ဘရာဇီးမှ ြပင်သစ်ေလယာဉ်အပိုင်းအစများ ေတွ့ရိှြခင်း

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,

 • အတ္တလန်တိတ်သမုဒ္ဒရာသို့ ပျက်ကျသွားသည့် ခရီးသည် ၂၂၈ဦး တင်ေဆာင်ထားေသာ ြပင်သစ် ဂျက်ေလယာဉ်၏ အပိုင်းအစများကို ဘရာဇီး ေလတပ်မှ အဂင်္ါေန့တွင် ေတွ့ရိှခဲ့ပါသည်။ ၎င်းေလေြကာင်းလိုင်း သမိုင်း၏ ၇၅နှစ်တွင် အဆိုး၀ါးဆံုး အြဖစ်အပျက် တစ်ခုြဖစ်ပါသည်။

  ဘရာဇီးကာကွယ်ေရး၀န်ြကီး နယ်ဆင်ဂျိုဘင်က တနလင်္ာေန့ အေစာပိုင်းက မုန်တိုင်းထန်သည့် ရာသီ ဥတု၌ ေပျာက်ဆံုးသွားသည့် Airbus A330 ၏ ြပန့်ကျဲေနသည့်အပိုင်းအစများကို ၅ ကီလိုမီတာ (၃)မိုင်ပတ်လည်အတွင်း ေတွ့ရိှရေြကာင်းြဖင့် ေြပာဆိုပါ သည်။ ကျွမ်းကျင်သူများက ေလယာဉ်ေပါ်တွင် ပါလာေသာ ခရီးသည် အားလံုးမှာ ေသဆံုးသွားြပီဟု ယူဆပါသည်။

  တနဂင်္ေနွေန့ ညက ဘရာဇီးကာကွယ်ေရး၀န်ြကီး နယ်ဆင်ဂျိုဘင်က ြပင်သစ်ေလယာဉ်စတင် ထွက်ခွာရာြမို့ြဖစ်သည့် ရီယိုဒီဂျေနရီးရိုးြမို့တွင် ြပုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပင်လယ်ြပင်၌ ေတွ့ရိှရသည့် အပိုင်းအစ အပျက်အဆီးများမှာ ြပင်သစ်ေလယာဉ်မှ ြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။

  ေဘးဆိုးမှ လွတ်ေြမာက်ေစရန် ဆုေတာင်းေနသည့် စိုးရိမ်ပူပန်ေနေသာ ေဆွမျိုးများအေနြဖင့့် ၎င်းတို့၏ ေမှျာ်လင့်ချက်ကို စွန့်လွှတ်လိုက်ြပီြဖစ်ေြကာင်းြဖင့် ဆိုပါသည်။

  ေနာက်ဆံုး ေမှျာ်လင့်ချက်အေနြဖင့် မိမိတို့တွင် မရိှနိုင်ေတာ့ေြကာင်း၊ မိမိတို့အေနြဖင့် ေလယာဉ်မှာ ကျွန်းတစ်ကျွန်းေပါ်တွင် ဆင်းသက်ခဲ့နိုင်သည်ဟု ေမှျာ်လင့်ချက်မျိုး ထားရိှခဲ့ပါေြကာင်း၊ သို့ရာတွင် ယခု မိမိတို့အေနြဖင့် ထိုသို့ မေမှျာ်လင့်နိုင်ေတာ့ပါေြကာင်းြဖင့် ေလယာဉ်ေပါ်တွင် ပါသွားေသာ သားြဖစ်သူ၏ မိခင် Aldair Gomes က ေြပာပါသည်။

  ေလယာဉ်ထိုင်ခံုများ၊ လိေမ္မာ်ေရာင်အသက်ကယ်ေဘာတစ်ခု၊ ၀ါယာြကိုး၊ သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများနှင့် ေလယာဉ်ဆီအစွန်းအကွက်များကို ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းြမို့ Recife ၏ အေရှ့ေြမာက်ဘက် ၁,၂၀၀ ကီလိုမီတာ (၇၄၅မိုင်) အကွာ ေရြပင်ေပါ်တွင် ေတွ့ရိှရေြကာင်းြဖင့် ဘရာဇီးေလယာဉ်မှူးများက ဆိုပါသည်။

  ညလယ်ေလာက်တွင် ေလယာဉ်သည် ဘာေြကာင့်ပျက်ကျရသည်ဆိုေသာ သဲလွန်စများပါရိှသည့် ေလေြကာင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်နှင့်အသံများ သိုမှီထားသည့် အသံဖမ်းစက်များကို ရှာေဖွေတွ့ရိှရန် လွန်စွာမှ ခက်ခဲသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ဘရာဇီးကာကွယ်ေရး၀န်ြကီး နယ်ဆင်ဂျိုဘင်က အဆိုပါအသံဖမ်းစက် များသည် ေရေအာက်အနက် မီတာ ၂,၀၀၀ မှ မီတာ ၃,၀၀၀ (ေပ ၆,၆၀၀ မှ ေပ ၉,၈၀၀၀၀)ရိှ သမုဒ္ဒရာြကမ်းြပင်တွင် ေတွ့ရိှနိုင်သည်ဟု ဆိုပါသည်။

  ဘရာဇီးသမ္မတ Luiz Inacio Lula da Silva က အသံဖမ်းစက် Black Boxes များကို ေတွ့မည်ဟု မိမိ ယံုြကည်ေြကာင်းြဖင့် ဆိုပါသည်။

  ၎င်းက သမုဒ္ဒရာေရြပင်ေအာက်မီတာ ၆၀၀၀ တွင် ေရနံကို ေတွ့ရိှနိုင်သည့်နိုင်ငံ အေနြဖင့် ေရြပင် ေအာက်မီတာ ၂၀၀၀ တွင် ေလယာဉ်ကုိ ေတွ့ရိှနိုင်သည်ဟု ဘရာဇီးနိုင်ငံအစိုးရကုမ္ပဏီမှ များမြကာမီက လွန်စွာနက်ရိှုင်းေသာ ေရေအာက်တွင် ေရနံများ ေတွ့ရိှမှုအေပါ် ရည်ညွှန်း၍ ဂွါတာမာလာြမို့ရိှ သတင်းေထာက်များကို ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။

  အသံသွင်းစက်များမှာ ၎င်းတို့ ေရြပင်နှင့်ထိေတွ့ြပီးေနာက် မိခင်ဌာနသို့ ရက်ေပါင်း ၃၀ြကာမှျ အချက်ြပနိုင်ရန် ဒီဇိုင်းပံုစံြပုလုပ်ထားပါသည်။ သို့ရာတွင် များေသာအားြဖင့် ၎င်းစက်များသည် ေရေပါ်တွင် ေပါ်ေနြခင်းမရိှပါ။ ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးက တိုက်တန်းနစ်သေဘင်္ာကုိ ရှာေဖွြပီးေနာက် ယခုရှာေဖွမှုသည် အခက်အခဲဆံုးေသာ ဆယ်ယူေရးအလုပ်တစ်ခုြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ေကာက်ရိုးပံုတွင် အပ်ရှာရသကဲ့သို့ ြဖစ်သည်ဟု စစ်ေရးနှင့်စီးပွားေရးဆိုင်ရာ ေရငုတ်ကိရိယာများကို ဒီဇိုင်းပံုေဖာ်ထုတ်လုပ်သည့် Divex ြမို့တွင် အေြခစိုက်သည့် Aberdeon ကုမ္ပဏီမှ တွဲဖက်မန်ေနဂျင်းဒါရိုက်တာြဖစ်သူ Derek Clarke က ဆိုပါသည်။

  အေတွ့အြကံုရင့်ကျက်သည့် ေလယာဉ်မှူး(၃)ေယာက် ေမာင်းနှင်သည့် ေခတ်မီေလယာဉ်ကို မုန်တိုင်းသည် ေသေရးရှင်ေရး Mayday အချက်ြပမေခါ်ဆိုနိုင်ေအာင် ပျက်ကျေစခဲ့ရမှုအတွက် အာဏာပိုင်များအား စိတ်ရှုပ်ေထွးမှု ြဖစ်ေစခဲ့ပါသည်။

  ဘရာဇီးရှာေဖွေရးအဖွဲ့များ၏ အကူအညီကိုယူ၍ စံုစမ်းစစ်ေဆးမှုကိုြပုလုပ်မည့် ြပင်သစ်မှ ကျွမ်းကျင် သူများသည် ဘရာဇီးသို့ ေရာက်ရိှြပီးြဖစ်ပါသည်။

  ဘရာဇီးေလတပ်အေနြဖင့် တနလင်္ာေန့တွင် ြပင်သစ်ေလယာဉ် AF 447 သည် ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းမှ ၅၆၅ ကီလိုမီတာ (၃၅၀မိုင်) အကွာတွင်ရိှစဉ် ေနာက်ဆံုးအေနြဖင့် အဆက်အသွယ်ရရိှခဲ့ပါသည်။

  မိနစ်(၄၀)ြကာြပီးေနာက် ေနာက်ဆံုးအလိုအေလျာက်အချက်ြပချက်များအရ လှျပ်စစ်ဆိုင်ရာ ချို့ယွင်း မှု တစ်ခု ြဖစ်ေပါ်ခဲ့ေြကာင်း သတင်းပို့ချက်ရရိှခဲ့ပါသည်။

  အယူအဆတစ်ခုအေနြဖင့် မိုးြကိုးပစ်မှုတစ်ခု သို့မဟုတ် ဆိုး၀ါးေသာ ရာသီဥတုတစ်ခုေြကာင့် ချို့ယွင်းမှုများကို အတွဲလိုက်ြဖစ်ေပါ်ေစခဲ့သည်ဟု ယူဆပါသည်။ သို့ရာတွင် ေလေြကာင်းသွားလာေရး ကျွမ်းကျင်သူများက ေလယာဉ်များမှာ ပံုမှန်အားြဖင့် မိုးြကိုးပစ်ခံရေလ့ရိှေြကာင်း၊ မိုးြကိုးပစ်မှုတစ်ခုထဲြဖင့် ပျက်မကျနိုင်ေြကာင်းြဖင့် ဆိုပါသည်။

  ကမ္ဘာ့မိုးေလ၀သအဖွဲ့အစည်းက ေြပာြကားရာ၌ ြပင်သစ်ေလယာဉ်ေပျာက်ကွယ်မသွားမီ နာရီ၀က် ခန့်က အဆိုပါေနရာတွင် ဂျာမန်ေလေြကာင်း Lufthansa ေလယာဉ်(၂)စီး ရိှခဲ့သည်ဟု ယံုြကည်ရေြကာင်း ြဖင့် ဆိုပါသည်။ အဆုိပါ ဂျာမန်ေလယာဉ်များအေနြဖင့် စံုစမ်းစစ်ေဆးသူများကို သဲလွန်စများ ေပးနိုင်မည်ဟု ေမှျာ်လင့်ရပါသည်။

  ေလယာဉ်ေပါ်တွင် ပါရိှသည့် ခရီးသည် ၂၁၆ ေယာက်အနက် များမြကာမီနှစ်များက ဘရာဇီးနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံထားသည့် အေရးပါသည့် ကုမ္ပဏီြကီးများမှ အမှုေဆာင်အရာရိှြကီးများနှင့် ဥေရာပနိုင်ငံြခား တိုးရစ်ခရီးသည်များနှင့်အတူ ကေလး(၇)ေယာက်နှင့် ေမွးကင်းစခေလးငယ်တစ်ဦး ပါရိှသွားပါသည်။

  ြဗိတိသှျနိုင်ငံတွင် အေြခချသည့် ဘရာဇီးသွားစိုက်ဆရာ၀န် Jose Rommel Amorim ၏ မိခင် Diana Raquel က သူမ၏သားမှာ တနဂင်္ေနွေန့တွင် ၃၅နှစ်ြပည့်သည့်ေန့ ေသဆံုးခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။

  ြပင်သစ် လှျပ်စစ်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်း CGED မှ ၎င်း၏ အမှုထမ်း(၁၀)ေယာက် ပါရိှသွား ေြကာင်းနှင့် ရက်ေပါင်း(၃)ရက်အား ၀မ်းနည်းပူေဆွးပွဲေန့များအြဖစ် ေြကညာသွားခဲ့ပါသည်။

  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

  2 comments:

  WWKM said...

  လာဖတ်သွားပါတယ် အစ်ကိုေရ..
  ဒီသတင်းကိုနားေထာင်ေနတာ.
  အြမန်ဆံုးမျှေ၀ေပးတာေကျးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
  ေတာ်ေတာ်စိတ်မေကာင်းစရာပဲေနာ်.

  ရွှန်းမီ said...

  စိတ်မေကာင်းလိုက်တာ

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo