ြပင်သစ်ခရီးသည်ေလယာဉ် ဘရာဇီးပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းမှ ေပျာက်သွားြခင်း

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,
 • ေလေြကာင်းအရာရိှများက ခရီးသည် ၂၂၈ဦး တင်ေဆာင် ထားသည့် ြပင်သစ်ေလယာဉ်သည် ဘရာဇီး ပင်လယ် ကမ်းရိုးတန်းအလွန်တွင် ေပျာက်ကွယ်သွားေြကာင်းြဖင့် ေြပာဆို ပါသည်။

  ြပင်သစ်ေလေြကာင်းက CNN ကုိ ေြပာြကားရာ၌ ြပင်သစ်နိုင်ငံ ၊ ချားလ်ဒီေဂါေလဆိပ်သို့ ဘရာဇီး နိုင်ငံ၊ ရီယိုဒီဂျေနရိုမှ ၁၁ နာရီြကာ ပျံသန်းသည့် ခရီးစဉ်က်ုိ ပျံသန်းေနေသာ ဂျက်ေလယာဉ်နှင့် အဆက်အသွယ် ြပတ်သွားေြကာင်း ြဖင့် ဆိုပါသည်။

  ဘရာဇီးနိုင်ငံ အစိုးရသတင်းဌာနမှ ေြပာြကားရာ၌ ဘရာဇီးပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းမှ ၃၆၅ ကီလိုမီတာ (၂၂၆ မိုင်) ေ၀းေသာ အက်တလန်တစ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းရိှ ဖာနန်ဒိုေဒနိုရံုးဟာ ကျွန်းစုအနီးတွင် ဘရာဇီး ေလတပ်မှ ရှာေဖွေနေြကာင်းြဖင့် ဆိုပါသည်။

  ြပင်သစ်ေလေြကာင်းက ေလယာဉ်ခရီးစဉ်အမှတ် ေအဖက် ၄၄၇ သည် ေလယာဉ်အမှုထမ်း ၁၂ေယာက်အြပင် ခရီးသည် ၂၁၆ေယာက်ကို သယ်ေဆာင်ပျံသန်းသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ေလယာဉ်အမျိုးအစား မှာ Airbus A330 ြဖစ်ပါသည်။

  ေလေြကာင်းလိုင်းက သက်ဆိုင်ရာ မိသားစုများနှင့်အတူ ထပ်တူစိတ်လှုပ်ရှားပူးပန်ရပါေြကာင်းနှင့် ေလဆိပ်တွင် ေစာင့်ဆိုင်းေနြကေသာ ေလယာဉ်ေပါ်တွင် ပါရိှသွားသည့် ခရီးသည်များ၏ ေဆွမျိုးနှင့် သူငယ်ချင်းများကို သီးသန့်ေနရာသို့ ထားရိှေပးမည်ြဖစ်ေြကာင်းြဖင့် ဆိုပါသည်။

  ေဒသစံေတာ်ချိန် ၁၁ း ၁၅ နာရီတွင် ေလယာဉ်ဆိုက်ေရာက်မှုမရိှလာေသာအခါ၌ ချားဒီေဂါ ေလဆိပ်တွင် ြပဿနာေြဖရှင်းေရးဌာနကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

  ြပင်သစ် သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်၀န်ြကီး ဂျင်းလူး၀စ်ေဘာလူ၏ ေြပာြကားချက်ကို ကိုးကား၍ Agence France- Presse က ေြပာြကားရာ၌ ေလယာဉ်ကို အပိုင်စီးမှု လံုး၀မြဖစ်နိုင်ေြကာင်းြဖင့် ဆိုပါသည်။

  Agence France-Presse သို့ ေလေြကာင်းပျံသန်းေရးအရာရိှက ေြပာြကားရာ၌ မိမိတို့လွန်စွာမှ စိုးရိမ်ပူပန်မှုြဖစ်ေနရပါေြကာင်း၊ ေလယာဉ်မှာ လွန်ခဲ့ေသာ နာရီများစွာက ြမင်ကွင်းခွက်(Screens) များ ေပါ်မှ ေပျာက်ကွယ်သွားေြကာင်း၊ သတင်းအချက်အလက် လက်ခံေပးပို့မှု ြပဿနာေြကာင့်လည်း ြဖစ်နိုင်ပါေြကာင်း၊ သို့ရာတွင် ယခုလိုချို့ယွင်းမှုမျိုး ြဖစ်ခဲပါေြကာင်းြဖင့် ဆိုပါသည်။

  ေပျာက်ကွယ်သွားသည့် ေလယာဉ် Airbus A330 သည် အင်ဂျင်(၂)လံုးတပ် ခရီးရှည်သွား ေလယာဉ် အမျိုးအစားြဖစ်ြပီး ၁၉၉၀ ခုနှစ်များတွင် စီးပွားေရးအရ ပျံသန်းမှုကို စတင်ခဲ့ပါသည်။

  ပို့ေဆာင်ေရးနှင့်ပတ်သက်၍ ေလ့လာသံုးသပ်သူ Kieran Daly က CNN ကုိ ေြပာြကားရာ၌ ေလယာဉ်နှင့် ဆက်သွယ်မှုြပတ်ေတာက်ြခင်းသည် အန္တရာယ်ရိှသည့် ေဘးဆိုး တစ်စံုတစ်ခု ကျေရာက်သွား ြခင်း ြဖစ်နိုင်သည်ဟု ဆိုပါသည်။

  ၎င်းက Airbus A330 အမျိုးအစားမှာ ေလေြကာင်းပျံသန်းေရးစံနှုန်းအရ အလွန်နုသည်ဟု ဆိုပါသည်။ A330 သည် ေခတ်မီနည်းပညာများြဖင့် ြပုလုပ်ထားြပီး၊ အလွန်စိတ်ချရသည့် General Electric ကုမ္ပဏီ၏ အင်ဂျင်များကို အသံုးြပုထားသည်ဟု ဆိုပါသည်။

  CNN ေလေြကာင်းသွားလာေရး ကျွမ်းကျင်သူ Richard Quest က ေလယာဉ်မှာ အက်တစ်လန်တစ် သမုဒ္ဒရာကို ြဖတ်ေကျာ်ပျံသန်းရာတွင် ယံုြကည်စိတ်ချရေသာ ေလယာဉ်ြဖစ်ြပီး စံနမူနာြပုစရာ ေဘးကင်းစွာ ြဖင့် ပျံသန်းခဲ့ေသာ မှတ်တမ်းရိှသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ထို့ြပင် ယခုပျံသန်းသည့် အကွာအေ၀းမှာ ေဘးကင်း သည့် အကွာအေ၀းြဖစ်ြပီး ေလေြကာင်းလိုင်းအေနြဖင့် ပျံသန်းမှုကျွမ်းကျင်မှုအတွက် လူသိများသည်ဟု ဆိုပါသည်။

  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

  4 comments:

  msd said...

  I saw that news in channel new asia lastest news. How come disappeared? So strange. I really worry for all the ppl onboard in plane.

  တားြမစ် ထားေသာ... said...

  သတင်းဖတ်သွားပါတယ်။
  ကဗျာစာအုပ်ေလးလည်း ဖတ်ြပီးသွားပါြပီ။ အားထုတ်ထားတာကို သေဘာကျေြကာင်းနှင့် တစ်ချို့ကဗျာေလးေတွကိုလည်း နှစ်သက်ေြကာင်းပါ။

  သုခမိန်(E-Journal)

  မိုးခါး said...

  ဟင်း
  ရင်ေမာစရာပါလားေနာ် .. ဘာေတွဆက်ြဖစ်ဦးမယ်မသိဘူး

  မဆုမွန် said...

  ဗာြမူဒါြတိဂံလိုများ ြဖစ်သလား မသိေနာ် ငယ်ငယ်က သိပ္ပံမဂဇင်းေတွမှာ အြမဲဖတ်ြဖစ်တယ်

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo