ြပင်သစ်သမ္မတ ေဆးရံုတက်ြပီးေနာက် အနားယူ

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,

 • တနလင်္ာေန့က ြပင်သစ်သမ္မတရံုးမှ ေြပာြကားရာတွင် ြပင်သစ်သမ္မတသည် ပူြပင်းေသာရာသီတွင် တြဖည်းြဖည်း ေြပး၍ ေလ့ကျင့်ြခင်းနှင့်အလုပ် တာ၀န်များ ဖိစီးမှုေြကာင့် မူးေ၀သည့်ေ၀ဒနာကုိ ခံစားရသည့်အတွက် ရက်အနည်းငယ်ခန့် ေတွ့ဆံုမှုများကုိ ေလျာ့ချမည်ြဖစ် ေြကာင်း ေြပာြကားပါသည်။

  နျူကလီးယားလက်နက် ပိုင်ဆိုင်သည့် ြပင်သစ် ေခါင်းေဆာင်သမ္မတအေနြဖင့် ပင်ပင်ပန်းပန်း အလုပ် လုပ်ကိုင်မှုေြကင့် ြဖည်းြဖည်းေြပးြခင်း ေလ့ကျင့်ခန်း ြပုလုပ်ရာမှ ေနမေကာင်းြဖစ်လာပါေြကာင်း၊ ထုိ့ေနာက် ေဆးရံုတွင် တစ်ညတာတက်ေရာက်ခဲ့ပါေြကာင်းနှင့် နှလံုးေရာဂါနှင့်ပတ်သက်၍ မဟုတ်ေြကာင်းြဖင့် ဆိုပါ သည်။

  ေဆးစစ်ရာ၌ အလုပ်တာ၀န်ဖိစီးမှုေြကာင့် ပူြပင်းေသာ ရာသီတွင် ြဖည်းြဖည်းေြပးြခင်းေလ့ကျင့်ခန်းကို စဉ်ဆက်မြပတ်လုပ်သည့်အတွက် သတိမလစ်ေသာ်လည်း မူးေ၀ြခင်းေ၀ဒနာကို ခံစားခဲ့ရြခင်းြဖစ်သည်ဟု သမ္မတရံုးထုတ်ြပန်ချက်တွင်ေဖာ်ြပထားပါသည်။

  သံတမန်ေရးရာတွင်လည်းေကာင်း၊နိုင်ငံေရးတွင်လည်းေကာင်း၊ကျန်းမာေရးတွင်လည်းေကာင်း အလွန် အကျူး လုပ်ေဆာင်သြဖင့် တက်ြကွလွန်းေသာသမ္မတ (Hyperactive President) အြဖစ် လူသိများေသာ အသက်(၅၄)နှစ်အရွယ်ရိှ ြပင်သစ်သမ္မတသည် တနဂင်္ေနွေန့က ဗာေဆးရဲတုိက်၏ပန်းြခံတွင် ြဖည်းြဖည်း ေြပးြခင်း ေလ့ကျင့်ခန်းကုိ ေလ့ကျင့်ရာမှ မူးေ၀သည်ေ၀ဒနာကုိ ခံစားခဲ့ရြခင်းြဖစ်ပါသည်။

  ပဲရစ်ြမို့ရိှ Val-de-Grace စစ်ေဆးရံုသို့ ဟယ်လီေကာ်ပတာြဖင့် မပို့ေဆာင်မီ သမ္မတသည် လဲေလျာင်းေနခ့ဲ ့ရပါသည်။ တနလင်္ာေန့တွင် ၎င်း၏ဇနီးနှင့် ဆရာ၀န်များြခံရံ၍ ေဆးရံုမှဆင်းခဲ့ပါသည်။ သမ္မတ အေနနှင့် နှလံုးေရာဂါနှင့် အြခားစစ်ေဆးမှုများကုိ ြပုလုပ်ခဲ့ြပီးေနာက် ေဆးကုသမှုခံယူရန် မလိုဟု ေဆးအြကံြပုချက်များ အရ သိရိှရပါသည်။

  ရက်အနည်းငယ်ခန့်အနားယူရန်ြဖစ်သည်ဟု ေဆးမှတ်ချက်ြပုခဲ့ြပီးေနာက် သမ္မတအေနြဖင့် အဂင်္ါေန့ တွင် ြပုလုပ်ရန်ရိှသည့် ေတွ့ဆံုမှုများကုိ ပယ်ဖျက်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ဗုဒ္ဓဟူးေန့တွင် စီစဉ်ထားသည့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအေ၀းတွင် သဘာပတိအြဖစ် တက်ေရာက်မည်ြဖစ်ပါသည်။

  အစဉ်အလာအားြဖင့် သမ္မတများ၏ ကျန်းမာေရးြပဿနာများနှင့်ပတ်သက်၍ လူသိရှင်ြကား အသိမခံဘဲ လှျို့၀ှက်ထားေလ့ရိှပါသည်။ ြပင်သစ်သမ္မတ ဖရန်ဆွာမီတာရွန်မှာ ၁၉၈၁ခုနှစ်တွင် ေရွးေကာက် တင်ေြမှာက်ြခင်း ခံရြပီး များမြကာမီမှာ ကင်ဆာေရာဂါရိှသည်ဟု ေဆးစစ်ချက်များအရ သိရပါသည်။ သို့ရာတွင် ၁၉၉၂ခုနှစ်မှ ၎င်းသတင်းကုိ ေဖာ်ြပခဲ့ပါသည်။

  သမ္မတအေနြဖင့် သမ္မတြဖစ်ြပီးေနာက် ၎င်း၏ေနာက်ဆံုးပံုမှန်ကျန်းမာေရးအေြခအေနကို ထုတ်ြပန်ေပးမည်ဟု ကတိြပုခဲ့ပါသည်။ ၎င်း၏ နှလံုးေသွးေြကာဆိုင်ရာ ကျန်းမာေရးေဆးစစ်ချက်ရလဒ်များကို ၂၀၀၉ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၃)ရက်ေန့တွင် ထုတ်ြပန်ခဲ့ရာ၌ ပံုမှန်အေြခအေနရိှသည်ဟု ဆိုပါသည်။


  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

  0 comments:

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo