ေြမာက်ကိုရီးယားက ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာေပါ် ဒံုးပျံပစ်လွှတ်ြခင်း

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,
 • ေြမာက်ကိုရီးယားအေနြဖင့် အေမရိကန်၊တရုတ်နှင့် ကုလသမဂ္ဂ ဆံုးြဖတ်ချက်များကုိ အံတု၍ တနဂင်္ေနွေန့(၅-၄-၂၀၀၉)ေန့တွင် ဒံုးပျံတစ်ခုကို ပစ်လွတ်ခဲ့ပါသည်။ ေြမာက်ကိုရီးယားက အဆိုပါ ဒံုးပျံပစ်လွှတ်ြခင်းသည် အာကာသထဲသို့ ြဂိုဟ်တုတစ်ခု ပစ်လွှတ်ရန် ရည်ရွယ်ေြကာင်း ေြပာြကား ခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် ကမ္ဘာ့အြမင််၌ နျူကလီးယားဗံုး သယ်ေဆာင်နိုင်ေသာ တာေ၀းပစ်ဒံုးပျံကို ပစ်လွှတ်နိုင် စွမ်း ရိှသည်ကို ြပသလိုက်ြခင်းြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။

  ဒံုးပျံကုိ ေဒသစံေတာ်ချိန် (၁၁း၃၀)တွင် ပစ်လွှတ်ခဲ့ေြကာင်း ေတာင်ကိုရီးယားနိုင်ငံြခားေရး၀န်ြကီး ဌာနမှ အမည်မေဖာ်လိုေသာ အရာရိှတစ်ဦးက ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။ ေတာင်ကိုရီးယားအစိုးရမှလည်း တရား၀င် ေြကညာခဲ့ပါသည်။

  ဒံုးပျံစမ်းသပ်ပစ်လွှတ်ြခင်းသည် နိုင်ငံေရးအရနှင့် နည်းပညာအေြကာင်းရင်းများအေပါ် အေြခခံဟန် ရှိပါသည်။ သမ္မတဘွတ်ရှ်အစိုးရလက်ထက်တွင် (၆)ခု သို့မဟုတ် (၆)ခုထက်ပုိေသာ နျူကလီးယားလက်နက် အတွက် ေလာင်စာရယူခဲ့ြပီးေနာက် အကူအညီ အေထာက်အပံ့ေပးေရးအတွက် ၎င်း၏ အဓိကနျူကလီးယား စက်ရံုကို ရပ်တန့်ရန် ညိှနိှုင်းခဲ့ြပီး ေြမာက်ကိုရီးယား၏ ဒံုးပျံလွှတ်တင်မှုေြကညာချက်သည် အေမရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားအစိုးရအတွက် အာရံုစိုက်စရာ ြဖစ်လာပါသည်။

  လွန်ခဲ့ေသာနှစ်များက ေြမာက်ကိုရီးယားအေနြဖင့် အေထာက်အပံ့နှင့်ေလာင်စာပိုမိုရရိှေရးအတွက် အေလျာ့ေပးမှုရရိှေစရန် ပရိယာယ်ဆင်သည့်အေနြဖင့်လည်းေကာင်း၊ နျူကလီးယားလုပ်နိုင်စွမ်းအားရိှသည်ကို ြပသသည့်အေနြဖင့် လည်းေကာငး် တစ်ခါတစ်ရံ ဒံုးပျံလွှတ်တင် စမ်းသပ်မှုကို ြပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

  နျူကလီးယားထိပ်ဖူးထုတ်လုပ်ြခင်းသည် ဒံုးပျံထိပ်တွင် တပ်ဆင်နိုင်ရန်အတွက် အရွယ်အစားငယ်၍ ေပါ့ပါးြပီး အပူဒဏ်ခံနိုင်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းထုတ်လုပ်မှုသည် အေြခခံနျူကလီးယားလက်နက် တည်ေဆာက်ြခင်းထက် ပိုမိုရှုပ်ေထွးပါသည်။ ေထာက်လှမ်းေရးအရာရိှများနှင့် ြပင်ပကျွမ်းကျင်သူများ ယံုြကည်သည်မှာ ေြမာက်ကိုရီးယားအေနြဖင့် နျူကလီးယားထိပ်ဖူးထုတ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက် နှစ်ေပါင်းများစွာ လိုေသးသည်ဟု ဆိုပါသည်။ အထူးသြဖင့် အဆိုပါ နိုင်ငံအေနြဖင့် ေသးသွယ်ေသာ ဗံုးထိပ်ဖူးအတွင်းသို့ အချိုးအစား မေြပြပစ်သည့် စမ်းသပ်ပစ္စည်းကို မည်သုိ့ ကျံု့သွားေအာင် ထည့်သွင်းြပုလုပ်ရမည်ကို သိရိှနိုင်ရန်အတွက် နှစ်ေပါင်းများစွာ စမ်းသပ်မှုများြပုလုပ်ရန် လိုပါသည်။

  မည်သို့ပင်ြဖစ်ေစ ယခုနှစ်များအတွင်း စမ်းသပ်မှုများကို ၂၀၀၆ခုနှစ်နှင့် ၁၉၉၈ခုနှစ်တွင် ြပုလုပ်ခဲ့ ပါသည်။ ထိုသို့ြပုလုပ်ြခင်းေြကာင့် ဂျပန်၊ တရုတ်နှင့် အေနာက်နိုင်ငံေခါင်းေဆာင်များအတွင်း စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ကို ြဖစ်ပွားေစခဲ့ပါသည်။ ေြမာက်ကိုရီးယား၏ ဒံုးကျည်များသည် အကျိုးအြမတ်ရရိှသည့် ထုတ်လုပ်ပစ္စည်း အဆင့်တွင် ရိှပါသည်။ ၎င်း၏ အဓိကေဖာက်သည်များမှာ အီရန်၊ ဆီးရီးယားနှင့် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတို့ ြဖစ်ပါ သည်။ အကယ်၍ တာေ၀းပစ်ခတ်မှုေအာင်ြမင်ပါက အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာလက်နက်ေမှာင်ခိုေဈးကွက်တွင် ပိုမို ဆွဲေဆာင်မှုရိှလာမည်ြဖစ်ပါသည်။

  ယခုကဲ့သို့ ပစ်လွှတ်မှုသည် မစ္စတာအိုဘားမားအေနြဖင့် မည်ကဲ့သို့ တုန့်ြပန်မည်ကို ပထမဦးဆံုး စမ်းသပ်လိုက်ြခင်းပင် ြဖစ်ပါသည်။ မစ္စတာအိုဘားမားအေနြဖင့် ယခုအပတ်အကုန်တွင် Prague ြမို့၌ ြခိမ်းေြခာက်မှုများကို မည်သို့တန်ြပန်မည်ဆိုေသာ ၎င်း၏မဟာဗျူဟာကို ပထမဦးဆံုးအြကိမ် ချြပမည်ြဖစ်ပါ သည်။

  အေမရိကန်ကာကွယ်ေရး၀န်ြကီး Mr. Robert M.Gates က ဒံုးပျံပစ်လွှတ်မှုသည် စိုးရိမ်ဖွယ် အေြခအေနရိှပါက ပစ်ချရန် အမိန့်ေပးခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် မစ္စတာအိုဘားမား၏ ထိပ်တန်းအရာရိှြကီး များက ေြပာြကားသည်မှာ ြပီးခဲ့ေသာအပတ် လန်ဒန်ြမို့တွင် ြပုလုပ်ခဲ့သည့် အုပ်စု ၂၀ ထိပ်သီးအစည်း အေ၀းတွင် အကယ်၍ ဒံုးပျံကို ပစ်လွှတ်ပါက ကုလသမဂ္ဂလံုြခံုေရးေကာင်စီတွင် ေြမာက်ကိုရီးယားနိုင်ငံအား ေနာက်ဆက်တွဲ အေရး ယူမှုကို ယခုအပတ် ေစာနိုင်သမှျေစာ၍ ေဆာင်ရွက်မည်ဟု ဆိုပါသည်။

  ယခင် သမ္မတဘွတ်ရှ်လက်ထက််တွင် ေြမာက်ကိုရီးယားက ၂၀၀၆ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလတွင် နျူကလီးယားစမ်းသပ်မှုြပုလုပ်ခဲ့ြပီးေနာက် အလားတူအေရးယူမှုများကို ြပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် ေရရှည် အကျိုးသက်ေရာက်မှု မရိှခဲ့ပါ။

  ြပင်သစ်နိုင်ငံ၊ Strasbourg ြမို့တွင် ြပင်သစ်သမ္မတ Nicolas Sarkozy နှင့် ေတွ့ဆံုြပီးေနာက် ေသာြကာေန့တွင် မစ္စတာအိုဘားမားက ေြမာက်ကိုရီးယားဒံုးပျံပစ်လွှတ်မှုသည် ြခိမ်းေြခာက်မှုတစ်ရပ်သာ ြဖစ်သည်ဟု ရှင်းလင်းြပတ်သားစွာေြပာြကားလိုပါေြကာင်းြဖင့် ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။ ဗုဒ္ဓဟူးေန့တွင် လန်ဒန်ြမို့၌ တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတ Hu Jintao နှင့် ေတွ့ဆံုရာ၌ ၎င်းကိစ္စရပ်ကို ေဆွးေနွးခဲ့ပါသည်။

  အေမရိကန်မှ ေြမာက်ကိုရီးယားဒံုးပျံလွှင့်တင်မှုအေပါ်တွင် ြပင်းထန်စွာေြပာြကားခဲ့ြခင်း မရိှေသာ်လည်း ဂျပန်နိုင်ငံ၏ တုန့်ြပန်မှုသည် ထူးထူးြခားြခား ြပင်းထန်ပါသည်။ ဂျပန်အေနြဖင့် ၎င်း၏ပင်လယ်ြပင်သို့ စစ်သေဘင်္ာများကိုေစလွှတ်၍ မိမိနိုင်ငံကို အန္တရာယ်ေပးလာမည့် မည်သည့်ဒံုးပျံအပိုင်းအစကိုမဆို ပစ်ချမည်ဟု ဆိုခဲ့ပါသည်။ ယခုလိုြပုမူြခင်းသည် ဂျပန်နိုင်ငံအေနြဖင့် အေမရိကန်အစိုးရသည် ေြမာက်ကိုရီးယားကို လက်နက်ဖျက်သိမ်းရန် ြကိုးပမ်းမှုအေပါ်၌ သံသယရိှလာပါက မိမိကိုယ်တိုင် နျူကလီးယားလက်နက် ပိုင်ဆိုင်နိုင်ရန် ြကိုးပမ်းမည့်ဟန် ရိှပါသည်။

  ယခုအြဖစ်အပျက်သည် လွန်ခဲ့ေသာေနွကာလတွင် ေလြဖတ်ြခင်းေရာဂါခံစားခဲ့မှုမှ ြပန်လည် သက်သာ လာေသာ ေြမာက်ကိုရီးယားေခါင်းေဆာင် Kim Jong-il ၏ အားထုတ်မှု သို့မဟုတ် တပ်မေတာ်ထဲရိှ စစ်ေခါင်းေဆာင်တစ်ချို့ ြကိုးပမ်းမှုြဖစ်နိုင်ေြကာင်း၊ တစ်စံုတစ်ဦးသည် ခိုင်မာစွာြဖင့် ထိန်းချုပ်ထားြပီး မိမိ၏ နိုင်ငံသည် ဒံုးကျည်နှင့် နျူကလီးယားအစီအစဉ်တွင် ေရှ့သို့ အမီေြပးေနသည်ကို ြပသလိုက်ြခင်း ြဖစ်ဟန် ရိှပါသည်။

  များမြကာမီအချိန်များက အေမရိကန်ထိပ်တန်းလံုြခံုေရးအရာရိှများက လွှတ်ေတာ်သို့ Mr. Kim သည် နိုင်ငံကုိ ြပန်လည်ဦးေဆာင်လာေြကာင်း ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် ၎င်းတို့က Mr. Kim အေနြဖင့် ၎င်း၏ စွမ်းရည်များကို ြပန်လည်ရရိှခဲ့ြခင်းရိှ-မရိှ ဆိုေသာ ေမးခွန်းနှင့်ပတ်သက်၍ လှျို့၀ှက်ဆန်းြကယ်ဆဲ ရိှပါေြကာင်းြဖင့် ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။

  သံုးသပ်သူများက ယခုလို ဒံုးပျံပစ်လွှတ်မှုသည် ေြမာက်ကိုရီးယားကို နည်းပညာပိုင်းအရ အလိုအေလျာက် အသိအမှတ်ြပုရမည်ြဖစ်သကဲ့သို့ စိုးရိမ်မှုနှင့် ေလးစားမှုများကုိလည်း ြဖစ်ပွားေစခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ေတာင်ကိုရီးယားရိှ ၎င်းတို့၏ညီအကိုေတာ်များနှင့်စာလှျင် များစွာမှ နိမ့်ကျေနသည်ဟု စိတ်ဓါတ် ဆိုင်ရာ ခံစားမှုများရိှေနသည့် ေြမာက်ကိုရီးယား ြပည်သူများကုိ ယံုြကည်မှုအနည်းငယ် ြပန်လည်ရရိှေစသည် ဟု ဆိုပါသည်။

  မစ္စတာအိုဘားမား ေြမာက်ကိုရီးယားဆိုင်ရာ အထူးကုိယ်စားလှယ် Stephen W. Bosworth က သတင်းေထာက်များကို ေြပာြကားရာတွင် အေမရိကန်အေနြဖင့် ေြမာက်ကိုရီးယားကို ဒံုးပျံပစ်လွှတ်စမ်းသပ်မှု အတွက် အြပစ်ေပးရန် ြကိုးပမ်းေနစဉ်အတွင်း ေြမာက်ကိုရီးယားအား ၎င်းတို့၏ နျူကလီးယားလက်နက်များ အစီအစဉ်ကုိ စွန့်လွှတ်ေရးအတွက် (၆)နိုင်ငံ ေဆွးေနွးပွဲြဖင့် ဆွဲေဆာင်ြကိုးပမ်းသင့်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ မိမိတို့အေနြဖင့် မိမိတို့ြဖစ်ချင်သည်ထက် လက်ေတွ့ြဖစ်ပျက်ေနမှုအေပါ် ေြမာက်ကိုရီးယားနှင့် ညိှနိှုင်း သွားရမည်ြဖစ်ေြကာင်း၊ လိုအပ်သည်မှာ စိတ်ရှည်ရှည်ြဖင့် အားထုတ်ြကိုးပမ်းေဆာင်ရွက်ရန်ပင် ြဖစ်ပါေြကာင်း ြဖင့် ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။

  ေတာင်ကိုရီးယားသမ္မတ Lee Myung-Bak က ေသာြကာေန့တွင် လန်ဒန်ြမို့၌ သတင်းေထာက် အချို့ကို ေြပာြကားရာ၌ ေြမာက်ကိုရီးယား ေရြပင်အနီးတွင် ဒံုးပျံလမ်းေြကာင်း ေထာက်လှမ်းေသာ ေရဒါ ပါသည့် ေရတပ်သေဘင်္ာများကို တပ်ြဖန့်ထားမည်ြဖစ်ေြကာင်း၊ ေြမာက်ကိုရီးယားအား မိမိအေနြဖင့် ြပင်းြပင်း ထန်ထန် သတိေပးေြပာြကားလိုသည်မှာ ေြမာက်ကိုရီးယားအေနြဖင့် ယခုကဲ့သုိ့ အြပုအမူများအတွက် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာအဖွဲ့အစည်းက ခွင့်လွှတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ေြကာင်းြဖင့် ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။

  ၎င်းက (၆)နိုင်ငံ ေဆွးေနွးပွဲကို စတင်သင့်ေြကာင်း ေလးေလးနက်နက် ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။
  ေြမာက်ကိုရီးယားအေနြဖင့် ၁၉၉၈ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၀၆ခုနှစ်တွင် ြဂိုဟ်တုများပစ်လွှတ်ရန် ြကိုးပမ်းမှုများ သည် ေအာင်ြမင်ခဲ့ြခင်း မရိှခဲ့ပါ ။

  အေနာက်နိုင်ငံ အာကာသသိပ္ပံကျွမ်းကျင်သူများက ယခုပစ်လွှတ်လိုက်သည့် ေြမာက်ကိုရီးယားဒံုးပျံ သည် အေတာ်အတန်ြကီးမားဟန်ရိှပါေြကာင်း၊ အီရန်နိုင်ငံမှ ေဖေဖာ်၀ါရီလတွင် ပစ်လွှတ်ခဲ့ေသာ ြဂိုဟ််တုငယ် တစ်လံုးထက် ြကီးမားပါေြကာင်း၊ တရုတ်ြပည်မှ ၁၉၇၀ ခုနှစ်တွင် ပထမဦးဆံုးပစ်လွှတ်သည့် ြဂိုဟ်တုအရွယ် အစားေလာက် ရိှပါေြကာင်းြဖင့် ဆိုပါသည်။

  အေမရိကန်နိုင်ငံ၊ မက်ဆာချူးဆက်ြပည်နယ်၊ ကင်းဘရစ်ြမို့ရိှ ပုဂ္ဂလိကအုပ်စုြဖစ်သည့် သိပ္ပံပညာရှင် များဆိုင်ရာသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းမှ အြကီးတန်းသိပ္ပံပညာရှင် David C. Wright က ေြမာက်ကိုရီးယားအေနြဖင့် ကမ္ဘာပတ်လမ်းေြကာင်းအတွင်း ၂၅၀မိုင်အြမင့်သို့ ေပါင် ၂၂၀ အေလးချိန်ရိှသည့် ြဂိုဟ်တုအေသးတစ်လံုးကို ဒံုးပျံမှ ပစ်လွှတ်နိုင်ပါေြကာင်း၊ အကယ်၍ အားြကီးသည့် တိုက်ချင်းပစ်ဒံုးပျံမှ ေပါင် ၂,၂၀၀ ရိှသည့် ဗံုးထိပ်ဖူး သယ်ေဆာင်ထားသည့် ဒံုးကျည်ကို ၃,၇၀၀ မိုင် အကွာအေ၀းအထိ ပစ်လွှတ်နိုင်ေြကာင်း၊ ၎င်းအကွာအေ၀းမှာ အေမရိကန်နိုင်ငံ၊ အလက်စ်ကာြပည်နယ်၏ အစိတ်အပိုင်းအထိ ေရာက်နိုင်ေြကာင်းြဖင့် ဆိုပါသည်။

  ေြမာက်ကိုရီးယားက ယခုဒံုးပျံပစ်လွှတ်မှုသည် ဆက်သွယ်ေရးြဂိုဟ်တုစမ်းသပ်ရန်ြဖစ်သည်ဟု ၀ါဒ ြဖန့်ေြပာြကားေသာ်လည်း အေနာက်နိုင်ငံ ေလ့လာသူများက ၎င်းပစ်လွှတ်မှုသည် ေြမာက်ကိုရီးယား၏ စစ်ေရး စွမ်းေဆာင်ချက်ကို ြပသရာေရာက်ေြကာင်းြဖင့် တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်း သေဘာရြကပါသည်။ ြဂိုဟ်တုသည် ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ ရုရှား ြဂိုဟ်တုစပွန်းနစ်မှ စတင်ခဲ့ပါသည်။ ယေန့ကမ္ဘာ့တိုက်ြကီးများကို ြဖတ်၍ ပစ်လွှတ်နိုင်စွမ်းရိှေသာ အင်အားြကီးမားသည့် တုိက်ချင်းပစ်ဒံုးပျံများ (Inter-Continental Ballistic Missiles, ICBM) သည် ြဂိုဟ်တုပစ်လွှတ်သည့် ဒံုးပျံများမှ စတင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။

  အေမရိကန်နိုင်ငံ အမျိုးသားေထာက်လှမ်းေရးအဖွဲ့ ညွှန်ြကားေရးမှူး Dennis C. Blair က မတ်လတွင် သတင်းေထာက်များကို ေြမာက်ကိုရီးယားအေနြဖင့် ကမ္ဘာ့တိုက်ြကီးများကိုြဖတ်၍ ပစ်လွှတ်နိုင်စွမ်းရိှေသာ အင်အားြကီးမားသည့် တိုက်ချင်းပစ်ဒံုးပျံပစ်လွှတ်နိုင်စွမ်းရည်ကုိ ြပသရန် ြကိုးပမ်းေနသည်ဟု ဆိုခဲ့ပါသည်။

  ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်နှင့်ပတ်သက်၍ အြခားအြမင်တစ်ခုမှာ နိုင်ငံေရးအရ ြပိုင်ဆိုင်ြခင်းပင် ြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ နှစ်ေပါင်းများစွာ ေတာင်ကိုရီးယားအေနြဖင့် ကမ္ဘာပတ်လမ်းေြကာင်းသို့ ြဂိုဟ်တုတစ်လံုး ပစ်လွှတ်၍ အာကာသအဖွဲ့သို့ ၀င်နိုင်ေအာင် ြကိုးစားေနခဲ့ေြကာင်း၊ ၎င်း၏ အာကာသအတွင်းသို့ ပစ်လွှတ်ရန်ေနရာ Oinarodoသည် ဒံုးပျံများပစ်လွှတ်ရန် အသင့်အေနအထားသို့ ေရာက်ရိှလုေနြပီ ြဖစ်ေြကာင်း၊ သို့ရာတွင် ယခုလ ပစ်လွှတ်မည့် အစီအစဉ်ေနှာင့်ေနှးသွား၍ ေြမာက်ကိုရီးယားမှ လက်ဦးမှု ရယူသွားနိုင်ရန် ဖွင့်ေပးသကဲ့သို့ ြဖစ်သွားပါေြကာင်းြဖင့် အေမရိကန်နိုင်ငံ၊ ဗာဂျီးနီးယားြပည်နယ် ၊ အက်လက်ဇန်ဒီးယားြမို့ရိှ ပုဂ္ဂလိကအုပ်စုတစ်စုြဖစ်ေသာ ကမ္ဘာ့လံုြခံုေရးအဖွဲ့၏ အြကီးတန်းပုဂ္ဂိုလ် Tim Brown က ဆိုပါသည်။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)
  Source - New York Times


  7 comments:

  MrDBA said...

  ခုတေလ နာမည်ြကီးေနတဲ့သတင်းြဖစ်လို့ ြပည့်ြပည့်စံုစံုေလးဒီမှာ လာြပီးဖတ်သွားတယ်။

  eaindraomtt said...

  ကိုလင်းဦးေရ..

  ေကျးဇူးတင်ပါတယ်.။

  စိတ်ေတွထဲ..ဒီအေြကာင်းပဲေရာက်ေနလို့
  ကဗျာေလးတစ်ပုဒ်ေတာင်ေရးတင်မိတယ်..

  ေလးစားခင်မင်စွာ
  အိြန္ဒာ

  မသက်ဇင် said...

  ကမ္ဘာ့အေရးေတွကလည်း ရှုပ်ေထွး--
  အင်းးးးးးးးးးးးးးး
  ကမ္ဘာြကီးက--?

  နှင်းဆီနက် said...

  သတင်းေလးကို အြပည့်အစံုဖတ်ရှုသွားပါတယ်

  သက်ပိုင်သူ said...

  ေကျးဇူးပဲ အကိုေရ
  အခုမှာပဲ ေသချာသိေတာ့တာယ်

  မသက်ဇင် said...

  သြကင်္န်ေရလို ေအးြမပါေစ
  ြမန်မာြပည်သူများ သာယာဝေြပာပါေစ
  ြငိမ်းချမ်းြကပါေစ
  ဘဝ နဲ့ ဆန္ဒတထပ်တည်းကျြကပါေစ

  Nyi Nyi Myanmar said...

  လာလည်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဆီပုံးကို အိုင်အက်စ်ပီက block ထားလို့ ဒီမှာပဲေရးရတယ်အစ်ကိုရယ် :(

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo