တိုကျိုေလဆိပ်တွင် အေမရိကန်ကုန်တင်ေလယာဉ်ပျက်ကျြခင်း

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,

 • ေလဆိပ်နှင့်ေဆးရံုများ၏ တာ၀န်ခံအရာရိှများ ေြပာြကားချက်အရ၊ အေမရိကန်ကုန်တင်ေလယာဉ် FedEx သည် တိုကျိုြမို့၏ နာရီတာေလဆိပ်သို့ ဆင်းသက်စဉ် ေလယာဉ်မှာ မီးေလာင်ေပါက်ကွဲသွားြပီး ေလယာဉ်မှူးတို့ ေသဆံုးသွားေြကာင်း ေြပာြကားြကပါသည်။

  နာရီတာေလဆိပ်ြကက်ေြခနီေဆးရံု၏ တာ၀န်ခံအရာရိှမှ ေြပာြကားရာ၌ ေလယာဉ်အမှုထမ်း (၂)ဦးလံုးသည် အေမရိကန်နိုင်ငံသားများြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။

  ဗီဒီယိုြဖင့် ေလယာဉ်ဆင်းသက်မှုကို ြပသရာ၌ ေလယာဉ်မှာ ေလယာဉ်ေြပးလမ်းြဖင့် (၂)ြကိမ်ေဆာင့်မိပီး မီးေလာင်မေပါက်ကွဲခင် ေလယာဉ်မှာ ဘယ်ဘက်သို့ တိမ်းေစာင်းသွားပါသည်။ ေလယာဉ်မှာ ကုန်တင်ေလယာဉ်အမျိုးအစား Mc Donnell Douglas MD-11 ြဖစ်ြပီး FedEx ပိုင် ြဖစ်ပါသည်။

  ေလဆိပ်အရာရိှ Mr. Masaru Fujisaki မှ ေြပာြကားရာ၌ ယခုေလယာဉ်ပျက်ကျြခင်းမှာ ေလြပင်း တိုက်ခတ်မှုေြကာင့်ြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။


  FedEx ေြပာေရးဆိုခွင့်ရိှသူ Mr. Matt Ceniceros က FedEx Express Flight 80 သည် တရုတ်ြပည် ဂွမ်ကျိုြမို့ Guangzhou မှ ထွက်ခွာြပီး ဂျပန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ် နာရီတာသို့ တနလင်္ာေန့ နံနက် ၆နာရီအဆင်းတွင် ပျက်ကျခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။

  ေလဆိပ်ရိှ ေလ့လာချက်များအရ ေလတိုက်နှုန်းမှာ ေလယာဉ်ပျက်ကျစဉ်အတွင်း တစ်နာရီ မိုင်၃၀မှ မိုင်၅၀အတွင်း ရိှသည်ဟု သတင်းပို့ချက်များအရ သိရပါသည်။

  ဂျပန်တိုကျို သတင်းဌာနမှ ေြပာြကားရာ၌ မီးသတ်သမားများသည် ေလယာဉ်အမှုထမ်းြဖစ်သူ (၂)ဦးကို ကယ်တင်နိုင်ရန် မီးေလာင်ပျက်စီးေနသည့်အြကားမှ ြကိုးပမ်းခဲ့ြကသည်ဟု ဆိုပါသည်။အဆိုပါသတင်းဌာနမှ ဆက်လက်ေြပာြကားရာ၌ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အဓိက အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေလဆိပ် ြဖစ်ေသာ နာရီတာေလဆိပ်၏ အရှည်ဆံုးေလယာဉ်ေြပးလမ်း(၂)ခုအနက် ေလယာဉ်ေြပးလမ်း A တွင် အဆိုပါ ကုန်တင်ေလယာဉ်မှာ ဆင်းသက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

  Sources - CNN,AFP
  သတင်းများကို ေရးသားရာတွင် Bloomberg, NewYorkTimes, CNN, BBC , ABC news စေသာ သတင်းဌာနများမှ သတင်းများကို အားလံုးေပါင်းစပ်ကာ ဘာသာြပန်၍ အေကာင်းဆံုးြဖစ်ေအာင် ြပန်လည်ေရးသားထားြခင်း ြဖစ်ပါသည် .......အတတ်နိုင်ဆံုး သတင်းများကို Update ြဖစ်ေအာင် ေရးေနပါသည်... သို့ေသာ် သတင်းများသည် အချိန်နှင့် Source ယူရာ သတင်းဌာနများေပါ်တွင် မူတည်ေနပါ၍ အမှားအယွင်းများ ပါခဲ့လှျင် ခွင့်လွှတ်ပါရန် ေမတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်.....

  5 comments:

  Phyo Maw said...

  ဆိုးပါ့
  မီးေလာင်ရာ ၂ေယာက်မလွတ် ြဖစ်သွားပါလား။

  နှင်းဆီနက် said...

  "ေလြပင်းက မိုင်၃၀နဲ့၅၀အတွင်းေတာင် ေလယာဉ်မခံနိုင်ဘူးေနာ် ေလယာဉ်မှူး၂ေယာက်လဲေတာ်ေတာ်ြကိုးစားခဲ့ရှာမှာပဲ အြမင့်ကေနေအာက်ကိုဆင်းကာမှေသဆံုးသွားရရှာတယ် "

  မသက်ဇင် said...

  အေမရိကန်ေလယာဉ်ေတွလည်းကပ်ဆိုက်ေနတယ်--
  ခဏခဏပျက်ကျေနတယ်--ေရြပင်နီးလို့ ေလယာဉ်
  မှူးက ေရြပင်ထဲထိုးဆင်းြပီး ခရီးသည်ေတွ တရာေကျာ်
  တေယာက်မှ မေသပဲအသက်ရှင်ခဲ့တာေတာ့ စိတ်ချမ်းသာရပါတယ်---

  မိုးခါး said...

  ြဖစ်ချိန်တန်ရင် ေရှာင်လို့မရဘူးေနာ်

  စိုးေဇယျထွန်း said...

  when?

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo