မှားယွင်းေသာ ြဖန့်ေ၀မှုအတွက် အသိေပးေြကြငာြခင်း

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,
 • Music-Channelမည်သုိ့ေသာအေြကာင်းေြကာင်းေြကာင့် MUSIC-CHANNEL သည် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင် ြပုလုပ်ထားေသာ ဆိုက်တစ်ခုအေနြဖင့် ေမးလ်များမှေသာ်လည်းေကာင်း၊ G Talk Message များတွင်ေသာ်လည်းေကာင်း အသိေပး ေြကြငာကာ ေြပာြကားေနသည်ကို ေတွ့ရိှ ြကားသိေနရပါသည်။ သို့ပါ၍ ယင်းသတင်းလွှင့်သူ ပုဂ္ဂိုလ်များ သိေစရန်နှင့် လာေရာက်နားဆင်သူများ သိရိှေစရန် ေြပာြကားလိုသည်မှာ...... Music.All-Channel.Com သည် Intelligent Net မှ ြပုလုပ်၊ ပိုင်ဆိုင်ထားြခင်းသာြဖစ်ပါေြကာင်း အသိေပး ေြပာြကားလိုပါသည်။ ေနာက်ေနာင် ထိုသို့ေသာ မှားယွင်းေသာသတင်းများြပုလုပ်ကာ မြဖန့်ေ၀ပါရန် သတိေပး တားြမစ်ပါသည်။

  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

  0 comments:

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo