အလွမ်းရဲ့ ေလာင်မီးကျဒဏ်ရာ

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,
 • နိဒါန်းတစ်ပုဒ်ရဲ့ အစက
  နတ်သမီးရဲ့ ပန်းပွင့်ေြခွသံလို
  နူးညံ့ေပျာ့ေပျာင်းြခင်းနဲ့ အရာအားလံုးဟာ
  လှပေနပါတယ်.....

  နီေထွးတဲ့ ချစ်သူရဲ့
  နှုတ်ခမ်းအဖွင့်အပိတ်ကို ြမင်ခွင့်ရလို့
  အညတရဂျစ်ပစီတစ်ေယာက်ရဲ့ ရင်ဘတ်ထဲ
  သီးသန့်ကမ္ဘာတစ်ခုက အိပ်မက်ေတွ
  တ၀ုန်း၀ုန်းြပိုကျမယ်လို့ ဘယ်သူက ထင်ခဲ့မှာလဲ...

  လွမ်းတယ်ေြပာလို့
  ကွပ်မျက်ခံရတဲ့ ရာဇ၀တ်သားရဲ့
  အသက်၀ိဉာဉ်ဟာ ေသဆံုးသွားေပမယ့်
  လွတ်ေြမာက်ပျံသန်းသွားတဲ့ သူ့ရဲ့သမိုင်းဟာ
  ေကာင်းကင်ထက်က ငံု့ြကည့်ေနမှာ.....

  အလွမ်းနဲ့
  ေလာင်ြမိုက်ေနတဲ့ ငါ့ချစ်ြခင်းကို
  မင်းအမှတ်တမဲ့ သတိရြကည့်စမ်းပါ...
  မင်းဟာ
  "ငါ့အနာဂတ်ရဲ့ ေဘာင်ချာြဖတ်ပိုင်းတစ်ခု"
  ဆံုးြဖတ်ချက်ချြပီးကတည်းက
  လံုးလံုးမှားလည်း ငါဂရုမစိုက်ပါဘူး....
  ဒုက္ခတရားက ချိုြမိန်ြခင်းလို့ ြကားမိကတည်းက
  ခံစားမှု၀ိုင်တစ်ခွက်နဲ့ ညစာစားပွဲက
  ေစာင့်ြကိုချင်တယ်ဆိုရင် ယံုပါ့မလား...
  အေသအချာ ြပင်ဆင်ထားတဲ့
  မေရရာတဲ့ အနာဂတ်တစ်ခုရိှတယ်လို့ေြပာရင်
  မင်း ရီမှာေပါ့.........

  ဖွဲ့တည်ရာ ခံစားချက်
  ေဟာဒီ ရင်ဘတ်ထဲက စကားလံုးေတွနဲ့
  ၀မ်းြပုေနသူတစ်ဦးကို
  မင်း ဘယ်လိုခံစားချက်နဲ့ လက်တွဲနိုင်ပါ့မလဲ...

  ေသာက အြပင်းစားေတွ
  ရင်ထဲက မှုတ်ထုတ်လိုက်ေတာ့
  လူေတွက သက်ြပင်းလို့ အမည်တပ်မယ်
  ငါကေတာ့
  အလွမ်းရဲ့ ေလာင်မီးကျေနတဲ့ ဒဏ်ရာလို့
  သတ်မှတ်ထားခဲ့ပါြပီ.....

  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)
  (Blogတွင် ၅၁ပုဒ်ေြမာက် ကဗျာ)

  16 comments:

  သဇင်ဏီ said...

  ကဗျာေလးေကာင်းတယ်ကိုလင်းဦးေရ..
  ဖတ်သွားပါတယ်...

  နှင်းဆီနက် said...

  ဆန္ဒနဲ့ဘ၀တစ်ထပ်တည်းကျနိုင်ပါေစ.....

  ခိုင်စိုးလင်း said...

  ;) ရွဲ့တာလားေတာ့သိဖူးရှင့် သိပ်ေတာ့သေဘာကျတယ် ဟက်ထိတယ်ေပါ့ေနာ

  may16 said...

  ကဗျာေလးေကာင်းတယ် လာအားေပးသွားပါတယ်...

  ကေလးငယ်ေလး said...

  ဦးဦးေရ.. ကဗျာစပ်တာ အရမ်းေတာ်တယ်။
  မင်းဟာ "ငါ့အနာဂတ်ရဲ့ ေဘာင်ချာြဖတ်ပိုင်းတစ်ခု" ဆိုတဲ့စကားေလးကို ြကိုက်တယ်။

  မသက်ဇင် said...

  လွမ်းတယ်ေြပာလို့
  ကွပ်မျက်ခံရတဲ့ ရာဇ၀တ်သားရဲ့
  အသက်၀ိဉာဉ်ဟာ ေသဆံုးသွားေပမယ့်
  လွတ်ေြမာက်ပျံသန်းသွားတဲ့ သူ့ရဲ့သမိုင်းဟာ
  ေကာင်းကင်ထက်က ငံု့ြကည့်ေနမှာ.....

  တဲ့လား--ကွယ်--
  နက်ရှိုင်းစွာ ခံစားလိုက်ရပါတယ်--

  Phyo Maw said...

  ကိုလင်းဦးရယ်...
  အလွမ်းနဲ့ ေလာင်ြမိုက်ေနတဲ့ ချစ်ြခင်းဆိုပါလား
  ချစ်သူအြပံုးေရစက်နဲ့မှ ညိမ်းေတာ့မယ်ထင်ပ။ :D

  ရွှန်းမီ said...

  ဆက်လွမ်းဦးမယ့် သေဘာရှိတယ်။
  ရင်ထဲက အပူမီးေတွနဲ့ နှလံုးသားကိုကင်ြပီး ဘ၀ခရီးတစ်ေလှျာက်ဖို့ ရိက္ခာယူသွားေပါ့။ =)

  အိြန္ဒာ said...

  သက်ြပင်းေတွ ကူးစက်သွားပါေရာ...

  စကားလံုးေတွသိပ်အားေကာင်းတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ပါပဲ

  သီဟသစ် said...

  ကုိလင်းဦးေရ
  စာသားေလးေတွလှလုိက်တာဗျာ။

  GreenGirl said...

  အင်း... ကဗျာေတွကိုေတာ့ သိပ်နားမလည်တတ်ဖူး။ ဒါေပမယ့် ကဗျာေတွရဲ့ ရသကိုေတာ့ ကူစက်ခံရတတ်တယ်။
  ေတာ်ေတာ်လွမ်းတတ်တာပဲေနာ်။

  မိုးခါး said...

  မိုက်တယ် .. မေရးတတ်ဘူး .. အရမ်းေရးတတ်ချင်တာ .. အားေပးသွားပါတယ်ေနာ် ..

  Han Thit Nyeim said...

  မိုက်တယ်ဗျို့... ေနာက်ဆံုးအပိုဒ် အြကိုက်ဆံုးပဲ။

  စကားမစပ် `ဖဲွ့တည်ရာ´ ဆိုတာ ကျုပ်တို့ မဂ္ဂဇင်းပဲဗျ။ ဟီး ဟီး... (ေြကာ်ြငာ၀င်ြကည့်တာ)

  Mhu Darye said...

  မင်းဟာ
  "ငါ့အနာဂတ်ရဲ့ ေဘာင်ချာြဖတ်ပိုင်းတစ်ခု"
  ဆံုးြဖတ်ချက်ချြပီးကတည်းက
  လံုးလံုးမှားလည်း ငါဂရုမစိုက်ပါဘူး....
  ဒုက္ခတရားက ချိုြမိန်ြခင်းလို့ ြကားမိကတည်းက
  ခံစားမှု၀ိုင်တစ်ခွက်နဲ့ ညစာစားပွဲက
  ေစာင့်ြကိုချင်တယ်ဆိုရင် ယံုပါ့မလား...
  အေသအချာ ြပင်ဆင်ထားတဲ့
  မေရရာတဲ့ အနာဂတ်တစ်ခုရိှတယ်လို့ေြပာရင်
  မင်း ရီမှာေပါ့.........

  း(

  blackslipper said...

  ငါ


  ငါတို ့ဝဋ်ေြကွးအတွက်
  ငါြပန်ေပးဆပ်
  ငါ့မနက်ခင်းကို
  ငါကိုယ်တိုင်ဖွင့်
  ငါတို ့နှလံုးသားေတွ
  ငါတို ့ြပန်ငုံ ့ြကည့်လိုက်

  " အချစ်တခုထဲအတွက် ရင်ခုန်ေနလား "

  ငါ့ရွက်တိုင်ကို
  ငါကိုယ်တိုင်ချည်
  ငါ့ေြခေထာက်ကို
  ငါြပန်ငံု ့ြကည့်
  ငါ့ေတာင်ပံကို
  ငါကိုယ်တိုင်ခတ်မယ်

  " ငါေလှျာက်တဲ့လမ်း ငါေရွးြခယ်ခဲ့တာ "

  ငါ့ချည်တိုင်ကို
  ငါေစာင့်ေရှာက်
  ငါ့ထွက်ေပါက်ကို
  ငါဖန်ဆင်း
  ငါ့စကားသံ
  ငါြပန်ကျက်

  " အနဲဆံုးေတာ့ ငါ့ကမာ္ဘကိုငါြပန်လာခဲ့မယ် "

  blackslipper said...

  သူငယ်ချင်းတေယာက်ေပးလို ့ဒီblogကိုဝင်ြကည့်ရင်းကဗျာတခုcommentေပးလိုက်တာပါ

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo