ကျွန်ေတာ် ၀ါသနာပါသည်

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,
 • ကျွန်ေတာ် ဂီတကို ငယ်ငယ်ေလးကတည်းက ၀ါသနာပါခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ အေဖက Drum, Guitar , Keyboard, စန္ဒယား၊ ပတ္တလား ၊ဒံုမင်း များတီးတတ်သူြဖစ်ပါသည်။ သို့ေသာ် ကျွန်ေတာ် အေဖနှင့်ေနစဉ်အတွင်း အေဖ့ဆီမှ Guitar နှင့် ပတ္တလားသာ အေမွရခဲ့သည်။ ကျွန်ေတာ်ညံ့လို့လဲ ြဖစ်ပါမည်။ ြပီးေတာ့ အေဖ့အိမ်မှ ခွဲခွာြပီး ရန်ကုန်တွင် ေကျာင်းတက်လာရေတာ့လည်း အေဖ့ဆီက ပညာေတွနှင့် ေ၀းကွာခဲ့ရသည်။ ကျွန်ေတာ် အိပ်ရာ၀င်တိုင်း အေဖ အြမဲတမ်း ဒံုမင်းတီးကာ ေချာ့သိပ်ေလ့ရိှသည်။ သူကိုယ်တိုင်လည်း သီချင်းေတွ ေရးေလ့ရိှသည်။ ထို့ေြကာင့် ငယ်ငယ်ကတည်းက ဂီတလက်သံနှင့် ရင်းနှီးခဲ့ရသည်။ ကိုတိုးြကီး(ခင်ေမာင်တိုး)၊ စိုင်းထီးဆိုင်၊ကိုင်ဇာ တို့မှာ ကျွန်ေတာ် အလွန်ြကိုက်ေသာ ေတးသံရှင်များ ြဖစ်ြကပါ၏။ "ငါ ရန်ကုန်ေရာက်ရင် ဂီတေလာကထဲမှာ တက်လမ်းရိှတာပဲ" ဆိုြပီး အိပ်မက်များ မက််ခဲ့ရသူြဖစ်သည်။

  သို့ေသာ် ရန်ကုန်ေရာက်ခဲ့ေတာ့ လူ့ေတွရဲ့ ကလိမ်ကျစ်ဉာဏ်များကို ထိေတွ့ခွင့်ရခဲ့သည်။ တစ်ေယာက်ေပါ် တစ်ေယာက် ရသေလာက် အြမတ်ြကီးစားလို့..........။ ဆရာခိုင်ေကျာ်နှင့် ေတွ့ခဲ့ရစဉ် ကျွန်ေတာ် ဆက်လက် သင်ယူခွင့်ရခဲ့သည်။ တစ်ြပိုင်တည်း ကံေကာင်းခဲ့သလို တစ်ခါတည်းပင် သီချင်းများ လုပ်စားြခင်း ခံခဲ့ရသည်။ ဆရာကေတာ့ ဒီေလာကအေြကာင်းေတွနှင့် ထုိးယှဉ်ကာ နှစ်သိမ့်ခဲ့၏။ ဒါက ကျွန်ေတာ်၏ ဂီတအေပါ် ၀ါသနာ ပါခဲ့ြခင်းပင်ြဖစ်သည်။

  ထိုအချိန် ဂီတအေပါ်၀ါသနာပါသည်နှင့်ထပ်တူ စာေရးရသည်ကိုလည်း နှစ်ြခိုက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ေတာ်ပံုေဖာ် စေရးခဲ့သည့် ပထမဦးဆံုးမှာ "ငယ်ချစ်ဦး" ပင်ြဖစ်သည်။ အဲ့အချိန်က"ငယ်ချစ်ဦး"မှာ သီချင်းပင်ြဖစ်ြပီး ကျွန်ေတာ်မှ သီချင်းအား ဇာတ်လမ်းစတင် ေရးခဲ့ြခင်းြဖစ်သည် ။ ယခု City FM တွင် ဇာတ်လမ်းသီချင်းများလိုပင် တူညီေနေပလားဟု ကျွန်ေတာ် ေတွးြပံုးမိေသးသည်။

  ဆုိရေသာ်......... ကျွန်ေတာ်အခုအချိန်ထိ ၀ါသနာပါသည့် နှစ်မျိုးစလံုးတွင် စာေရးြခင်းအလုပ်ကိုသာ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ေနနိုင်ြပီး ထပ်တူကျေနသလို၊ ဂီတကိုေတာ့ ဆက်မလုပ်နိုင်ခဲ့...။ လူ့ဘ၀သည် ဤသို့ ဤသို့ပင် ြဖစ်ေချသည်ဟုသာ ေြဖသိမ့်ရသည်။ ကိုယ်ရပ်တည်ေနေသာ အေြခအေနနှင့် ဂီတနယ်ပယ်မှာ ေ၀းကွာေနရသည်။ ဘယ်လိုပင်ြဖစ်ြဖစ် ကိုယ်၀ါသနာပါရာနှစ်ခုတွင် တစ်ခုေသာအရာကို လုပ်နိုင်ေန၍ ကျွန်ေတာ် ၀မ်းသာမိသည်။

  ၀ါသနာနှင့် ဘ၀ ထပ်တူမကျသလို... ထပ်တူကျြပီးလုပ်နိုင်ေသာ စာေပကိုသာ ဆက်လက်ေရးသား ေနပါေြကာင်း.....................။

  ညီငယ် ေတေလ က "ကျွန်ေတာ် ၀ါသနာပါသည်"ဆိုြပီး Tag ထားပါတယ်... ကျွန်ေတာ်လည်း အခုမှ ကျန်းမာေရး ေကာင်းေကာင်းချင်းေရးလိုက်ပါသည်။

  လူတိုင်း လူတိုင်းတွင် ၀ါသနာပါရာ တစ်ခုစီေတာ့ ရိှစြမဲပင် ြဖစ်ပါ၏.. သို့အတွက်ေြကာင့်ပင် ခင်မင်ရာ ဘေလာဂ်ေရးသူများကို "Tag Game" အလို့ငှာ ထပ်မံကာ ေမာင်းတီးရေပဦးေတာ့မည်။

  ကိုသင်ကာ(ေရးြပီး)
  ကိုဗီလိန် (ေရးြပီး)
  ကိုဂစ်တာ
  ကိုေကေမာင်ြငိမ်း(ေရးြပီး)
  ကိုမေနာသား(ေရးြပီး)
  ကိုေမာင်ငယ်(ေရးြပီး)
  ကိုေအာင်ပိုင်စိုး(ေရးြပီး)
  ကိုသက်ပိုင်သူ(ေရးြပီး)
  ကိုသီဟသစ်(ေရးြပီး)
  ကိုသူရဿ၀ါ(ေရးြပီး)
  ကိုလင်းရမ္မာ
  ကိုေဇာင်း(ေရးြပီး)
  မသက်ဇင်
  မနှင်းဆီနက်(ခရီးမသွားမီ အြပီးေရးရန်)(ေရးြပီး)
  မ၀ါ၀ါခိုင်မင်း(ေရးြပီး)
  မရွှန်းမီ
  ကဗျာဆရာမေလး အိြန္ဒာ (ေရးြပီး)
  မဆုငယ်(ေရးြပီး)
  မမိုးခါး
  အစိမ်းေရာင်မိန်းကေလး(ဒုတိယအြကိမ်ေြမာက်ထပ်ေရးပါရန်)

  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

  16 comments:

  ဆုငယ်. said...

  ဂီတနဲ့ စာေပနဲ့ကို ၀ါသနာပါတာေပါ့ေနာ်၊ လာဖက်သွားတယ်၀ါသနာေလးေတွကို။

  သက်ပိုင်သူ said...

  အကိုနဲ့ ေတွ့၇င် ပတ္တလားေကာင်းေကာင်း တီးြပဖို့သာ ြပင်ေပေတာ့။ ကျွန်ေတာ်က ပတ္တလားသံဆို ြကိုက်ပ။

  အကိုတက်ဂ်ကေလးေတွကို အခုလက်ရှိေရးေနတဲ့ ရုပ်ရှင်ေတွအေြကာင်း ေရးပီးရင် ေရးေပးမယ်ေနာ် း)

  နှင်းဆီနက် said...

  မနက်ြဖန်မနက်ေစာေစာသွားမှာဆိုေတာ့ေရးေတာ့ဘူးေနာ် ေြပးြပီ..... :P

  မိုးခါး said...

  အကို့ ၀ါသနာက အနုပညာေပါ့ေနာ် .. း)
  ေပျာ်ရွှင်ပါေစ ..
  ခုထက်လည်း စာေတွ ပိုေရးနုိင်ပါေစ

  လင်းဦး(စိတ်ပညာ) said...

  ဆုငယ် > ဟုတ်တယ်.. အေသအလဲပဲ။

  ကိုသက်ပိုင်သူ >ရပါတယ်ဗျ... ြပီးမှသာ ေရးေပး၊

  ညီမငယ်မုိးခါး > ဆုေတာင်းေပးလို့ ေကျးဇူး... ြကိုးစားမှာပါ ။

  ေဒါ်နှင်းဆီနက်> ဟင်းးး. သိသားပဲ.. သက်သက်မဲ့ မနက်သွားမယ်လို့ လိမ်ေြပာတာ.. ရဘူးဗျ...အြပီး ေရးရမယ်...

  ရွှန်းမီ said...

  အင်း အစ်ကိုလင်းဦးေရ.. ဒီညီမ ေနှးတာကို သိြပီးသားမို့ သည်းခံမယ်လို့ ေမှျာ်လင့်တယ်...
  း)

  mgngal said...

  ဟိုက် ။ ရက်စက်ြပီ ။ ဟိုတခါကလည်း မေရးေပးနိုင်လိုက်ဘူး ။ဘာေရးရမလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားြပီး အူေြကာင်ေြကာင် ြဖစ်လုိက်ဦးမယ်။:D

  WWKM said...

  ေရးပါမယ် ကိုလင်းဦီးေရ..
  တက်ဂ်ေြကွး ၂ခု အေြကွးရိှေနေသးလို့.. ဒါေလးက ၃ခု
  ေြမာက်အေြကွးမို့ ခဏေစာင့်ေပးပါေနာ်.

  ဗီလိန် said...

  ကိုလင်းဦးေရ့ ကျေနာ့ရဲ့ ဝါသနာကို ဒီေနရာ ေရးခဲ့ြပီးပါေြကာင်း :)

  ေတေလ said...

  ေနမေကာင်းတဲ့ြကားက ေရးေပးတာ အထူးေကျးဇူးပါခင်ဗျာ.....။

  ခမ်းကီး said...

  ေဟး.....။
  တစ်၀ြကီး ဖတ်ရဦးမယ်။ ေပျာ်စရာြကီး...။

  သီဟသစ် said...

  အကိုလင်းဦးေရ

  ကျွန်ေတာ်ေတာ့ ဂီတ ၀ါသနာ ပါေပမယ့် တစ်ခုမှ ြဖစ်ြဖစ်ေြမာက်ေြမာက်မရှိဘူး.. အစ်ကုိ လင်းဦးကို အားကျပါ့ဗျာ..

  P.S ခင်မင်လုိ့တဂ်တာကုိ ေကျးဇူးတင်ပါတယ် အစ်ကုိ လင်းဦးေရ..
  အရင်က ဒီမှာ ေရးထားခဲ့ဖူးပါတယ်

  သီဟသစ် said...

  အစ်ကုိလင်းဦး

  အဖျားြကီးြပီး သတိလစ်သွားတာဆုိ..
  ကျန်းမာေရး ဂရုစုိက်ေနာ်အကုိ..

  ကျန်းမာရွှင်လန်းပါေစဗျာ

  ခင်မင်စွာြဖင့်
  သီဟသစ်

  သက်ပိုင်သူ said...

  အကိုေရ..
  ကျွန်ေတာ်ေရးြပီးသားေလး ရှိလို့ ဆားချက်ြပီး တင်လိုက်တယ်.. ဟီး ဟီး

  ြကည်ြဖူပိုင် said...

  ေတာ်လိုက်တာ............ချီးကျူးသွားတယ်။ဂစ်တာတီးတတ်တယ်ဆိုလို့
  အေနာ်က သိပ်တီးတတ်ချင်တာ။ ကိုယ်ကမတီးတတ်ေတာ့ တီးတတ်သူေတွကို အားကျတယ်

  mm thinker said...

  ေရးမယ်ဗျို့။
  ခုမှ အားလို့။

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo