မိန်းမေချာေလး Aiko

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,

 • Aiko မိန်းမပျိုမှာ အသက်(၂၀)အရွယ် မိန်းမေချာေလး တစ်ဦးပင်ြဖစ်သည်။ သို့ေသာ် သူမသည် လင်ေယာကျ်ား ရိှေလသည်။ ထိုသူမှာ သူမအား တီထွင်မှု ြပုခဲ့သူ Le Trung ပင် ြဖစ်သည်။ သူမသည် Englishနှင့် Japan ဘာသာ စကားများကို ေြပာဆိုနိုင်သလို အိမ်တွင်းမှု အလုပ်များလည်း ေကာင်းစွာ ြပုလုပ်နိုင်သည်ဟု သိရသည်။ သူမ၏ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားမှာ ၃၂-၂၃-၃၃ ြဖစ်သည်။ Biometric Artificial Intelligence Neural System (Brain) ြဖင့် သူမအား ကေနဒါတွင် တီထွင်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည်။ သူမအား တီထွင်ရာတွင် ယခုအချိန်ထိ ေပါင်စတာလင်(၁၄,၀၀၀)ေကျာ် ကုန်ထားသည်။ Le Trung သည် ကေနဒါနိုင်ငံတွင် သူမအား တီထွင်ခဲ့ြခင်းပင် ြဖစ်ြပီး (၂)နှစ်ေကျာ်ကာလ အချိန်ယူခဲ့ရသည်။ Aiko လူသားမိန်းကေလးစက်ရုပ်အေြကာင်းစံုကို သိလိုပါက Le Trung ၏ Project ဆိုက်တွင် ြကည့်ရှု့နိုင်ြပီး၊ YouTube တွင်လည်း သူမ၏ ဗီဒီယိုများ ြကည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

  2 comments:

  အိမ် said...

  ဟီ ဒါရှုိ လူပျုိြကိးေတွအတွက် ငှက်ေပျာတုံး ဖက်ေသစရာ
  မလုိေတာ့ဘူးေပါ့ေနာ် ေဈးေတာ့ အေတာ်ြကိးမဲ့ပုံပဲေနာ်

  Phyo Maw said...

  ဒါမျိုးဆို သိပ်စိတ်၀င်စားတာ...
  ဟဲဟဲ စက်ရုပ်ေတွ စက်ရုပ်မေတွ
  အားလံုး အားလံုး သေဘာကျ။

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo