်ေတွကိုလည်း အြမင်ကပ်ပါသည်။

  ဒိုင်းခင်ခင်က အရပ်သူမဟုတ်ဘူးထင်ပါသည်။ သူ့အေဖက ြမို့၀န်ြဖစ်မည်ထင်ပါသည်။ ေသချာမမှတ်မိပါ။
  ေနာက်ကျေတာ့ ေမာင်ေဖငယ်ေကာင်းမူေြကာင့် နန်းတွင်း အပျိုေတာ်ြဖစ်လာသည်။

  စုဖုရားလတ် က ဘုရင်ဘိသိက်ခံယူပွဲတွင် စုဘုရားြကီးေဘးတွင် ဝင်ထို်င်ကာ သီေပါမင်းလည်း တခါတည်း မိဖုရား ၂ေယာက်ြဖင့် ဘိသိက်ခံြခင်းြဖစ်သည်။ ဂျာနယ်ေကျာ်မမေလး၏
  ရတနာပံု စာအုပ်တွင် ရှူပါေလ..။

  အကုန်မမှတ်မိေတာ့ပါ။ ..

  အခုလိုတင်ြပေပးသည့်အတွက် ေကျးဇူးတင်ပါသည်။

  eaindraomtt said...

  ကိုလင်းဦးေရ...

  အဲ ဒီ့ မှာ စ မှား ခဲ့ ြက တယ် ေြပာ ရ မ လား..
  ဘယ်တုန်းကတည်းကမှားခဲ့ြကတာလဲ....
  ေတွးမိတယ်....

  လင်းဦး(စိတ်ပညာ) said...

  myatnoe >>>> အခုလို လာေရာက်ဖတ်ြပီး ေထာက်ြပ တဲ့အတွက် ေကျးဇူးပါပဲ။ ေမာင်ေဖငယ် ေခါ်လို့ နန်းတွင်းထဲေရာက်လာသူ ဒိုင်းခင်ခင်ဟာ အရပ်သူလို့ပဲ မှတ်သားထားခဲ့ဖူးပါတယ်...။ ဒီေနရာမှာ အရပ်သူဆိုတာ နန်းတွင်းမေရာက်ေသးသူလို့လည်း ခံယူထားသလိုပါပဲ။ ကျွန်ေတာ်မှတ်သားမိသေလာက်ပါ။ အဲ ေမာင်ေဖငယ်တို့ဇာတ်လမ်းကလည်း ၀မ်းနည်းစရားကိုးဗျ...။ ေနာက်တစ်ခုကေတာ့ ေမာင်နှမ သံုးေယာက်လံုကို ယူထားတာပါ....။ ဂျာနယ်ေကျာ် မမေလးလည်း ဖတ်ဖူးပါတယ်ခင်ဗျာ...။

  ေ၀ဖန်ေပးတဲ့အတွက် ေကျးဇူးပါပဲ ခင်ဗျာ...

  ဟန်လင်းထွန်း said...

  ဘာရယ်ေတာ့မဟုတ်ဘူး အဲ့ဒီ စုဖုရားလတ်ကုိ သမုိင်းစသင်ကထဲက ြကည့်လုိ့မရဘူး။ အခုေတာ့ နည်းနည်းေတာ််သွားသလုိပဲ။

  user said...

  http://homesickers.blogspot.com/2009/08/blog-post.html

  Nge Naing said...

  လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ အေေကာင်းနဲ့အဆိုးကေတာ့ ဒွန်တွဲေနပါတယ်။ အခုလို ဆုဘုရားလတ်ရဲ့ ေကာင်းကွက်တချို့ကိုလည်း ေဖါ်ထုတ်ေရးသားေပးတာကို ဖတ်ရလို့ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။

  သက်ပိုင်သူ said...

  အကိုေရ
  လူေတွက စုဖုရားလတ်ကို လက်ညှိုးထိုးြပီး တရားခံရှာတာ စိတ်မေကာင်းဘူး
  သတင်းစာတစ်ေစာင်မှာဆို စု၃စုဖျက်လို့ ြပည်ပျက်တာ ေနာက်တစ်စုထက်လာဦးမယ်ဆိုြပီး ခပ်ရွဲ့ရွဲ့ ေရးတာေတာင် ဖတ်ဖူးတယ်။ အဲဒီ စုေတွကလည်း သနားဖို့ေကာင်းသား။ အဂင်္လိပ်နဲ့ တိုက်ပဲွြဖစ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာ မိဖုရား ြဖစ်ရရှာတယ်။

  စုဖုရားလတ်က ရာဇဂုဏ်ေမာက်တယ်။ လက်ရဲ ဇတ်ရဲ နိုင်တယ်လို့ သမိုင်းဆရာေတွက အြပစ်ဖို့တယ်။ တကယ်ေတာ့ စုဖုရားလတ် မိဖုရားြဖစ်ချိန်မှာ အရမ်းငယ်ေသးတယ်။ စုဖုရားလတ်ေရာ သီေပါေရာ နိုင်ငံေရးချိန်ခွင်လျှာညိှတဲ့အချိန် နယ်ချဲ့ရန်ေြကာင့် တိုင်းြပည် မြငိမ်တဲ့အချိန်မှာ မထင်မှတ်ဘဲ ပလ္လင်ေပါ်ေရာက်လာတာလို့ ထင်မိတယ်။ တကယ်ေတာ့ စုဖုရားလတ်က သူချစ်တဲ့သူအတွက် စွန့်စား၀ံ့တဲ့သူပါ။ သီေပါကို စြပီး ချစ်ြကိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဘယ်သူမှ သိေပါတစ်ေယာက် ဘုရင်ြဖစ်မယ်ဆိုတာ စိတ်ကူးထဲေတာင် ထည့်ြကတာမဟုတ်ဘူး။ ဘာမဟုတ်တဲ့သီေပါကို ရူးရူးမူးမူးစဲွလန်းမိတာ သူမအြပစ်လား။ ကင်း၀န်မင်းြကီး၊ ဆင်ြဖူမရှင်တု့ိ ကစားတဲ့ နိုင်ငံေရးကစားပဲွမှာ မထင်မှတ်ဘဲ ြကိုးဆဲွရုပ်ြဖစ်ေတာ့မယ့် သူ့ချစ်သူ၊ ဘုန်းြကီးလူထွက်ကို ကာကွယ်ချင်တာ သူမအြပစ်လား။

  စုဖုရားလတ်ကို လူတစ်ေယာက်အေနနဲ့ ြကည့်ရင် မိန်းမဆန်တဲ့ လူသားတစ်ေယာက်ပါ။ မိန်းမပီပီ သ၀န်တုိတတ်တယ်။ တဇွတ်ထိုးနိုင်တတ်တယ်။ သူမ ခိုးြပီး ချစ်ခဲ့တဲ့ ချစ်သူကို ေရွှဘံုေရွှနန်းမှာ သူများေနာင်မှ လင်လုပ်ရမယ်ဆိုရင် ဘယ်မိန်းကေလးကများ လုပ်ချင်မလဲ။ သီေပါ..ဘယ်သူကို ချစ်တယ်ဆိုတာ စုဖုရားလတ်သိတယ်။ စုဖုရားလတ်ချစ်တာ ဘယ်သူလဲဆိုတာ သီေပါသိတယ်။ တြခားဘယ်မိဖုရားမှ မလုပ်ရဲတဲ့ သတ္တိ၊ သူမမှာရှိတယ်။ နန်းတွင်းလုပ်ြကံမှုြကီးမှာ သူမပါနိုင်မယ်ဆိုတာေရာ ဟုတ်နိုင်ပါ့မလား။ အစမှာ မိခင် ဆင်ြဖူမရှင်ရဲ့ ြကိုးဆဲွရာ ကြကရတဲ့အချိန်မှာ နန်းတွင်းလုပ်ြကံမှု သူမကဦးေဆာင်နိုင်ပါ့မလား။

  ကိူယ့်ေယာကျ်ားြဖစ်သူက မယ်ေတာ်နဲ့ အမတ်ေတွရဲ့ ရုပ်ေသးရုပ်တစ်ရုပ်ြဖစ်လာတာကို မယားတစ်ေယာက်အေနနဲ့ ြမင်ရက်ပါ့မလား။ ေနာက်ြပီး ေခတ်ပျက်ချိန်ဆိုေတာ့လည်း သူ့လူကိုယ့်ဘက်သား။ ဘယ်သူရန်သူြဖစ်မလဲဆိုတာ ခဲွြခားမသိနိုင်တဲ့ အချိန်မှာ သူ့ေမာင်ေတာ်ရဲ့ အသက်နဲ့ အာဏာကို သူကာကွယ်ဖို့လုပ်တာ အမှားတစ်ခု ြဖစ်နိုင်ပါ့မလား။ တကယ်လို့သာ သူတို့နှစ်ေယာက်လံုး စင်ေပါ်ကို အတင်မခံရဖူးဆိုရင် သီေပါတစ်ေယာက် သူဖတ်ချင်တဲ့ ေလာကီေလာကုတ္တရာစာေတွနဲ့ ေပျာ်ေမွ့ေနမယ်။ စုဖုရားလတ်လည်း သူချစ်တဲ့ ေမာင်ေတာ်အပါးမှာ ေရပူေရချမ်း ကပ်ြပီး အိုမင်းတဲ့ အထိေပါင်းချင်ေပါင်းေနရမှာပါ။
  (စာေတွရင့်ေနရင် ခွင့်လွှတ်ပါ အကိုေရ ၊ အနုစိတ်ြပီး ေရးရင် ပို့စ်တစ်ခု ြဖစ်ေနြပီ း))

  neking said...

  ဗဟုသုတအတွက်မှတ်သားသွားပါတယ်။ေ၀ဖန်ချက်ေတာ့မေပးတတ်ဘူးခင်ဗျ။

  လင်းဦး(စိတ်ပညာ) said...

  သက်ပိုင်သူ >>> ညီရဲ့ အြမင်ေတွက သင့်ေလျာ်ပါတယ်.. အခုလို ကိုယ့်အြမင်ေတွနဲ့
  ၀င်ေရာက် ေ၀ဖန်ေြပာဆိုြကတဲ့အတွက် ၀မ်းသာပါတယ်...

  phoolay said...

  ေကာင်းပါတယ် ဒီလိုေလးေတွေ၇းတာ...။စိန်ပလိန်တိန်တိန်..။

  မင်းကျန်စစ်။ said...

  သက်ပိုင်သူ ေရးထားတာ ရှားပါးတဲ့အြမင်တမျိုးလုိပဲ ခံစားမိတယ်။ သင့်သေလာက် လက်ခံပါတယ်။ ဒါေပမယ့် မနိုင်ဝန်ထမ်းခဲ့တယ်လို့ေတာ့ ြမင်တယ်။ ြမန်မာ့သမိုင်းဆိုးခဲ့ရတယ်။
  TGRmg

  mysterysnow said...

  ကိုလင်းဦးေရ

  တိုင်းြပည်တစ်ြပည်ပျက်စီးရတာဟာ မိဖုရားတစ်ပါးတည်းေြကာင့်လို့ အြပစ်ေြပာရင် မတရားသလိုြဖစ်ေနမယ်လို့ထင်ပါတယ်။။

  စုဘုရားလတ်ဟာ မိဖုရားေခါင်ြကီး ြဖစ်ချင်လို့ ဘိသိတ်ပွဲမှာ သီေပါဘုရင်ကို တမင်ရေအာင် ယူခဲ့တာမှန်ပါတယ်....

  ဒါေပမယ့်(ေပျာ့ညံ့တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးရဲ့)ဘုရင့်မိဖုရားပီပီ ေရှ့တန်းထွက်သင့်လို့ ထွက်ခဲ့ရတဲ့ မိဖုရား တစ်ပါးလို့ ေကာက်ချက်ချချင်ပါတယ်....

  ေနာက်တစ်ချက်က...
  စုဘုရားလတ်ဟာ သူချစ်တဲ့ ဘုရင်ရဲ့
  ေကာင်းေမွ ဆိုးေမွေတွ အားလံုးကို ခံယူရဲသူလဲ ြဖစ်ခဲ့ပါတယ်။

  ေနာက်ဆံုး သီေပါဘုရင် နတ်ရွာစံချိန်မှာ သရဏဂံု တင်ခွင့်မရလို့ ဘုရင်ရဲ့ ရုပ်အေလာင်းကို မပုတ်မသိုးေအာင် ေဆးေတွ ပရုတ်ေတွ ထည့်ြပီး သူအိပ်တဲ့ အိပ်ခန်းထဲမှာ လေပါင်းများစွာ ထားအိပ်ခဲ့တဲ့ မိဖုရားတစ်ပါးဆိုတာကို လူတိုင်းမသိြကပါဘူး... ( ဒီအေြကာင်းကို ေတာ်ဘုရားေလးေအာင်ေဇရဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ ဖတ်ရပါတယ်)

  သူဆိုးတာေတွကိုပဲ ေြပာြကေပမယ့်
  လူေတွမသိ မြမင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ေကာင်းကွက်ေလးေတွ အများြကီးရှိခဲ့ပါတယ်...

  စုဘုရားလတ်ေြကာင့် ြပည်ပျက်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး...
  သီေပါဘုရင် မေကာင်းလို့ ြပည်ပျက်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး...

  ပျက်ချိန်တန်လို့ ေခတ် စနစ်တစ်ခုေြကာင့် တိုင်းြပည်ပျက်ြပီး ကျွန်ြဖစ်ခဲ့တာပါ...

  တိုင်းြပည် ပျက်ေစခဲ့တဲ့ အေြကာင်းေတွက သီေပါမင်းဘုရင်မြဖစ်ခင်ကတည်းက ရှိနှင့်ြပီးသားပါ...

  စုဘုရားလတ်ကိုေတာ့ အေြကာင်းမဲ့ မမုန်းေစချင်ပါဘူး...

  (ေတာ်ဘုရားေလးေအာင်ေဇ ေရးတဲ့စာအုပ်ထဲမှာ ဖတ်ဖူးတာက စုဖုရားလတ်လို့ စာလံုးေပါင်းရင်မှားတယ် အမှန်က စုဘုရားလို့ေြပာပါတယ်။)


  ခင်မင် ေလးစားစွာြဖင့်
  နှင်းနဲ့မာယာ

  စာချစ်သူ said...

  သီေပါဘုရင်၏ မယားေြကာက်၀ါဒ ြကီးဆိုးေနေသာေြကာင့်ဟု ြမင်မိပါ၏။
  အို....မိန်းမသားအေပါင်းတို့ ခွန်အားဗလနှင့်ြပည့်စုံေသာ ေယာက်ျားသားတုိ့အား အသင်တို့၏ လှျာဖျားေလနဲ့ အနိုင်မကျင့်ြကပါကုန်လင့်...

  စူး said...

  ကိုလင်းဦးေရ..

  ၃ေယာက်ယူတာ ဟုတ်တယ်။ အဲဒါဘာလို့လဲဆိုေတာ့
  ဒိုင်းခင်ခင်ကို ပထုတ်ေတာ့ ဟို သီေပါနှာဗူးက
  ေနမထိထိုင်မရြဖစ်ေနတာကို ေခွျးသိပ်ဖို့ စုဖုရားလတ်က စုဖုရားငယ် နဲ့ ေပးစားလိုက်တာ။

  အဲဒါကိုြကည့်ပီး နှာဗူးသီေပါနဲ့ ေယာကျင်္ားများဆိုပီးး အြမင်အေတာ် ေစာင်းခဲ့ပါတာ..

  တိုင်းြပည်ပျက်တာ သီေပါကလဲ ညံ့
  စုဖုရားလတ်ကလဲ မသိပဲ ဆရာဝင်လုပ်

  နိုင်ငံတကာ ေရးရာ ေတွမှာ နားမလည်ပဲ ဝင်ရမ်းေနတာ တေြကာင်း
  အာဏာကို မက်ေနြကတဲ့ လူစုေတွေြကာင့်တေြကာင်း
  တိုင်းြပည်ပျက်တာလို့ြမင်ပါတယ်။

  စူး said...

  ကျန်ခဲ့လို့ပါ..

  စုဖုယားြကီးက ဘိသိက်ခံေတာ့သာမိဖုယားနာမည်နဲ့..
  ပါ စုဖုယားလတ်က လံုးဝေပးမသွားလို့..
  သီေပါမိန်းမ ြဖစ်မသွားခဲ့ပါဘူး။

  စုဖုယားလတ်ကိုေတာ့ မုန်းပါတယ်..။

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo