တာ၀န်ခံအဆင့်ြမင့်အရာရိှများ နှုတ်ထွက်ြခင်း

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,
 • လူရာေပါင်းများစွာေသေြကဒဏ်ရာရရိှေစခဲ့ေသာ အေသအေပျာက်များသည့် မွန်ဘိုင်းြမို့အြကမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုများြပီးသည့်ေနာက် အိန္ဒိယြပည်ထဲေရး၀န်ြကီး Shivraj Patil နှင့် အမျိုးသားလံုြခံုေရးအြကံေပး MK Narayananတို့ ရာထူးမှ နှုတ်ထွက်သွားပါသည်။

  အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ဘဏ္ဍာေရးဆိုင်ရာအချက်အချာကျေသာ မွန်ဘိုင်းြမို့တွင် မွတ်စလင်စစ်ေသွးြကွများက ေသနတ်နှင့်ဗံုးများြဖင့် လွယ်လင့်တကူ တိုက်ခိုက်မှုများအေပါ် ြပည်သူအများ၏ အမျက်ေဒါသများ တိုးပွား ြဖစ်ေပါ်လာြပီးေနာက် ယခုကဲ့သို့ နှုတ်ထွက်မှုများ ေပါ်ေပါက်လာခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။

  အနည်းဆံုးလူ (၁၇၂)ဦး ေသဆံုးြပီး၊ (၂၀၀)ေကျာ် ဒဏ်ရာရရိှေစခဲ့သည့် အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ အတွက် သိက္ခာပိုင်းအရ တာ၀န်ယူမှု (Moral Responsibility) ကို မိမိလက်ခံပါေြကာင်း ြပည်ထဲေရး၀န်ြကီး Patil က ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။ Patil ၏ ေနရာကို ဘဏ္ဍာေရး၀န်ြကီး Palaniappan Chidambaram ကို ခန့်အပ်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းအေနြဖင့် နိုင်ငံ၏ ြပည်တွင်းအုပ်ချုပ်ေရး၊ လံုြခံုေရးနှင့် တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ြကီးြကပ်တာ၀န်ယူရမည် ြဖစ်ပါသည် ။

  သတင်းပို့ချက်များအရ၊ အမျိုးသားလံုြခံုေရးအြကံေပး Narayanan က မိမိ၏ နှုတ်ထွက်စာကို ၀န်ြကီးချုပ် Manmohan Singh ထံ ေပးအပ်သည်ဟု ဆိုပါသည် ။

  မွတ်စလင်စစ်ေသွးြကွများအေနြဖင့် ယခုလို လက်ရဲဇက်ရဲအြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်နုိင်ရန် မည်သို့ ပူးေပါင်း ြကံစည်သည်ဆိုသည့်အေပါ် အဓိက အာရံုြပုလျက်ရိှြကပါသည်။

  မွန်ဘို်င်းြမို့တွင် ေနထိုင်သည့် ေဆး၀ါးေရာင်း၀ယ်သူ Jayesh Wohram က ရိုက်တာသတင်းဌာနကို ေြပာြကားရာ၌ ယခုလိုအြဖစ်မျိုးသည် စက်ဆုတ်ဖွယ်ေကာင်းေြကာင်း၊ အမှန်တကယ် စက်ဆုတ်ဖွယ် ေကာင်းေြကာင်း၊ မိမိမယံုြကည်နိုင်ေလာက်ေအာင် ြဖစ်မိေြကာင်း၊ ယခုကဲ့သို့ အြဖစ်အပျက်မျိုးသည် မိမိတို့တွင် လာြဖစ်ရေလြခင်းဟု ေြပာြကားပါသည်။ ၎င်းက ဆက်လက်ေြပာြကားရာ၌ ယခုလိုအြဖစ် အပျက်မျိုး ယခုအပတ်တွင် မွန်ဘိုင်းြမို့လယ်ေခါင်၌ ြဖစ်ပျက်နိုင်ခဲ့လှျင် ေလဆိပ်လို မည်သည့်ေနရာမျိုးမဆို ြဖစ်ပျက်နိုင်သည်ဟု သူ၏ ထင်ြမင်ချက်ကို ေြပာြကားပါသည်။

  သတင်းများက ေဖာ်ြပရာ၌ နို၀င်ဘာလ (၂၆)ရက်ေန့တွင် စတင်ခဲ့ေသာ နာရီ(၆၀)ြကာ အြကမ်း ဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွင် ေသနတ်သမားအများဆံုး (၁၀)ဦးခန့်သာပါ၀င်သည်ဟု ဆိုပါသည်။အဆိုပါ အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွင် ပစ်မှတ်များမှာ ဇိမ်ခံဟိုတယ်များ၊ ဘူတာရံု(၁)ခု၊ ဂျူးလူမျိုးတို့၏ ဗဟိုဌာနနှင့် အြခားေနရာများ ပါ၀င်ြပီး နို၀င်ဘာလ(၂၉)ရက်ေန့မှ အိန္ဒိယတပ်များက ေသနတ်သမားများကို အြပီးသတ် နှိ်မ်နင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

  အဆိုပါ အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုေြကာင့် အိန္ဒိယ လူမျိုးများ အများဆံုးထိခိုက်ခဲ့ြပီး နိုင်ငံြခားသား (၂၀)ေကျာ်မှာ ေသဆံုးခဲ့သည်ဟု သိရပါသည်။ (၃)ရက်ြကာ အြကမ်းဖက်တို်က်ခိုက်မှုေြကာင့် အိမ်နီးချင်း ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနှင့် အေြခအေနတင်းမာခဲ့ပါသည်။ အေြကာင်းမှာ အိန္ဒိယက အဆိုပါ ေသနတ်သမားများသည် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနှင့် ဆက်နွယ်မှုရိှသည်ဟု စွပ်စွဲေြပာြကားခဲ့သည့်အတွက်ေြကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ အစ္စလန်မာဘတ်ြမို့မှ ထိုသို့ ပါ၀င်ပတ်သက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ြငင်းဆိုခဲပါသည်။

  ပါကစ္စတန် နိုင်ငံြခားေရး၀န်ြကီး Shah Mahmood Qureshi က အိနိ္ဒယနှင့် ဆက်ဆံေရး အေနအထား တင်းမာလာ၍ မိမိတို့အေနြဖင့် နယူးေဒလီနှင့် အြပည့်အ၀ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သွားရန် ကမ်းလှမ်းပါ ေြကာင်းြဖင့် ေြပာြကားပါသည်။

  ၎င်းက ဆက်လက်ေြပာြကားရာ၌ မိမိအေနြဖင့် ရှင်းလင်းစွာေြပာြကားလိုေြကာင်း၊ အိနိ္ဒိယေခါင်းေဆာင် ပိုင်းမှ ပါကစ္စတန်အစိုးရအေပါ် အြပစ်ပံုချြခင်း မရိှေသးပါေြကာင်း၊ ယခုအေြခအေနတွင် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရိှ လူတစ်စု (သို့မဟုတ်) အဖွဲ့အစည်းအေနြဖင့်ြပုလုပ်နိုင်ရန် ြဖစ်ေကာင်း ြဖစ်နိုင်သည်ဆိုေသာ သံသယ အေြခအေနတွင်ရိှေနြခင်း ြဖစ်ပါေြကာင်း၊ အကယ်၍ အိန္ဒိယအာဏာပိုင်များအေနြဖင့် အေထာက်အထား သတင်းအချက်အလက်ရိှပါက မိမိတို့ကိုလည်း မှျေ၀ေပးေစလိုေြကာင်းြဖင့် ေြပာြကားပါသည်။

  အိန္ဒိယြပည်နယ် ြပည်ထဲေရး၀န်ြကီး Sriprakash Jaiswalm က ေြပာြကားရာ၌ နိုင်ငံအေနြဖင့် စစ်ပွဲ အဆင့် (War Level) သို့ လံုြခံုေရးအဆင့်ကို တိုးြမှင့်မည်ြဖစ်ပါေြကာင်း၊ ရိုက်တာ သတင်းဌာနနှင့် ေတွ့ဆံု ေြပာြကားရာ၌ အြကမ်းဖက်သူများသည် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှ လာသည်မှာ ယံုမှားသံသယြဖစ်စရာ မလိုေြကာင်း ြဖင့် ေြပာြကားပါသည် ။

  အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ လံုြခံုေရးအရာရိှများက မွန်ဘိုင်းြမို့အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သူများသည် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ အေြခစိုက်အုပ်စုြဖစ်ေသာ Lashkar-e-Taiba အုပ်စု၏ လုပ်ရပ်ြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ အဆိုပါအုပ်စုမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ြပီးခဲ့ေသာ အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများအတွက် အြပစ်တင်ြခင်းခံရေသာ အုပ်စုြဖစ်ပါသည်။ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၊ အစ္စလန်မာဘတ်အစိုးရမှ ၎င်းအုပ်စုကို ၂၀၀၂ခုနှစ်တွင် ပိတ်ပင်ခဲ့ပါသည်။

  ယခုလို အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ မိမိ၏လုပ်ရပ်ြဖစ်သည်ဟု လူသိမများေသးေသာ Deccan Mujahideen ြဖစ်သည့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ေဒသရိှ မွတ်စလင်ဘာသာေရးတိုက်ပွဲ၀င်အုပ်စုမှ ေြကညာခဲ့ ပါသည်။


  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

  3 comments:

  Welcome said...

  သတင်းစံုကုိ လာဖတ်ြဖစ်ပါတယ်။

  PHONE Shop Project said...

  သတင်းလာဖတ်ပါတယ် ေကျးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား

  မသက်ဇင် said...

  ဗဟုသုတ သတင်းေတွ တင်ြပေပးတဲ့
  ကိုလင်းဦးကို ေကျးဇူးတင်ပါတယ်--

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo