Dubai ရဲမှ ြမန်မာအမျိုးသမီး ေသဆံုးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ စံုစမ်းစစ်ေဆးေနြခင်း

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,
 • Dubai ေဆာက်လုပ်ေရးအလုပ်သမား တစ်ေယာက်သည် တနဂင်္ေနွနံနက်(၁၀)နာရီတွင် Dubai ရိှ Al Nahda လမ်းေဘးရိှ ဆက်သွယ်ေရးေြမေအာက် ြပုြပင်ေပါက်အတွင်း၌ ေသဆံုးေန ေသာ ြမန်မာအမျိုးသမီး တစ်ေယာက်၏ ခန္ဓာကိုယ်ကို ေတွ့ရိှခဲ့ရ သည်။ Dubai ရဲကို ဆက်သွယ်ေခါ်ယူ၍ မှုခင်းစံုစမ်းစစ်ေဆးေရး ဌာနမှ ၎င်းြဖစ်ပွားရာ ေနရာကို ရှင်းလင်း ခိုင်းထားပါသည်။ များမြကာမီ ခန္ဓာကိုယ်ကို သူနာြပုကားြဖင့် တင်ေဆာင်သွား ပါသည်။ မျက်ြမင်သက်ေသများ၏ အဆိုအရ အမျိုးသမီးမှာ ကိုယ်လံုးတီးအေနအထားြဖင့် ေတွ့ရသည်ဟု ဆိုပါသည်။


  ေသဆံုးသူ အမျိုးသမီး၏ ေြခေထာက်ကို ပထမဦးဆံုးေတွ့ရိှရြပီး သူမ၏ေခါင်းမှာ တွင်းအတွင်း၌ ေရာက်ရိှ ေနြခင်းြဖစ်သည်။ ြမင်ကွင်းမှာ ထိတ်လန့်စရာ ေကာင်းလှသည်ဟု ဆိုပါသည်။

  သူမနှင့် ေနထိုင်သူများနှင့် အာရပ်ေစာ်ဘွားများ ေလေြကာင်းလိုင်း လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တို့က ြမန်မာအမျိုးသမီး ေလေြကာင်းမယ် ေပျာက်ေနသည်မှာ (၅)ရက်ခန့်ရိှြပီဟု ထွက်ဆိုေြပာြကားေြကာင်း CID ဒါရိုက်တာ ဗိုလ်မှူးြကီး Khalil Al Mansouri မှ ေြပာဆိုပါသည်။

  ရဲမှ သူမ၏ေယာကျာ်ေလးအေပါင်းသင်းတစ်ဦးြဖစ်ေသာ အိန္ဒိယအမျိုးသားတစ်ဦးကို ထိန်းသိမ်းထားပါသည်။ သူမ ေပျာက်ဆံုးေနေြကာင်း သတင်းပို့သည့်ေန့တွင် အဆိုပါ အိနိ္ဒိယလူမျိုးမှာ သူမနှင့် ေနာက်ဆံုးရိှေနခဲ့သူဟု ရဲမှ ယံုြကည်၍ ထိန်းသိမ်းထားြခင်းြဖစ်သည်။ CID ဗိုလ်မှူးြကီးက ၎င်းတို့ ေသဆံုးသည့်အေြကာင်းရင်းကို စံုစမ်းစစ်ေဆးေနဆဲရိှသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ေသဆံုးသူ ြမန်မာအမျိုးသမီး၏ အခန်းေဖာ် ေြပာဆိုချက်အရ ေသဆံုးသူမှာ အသက်(၃၀)ခန့်ရိှြပီး၊ ငယ်ရွယ်လှပကာ၊ အထူးသြဖင့် ြမန်မာအခန်းေဖာ်များအေပါ် ချစ်ခင် ြကင်နာမှုရိှသည်ဟု ေြပာဆိုပါသည်။ သူမ၏အခန်းေဖာ်၏ အဆိုအရ၊ ၂၀၀၈ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလတွင် Dubaiသို့ အတူတကွ မိမိတို့ေရာက်ရိှပါေြကာင်း၊ ေသဆံုးသူ အမျိုးသမီးမှာ အိန္ဒိယ အမျိုးသားတစ်ေယာက်နှင့် လွန်ခဲ့ေသာ (၁၅)ရက် ၊ရက်(၂၀)ခန့်ေလာက်က မိတ်ေဆွြဖစ်ခဲ့ြပီးေနာက် သူမအား ချစ်ေရးဆိုခဲ့သည်ဟု မိမိအား ေြပာဆိုဖူးေြကာင်း ဆိုပါသည်။ မိမိအေနြဖင့် ေသဆံုသူအမျိုးသမီးမှာ အိန္ဒိယလူမျိုး အမျိုးသားအေပါ် သူငယ်ချင်းအြဖစ်သာ ဆက်ဆံခဲ့သည်သာ ေတွ့ြမင်သိရိှပါေြကာင်း ေြပာဆိုပါသည်။ သူမ၏ သူငယ်ချင်းတစ်ဦးက ေသဆံုးသူအမျိုးသမီးကို တာ၀န်ချိန်တွင် ၎င်းအိန္ဒိယအမျိုးသားနှင့် ေဖေဖာ်၀ါရီလ (၁၅)ရက်ေန့တွင် ြမင်ေတွ့ခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။

  အာရပ်ေစာ်ဘွားများေလေြကာင်းလိုင်း လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်က ၎င်းကိစ္စများအတွက် မှတ်ချက်ြပုရန် ြငင်းဆိုခဲ့ြပီး ၊ အဆိုပါကိစ္စသည် ရဲကိစ္စသာြဖစ်သည်ဟု ေြပာဆိုခဲ့ပါသည်။

  ****ြမန်မာအစိုးရအေနြဖင့် ၎င်းကိစ္စကို ယခုအချိန်ထိ အတည်ြပုြခင်း မရိှေသးပါ။ အကယ်၍ အတည်ြပုြပီးပါက မည်သို့ တာ၀န်ယူ ေြဖရှင်းမှုများ ြပုလုပ်မည်နည်း......။ နိုင်ငံြခားေရာက် ြမန်မာလူမျိုးများ၊ ြမန်မာ အမျိုးသမီးများ မိမိကုိယ်ကို ထိန်းသိမ်းရာတွင်လည်းေကာင်း၊ ၎င်းနိုင်ငံမှ ြမန်မာနိုင်ငံသားများအေပါ် ထားရိှေသာ သေဘာထားများသည် မည်သို့နည်း။

  ဤသတင်းေဆာင်းပါးေရးရန် Source များ ေပးပို့ခဲ့ေသာ ညီငယ် အား ေကျးဇူးတင်ရိှပါေြကာင်း


  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

  သတင်းများကို ေရးသားရာတွင် Bloomberg, NewYorkTimes, CNN, BBC , ABC news စေသာ သတင်းဌာနများမှ သတင်းများကို အားလံုးေပါင်းစပ်ကာ ဘာသာြပန်၍ အေကာင်းဆံုးြဖစ်ေအာင် ြပန်လည်ေရးသားထားြခင်း ြဖစ်ပါသည် .......အတတ်နိုင်ဆံုး သတင်းများကို Update ြဖစ်ေအာင် ေရးေနပါသည်... သို့ေသာ် သတင်းများသည် အချိန်နှင့် Source ယူရာ သတင်းဌာနများေပါ်တွင် မူတည်ေနပါ၍ အမှားအယွင်းများ ပါခဲ့လှျင် ခွင့်လွှတ်ပါရန် ေမတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်.....

  11 comments:

  JulyDream said...

  ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အေြဖတစ်ခုေတာ့ ထွက်သွားေစချင်ပါတယ်။ အရာရာမှာ ရှံုးနိမ့်ခံေနရင် အနိုင်ကျင့်ခံေနရင်ေတာ့ မေကာင်းလှပါဘူး။ သူများနဲ့တန်းတူ ေတာ်ရဲ့ တတ်ရဲ့သားနဲ့ ခံေနရတာ ပိုခံြပင်းစရာပါပဲ။ တာ၀န်ရိှသူေတွလည်း တာ၀န်ယူတတ်ြကပါေစဗျာ။

  may16 said...

  ြကားရတဲ့သတင်းကလည်း နားမသက်သာဘူး ရှင် ေလယာဉ်မယ် က ဘယ်လိုြဖစ်ြပီး အဲဒီမှာေနတာလား ေသတဲ့မိန်းကေလး က ေလယာဉ်မယ်ပဲလား ....

  စိုင်းစိုင်းလားရှုိး said...

  စိတ်မေကာင်းပါဘူးဗျာ သက်ဆိုင်သူများ တာ၀န်ယူနိုင်ြကပါေစ။

  လွမ်းသုရင် said...

  ဘာဆိုဘာမှ မေြပာတတ်ေတာ့ပါဘူး...

  သက်ပိုင်သူ said...

  ကျွန်ေတာ် ဒူဘိုင်းကို ခဏေရာက်ဖူးတယ်။ အဲဒီက ြမန်မာအလုပ်သမားေတွဘ၀ကို ြမင်ရတာ အရမ်းသနားဖို့ေကာင်းပါတယ်။ တကယ့်ကို မသွားသင့်တဲ့ ေနရာပါ။ အဆင့်အတန်းလည်း အရမ်းခွဲြခားပါတယ်။ ဘ၀အတွက် ဘာမှ အာမခံချက်မရှိပါဘူး။

  ဖိုးဂျယ် said...

  စိတ်မေကာင်း စရာသတင်းပဲ ြကားေတာ့ ြကားမိပါတယ်။

  ခိုင်စိုးလင်း said...

  ွ ကိုယ့်ြပည်ကိုယ့်ရွာမှာြဖစ်ြဖစ် နိုင်ငံြခားမှာြဖစ်ြဖစ် ြမန်မာ မိန်းမေတွ အနိုင်ကျင့်ခံရြပီးေသတာ ဆန်းေတာ့မဆန်းပါဘူး ဒါေပမဲ့ ေသတာနဲ့ပတ်သက်သက် တြခားဘာနဲ့ပဲပတ်သက်သက် မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကမှ မည်သည့်အခါမှ တာ၀န်ယူတာမြကားဖူးပါဘူး ဒီေတာ့ကာ ေသရင်ေသတယ်ေပါ့ ေနာ ဘာတတ်နိုင်မလဲ

  Welcome said...

  စိတ်မေကာင်းတာေတာ့ အမှန်ပါ။
  သူမအေြကာင်းနဲ့ ပတ်သက်ြပီး
  ေကာင်းတာ ေရးတာရှိသလုိ
  မလုိလုိ့ေရးတာလည်း ဖတ်ရတယ်။
  ဘာြဖစ်ြဖစ် အချင်းချင်း ရုိင်းပင်းသင့်ပါတယ်။

  မသက်ဇင် said...

  ကိုယ့်ြမန်မာ အမျိုးသမီးတေယာက်--အြခားနိုင်ငံမှာ
  အခုလိုအြဖစ်ဆိုး ြကံုေတွ့ရတာ--အလွန်ပဲ ေြကကွဲစရာပါ--

  Myo Win Zaw said...

  စိတ်ေတာ့မေကာင်းပါ တြခားနိုင်ငံေတွမှာ အလုပ်လုပ်ြကမယ်ဆို ြမန်မာမိန်းကေလးေတွအရမ်းသတိထားသင့်ပါတယ်

  MYO HAN HTUN said...

  It's a bad news. I think Myanmar girls should think twice before working in abroad.

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo