ထိုင်းကန့်ကွက်ေရးအုပ်စုအေနြဖင့် နိုင်ငံေရးပါတီတစ်ခုဖွဲ့စည်းရန် မဲေပးြခင်း

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,

 • ထိုင်း ရှပ်အ၀ါေရာင်၀တ်ဆင်သည့် ကန့်ကွက်ေရးလံှု့ေဆာ်မှုအဖွဲ့၏ အဖွဲ့၀င်များအေနြဖင့် နိုင်ငံေရးပါတီတစ်ခု ဖွဲ့စည်းရန် မဲေပးခဲ့ြကပါသည်။ နိုင်ငံအေနြဖင့် စီးပွားေရးဆုတ်ယုတ်မှုမှ လွတ်ေြမာက်ေအာင် ြကိုးစားေနစဉ်အတွင်း ဩဇာသက်ေရာက်မှု အလားအလာရိှေသာ အင်အားစုတစ်ခုြဖစ်လာရန် ဖန်တီင်္းြခင်း ြဖစ်ပါသည်။

  အစိုးရအဖွဲ့ နှစ်ဖွဲ့ြပုတ်ကျေအာင် စွမ်းေဆာင်လှုပ်ရှားခဲ့သည့် ြပည်သူ့ဒီမိုကေရစီညွန့်ေပါင်း ပါတီ၏ အဖွဲ့၀င် ေထာင်ေပါင်းများစွာတို့သည် တနလင်္ာေန့က ဘန်ေကာက်ြမို့အနီးရိှ ေြပးခုန်ပစ်အားကစားကွင်းတွင် စုေ၀းြကြပီး အဂတိလိုက်စားမှုကို ဆန့်ကျင်ေသာ အေြခခံလူတန်းစားလှုပ်ရှားမှုမှ တရား၀င်နိုင်ငံေရးပါတီ တစ်ခုအြဖစ် အသွင်ေြပာင်းရန် မဲေပးခဲ့ြကြခင်း ြဖစ်ပါသည်။

  ြပည်သူ့ဒီမိုကေရစီညွန့်ေပါင်းပါတီအေနြဖင့် အမည်မေပးရေသးေသာ ပါတီသစ်ကို ဦးေဆာင်ရန် လှုပ်ရှားမှုြကီးကို ဦးစီးဦးေဆာင်ြပုခဲ့သည့် အသက်(၆၁)အရွယ် စာအုပ်ထုတ်ေ၀သူနှင့် သတင်းထုတ်လွှင့်ေရး မှူးြဖစ်သူ Mr. Sondhi Limthongkul ြဖစ်နိုင်ေချရိှပါသည်။

  ယခုလို ြပည်သူ့ဒီမိုကေရစီညွန့်ေပါင်းပါတီအေနြဖင့် မဲေပးရြခင်းမှာ ထိုင်းနိုင်ငံသည် ဆယ်စုနှစ် အေကျာ်အတွင်း စီးပွားေရးကျဆင်းမှု အဆိုး၀ါးဆံုးသို့ ေရာက်ရိှခဲ့ြခင်းေြကာင့်ြဖစ်ပါသည်။အစိုးရ စီးပွားေရး စီမံကိန်းေအဂျင်စီက ေြပာြကားရာတွင် စုစုေပါင်း ြပည်တွင်းထုတ်ကုန်သည် ၂၀၀၉ခုနှစ်၊ ပထမ(၃)လပတ်တွင် ၇.၁%သို့ ကျံု့သွားခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ၁၉၉၇-၉၈ အာရှဘဏ္ဍာေရး အကျပ်အတည်းြဖစ်ြပီးကတည်းက အဆိုး၀ါးဆံုး အေြခအေနြဖစ်ပါသည်။

  အစိုးရနှင့် စီးပွားေရးပညာရှင်များက စီးပွားေရးအေြခအေနသည် ေအာက်ေြခသို့ေရာက်လုနီးပါး ြဖစ်ေနသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ပို့ကုန်များသည် ကမ္ဘာ့အနှံ့စီးပွားေရးကျဆင်းမှုေြကာင့် ကျဆင်းလျက်ရိှြပီး နိုင်ငံေရးမတည်ြငိမ်မှုေြကာင့် နိုင်ငံြခားသား ခရီးသွားလာေရးလုပ်ငန်းလည်း ကျဆင်းလျက်ရိှပါသည်။

  ယခုလိုရှုပ်ေထွးေနသည့်အေြခအေနတွင် ယခင်လက ြပည်သူ့ဒီမိုကေရစီ ညွန့်ေပါင်းပါတီ၏ ဦးစီး ဦးေဆာင် Mr. Sondhi အေနြဖင့် အာရံုဦး တိုက်ခိုက်မှုြဖစ်သည့် ၎င်း၏ကားကို အမည်မသိ ေသနတ်သမားက ပစ်ခတ်ခဲ့သြဖင့် ေချာင်းေြမာင်းလုပ်ြကံမှုမှ သီသီကေလး လွတ်ေြမာက်ခဲ့ပါသည်။

  Mr. Sondhi အေနြဖင့် အဂတိလုိက်စားသည့် နိုင်ငံေရးသမားများကို ရှုတ်ချခဲ့ြပီး စစ်သားများအေနြဖင့် Mr.Sondhi ကို ေချာင်းေြမာင်းလုပ်ြကံမှုအတွက် လူစုလူေ၀းြဖင့် နိုင်ငံေရးလှုပ်ရှားမှုြကီးအသွင်ေြပာင်းလာမည် ကို စိုးရိမ်လျက် ရိှပါသည်။

  ြပည်သူ့ဒီမိုကေရစီ ညွန့်ေပါင်းပါတီကို ေထာက်ခံသူအများစုက ယခုလို နိုင်ငံေရးပါတီသစ်တစ်ခု ဖွဲ့စည်းြခင်းသည် ြပည်သူ့ဒီမိုကေရစီ ညွန့်ေပါင်းပါတီ၏ ထိုင်းနိုင်ငံအတွက် လှုပ်ရှားမှုအသစ်ကို စတင်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်ေြကာင်းနှင့် အေရှ့ေတာင်အာရှ၏ ပင်မအချက်အချာစီးပွားေရးြကီးတစ်ခုကို လှုပ်ရှားရှင်သန်ေစရန် နည်းလမ်းသစ်ြဖင့် စတင်နိုင်ရန် ဂတိြပုြခင်းလည်း ြဖစ်ပါေြကာင်းြဖင့် ေြပာြကားသွားပါသည်။

  နိုင်ငံအေနြဖင့် သာမန်လူထုကို ကိုယ်စားြပုသည့် အရပ်သားေခါင်းေဆာင်များနှင့် စစ်တပ်က ခန့်အပ် သည့် အတတ်ပညာရှင်များအြကား ဆယ်စုနှစ်များစွာ လှုပ်ရှားရုန်းကန်ေနခဲ့ရပါသည်။ မဲ၀ယ်ယူမှုနှင့် အဂတိ လုိက်စားမှုသည် ကျယ်ြပန့်စွာြဖစ်ပွားလျက်ရိှပါသည်။ ပို့ကုန်ကို မှီှခိုရသည့် ထုိင်းနိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးအေြခ အေနသည် ယိမ်းယို်င်ေန၍ လက်ရိှအေြခအေနကို သည်းခံ၍ေနရန် ထုိင်းနိုင်ငံသားများအေနြဖင့် ဆန္ဒမရိှြက ေချ။

  ကစားကွင်းတွင် ေထာက်ခံသူအများစုသည် ြပည်သူ့ဒီမိုကေရစီညွန့်ေပါင်းပါတီ၏ လှုပ်ရှားမှုအမှတ် အသားြဖစ်သည့် အ၀ါေရာင်ရှပ်များကို ၀တ်ဆင်ထားြပီး၊ အြခားသူများသည် ထိုင်းနိုင်ငံဘုရင် ဘူမိေဘာအဒူရာဒဲရှ်၏ ရုပ်ပံုကို ကိုင်ေဆာင်ထားြကပါသည်။

  ၂၀၀၆ခုနှစ်တွင် ြပည်သူ့ဒီမိုကေရစီညွန့်ေပါင်းပါတီေပါ်ေပါက်ြပီးေနာက် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံေရးြမင် ကွင်းကို အသွင်ေြပာင်းလဲခဲ့ပါသည်။ Mr. Sondhi အေနြဖင့် ယခင်၀န်ြကီချုပ်ေဟာင်း သက်ဆင်ရှင်နာ၀ါထရာ ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုများေြကာင့် ပါတီအေနြဖင့် တက်ြကွစွာလှုပ်ရှားမှုြကီးများကို စဉ်ဆက်မြပတ်လှုပ်ရှား ေဆာင်ရွက်လာခဲ့ပါသည်။

  ပါတီ၏ လှုပ်ရှားမှုများသည် မစ္စတာသက်ဆင်၏ အုပ်ချုပ်ေရးအဖွဲ့တွင် အဂတိလိုက်စားမှုများ ပရမ်းပတာြဖစ်ေနသည်ကို စွပ်စွဲေသာ ကန့်ကွက်ဆန္ဒြပမှုများြဖစ်ပါသည်။

  ၂၀၀၆ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် မစ္စတာသက်ဆင်အေနြဖင့် စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းမှုေြကာင့် နိုင်ငံမှ ထွက်ေြပးခဲ့ရပါသည်။ ယခု ၎င်းအေနြဖင့် မိမိကိုယ်ကို ြပည်နှင်ဒဏ်ခံရသူဘ၀ြဖင့် ေနထိုင်လျက်ရိှြပီး အဂတိ လိုက်စားမှုကျူးလွန်သည့်အတွက် ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်မှုကိစ္စအေပါ် အာဏာသိမ်းမှု၏ အေြကာင်းြပချက် တစ်ရပ် ြဖစ်သည်ဟု ြငင်းဆိုလျက်ရိှပါသည်။

  ြပည်သူ့ဒီမိုကေရစီညွန့်ေပါင်းပါတီ၏ လှုပ်ရှားမှုသည် ၂၀၀၇ခုနှစ်တွင် ေလျာ့ပါးသွားြပီး၊ ယခင်နှစ်တွင် ြပန်လည်လှုပ်ရှားလာခဲ့ပါသည်။ ပါတီအေနြဖင့် လေပါင်းများစွာ ကန့်ကွက်ဆန္ဒြပြခင်း၊ ေလဆိပ်ကို သိမ်းထား ြခင်းြဖင့် ရာေထာင်ေပါင်းများစွာေသာ ခရီးသည်များ ေသာင်တင်ခဲ့ြခင်း အပါအ၀င် ဆန္ဒြပမှုများေြကာင့် မစ္စတာ သက်ဆင်၏ ေယာက်ဖ ဦးေဆာင်ေသာ အစိုးရကို ြပုတ်ကျသွားေစခဲ့ပါသည်။

  မစ္စတာသက်ဆင်၏ အစိုးရအဖွဲ့ေဟာင်းမှ ဥပေဒြပုပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် စစ်တပ်မှ အဆင့်ြမင့်ဗိုလ်ချုပ်များ၏ အကူအညီြဖင့် ညွန့်ေပါင်းအစိုးရကို ဖွဲ့ခဲ့ရာ မစ္စတာသက်ဆင်၏ ေနာက်လိုက်များက ကန့်ကွက်မှုများ ြဖစ်ပွားခဲ့ြပီးေနာက် ပါလီမန်က ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီေခါင်းေဆာင် Mr. Abhisit Vejjajiva ကို ၀န်ြကီးချုပ်အြဖစ် ေရွးေကာက်ခဲ့ပါသည်။

  ဘန်ေကာက်ြမို့တွင် တနလင်္ာေန့၌ ၀န်ြကီးချုပ် Abhisit က သတင်းေထာက်များကို ေြပာြကားရာ၌ မိမိအေနြဖင့် ထုိင်းနိုင်ငံ၏ ပါလီမန်တွင် အမတ်ေနရာများ ြပိုင်ဆိုင်ရန် ြပည်သူ့ဒီမိုကေရစီ ညွန်ေပါင်းပါတီ၏ အစီအစဉ်များကို စိုးရိမ်ေြကာင့်ြကမှုမရိှေြကာင်းြဖင့် ေြပာြကားပါသည်။ ေရွးေကာက်ပွဲကို ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပရန် အလားအလာရိှပါသည်။ Abhisit က ဒီမိုကရက်တစ်ဥပေဒြပုသူအများစုသည် ပါတီသစ်သို့ ေြပာင်းသွားမည်ဟု မိမိမထင်ေြကာင်းြဖင့် ဆိုပါသည်။

  အချို့ ေလ့လာသံုးသပ်သူများ၏ အြမင်ကတစ်မျိုးြဖစ်ပါသည်။ ဘန်ေကာက် ချူလာေလာင်ကွန် တက္ကသိုလ်၏ နိုင်ငံေရးသိပ္ပံပါေမာက္ခတစ်ဦးြဖစ်သည့် Mr. Thitinan Pongsudhirak က ြပည်သူ့ဒီမိုကေရစီ ညွန့်ေပါင်းပါတီ၏ ြမို့ြပနှင့် လူလတ်တန်းစားမဲေပးသူများ၏ အမာခံ မဲဆန္ဒနယ်ေြမသည် Mr. Abhisit ၏ ြပုြပင်ေရးအြမင်ရိှသည့် မဲေပးသူများနှင့် ေရာေနှာေနသည့်အတွက် မဲေပးရာတွင် ဒီမိုကရက်တစ်များကို အားနည်း ေစမည်ြဖစ်ပါေြကာင်းြဖင့် ေြပာြကားပါသည်။

  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)
  source - wsj

  4 comments:

  နှင်းဆီနက် said...

  ကုိယ့်အေရး၊ သူ့အေရးေတွနဲ့ရှုပ်ေနလို့ ကိုယ့်ဘာသာကိုေတာင်ဘာမှန်းမသိေတာ့ပါဘူး... မဲေပးြခင်းသတင်းကို ဖတ်ရှုသွားပါတယ်

  တားြမစ် ထားေသာ... said...

  ေဝမှျတာ ေကျးဇူး ကိုလင်းဦးေရ။

  သုခမိန်(E-Journal)

  ကဗျာဦး said...

  ဗဟုသုတ ဖတ်သွားပါတယ်

  shwelannwelanwinkyi said...

  သူတို့ြပည်လို..ကျွန်ေတာ်တို....ဆီမှာ..

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo