ြမန်မာေတွအတွက် မရိှမြဖစ်လိုအပ်ေသာ ြမန်မာစာ သတ်ပံုကျမ်း

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,
 • ြမန်မာစာလံုးေပါင်းသတ်ပံုကျမ်း

  ကျွန်ေတာ်တို့ေတွ ြမန်မာစာေရးတဲ့အခါမှာ စကားလံုးအသံုးအနှုန်းေတွ၊ စာလံုးေပါင်းေတွ မှားေနတာကို blog ေတွမှာေကာ အြခားေနရာများမှာပါ ေတွ့ေနရပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် ြမန်မာစာလံုးေပါင်း သတ်ပံုကျမ်းေလးကို ဆိုက်တစ်ခုေဆာက်ြပီး ြမန်မာများအတွက် ကူညီဖို့ ကိုပီေကက ြပုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အားလံုးအတွက် အေကာင်းမွန်ဆံုး ဆိုက်တစ်ခုြဖစ်တဲ့အတွက် ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ မှတ်တမ်းတင်လိုက်ပါတယ်။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

  4 comments:

  Upasaka said...

  ေကျးဇူးတင်ပါတယ် လို့ ေလးေလးနက်နက်ေြပာခဲ့ပါရေစ။

  အိမ် said...

  အလွန်ေကာင်းမွန်တဲ့ ေ၀မှျမှုတခုပါပဲဗျာ
  ေကျးဇးူအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား

  ေနစိုးနိုင် said...

  တည်ေဆာက်ေပးတဲ့ ကိုပီေက ကိုေရာ
  ကိုလင်းဦး ကိုပါ ေကျးဇူးပါခင်ဗျာ
  တကယ်ကိုအသံုး၀င်ပါတယ်

  ပျံသန်းြခင်းရပ်၀န်း said...

  ေကာင်းတယ်ဗျာ...
  ေကျးဇူးအထူးပါပဲ ကိုလင်းဦးနဲ့
  ကိုပီေကေရ...

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo