ဂါဇာကမ်းေြမာင် ေဒသတွင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး မြကာမီြဖစ်ေပါ်လာရန် အလားအလာ ရိှြခင်း

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,

 • Ehud Omert အစိုးရအေနြဖင့် (၂၀-၁-၂၀၀၉)အဂင်္ါေန့ အေမရိကန်သမ္မတ ဘာရက်အိုဘားမား သမ္မတအြဖစ် ကျမ်းသစ္စာမဆိုမီ ၊ တိုက်ခိုက်မှုများ ရပ်စဲနိုင်သည့် အီဂျစ်မှ အကျိုးေဆာင်ေပးသည့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲေရးအဆို မတင်သွင်းမီ၊ အစ္စေရးအေနြဖင့် Hamas တို့အေပါ် အြကီးအကျယ် ပျက်စီးမှုများြဖစ်ေအာင် လုပ်ေဆာင်လျက်ရိှပါသည်။

  အစ္စေရးထိပ်တန်းညိှနိှုင်းေရးမှူး Mr. Amos Gilad သည် အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရးသေဘာတူညီချက်၏ အေသးစိတ်များကို အေချာသတ်ရန်အတွက် အီဂျစ်နိုင်ငံ ကိုင်ရိုြမို့သို့ သွားေရာက်ခဲ့ပါသည်။ အစ္စေရး နိုင်ငံြခားေရး၀န်ြကီး Ms. Tzipi Livni သည် ၀ါရှင်တန်သို့ တစ်ညတာခရီးအြဖစ် သွားေရာက်ြပီး အေမရိကန် နိုင်ငံြခားေရး၀န်ြကီး Ms. Condoleezza Rice နှင့်အတူ အေမရိကန်အေနြဖင့် Hamas တို့ လက်နက် ြပန်လည်တပ်ဆင်မှုမှ အေရးယူေဆာင်ရွက်နိုင်မည့် ဒုတိယသေဘာတူစာချုပ်ကို လက်မှတ်ေရးထိုးရန် အစီအစဉ် ရိှပါသည်။

  အစ္စေရးအစိုးရ ေြပာေရးဆိုခွင့်ရိှသူ Mr. Mark Regev က မိမိတို့အေနြဖင့် တိုက်ခိုက်မှုများကို အဆံုးသတ်နိုင်မည့် ေနာက်ဆံုးေဆာင်ရွက်ချက်ကို လုပ်ေဆာင်နိုင်လိမ့်မည်ဟု ေမှျာ်လင့်ပါေြကာင်းြဖင့် ဆိုပါသည်။ အစ္စေရးတပ်များသည် ဂါဇာြမို့လယ်ေခါင်သို့ ေရာက်ရိှရန် တိုက်ခိုက်လျက်ရိှြပီး Hamas တို့ ြကိုက်နှစ်သက်ြခင်းမရိှသည့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရးစည်းကမ်းချက်များကို လက်ခံရန် ဖိအားေပးလျက် ရိှပါသည်။ ယမန်ေန့က အစ္စေရးတိုက်ခိုက်မှုသည် အလွန်ြပင်းထန်ြပီး ကုလသမဂ္ဂ ကယ်ေဆယ်ေရး ေအဂျင်စီ ပိုင် ကုန်ေလှာင်ရံုအိမ်များကို ဗံုးြကဲခဲ့ြပီး၊ ေဆးရံုတစ်ရံုကို မီးတင်ရိှု့ခဲ့၍ Hamas အမာခံထိပ်တန်းေခါင်းေဆာင် Said Sayyam ကိုလည်း သတ်ြဖတ်ခဲ့ပါသည်။ ယေန့နံနက်တွင် ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်သားများက Telal- Hawa ြမို့ရိှ အဖျက်အဆီးပံုများထဲမှ ေသဆံုးသူ (၂၃)ဦး၏ အေလာင်းများကို ဆွဲထုတ်ခဲ့ရပါသည်။ စုစုေပါင်း ေသဆံုးမှုသည် ၁,၀၀၀ ေကျာ်သွားြပီး၊ တစ်၀က်မှာ အရပ်သားများ ြဖစ်ြကပါသည်။

  တိကျသည့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရးစည်းကမ်းချက်များမှာ လှျို့၀ှက်ချက်အြဖစ် ရိှေနဆဲ ြဖစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် အစ္စေရးတို့၏ ထိပ်တန်းဦးစားေပးရန်မှည်းချက်မှာ ဂါဇာ၏ အီဂျစ်နှင့် ထိစပ်လျက်ရိှသည့် ေတာင်ဘက်နယ်စပ်ကိုြဖတ်၍ လက်နက်ေမှာင်ခိုတင်သွင်းမှုများကို ရပ်တန့်ပစ်ရန်ြဖစ်ြပီး Hamas တို့ အေနြဖင့် လက်နက်များ မကိုင်တွယ်နိုင်ရန်အတွက် ြဖစ်ပါသည်။ ဒုတိယအေနြဖင့် ေဖာ်ြပြခင်းမရိှေသာ ရည်မှန်းချက်သည် ၂၀၀၆ခုနှစ်ကတည်းက ဂါဇာတွင် အဖမ်းခံထားရေသာ အစ္စေရးတပ်သား Gilad Shalit ကို လံုြခံုစွာြဖင့် ကယ်ထုတ်သွားနိုင်ရန် ြဖစ်ပါသည်။

  Hamas တို့က ကာလအကန့်အသတ်ြဖင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရးကို ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် အစ္စေရးတို့က အဆိုပါကန့်သတ်ချက်ကို အလိုမရိှပါ။ Hamas တို့က အစ္စေရးတို့ကို ဂါဇာမှ ချက်ြခင်း ရုတ်သိမ်းရန်နှင့် ၂၀၀၇ခုနှစ်တွင် Hamas တို့ အာဏာရယူခဲ့သည်မှစ၍ အစ္စေရးတို့က ပိတ်ခဲ့သည့် နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်မှုများကို လှျင်ြမန်စွာ ြပန်ဖွင့်ေပးရန် ြဖစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် အစ္စေရးတို့အေနြဖင့် ၎င်းတို့၏ ေတာင်းဆိုချက်များကို ပထမဆံုးအေနြဖင့် ရရိှရန် လိုလားပါသည်။

  အီဂျစ်အေနြဖင့် Hamas တို့အေပါ် အနည်းငယ်သာ သနားြပီး Fatch တို့ကို ပို၍ လိုလားပါသည်။ Fatah တို့သည် ၂၀၀၇ခုနှစ်တွင် ဂါဇာကမ်းေြမာင်မှ Hamas တို့ကို ေမာင်းထုတ်ခဲ့သူများြဖစ်ပါသည်။ ဂါဇာတွင် Fatah တို့ ဩဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ေရးအတွက် Fatah တို့ ထိန်းချုပ်သည့် ပါလက်စတိုင်း အာဏာပိုင်မှ တပ်များကို ေတာင်ဖက်နယ်နမိတ်ကို ကင်းလှည့်ရာတွင် ကူညီရန်အတွက် အစ္စေရးတို့က အတင်းအကျပ် ေတာင်းဆိုပါ သည်။ ပါလက်စတိုင်း အာဏာပိုင်အေနြဖင့် အြခားနယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်မှုများကို အစ္စေရးနှင့် ပူးေပါင်းြကီးြကပ်ရန်နှင့် Hamas တို့အေနြဖင့် Fatah တို့နှင့် ညိှနိှုင်းေစ့စပ်ေဆွးေနွးရန် ြဖစ်ပါသည်။

  Hamas တို့အေနြဖင့် လွန်ခဲ့ေသာ (၃)ပတ်က အစ္စေရးတို့ အြပင်းအထန်တိုက်ခတ်မှုေြကာင့် ဂါဇာတွင် အသက်ရှင်ကျန်ရိှသည့် ေခါင်းေဆာင်များအေနြဖင့် တိုက်ခိုက်မှုကို ရပ်တန့်ရန် အလွန်အမင်း လိုလားလျက်ရိှြပီး တပ်များ၏ ေဆွးေနွးနိုင်သည့် အေနအထားမှာလည်း အားေပျာ့လျက်ရိှပါသည်။

  အပစ်အခတ်ရပ်စဲြပီးေနာက် မည်သူသည် အနိုင်ရရိှသည်ဆိုေသာ ြပင်းထန်သည့် အြငင်းပွားမှုသည် ဆက်လက်ေပါ်ေပါက်လာဦးမည်ြဖစ်ပါသည်။ Hamas တို့ကို အင်အား ချိနဲ့ေအာင် ြပုလုပ်ြပီး၊ အပစ်အခတ် ရပ်စဲေရးစည်းကမ်းချက်များကို ၎င်းတို့စိတ်ြကိုက် ဖန်တီးခဲ့သည့်အြပင် အစ္စေရးေခါင်းေဆာင်များအေနြဖင့် ၎င်းတို့သည် စစ်ေရးကျူးေကျာ်မှုကို ဟန့်တားသည့် စည်းကမ်းများသတ်မှတ်ခဲ့ြခင်း၊ ၂၀၀၆ခုနှစ်တွင် ေတာင်ဘက်လက်ဖနွန်တွင် ၎င်းတို့ရံှုးနိမ်ခဲ့မှုအေပါ် သိက္ခာြပန်ဆည်မှုနှင့် အိမ်နီးချင်းအာရပ်နိုင်ငံများက အစ္စေရးအား တိုက်ခိုက်မှုမှ သတိေပးြခင်းတို့နှင့်ပတ်သက်၍ ေစာဒက တက်ဦးမည် ြဖစ်ပါသည်။

  ယခုစစ်ပွဲေြကာင့် ြပည်သူများေသေြကသည့်အေရအတွက် များြပားလာမှု၊ ပါလက်စတိုင်းြပည်သူများ စစ်ဒဏ်ခံစားရသည့် ေြခာက်ြခားစရာေကာင်းေသာ ရုပ်ပံုများ၊ ကုလသမဂ္ဂအေြခစိုက် စခန်းများ အစ္စေရးက ဗံုးြကဲမှုများ၊ အေနာက်နိုင်ငံမှ အကူအညီေပးသည့်အဖွဲ့အစည်းများအား ဖျက်ဆီင်္းမှုနှင့် ကုလသမဂ္ဂ ေတာင်းဆိုသည့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရးကို တမင်သက်သက် မလိုက်နာမှုများသည် နိုင်ငံတကာ၏အြမင်ကို ဆိုးရွားသွားေစခဲ့ပါသည်။

  အေနာက်နိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာများ ဂါဇာသို့ ၀င်ခွင့်ြပုသည့်အခါ အမှန်တကယ်ပျက်စီးခဲ့ရသည့် အတိုင်းအတာများသည် ေပါ်ေပါက်လာမည်ြဖစ်ြပီး အစ္စေရးေခါင်းေဆာင်များအေနြဖင့် စစ်ရာဇ၀တ်ကျူးလွန် မှုများြဖင့် တရားစွဲဆိုခံရဖွယ် ရိှနိုင်ပါသည်။

  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  နိုင်ငံတကာ သတင်းများကို ေရးသားရာတွင် Bloomberg, NewYorkTimes, CNN, BBC , ABC news စေသာ သတင်းဌာနများမှ သတင်းများကို အားလံုးေပါင်းစပ်ကာ ဘာသာြပန်၍ အေကာင်းဆံုးြဖစ်ေအာင် ြပန်လည်ေရးသားထားြခင်း ြဖစ်ပါသည် .......အတတ်နိုင်ဆံုး သတင်းများကို Update ြဖစ်ေအာင် ေရးေနပါသည်... သို့ေသာ် သတင်းများသည် အချိန်နှင့် Source ယူရာ သတင်းဌာနများေပါ်တွင် မူတည်ေနပါ၍ အမှားအယွင်းများ ပါခဲ့လှျင် ခွင့်လွှတ်ပါရန် ေမတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်.....

  2 comments:

  Ko AungKyawLwin said...

  ဂါဇာသင်းဆိုလို့ဖတ်ြကည့်တာ၊ အေမရိကန်က ေလယျဉ်ပျက်ကျတဲ့သတင်းြဖစ်ေနတယ်။

  လင်းဦး(စိတ်ပညာ) said...

  ဟုတ်ကဲ့.. ကိုေအာင်ေကျာ်လွင်ေရ...ခွင့်လ့ွှတ်ပါခင်ဗျာ.... ကျွန်ေတာ့်ဆီမှာက ကွန်နက်ကေတာ်ေတာ် ဆိုးသွားလို့ပါ... အဲ့ဒါနဲ့ ဘယ်လုိလုပ် နှစ်ပုဒ်ထပ်ြပီး ေခါင်းစဉ်ပါ ေြပာင်းေနလို့ပါ။ အခု ြပန်ြပင်လိုက်ပါြပီ ခင်ဗျာ :)

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo