ြမန်မာအမျိုးသမီး အသတ်ခံရမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အိန္ဒိယလူမျိုးမှ ၀န်ခံေြပာြကားြခင်း

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,
 • ရဲမှ ေြပာြကားရာတွင် ဆက်သွယ်ေရး ေြမေအာက်တွင်းထဲတွင် အမျိုးသမီးအား ပစ်ထားခဲ့ြခင်းမှာ ချစ်သူများေန့တွင် အချင်းများြကရာမှ အသတ်ခံရြခင်းြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ရဲအရာရိှတစ်ဦးမှ ေြပာြကားရာ၌ ယခုကိစ္စတွင် အဓိက သကင်္ာမကင်းြဖစ်ခံရသူမှ ၎င်းတို့နှစ်ဦး စကားများြပီးေနာက် သူမကို လည်ပင်းညှစ်သတ်ခဲ့ သည်ဟု ၀န်ခံခဲ့ေြကာင်း ေြပာဆိုပါသည်။

  ယခုအမှု၏ အဓိကတရားခံြဖစ်သူ အိန္ဒိယလူမျိုးအား ဒူဘိုင်းြပည်သူ့ဥပေဒအရ တရားစွဲဆိုမည်ြဖစ်သည်။ ေဖေဖာ်၀ါရီလ ၂၂ရက်ေန့တွင် Dubai ြမို့၏ Al Nahda နယ်ေြမတွင် ြမန်မာအမျိုးသမီး ေသဆံုးေနသည်ကို ေတွ့ရိှခဲ့ရပါသည်။ အိနိ္ဒယလူမျိုးမှ ၀န်ခံေြပာဆိုရာမှာ- ြမန်မာအမျိုးသမီးကို ချစ်သူများေန့တွင် Mamzar ကမ်းေြခသို့ ေခါ်သွားခဲ့ေြကာင်း၊ ၎င်းကမ်းေြခတွင် နှစ်ဦးသား ချစ်စရာေကာင်းေသာ ညေနခင်းကို မိမိတို့ကုန်ဆံုးခဲ့ြပီး၊ သူမအား လက်ကိုင်အိတ်တစ်အိတ် လက်ေဆာင်ေပးခဲ့ေြကာင်း၊ ထို့ေနာက် သူမနှင့်အတူ အငှားကားြဖင့် Al Nahda သို့ ြပန်လာခဲ့ပါေြကာင်း၊ ထို့ေနာက် သူမ၏ အိမ်သို့ လမ်းေလှျာက်ြပန်ြကစဉ် သူမမှ အတူတူေနြကရန် ေတာင်းဆိုခဲ့ရာ မိမိမှ ြငင်းဆုိခဲ့ြပီး သူငယ်ချင်းအြဖစ်နှင့်သာ ဆက်လက် ေနထိုင်သွားလို ေြကာင်း ၊ အေြကာင်းမှာ သူမ၏ နိုင်ငံတွင် ေယာကျ်ားနှင့် ကေလးတစ်ေယာက်ရိှသည့်အတွက်ြဖစ်ပါေြကာင်း၊ မိမိအေနြဖင့် အိန္ဒိယ အမျိုးသမီးကိုသာ လက်ထပ်လိုေြကာင်းေြပာရာ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အချင်းများခဲ့ပါေြကာင်း၊ မိမိအား သူမမှ လိမ်လည်လှည့်ဖျားသူ လူမိုက်ဟု ေြပာဆိုခဲ့ပါေြကာင်း၊ ထို့ေနာက် ၎င်းအေနြဖင့် ေဒါသထွက်လာြပီးေနာက် သူမကို ေပးထားသည့်ေငွများကို ြပန်ေပးရန် ေတာင်းဆိုခဲ့ပါေြကာင်း၊ ထို့ေနာက် အြကီးအကျယ် စကားများြကြပီး သူမကို လည်ပင်းညှစ်သတ်ခဲ့ြပီး ဆက်သွယ်ေရးြကိုးများ ြပုြပင်ရာ ေြမေအာက်တွင်းေပါက်သို့ ပစ်ချခဲ့ပါေြကာင်း ၀န်ခံေြပာဆိုပါသည်။

  သူမ၏ အေပါင်းအသင်းများမှ သူမေပျာက်ဆံုးေနသည်မှာ ငါးရက်ခန့်ရိှြပီဟု ရဲဌာနသို့ သတင်းေပးပို့ခဲ့ြပီး သူမ၏ ခန္ဓာကိုယ်ကို ေဆာက်လုပ်ေရးအလုပ်သမား တစ်ဦးမှ ေတွ့ရိှခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ထိုြမန်မာအမျိုးသမီးမှာ အာရပ်ေစာ်ဘွားများ ေလေြကာင်းလိုင်းတွင် အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် Dubai ြမို့သို့ ၂၀၀၈ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ကတည်းက ေရာက်ရိှေနြခင်း ြဖစ်ပါသည်။

  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

  Source: 7 DAYS Paper
  thanks: Zox

  သတင်းများကို ေရးသားရာတွင် Bloomberg, NewYorkTimes, CNN, BBC , ABC news စေသာ သတင်းဌာနများမှ သတင်းများကို အားလံုးေပါင်းစပ်ကာ ဘာသာြပန်၍ အေကာင်းဆံုးြဖစ်ေအာင် ြပန်လည်ေရးသားထားြခင်း ြဖစ်ပါသည် .......အတတ်နိုင်ဆံုး သတင်းများကို Update ြဖစ်ေအာင် ေရးေနပါသည်... သို့ေသာ် သတင်းများသည် အချိန်နှင့် Source ယူရာ သတင်းဌာနများေပါ်တွင် မူတည်ေနပါ၍ အမှားအယွင်းများ ပါခဲ့လှျင် ခွင့်လွှတ်ပါရန် ေမတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်.....

  20 comments:

  နှင်းဆီနက် said...

  ေယာကျာ်းေတွများမေကာင်းဘူးေနာ် ကိုယ့်ချစ်သူကိုေတာင်သတ်တယ်တဲ့ ဒါဆိုဘာလို့ချစ်ေသးလဲ

  နှင်းဆီနက် said...

  ချစ်သူများေန့မှာြဖစ်တာဆိုေတာ့ စိတ်မေကာင်းဘူး တြခားချစ်သူေတွေပျာ်ရွှင်ချိန်မှာ မိန်းကေလးကအြဖစ်ဆိုးလို့ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးညှိနိှုင်းယူရမှာကို ေဒါသနဲ့သတ်တဲ့အထိဆိုေတာ့ နှစ်ဦးလံုးအတွက် အြဖစ်ကလဲဆိုးပါတယ်

  poemflower said...

  ဖတ်သွားပါတယ် ကိုလင်းဦး..

  နှင်းပွင့်ြဖူေလး said...

  မိန်းကေလးေရာ.. ေယာကျားေလးေရာ ၂ ေယာက်လံုး မေကာငး်ဘူးး

  ခိုင်စိုးလင်း said...

  သိပ်ေတာ့မြဖစ်နိုင်ဘူးေနာ် ကုလားက ြငင်းမရေတာ့တဲ့ အဆံုးသတ်တယ်၀န်ခံတာဟုတ်ရင် ဟုတ်မယ်ဆိုေပမဲ့ သူေြပာတဲ့ ဇတ်လမ်းမျိုးေတာ့မြဖစ်နိုင်ဘူး ။ အဲဒါေြကာင့်သတ်ရတယ်ဆို အ၀တ်အစားေတွက ဘာလို့ကျွတ်ေနသလဲ

  ဘာေတွတုန်း said...

  ဟုတ်ပါတယ် မခိုင်စိုးလင်းေထာက်ြပတဲ့ အချက်က စဉ်းစားစရာပဲ။

  Mhaw Sayar said...

  အတိအကျပဲ. နှစ်ေယာက် စကားများလို့ လက်လွန်သွားတယ်ဆိုရင် ဘာကိစ္စ အဝတ်အစားေတွက မရှိြဖစ်ေနရတာတုန်း။ ေရထဲ ကွျတ်ပါသွားေလာက်ေအာင် ေရစီးသန်ေနရင်လည်း လူပါပါသွားေရာပါ့။

  မခိုင်လံုတဲ့ Alibi ပဲ.။ ကုလားကေတာ့ ေတာေြပာေတာင်ေြပာ ေြပာေနြပီ။

  မိုးခါး said...

  ဟင်းးးး .. စိတ်ေမာပါတယ်ေနာ် .......

  Myo Naing said...

  I'm very sad about this ..so many myanmar are troubled in every countries bcoz of our gov is selfish that's why our citizen r struggling for their live.......

  မသက်ဇင် said...

  ကိုလင်းဦးရယ်---
  လူသားေတွအတွက်--လံုြခံုမှုဆိုတာ
  ဘယ်မှာများရှိနိုင်အံုးေတာ့မှာလဲ--
  ေြကကွဲသွားရပါတယ်---

  BLACK DREAM said...

  ဘာေြပာရမှန်းေတာင် မသိဘူး..။ ဘာမှမေြပာတာပဲ ေကာင်းမယ်ထင်တယ်..။ :(

  ြဖိုးေဝတိုး said...

  လာဖတ်သွားပါတယ်ဗျာ
  လူသားေတွရဲ့ရန်ေြကွးေတွ၊ သတ်ြဖတ်မှုေတွက တေန့ေန့
  ပိုပိုဆိုးလာတယ်.......

  ေကေမာင်ြငိမ်း said...

  စဉ်းစားေလ စဉ်းစားေလ ပိုြပီး အကုသိုလ်များ... များလာတယ်၊ စိတ်ပျက် ဘို့သိပ်ေကာင်းတယ်၊ အေပါ်က မခိုင်စိုးလင်း ေြပာတာကို ေတွးြကည့်ရင် လည်း ပိုြပီး ဒီကိစ္စက စိတ်၀င်စား စရာေကာင်းလာတယ်၊ အိနိ္ဒယ အမျိုးသားရဲ့ ေြပာတာေတွကို သိပ်လက်ခံချင် စရာ မေကာင်းဘူး၊

  minnyo said...

  မုဒိမ်းကျင့်လူသတ်မှက အချင်းများလူသတ်မှုထက် အြပစ်ပိုြကီးမယ်ထင်တယ်...အမျိုးသမီးအတွက်ေြဖေတွးစရာတစ်ကွက်ေပါ့ဗျာ

  Layma said...

  ကိုလင်းဦးေရ..
  ေလးမ မစိမ်းကားပါဘူး.. ေရာက်ြဖစ်ပါတယ်..
  ေြခရာမချန်ြဖစ်တာပါ..
  ဟစ်ေဟာ့တုန်းက အသံေတွ နားေထာင်သွားသလို။
  ဒူဘိုင်းမှာ အေလာင်းေတွ ့တုန်းကလည်း သိလိုက်ပါတယ်..
  အခုတရားခံေပါ်သွားြပီဆိုေတာ့ လည်း ၀မ်းသာရြပန်ေရာ...။ ေဆွးေနွးသွားတဲ့ မှတ်ချက်ေတွအရ.. လည်း စိတ်၀င်စားမိစရာေတွပါပဲ...။
  ဒီပို ့စ်နဲ ့ မဆိုင်တာေတွ ေရးမိြပီ...။
  ဒီ ပို ့စ်အတွက်ေရးမယ့် မှတ်ချက်က.. ဒီမှာ....

  ဘာလို အေြကာင်းေြကာင့်ပဲ ေသေသ...
  ေသတဲ့ သူကေတာ့ ေသခဲ့ြပီ... ဥပေဒက ရုပ်ရှင်ထဲက ရဲလိုပဲ.. ေနာက်မှ လာတယ်... ေသတာက အရင်လာတယ်...။
  ေနာက်ထပ် ြမန်မာ အမျိုးသမီးေတွ ဒီိလို ထပ် မြဖစ်ရေအာင် ြမန်မာ အမျိုးသမီးေတွ ကိုယ်တိုင် သတိြကီးြကီး ထားမှ ြဖစ်မယ်...။

  Layma said...

  ကိုလင်းဦးေရ..
  ေလးမ မစိမ်းကားပါဘူး.. ေရာက်ြဖစ်ပါတယ်..
  ေြခရာမချန်ြဖစ်တာပါ..
  ဟစ်ေဟာ့တုန်းက အသံေတွ နားေထာင်သွားသလို။
  ဒူဘိုင်းမှာ အေလာင်းေတွ ့တုန်းကလည်း သိလိုက်ပါတယ်..
  အခုတရညးခံေပါ်သွားြပီဆိုေတာ့ လည်း ၀မ်းသာရြပန်ေရာ...။ ေဆွးေနွးသွားတဲ့ မှတ်ချက်ေတွအရ.. လည်း စိတ်၀င်စားမိစရာေတွပါပဲ...။
  ဒီပို ့စ်နဲ ့ မဆိုင်တာေတွ ေရးမိြပီ...။
  ဒီ ပို ့စ်အတွက်ေရးမယ့် မှတ်ချက်က.. ဒီမှာ....

  ဘာလို အေြကာင်းေြကာင့်ပဲ ေသေသ...
  ေသတဲ့ သူကေတာ့ ေသခဲ့ြပီ... ဥပေဒက ရုပ်ရှင်ထဲက ရဲလိုပဲ.. ေနာက်မှ လာတယ်... ေသတာက အရင်လာတယ်...။
  ေနာက်ထပ် ြမန်မာ အမျိုးသမီးေတွ ဒီိလို ထပ် မြဖစ်ရေအာင် ြမန်မာ အမျိုးသမီးေတွ ကိုယ်တိုင် သတိြကီးြကီး ထားမှ ြဖစ်မယ်...။

  ဖိုးဂျယ် said...

  အကိုေရ စိတ်မေကာင်းစရာပဲ
  အေရှ့က အကို အမေတွေြပာသလိုိ အေြကာင်းြပက
  မခိုင်လံုဘူးေနာ်

  မဆုမွန် said...

  ြဖစ်ရတယ် သူ့ကို အတူတူေနပါေြပာလို့ပဲ သူကသူငယ်ချင်းအြဖစ်ဆက်ေနမယ် အိနိယအမျိုးသမီးပဲ ယူမယ်ေြပာလုိက်တယ်တဲ့ ယံုချင်စရာြကီးကွယ် ေအာ် ကုလားရယ် ေြပာရင်း ေဒါသထွက်လာြပီ သူေပးထားတဲ့ေငွြပန်ေတာင်းေတာ့ စကားများြပီး သတ်ပစ်သတဲ့ ဒုက္ခ...ငါေနာ် ေဒါသထွက်လာတယ် ဖတ်ရင်းနဲ့..ဒီအိနိယေကာင်ေတွ ေ၀းေ၀းက ေရှာင်ြကစမ်းပါကွယ်

  MYO HAN HTUN said...

  Bad news. Myanmar Girls should think twice before loving foreigners .. may be even Myanmars.

  Mya said...

  လက်မခံနိုင်စရာအေြကာင်းြပချက်ပါ။ဒါေပမဲ့သူများနိုင်ငံ
  မှာဆိုေတာ့ဘာများတတ်နိုင်မလဲ။ြမန်မာအမျိုးသမီးေတွ
  အတွက်သင်ခန်းစာေပါ့ေလ။

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo