ဂါဇာကမ်းေြမာင်ေဒသနယ်စပ်တစ်ေလှျာက် အစ္စေရးတပ်များ အေြမာက်အများေရာက်ရိှ

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,

 • တတိယေြမာက်တနလင်္ာေန့တွင် အစ္စေရး ေလယာဉ်များ ဂါဇာကို တိုက်ခိုက်ြပီးေနာက် ေသဆံုးသူများ ဦးေရမှာ (၃၀၀)နီးပါးသို့ ေရာက်ရိှလာပါသည်။ အစ္စေရးတပ်များနှင့် တင့်ကားများသည် ဂါဇာကမ်းေြမာင် ေဒသ နယ်စပ်တစ်ေလှျာက် အေြမာက်အများစုစည်းလျက်ရိှ၍ အစိုးရအေနြဖင့် ေြမြပင်စစ်ဆင်ေရးအတွက် အရန်တပ်များကိုပါ ဆင့်ေခါ်ထားသည်ဟု ဆိုပါသည်။

  ဟာမာ့စ်က ေြပာြကားရာ၌ လွန်ခဲ့ေသာ တနဂင်္ေနွေန့ညက ၎င်းတို့၏အမာခံေနရာြဖစ်ေသာ မွတ်စလင်တက္ကသိုလ်နှင့် အစိုးရ၀န်ြကီးဌာနတစ်ခု၏ ြခံ၀င်းကို အစ္စေရးတို့က ဗံုးြကဲခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ဟာမာ့စ်ပိုင် ရုပ်ြမင်သံြကားဌာနြဖစ်ေသာ Al Aqsa မှာလည်း ဗံုးြကဲြခင်းကို ခံရပါသည်။ အစ္စေရးတပ်မှ ေြပာြကားရာ၌ မွတ်စလင်ဗလီတစ်ခုမှာ အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သူများ၏ အေြခစိုက်စခန်းအြဖစ် အသံုးြပုေန၍ ဗံုးြကဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။ တနလင်္ာေန့တွင် အစ္စေရးစစ်ေလယာဉ်များက ဟာမာ့စ်တို့ လုပ်ကိုင်ေနသည့် ြပည်ထဲေရး၀န်ြကီးဌာနကို ဗံုးြကဲခဲ့သည်ဟု ဟာမာ့စ်တို့၏ ေြကညာချက်အေပါ် အေြခခံ၍ ရိုက်တာသတင်းဌာနက ဆိုပါသည်။

  အစ္စေရးစစ်တပ်မှ ေြပာြကားရာ၌ တနလင်္ာေန့တွင် ဂါဇာမှ ပစ်လွှတ်လိုက်သည့် ဒံုးကျည်တစ်ခုသည် အစ္စေရးေတာင်ဘက်ရိှ Ashkelon ြမို့သို့ ကျေရာက်ြပီး လူတစ်ဦးကိုေသေစ၍ လူ(၇)ဦးကို ဒဏ်ရာရေစခဲ့ သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ေနာက်ဆက်တွဲအေနြဖင့် စစ်တပ်မှေြပာြကားရာ၌ အေနာက်ဘက်ကမ်းေြခရိှ ဂျူးလူမျိုး တို့ အေြခချေနထိုင်သည့် ရပ်ကွက်တစ်ခုတွင် ဂျူးလူမျိုး(၃)ဦးကို ပါလက်စတိုင်းတစ်ဦးက ဓါးြဖင့် ထိုးခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည် ။

  ယခုလို ဆက်တိုက်အစ္စေရးတို့မှ တိုက်ခိုက်ြခင်းသည် ဂါဇာမှေန၍ ဒံုးကျည်အေြမာက်အများြဖင့် ၎င်းတို့၏နယ်နမိတ်အတွင်းသို့ ပစ်ခတ်ခဲ့သည့်အတွက် လက်တုန့်ြပန်သည့်အေနြဖင့် ပစ်ခတ်ြခင်း ြဖစ်ေြကာင်း အစ္စေရးတို့က ေြပာြကားပါသည်။ ထိုသုိ့ တုန့်ြပန်ြခင်းေြကာင့် အာရပ်ကမ္ဘာတစ်၀ှမ်းလံုး အမျက်ေဒါသြဖင့် တုန့်ြပန်မှုများကို ြဖစ်ေပါ်ေစခဲ့ြပီး ေဒသအတွင်း အြကီးအကျယ်မတည်မြငိမ်ြဖစ်မည်ကို စိုးရွံ့ထိတ်လန့်ေစမှုများကို ြဖစ်ေပါ်ေစခဲ့ပါသည်။

  များစွာေသာ အမျက်ေဒါသတို့သည် အီဂျစ်နိုင်ငံသို့ စုပံုကျေရာက်ခဲ့ပါသည်။ အေြကာင်းမှာ ဂါဇာနှင့် စပ်ေနသည့် ၎င်းတို့၏နယ်စပ်ကို ပိတ်ထားြခင်းြဖင့် အစ္စေရးတို့၏စစ်ဆင်ေရးေဆာင်ရွက်မှုကို လိုက်ေလျာ ေပးသကဲ့သို့ြဖစ်ြပီး ဖျက်စီးခံရမှုများမှ လွတ်ေြမာက်ရန်ြကိုးစားသည့် ပါလက်စတိုင်းများကို လက်နက်ြပ၍ ေနာက်ြပန်ဆုတ်ခို်င်းသကဲ့သို့ြဖစ်ေအာင် အီဂျစ်တို့က ဖန်တီးသည်ဟု ဟာမာ့စ်နှင့် အိမ်နီးချင်းအစိုးရအချို့က ြမင်ပါသည်။

  မျက်ြမင်သက်ေသများ၏အဆိုအရ Rafah နယ်စပ်တွင် ြကိုြကားြကိုြကား ဟာမာ့စ်နှင့် အီဂျစ်စစ်တပ် တို့ အြပန်အလှန် ပစ်ခတ်ေနသည့်ြကား၌ လူငယ်များသည် အီဂျစ်နယ်စပ်သို့ ြဖတ်ေြပးြကေြကာင်း ၊ အီဂျစ် အစိုးရရုပ်ြမင်သံြကား သတင်းဌာန၏ ေဖာ်ြပချက်အရ ဟာမာ့စ်ေသနတ်သမားလက်ချက်ေြကာင့် အီဂျစ် နယ်ေစာင့်တပ်သားတစ်ဦး ေသဆံုးခဲ့ေြကာင်း ၊ ပါလက်စတိုင်းတစ်ဦးမှာလည်း အီဂျစ်နယ်ေစာင့်တပ်သား တစ်ဦး၏ လက်ချက်ေြကာင့် ေသဆံုးခဲ့သည်ဟု ရိုက်တာသတင်းဌာနက ဆိုပါသည်။

  ဂါဇာရိှ အရာရိှများက ေြပာြကားရာ၌ ေဆးကုသေရးအေနြဖင့် အစ္စေရး၏ (၁၈)လြကာ ပိတ်ပင်မှုေြကာင့် ေဆး၀ါးများြပတ်ေတာက်လျက်ရိှြပီး (၂)ရက်အတွင်း ဒဏ်ရာရသူ လူ(၆၀၀)ေကျာ်ကို ကုသေပးရန် အခက်အခဲြဖစ်လျက်ရိှပါသည်။


  ဂါဇာြမို့ရိှ Shifa ေဆးရံုတွင် မိန်းမများသည် ေဆးရံုြကမ်းြပင်ေပါ်တွင် ပံုထားသည့် ဒဏ်ရာရသူများမှ ၎င်းတို့၏ ေဆွမျိုးသားချင်းများကို ငိုေြကွးလျက် ရှာေဖွေနြကေြကာင်း ၊ ဒဏ်ရာြပင်းထန်စွာရသူများကို ေဆး၀ါးအခက်အခဲေြကာင့် ကုသေပးနိုင်ြခင်းမရိှဘဲ အသက်ဆံုးရံှုးသည်အထိ လက်ပိုက်ြကည့်ေနရေြကာင်း ၊ အသက်မပါဘဲ သယ်လာသည်ကမှ ပုိ၍ေကာင်းမည်ဟု ေြပာရမလိုြဖစ်ေနေြကာင်းြဖင့် ဆရာ၀န်တစ်ဦးက ေြပာြကားပါသည်။

  ြကက်ေြခနီ၏ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေကာ်မတီက တနဂင်္ေနွေန့တွင် ေဆး၀ါးများပါရိှသည့် အေရးေပါ် လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားေသာ အကူအညီများကို ဂါဇာသို့ သယ်ေဆာင်ခွင့်ြပုေပးရန် အသနားခံစာ တင်သွင်းပါသည်။ အစ္စေရးအရာရိှများက ေြပာြကားရာ၌ နယ်စပ်ြဖစ်ေကျာ်သည့် လမ်းများအနက် တစ်လမ်းကို အကူအညီေပးမှု အချို့အား ြဖတ်သန်းသယ်ေဆာင်ခွင့်ေပးမည်ဟု ဆိုပါသည်။ အီဂျစ်အစိုးရက Rafah နယ်စပ် ြဖတ်ေကျာ်လမ်းကို စေနေန့တွင် ယာယီဖွင့်ေပးခဲ့ြပီး ဒဏ်ရာရသူများကို အီဂျစ်ေဆးရံုများသို့ သယ်ေဆာင်ခွင့် ခွင့်ြပုခဲ့ပါသည်။


  အစ္စေရးအေနြဖင့် ဟာမာ့စ်တိုက်ခိုက်မှုများကို ၎င်းတို့၏နိုင်ငံသားများအား ကာကွယ်ရန်အတွက် စစ်အင်အားကိုအသံုးြပုရြခင်း ြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင် အီရန်နိုင်ငံ၏ အြမင့်ဆံုး ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်နှင့် ဟစ်ပိုလာေခါင်းေဆာင်တို့က ဟာမာ့စ်တို့ကို ခိုင်မာစွာ ေထာက်ခံပါေြကာင်း ထုတ်ေဖာ်ေြပာြကားပါသည်။

  ဂါဇာတစ်ေလှျာက်တွင် အစ္စေရးဂျက်ေလယာဉ်များ အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ရန်အတွက် ပါလက်စတိုင်း မိသားစုများသည် အိမ်တွင်းတွင် ပုန်းခိုေနရြပီး၊ လှျပ်စစ်မီးများ မရရိှသကဲ့သို့ ချက်ြပုတ်ရန်အတွက် ဂက်စ်ေငွ့များလည်း မရရိှဟု ဆိုပါသည်။ အချို့မှာ အရဲစွန့်၍ မုန့်ဖုတ်ဆိုင်များတွင် ရာရှင်ြဖင့် ရရိှေသာ မုန့်များကို ယူရသကဲ့သို့ ေဆးရံုတွင် ေသဆံုးများထဲမှ မိိမိတို့၏ ေဆွမျိုးသားချင်များကို ရှာေဖွရန်အတွက် အရဲစွန့်၍ လမ်းေပါ်သို့ သွားေရာက် ြကရပါသည်။ ေသဆံုးသူများ၏ အသုဘကိစ္စရပ်များကို အခမ်းအနား ခပ်ကျင်းကျင်းြဖင့် ေဆာင်ရွက်ြကရပါသည်။

  တနဂင်္ေနွေန့ ေမှာင်ရီပျိုးချိန်တွင် အစ္စေရးတိုက်ခိုက်ေရးဂျက်ေလယာဉ်များသည် အီဂျစ်နှင့် တဆက်တည်းရိှသည့် ဂါဇာနယ်နမိတ်တစ်ေလှျာက်တွင်ရိှေသာ ဥမင်လိုဏ်ေခါင်း (၄၀)အေပါ် ဗံုးများြဖင့် ကျဲချခဲ့ပါသည်။ အစ္စေရးစစ်တပ်မှ ေြပာြကားရာတွင် အဆိုပါ ဥမင်လိုဏ်ေခါင်းများကို လက်နက်၊ ဗံုးများနှင့် ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်သူများကို တရားမ၀င် သယ်ထုတ်ေသာ လမ်းေြကာင်းများြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ဂါဇာရိှလူများအေနြဖင့် အစ္စေရးတို့ စီးပွားေရးအရ ပိတ်ဆို့ထားမှုေြကာင့် အဆိုပါ ဥမင်လိုဏ်ေခါင်းများကို စားသံုးကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ေလာင်စာများတင်သွင်းရာတွင် အသံုးြပုပါသည်။

  စစ်ဆင်ေရးကာလ(၂)ရက်အတွင်း အစ္စေရးဂျက်ေလယာဉ်များသည် ဂါဇာရိှ ပစ်မှတ်ေပါင်း အနည်းဆံုး (၃၀)ခုကို ဖျက်ဆီးခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ဖျက်ဆီးရာ၌ ဂါဇာြမို့ရိှ Saraya အမည်ရိှ အဓိကလံုြခံုေရး၀န်းနှင့် အကျဉ်းေထာင်၊ ဒံုးကျည်များြပုလုပ်သည်ဟု သံသယရိှသည့် ဂါဇာကမ်းေြမာင်ေဒသတစ်ေလှျာက်ရိှ သတ္တု အလုပ်ရံုများနှင့် ဟာမာ့စ်တို့၏ စစ်စခန်းများလည်း ပါ၀င်ပါသည်။

  အစ္စေရးအေနြဖင့် ေရရှည်ေြဖရှင်းမည့် နည်းလမ်းကို အသံုးြပုမည့်ဟန် ရိှပါသည်။ ဂါဇာအစိုးရ အေနြဖင့် တနဂင်္ေနွေန့တွင် ေထာင်ေပါင်းများစွာေသာ အရံတပ်ဖွဲ့၀င်များကို အေရးေပါ် ေခါ်ယူရန်အတွက် အတည်ြပုခဲ့ြပီး ြဖစ်ပါသည်။ အေြကာင်းမှာ အစ္စေရးတို့၏တပ်များ ၊ တင့်ကားများ၊ သံချပ်ကာတပ်သား သယ်ယူေရးကားများ၊ သံချပ်ကာ ေြမတူးကားြကီးများ၊ အေြမာက်အများတို့သည် နယ်စပ်တွင် စုစည်း ေနြခင်းေြကာင့် ေြမြပင်တိုက်ပွဲများြဖစ်လာနိုင်သည့်အလားအလာအတွက် ြပင်ဆင်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။

  ေဂျရူစလင်ြမို့ရိှ အပတ်စဉ်ကျင်းပသည့် အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအေ၀းမတိုင်မီ အစ္စေရးကာကွယ်ေရး ၀န်ြကီး Mr. Ehud Barak က ေြပာြကားရာ၌ ၎င်းတို့တပ်အေနြဖင့် စစ်ေရးအရ အေရးယူေဆာင်ရွက်ချက် များကို လိုအပ်ပါက နက်ရိှုင်းကျယ်ြပန့်စွာ ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ြပီး၊ ထိုသို့ေဆာင်ရွက်မှုကို ဆက်လက် ြပုလုပ်သွားရန် ရိှသည်ဟု ေြပာြကားပါသည်။ ၀န်ြကီးချုပ် Mr. Ehud Olmert က ေြပာြကားသည်မှာ အစ္စေရး၏ ရည်မှန်းချက်သည် ဂါဇာကို ြပန်လည်သိမ်းပိုက်ရန်မဟုတ်ေြကာင်း၊ ၎င်းကို ၂၀၀၅ခုနှစ်တွင် တစ်ဖက်သက် စွန့်လွှတ်ခဲ့ြပီြဖစ်ေြကာင်း ၊ သို့ရာတွင် ပံုမှန်ဘ၀ေရာက်ရန်နှင့် အစ္စေရးေတာင်ပိုင်းရိှ ြပည်သူများအေနြဖင့် ြငိမ်းချမ်းစွာ ေနထုိင်နိုင်ေရးအတွက် ြဖစ်ေြကာင်းြဖင့် ေြပာြကားသွားပါသည်။  အစ္စေရး နိုင်ငံြခားေရး၀န်ြကီး Ms . Tzipi Livni က အေမရိ်ကန်ေဆွးေနွးပွဲကဏ္ဍြဖစ်သည့် Fox News Sunday တွင် အစ္စေရးကိစ္စကို ေြပာြကားရာ၌ ယခုစစ်ဆင်ေရးမှာ လက်ေတွ့တွင် ြဖစ်ေပါ်ေနေသာ ြပဿနာ များကို ေြပာင်းလဲပစ်ရန် လိုအပ်သည့်အတွက်ေြကာင့် ြဖစ်ေြကာင်းနှင့် အစ္စေရးေတာင်ပိုင်းရိှ မိမိတို့၏ နိုင်ငံသားများအေနြဖင့် စိတ်ြငိမ်ေသာ ြငိမ်းချမ်းမှုရရိှေရးကို ေပးရန်အတွက် ြဖစ်ေြကာင်းြဖင့် ေြပာြကားသွားပါ သည်။

  ဂါဇာရိှ စစ်ေသွးြကွများက ဒံုးကျည်နှင့် ေမာ်တာအေြမာက်များြဖင့် တနဂင်္ေနွေန့က အေ၀းဆံုး အကွာအေ၀းြဖင့် အစ္စေရးနယ်ေြမထဲသို့ ပစ်ခတ်ခဲ့ပါသည်။ အဓိက ဆိပ်ကမ်းြမို့ြဖစ်သည့် Ashdod အနီးရိှ Gan Yavneh အမည်ရိှရွာသို့ ဒံုးကျည်တစ်ခု ကျေရာက်ခဲ့ပါသည်။ Ashdod သည် ဂါဇာမှ ေြမာက်ဘက် မိုင်(၂၀)နီးပါးေလာက်တွင် ရိှပါသည်။ ဒံုးကျည်နှစ်ခုမှာ ကမ်းရိုးတန်းြမို့ြဖစ်သည့် Ashkelon သို့ ကျေရာက် ခဲ့ပါသည်။ အစ္စေရး အေြမာက်အများ ဒဏ်ရာရရိှခဲ့ပါသည်။

  ဟာမာစ့် ေြပာေရး ဆိုခွင့်ရိှသူ Mr . Fawzi Barhoum က သတင်းေထာက်များကို ေြပာြကားရာ၌ အစ္စေရးအေနြဖင့် စစ်ကိုစတင်ခဲ့ြပီး မည်ကဲ့သုိ့အဆံုးသတ်ရမည်ကို မေရွးချယ်နိုင်ဘဲ ြဖစ်ေနေြကာင်း ၊ ၎င်းက ဇီယွန်နစ် အဖွဲ့အစည်းအတွင်းသို့ အေသခံတိုက်ခိုက်မှုအပါအ၀င် နည်းမျိုးစံုြဖင့် နက်ရိှုင်းစွာ ကလဲ့စားေချ တိုက်ခိုက်သွားရန် ေတာင်းဆိုလိုပါသည်။

  ရာေထာင်ေပါင်းများစွာေသာ အစ္စေရးနိ်ုင်ငံသားများသည် ယခုအခါ ဒံုးကျည်ြဖင့် ပစ်ခတ််ခံရနိုင်သည့် အကွာအေ၀းသို့ ေရာက်ရိှေနသြဖင့် အကာအကွယ်ရိှသည့်ေနရာများတွင်ေနရန် အာဏာပိုင်များက ညွှန်ြကား ထားပါသည်။

  လက်ဘနွန်တွင် ရီှရိုက် စစ်ေသွးြကွအုပ်စု ဟစ်ပိုလာေခါင်းေဆာင် Sheik Hassan Nasrallah က ၎င်း၏ စစ်ေသွးြကွများကို တပ်လှန့်ထားပါသည်။ ၎င်းက ဟာမာ့စ်ကို ခိုင်မာစွာေထာက်ခံပါေြကာင်းနှင့် အစ္စေရးအေနြဖင့် ၂၀၀၆ခုနှစ်က ကဲ့သို့ စစ်ပွဲနှစ်ရပ်ကို ဆင်နွှ့ဲရန် ြကိုးစားလာနိုင်သည်ဟု မိိမိအေနြဖင့် ယံုြကည်ပါေြကာင်းြဖင့် ေြပာြကားသွားပါသည်။ ၎င်းက တနလင်္ာေန့တွင် ေဘရွတ်ြမို့၌ လူထုဆန္ဒြပပွဲြကီး ြပုလုပ်ရန် တိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။ အီဂျစ်ေခါင်းေဆာင်များကို ရံှု့ချလိုက်ြပီး အီဂျစ်အေနြဖင့် နယ်စပ်များကို မဖွင့်ပါက ၎င်းတို့သည် သတ်ြဖတ်မှုတွင်ပါ၀င်သည့် ြကံရာပါများြဖစ်သည်ဟု ရုပ်ြမင်သံြကားမိန့်ခွန်းတွင် စွပ်စွဲေြပာြကားသွားပါသည်။

  အီရန်၏အြမင့်ဆံုးဘာသာေရးေခါင်းေဆာင် Ayatollah Ali Khamenei က အချို့အာရပ်နိုင်ငံများ၏ တိတ်ဆိတ်စွာေနမှုအေပါ် ရှုတ်ချလိုက်ြပီး ၎င်းတို့သည် ေဘးဆိုးြကီးကျေရာက်ရန်အတွက် ြပင်ဆင်ေပးေန သကဲ့သုိ့ ြဖစ်ေနပါသည်ဟု အီရန် သတင်းေအဂျင်စီြဖစ်ေသာ ISNA က ဆိုပါသည်။

  ဂါဇာရိှ ဇီယွန်နစ်အုပ်စိုးမှု၏ ေြကာက်မက်ဖွယ်ရာေကာင်းေသာ ြပစ်မှုြကီးသည် ရုပ်ဖျက်ထားရာမှ ေသွးဆာေသာမျက်နှာြဖင့် ြပန်လည်ေပါ်ေပါက်လာသည်ဟု အီရန်၏ အြမင့်ဆံုးဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်၏ ေြကညာချက်တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ယခုေဘးဆိုးြကီးထက်ပို၍ ဆိုးရွားသည်မှာ မိမိကုိယ်မိမိ မွတ်ဆလင်ဟု ေြကွးေြကာ်ေနသူအာရပ်နိုင်ငံအချို့၏ တိတ်ဆိတ်စွာေနေနမှုပင် ြဖစ်သည်ဟု အီဂျစ်နှင့် ေဂျာ်ဒန်ကို ရည်ညွန်း၍ ေြပာြကားသွားပါသည်။

  အီဂျစ်အေနြဖင့် အစ္စေရးနှင့်ပါလက်စတိုင်းအြကားတွင်လည်းေကာင်း၊ ဟာမာ့စ်ြပိုင်ဘက်များအြကား တွင် လည်းေကာင်း ေစ့စပ်ေဆွးေနွးပွဲများကို ြပုလုပ်ေပးခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် အီဂျစ်အေနြဖင့် အစ္စေရးနှင့် အလုပ်လုပ်ရန် အလွန်ဆန္ဒြပင်းြပသည်ဟု ေ၀ဖန်မှု ခံရပါသည်။ အီဂျစ်နှင့် အြခားအေနာက်နိုင်ငံများနှင့် မဟာမိတ်ြပုထားသည့် ဆွန်နီအာရပ်နိုင်ငံများအေနြဖင့် ဟစ်ပိုလာနှင့် ဟာမာ့စ်တို့ကို နက်ရိှုင်းစွာ ဆန့်ကျင်ေနြကသူများ ြဖစ်ြကပါသည်။

  ေဒသတစ်၀ှမ်းလံုးတွင် အစ္စေရးတိုက်ခိုက်မှုများကို မုန်တီးေလာက်ေအာင် အေသးစိတ်ြပကွက်များြဖင့် အာရပ်ြဂိုဟ်တုကွန်ရက်များက ဆက်တိုက်ြပသလျက်ရိှပါသည်။


  ဆီးရီးယားနိုင်ငံြမို့ေတာ် ဒါမတ်စကပ်တွင် ဆန္ဒြပသူ လူအုပ်ြကီးက Yusuf al Azmeh Square သို့ ေြကွးေြကာ်သံများြဖင့် ေြကွးေြကာ်ချီတက်ြကြပီး အစ္စေရးနှင့် အေမရိကန်အလံများကို မီးရိှု့ြကပါသည်။

  ေဘရွတ်ြမို့တွင် ဆန္ဒြပသူများက ကုလသမဂ္ဂ္ဂရံုးေရှ့တွင် ပါလက်စတုိင်းနှင့် ဟာမာ့စ်အလံများ ကိုင်ေဆာင်၍ ဆန္ဒုြပြကပါသည်။ စစ်ေြပးဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုတွင်ေနေသာ (၂၅)နှစ်အရွယ် ပါလက်စတိုင်း လူမျိုး Mr. Muhammad Mazen Ibrahim က အီဂျစ်၊ ေဆာ်ဒီအာေရးဘီယား၊ ေဂျာ်ဒန်နှင့် အစ္စေရးတို့အြကား ဟာမာ့စ်ကို ဆန့်ကျင်ရန် သေဘာတူညီချက် ရရိှထားေြကာင်း၊ ဟာမာ့စ်ကို ၎င်းတုိ့ အေနြဖင့် အဆံုးသတ်ေစြခင်ေြကာင်း ၊ အားလံုးေသာနိုင်ငံများအေနြဖင့် ဟာမာ့စ်ကုိ ဆန့်ကျင်ရန် လှျို့၀ှက် အစီအစဉ်များ လုပ်ေနြကေြကာင်း ၊ သို့ရာတွင် ဘုရားသခင်၏ အလိုေတာ်အရ မိမိတို့ အနိုင်ရလိမ့်မည် ြဖစ်ေြကာင်းြဖင့် ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။

  ေဖာ်ြပပါ ခံစားချက်အေတွးအေခါ်သည် အာရပ်ေလာကတွင် ပျံ့နှံလျက်ရိှပါသည်။ အစ္စေရး နိုင်ငံြခားေရး၀န်ြကီး Ms. Livni ၏ ကိုင်ရိုသို့ ယခင်အပတ်ကလာေရာက်မှုသည် သက်ေသအေထာက်အထား တစ်ခုပင်ြဖစ်၍ အီဂျစ်အေနြဖင့် ဟာမာ့စ်ကိုဖယ်ရှားရန် ဆန္ဒြပင်းြပလျက်ရိှြပီး အစ္စေရး၏ ေလေြကာင်းမှ တိုက်ခိုက်မှုများကို သေဘာတူညီခဲ့ပါသည်။

  ၂၀၀၆ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လအြဖစ်အပျက်က အာရပ်ေလာကတွင် ေဒါသြဖစ်ပွားေစမှုကို ဂရက်ရိုက်ခတ် ေစခဲ့ပါသည်။အဆိုပါ အြဖစ်အပျက်မှာ ဟစ်ပိုလာအေနြဖင့် အစ္စေရးနှင့်စတင် ပဋိပက္ခြဖစ်မှုအေပါ် ေဆာ်ဒီအာေရးဘီးယားနှင့် အီဂျစ်ေခါင်းေဆာင်များက အများသိ အြပစ်တင်ခဲ့ြခင်းေြကာင့် ြဖစ်ပါသည်။

  ယခင်နှစ်က ဖာတာကို ဖယ်ရှားြပီးေနာက် ဟာမာ့စ်အေနြဖင့် ဂါဇာကိုထိန်းချုပ်ြပီး အစ္စေရးကို ဖျက်ဆီးပစ်ရန် သစ္စာဆိုခဲ့ပါသည်။ အီဂျစ်ေစ့စပ်မှုြဖင့် အစ္စေရးနှင့် ဟာမာ့စ်အြကား (၆)လတာ ယာယီ စစ်ေြပြငိမ်းမှုမှာ ခိုင်ြမဲမှုမရိှဘဲ နို၀င်ဘာလအေစာပိုင်းမှ စတင်၍ ေြပေလှျာ့ြပီး (၁၀)ခန့်တွင် အဆံုးသတ်ခဲ့ ရပါသည်။


  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  နိုင်ငံတကာ သတင်းများကို ေရးသားရာတွင် Bloomberg, NewYorkTimes, CNN, BBC , ABC news စေသာ သတင်းဌာနများမှ သတင်းများကို အားလံုးေပါင်းစပ်ကာ ဘာသာြပန်၍ အေကာင်းဆံုးြဖစ်ေအာင် ြပန်လည်ေရးသားထားြခင်း ြဖစ်ပါသည် .......အတတ်နိုင်ဆံုး သတင်းများကို Update ြဖစ်ေအာင် ေရးေနပါသည်... သို့ေသာ် သတင်းများသည် အချိန်နှင့် Source ယူရာ သတင်းဌာနများေပါ်တွင် မူတည်ေနပါ၍ အမှားအယွင်းများ ပါခဲ့လှျင် ခွင့်လွှတ်ပါရန် ေမတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်.....

  2 comments:

  thihanyein said...

  အကိုလင်းဦးေရ အကို့စာကိုဖတ်ရတာ သတင်းစာတစ်ခုကိုဖတ်
  ရသလိုပဲ မိုက်တယ်ဗျာ စိတ်၀င်စားစရာပဲ စစ်ေရး နိုင်ငံေရး စီးပွားေရး
  ဗဟုသုတရတယ်ဗျာ အရင်လိုပဲ အသစ်တင်တိုင်းလာဖတ်ေတာ့မယ်
  စာေမးပွဲနားြပီ အကိုရွှင်လန်းချမ်းေြမ့ပါေစခင်ဗျ

  ပျံသန်းြခင်းရပ်၀န်း said...

  အကိုေရ..မှန်မှန်မှားမှား သတင်းဟာသတင်းပါပဲဗျာ။
  ကွျန်ေတာ်ကေတာ့နုိင်ငံတကာသတင်းဆိုရင်အကို့ဆီပဲလာဖတ်ေနြကပါဗျာ။

  အားေပးလျက်
  ေနွသူရ

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo