ဆရာြကီး ေဒါင်းနွယ်ေဆွ၏ ဘ၀ကဗျာေကာင်းတစ်ပုဒ်

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,
 • ယမမင်းနှင့်လကင်္ာဆရာ

  ငါ့အသက်လည်း
  တစ်ရက်တစ်ေန့၊ တေရွ့ေရွ့ြဖင့်
  လင့်ခဲ့ဇရာ၊ ေရာ်ရင့်လာခဲ့ ။

  ငါ့ဆံပင်လည်း
  ေငွမှျင်ေသးေသး၊ ြဖူြဖူေဖွး၍
  ငယ်ေသွးမစို၊ ပျက်ယွင်းယိုခဲ့ ။

  ငါ့မျက်လံုးလည်း
  ဖံုးခဲ့ေမွှးရှည်၊ မျက်ရည်ေြခာက်ခန်း
  လွှမ်းခဲ့မျက်ေတာင်၊ ေမှးေမှးေမှာင်ခဲ့ ။

  ငါ၏နားလည်း
  မြကားဆွံ့ထိုင်း၊ မုန်တိုင်းဆူညံ
  အသံသဲ့သဲ့၊ ေ၀းေ၀းခဲ့၏ ။

  ငါ့နှာေခါင်းလည်း
  ပန်းေပါင်းနံ့သာ၊ သင်းသင်းြဖာကို
  ရိှုက်ပါရှူြငား၊ ခါးြကီးခါးခဲ့ ။

  ငါ့နှုတ်ခမ်းလည်း
  စိမ့်စမ်းသီတာ၊ ချိုသကာလူး
  ပန်းဖူးငံုဆင့် ၊ မလန်းပွင့်ေတာ့ ။

  ငါ့အသားလည်း
  ပပ်ြကားအက်ေန၊ ပါးေရတွန့်တွန့်
  လိှုင်းလွန့်လွန့်ထ၊ အိုမင်းလှြပီ ။

  ငါ့အေသွးလည်း
  ြခင်ေကျွးသန်းကိုက်၊ သိုက်သိုက်ရံုးရံုး
  "စားြမိန်တံုး"သာ ြဖစ်ခဲ့ပါ၏ ။

  ငါ၏ေြခလည်း
  မိုးအေြမအဆံုး၊ စက်၀ိုင်းကံုးေရာက်
  မေလှျာက်ေတာ့နိုင်၊ နွမ်းနွမ်းယိုင်ခဲ့ ။

  ငါ၏လက်လည်း
  မသွက်ေတာ့ြပီ၊ ြကံုလှီေဖျာ့ညိှုး
  အရိုးေပါ်တွင်၊ အေရတင်ခဲ့ ။

  ငါ၏စိတ်လည်း
  အတိတ်တွင်ကျန်၊ မုန်တိုင်းထန်ည
  လွန်ခဲ့ရသို့၊ မိှုင်းမိှုင်းညို့ခဲ့ ။

  ငါ့အေတွးလည်း
  ရှုပ်ေထွးေနာက်ကျိ၊ အဆိပ်ထိပန်း
  ြပန်မလန်းသို့ မည်းမည်းညို့တည်း ။

  ငါ့ဦးေနှာက်လည်း
  ေကျာက်ေဆာင်အိုြကီး၊ အထီးတည်းသို့
  ြငီးေငွ့ေလာက၊ ရွံ့မုန်းေခွတည့်။

  ငါ့အသည်းလည်း
  အက်ကွဲေြကမွ၊ အပိုင်းစနှင့်
  ေရှးကတုန်းလို၊ ရင်မဖိုေတာ့ ။

  ငါ့ကေလာင်လည်း
  မင်ေြကာင်စြပု၊ ေချးညိုစု၍
  စာနုေရးတိုင်း၊ တံု့ေနှးဆိုင်းခဲ့ ။

  ငါ့၀ိညာဉ်လည်း
  သိပ်သည်းကျဉ်းေြမာင်း၊ သစ်ေခါင်းတိုးငှက်
  အသက်ရှူရပ်၊ ဆို့ဆို့ကျပ်ခဲ့ ။

  ငါ့လိပ်ြပာလည်း
  စွန့်ခွာကိုယ်မှ၊ ထွက်ေြပးြက၍
  ဘ၀လမ်းခွဲ၊ မျက်နှာလွှဲြက ။

  ငါ့မိခင်မှ
  ေရွှစင်သူ့သား၊ လက်ဖ၀ါးကို
  ကိုင်ထားယုယ၊ ေခါင်းငိုက်ချလျက် ။

  ငါ့ဇနီးကား
  ငါ့အားေပွ့ပိုက်၊ နမ်းရိှုက်ေနာက်ဆံုး
  ငိုချုန်းပဲ့တင်၊ အေလာင်းြပင်၏ ။

  ငါ့သမီးမူ
  ြမင်းြဖူသစ်ရုပ်၊ ေဆာ့လှုပ်ကစား
  ငါ့အနားတွင်၊ ြပံုးရွှင်ရွှင်တည့် ။

  ငါ့မိတ်ေဆွများ
  ၀ိုင်းရံထား၍၊ ငါ့အားစိုက်ြကည့်
  မျက်ရည်ြပည့်နှင့်၊ ေသာကဆင့်ြက ။

  ေဩာ်.... ကဗျာ... ကဗျာ
  ေရးခဲ့ပါလည်း၊ ေြကး၀ါတစ်ြပား
  သနားသူမှျ၊ မရိှြကတည့် ။

  ငါကမယူ၊ "ေ၀ဖန်သူ"သာ
  ေဖွရှာေတွ့လို့၊ လက်ကမ်းြကိုခဲ့
  ညဆိုအိပ်ပျက်၊ လန့်လျက်ထနိုး
  တစ်မိုးလည်းေသာက်၊ တစ်ညဉ့်ေရာက်ြပန်
  ြကိမ်ဖန်ဖန်ပင်၊ သွားြပန်လမ်းဆံု
  ၀ိညာဉ်ဘံုက၊ သံစံုဟစ်ေအာ်
  ေသမင်းေခါ်သံ၊ ေစာင်းသံေလလား
  ေထွြပားစိတ်မှာ၊ ငါ့လကင်္ာကို
  ဖတ်ပါေသမင်း၊ သူပင်ညှဉ်း၍
  ငိုချင်းနှင့်ေတး၊ ြကိုက်ရာေရွးရ
  နံနက်ထေသာ်၊ ေရးစလကင်္ာ
  စာရွက်ြပာသည်
  ေလမှာလွင့်လွင့်၀ဲ၀ဲတည်း ။

  ဤကဗျာကို ဆရာြကီးေဒါင်းနွယ်ေဆွသည် ၁၉၅၉ခုနှစ်(အသက် ၂၈နှစ်အရွယ်)တွင် ေရးသားခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ဆရာြကီး၏ အေြကာင်းကို ေရးသားရန်စဉ်းစားခဲ့ေသာ်လည်း ြမန်မာ၀ီကီတွင် ဆရာြကီး၏ အေြကာင်းကို ေရးသားေဖာ်ြပထားသည်ကို ေတွ့ရိှရ၍ ဤblog တွင် ထပ်မံမေဖာ်ြပေတာ့ပါ ။ ြမန်မာ၀ီကီတွင် ဆရာ့အေြကာင်းအား သွားေရာက်ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်။ ဆရာ့အား ေလးစားစွာ ဂါ၀ရြပုလျက်။


  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

  13 comments:

  နှင်းဆီနက် said...

  ငါ့အသည်းလည်း
  အက်ကွဲေြကမွ၊ အပိုင်းစနှင့်
  ေရှးကတုန်းလို၊ ရင်မဖိုေတာ့ ။

  ငါ့မိခင်မှ
  ေရွှစင်သူ့သား၊ လက်ဖ၀ါးကို
  ကိုင်ထားယုယ၊ ေခါင်းငိုက်ချလျက် ။

  ငါ့ဇနီးကား
  ငါ့အားေပွ့ပိုက်၊ နမ်းရိှုက်ေနာက်ဆံုး
  ငိုချုန်းပဲ့တင်၊ အေလာင်းြပင်၏ ။

  ငါ့သမီးမူ
  ြမင်းြဖူသစ်ရုပ်၊ ေဆာ့လှုပ်ကစား
  ငါ့အနားတွင်၊ ြပံုးရွှင်ရွှင်တည့် ။

  " ဆရာကစပ်တတ်လိုက်တာေနာ် မျက်စိထဲကိုတန်းြမင်တာပဲ အေရးအသားအရမ်းေကာင်းတယ် အခုလိုကဗျာေလးကိုတင်ေပးတာ ေကျးဇူးပါ "

  GreenGirl said...

  ဘ၀ဆိုတာကို တစ်ခါတည်း မျက်စိထဲြမင်ေစတဲ့ ကဗျာေကာင်းတစ်ပုဒ်ပါပဲ။။

  ခိုင်စိုးလင်း said...

  း) ကဲခုလိုကဗျာေကာင်းကို တင်ေပးတဲ့တွက် ေရာ ရိပ်သာ၀င်ချင်စိတ်ေပါက်လာတဲ့ တွက်ေရာ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ ေကျနပ်ြပီလား

  သက်ပိုင်သူ said...

  ဆရာက အသက်၂၈နှစ်မှာ ဒီလိုေရးခဲ့တယ်ဆိုေတာ့
  ငယ်ငယ်ကတည်းက ေတာ်ေတာ်အေတွးအေခါ်ရင့်ကျက်တာပဲေနာ်

  နှင်းပွင့်ြဖူေလး said...

  ကဗျာရဲ့ အပိုဒ်တုိင်းလိုလိုက လူ့ဘ၀နဲ့ တစ်ထပ်တည်းပဲ...
  ဆရာရဲ့ ကဗျာအေရးအသားေတွကို ေလးစားပါတယ်။

  မသက်ဇင် said...

  ဆရာ့ကဗျာေလးကို-
  နှစ်လံုးသားနဲ့ ဖတ်ပါတယ်--
  ဦးေနှာက်က ေတွးပါတယ်--
  ကိုလင်းဦးေရ---ေကျးဇူး--

  အိြန္ဒာ said...

  ၂၈ နှစ်အရွယ်ကေန
  အနာဂတ်ကို...လှမ်းြပီး
  ဒီေလာက်ပီြပင်ေအာင်
  ဖွဲ့နွဲ့ခံစားထားနိုင်တာ.......။

  ကဗျာဆရာြဖစ်ဖို့လူလာြဖစ်တယ်လို့
  ေြပာရမှာေတာင်ေပါ့သိမ်လွန်းေနတယ်..။

  ေကျးဇူးတင်ပါတယ်..
  ကိုလင်းဦးေရ...

  ြပည့်စုံ said...

  ကုိလင်းဦး....

  ေဩာ်.... ကဗျာ... ကဗျာ
  ေရးခဲ့ပါလည်း၊ ေြကး၀ါတစ်ြပား
  သနားသူမှျ၊ မရိှြကတည့် ။

  ကဗျာေလးကုိ ရှာေဖွတင်ြပေပးတဲ့အတွက်... ေကျးဇူးပါ....

  Dr. Win Thein said...

  ကိုလင်းဦး ဘေလာ့ကို မြကာမြကာ ေရာက်ပါတယ်.. cbox မေတွ့လို့ မေရးြဖစ်ခဲ့ဘူး..comment က တစ်ခါတစ်ခါ ၀င်ရခက်လို့ပါ.. ဆရာြကီး ေဒါင်းနွယ်ေဆွ ကဗျာကို အလွန်ေကာင်းလို့ ကူးယူထားလိုက်ပါတယ်.. ကိုလင်းဦး ဘေလာ့ဂ်က marquee code ကို အတုယူသွားပါတယ်.. ေကျးဇူးတင်ပါတယ် ကိုလင်းဦးခင်ဗျား...

  poemflower said...

  ကိုလင်းဦး ကဗျာေလးကို ရှာေဖွေဖာ်ြပတာေကျးဇူးတင်ပါတယ် ....

  Khinmarlaraung said...

  :)..အရမ်းကို လက်ေတွ ့ကျြပီး မှန်လွန်းတဲ့ ကဗျာေလး။
  ေတွးြပီး ေရးထားတာေလးေတွကို အရမ်းေလးစားရ
  ပါတယ်။ ရှာေဖွြပီး ြပန်တင်ေပးထားတဲ့ ကိုလင်းဦးကို
  ေကျးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့် ။ :)...ေအးချမ်းပါေစ။

  ခမ်းကီး said...

  မှျေ၀ေပးတဲ့အတွက် ေကျးဇူးလို့ မဆံုးပါဘူး။
  Dr. Win Thein ေြပာသလိုပါပဲ။ comments ေပးလို့ မရခဲ့ဘူး။

  nayhtike said...

  အရှိတရားအချုိ ့ကုိ ကာရံနဲ ့ ေဘာင်ခတ်လုိက်ပါတယ်
  ြပီးေတာ့ ကဗျာလုိ ့သတ်မှတ်လုိက်ပါတယ်
  ကျေနာ်တုိ ့မသိတာေတွများလွန်းပါတယ်
  Interviewေတွမှာေရပန်းစားတဲ့ စကားလုံးက
  ေကျးဇူးတင်ပါတယ် ေပါ့ေနာ်
  တစ်ေနရာရာမှာမဆီမဆုိင်ဆုံေတွ ့တတ်တာလည်း ရင်ခုံစရာပါပဲ

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo