ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှ ြမစ်ဖျားခံနိုင်သည်ဟု ဆိုြခင်း

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,
 • အဂင်္ါေန့က အေမရိကန်ကာကွယ်ေရး၀န်ြကီး Mr. Robert Gates က ဘဏ္ဍာေရးဆိုင်ရာအချက်အြခာ ကျသည့် မွန်ဘိုင်းြမို့အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွင် အများဆံုးေသဆံုးသူတို့မှာ အိနိ္ဒယလူမျိုးများပင် ြဖစ်ေသာ်လည်း ပစ်မှတ်မှာ အေမရိကန်နှင့် ြဗိတိသှျလူမျိုးများပင်ြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။

  အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွင် အေမရိကန်(၆)ဦးအပါအ၀င် လူေပါင်း(၁၇၂)ဦး ေသဆံုးခဲ့ြပီး (၂၃၉)ဦး မှာ ဒဏ်ရာရရိှခဲ့ပါသည်။ အဂင်္ါေန့ ဟားဘတ်တက္ကသိုလ်တွင် အေမရိကန်အမျိုးသားေထာက်လှမ်းေရး ညွှန်ြကားေရးမှူး Mr. Mike Mc Connel က မိန့်ခွန်းေြပာြကားရာ၌ ြပီးခဲ့ေသာ အပတ်က မွန်ဘိုင်းအြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သူများမှာ လူ(၂၀၀)ေကျာ် ေသဆံုးခဲ့သည့် ၂၀၀၆ခုနှစ်၊ မွန်ဘိုင်းရထား ဗံုးေပါက်ကွဲမှုကို ဖန်တီးခဲ့သည့်အဖွဲ့မှပင် ြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ သို့ရာတွင် ၎င်းက မည်သည့်အဖွဲ့မှြဖစ်သည်ဟု ထုတ်ေဖာ်ေြပာြကားြခင်းမရိှပါ။ သို့ရာတွင် အိန္ဒိယအစိုးရက ၂၀၀၆ခုနှစ် တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုသည် အိန္ဒိယအစ္စလန်ေကျာင်းသားများ လှုပ်ရှားမှုနှင့် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၊ ကက်ရှ်မီးရားြမို့တွင် အေြခြပုေသာ ပါကစ္စတန်အြကမ်းဖက်အုပ်စုြဖစ်သည့် Lashkar-e-Taiba ဟု ဆိုပါသည်။

  Mr. Connell မှာ Lashkar အေနြဖင့် ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်သည့်အဖွဲ့ြဖစ်သည်ဟု အများသိ ေြကညာခဲ့ေသာ ပထမဦးဆံုးြဖစ်သည့် အေမရိကန်အရာရိှတစ်ဦးြဖစ်ပါသည်။ အဂင်္ါေန့အေစာပိုင်းက နိုင်ငံြခားေရးဌာန အဆင့်ြမင့်အရာရိှတစ်ဦးက သတင်းေထာက်များကို ေြပာြကားရာ၌ ရက်စက်စွာ နှစ်ရှည် လများ တိုက်ခိုက်မှုသည် ပါကစ္စတန်တွင် ြမစ်ဖျားခံသည်ဟု ဆိုပါသည်။ အေမရိကန်နှင့် နိုင်ငံြခားမှ တန်ြပန် အြကမ်းဖက်မှုကာကွယ်ေရးအရာရိှများက လွန်ခဲ့ေသာအပတ်က မွန်ဘိုင်းအြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုသည် Lashkar အုပ်စုမှြဖစ်သည်ဟု လှျို့၀ှက်စွာ ေြပာြကားခဲ့ြကပါသည်။

  အေစာပိုင်းက ပင်တဂွန်ရိှ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် အေမရိကန်ကာကွယ်ေရး၀န်ြကီး Mr. Gates က ပူးတွဲစစ်ဦးစီးချုပ်ြဖစ်သည့် ေရတပ်ဗိုလ်ချုပ် Mike Mullen အား အဆိုပါေဒသရိှ အရာရိှများနှင့် ေတွ့ဆံုရန် ထွက်ခွာသွားသည်ဟု ဆိုပါသည်။ Mr. Mullen ၏ ေြပာေရးဆိုခွင့်ရိှသူ ေရတပ်ဗိုလ်ြကီး John Kirby က အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများသည် အစွန်းေရာက်အုပ်စုများအြကား ရှုပ်ေထွးမှုများကို ပိုမိုြဖစ်ေပါ်ေစြပီး လံုြခံုေရးကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ေဒသဆိုင်ရာအလိုက် လုပ်ေဆာင်မှုကို အားေပးရန် လိုအပ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။

  အိန္ဒိယအာဏာပိုင်များက ပါကစ္စတန်အေနြဖင့် ဆက်နွယ်မှုရိှေြကာင်း စွပ်စွဲေြပာြကားခဲ့ြပီး၊ တနလင်္ာေန့တွင် အေမရိကန်နိုင်ငံြခားေရး၀န်ြကီး Ms. Condoleezza Rice က အေမရိကန်အေနြဖင့် ဆံုးြဖတ်ချက်များကို လှျင်ြမန်စွာ မချလိုပါေြကာင်းြဖင့် ေြပာြကားပါသည်။ မိမိတို့အေနြဖင့် ယခုလို အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုြကီးနှင့်ပတ်သက်၍ မှားယွင်းစွာ ချွတ်ေချာ်ြပုလုပ်မိပါက နျူကလီးယားလက်နက် အြပိုင်အဆိုင် ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် အိန္ဒိယနှင့် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအြကား အြကီးအကျယ်ေသေြကပျက်စီး ေစနိုင်ေသာ တင်းမာမှုြကီးကို ဖန်တီးရာ ေရာက်မည်စိုးေသာေြကာင့် ြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။

  အဂင်္ါေန့က အြကီးတန်းအုပ်ချုပ်ေရးအရာရိှများနှင့် နိုင်ငံြခားအစိုးရအရာရိှများက ၀ါရှင်တန်အေနြဖင့် အိန္ဒိယအစိုးရအား မွန်ဘိုင်းြမို့ကို အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်နိုင်ေြကာင်း၊ ပစ်မှတ်သည် အေနာက်နိုင်ငံသား များနှင့် အစ္စေရးလူမျိုးများြဖစ်သည်ဟု အေြကာင်းြကားခဲ့ေြကာင်း ေြပာဆိုပါသည်။ ေထာက်လှမ်းေရး သတင်းအချက်အလက်များ၏ အထိအခိုက်မခံေသာ သဘာ၀ေြကာင့် ေဖာ်ြပပါအြကီးတန်းအုပ်ချုပ်ေရး အရာရိှများနှင့် နိုင်ငံြခားအစိုးရအရာရိှများက အမည်မေဖာ်ဘဲ ေြပာြကားခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အရာရိှများက အေမရိကန်၏ သတိေပးချက်အေသးစိတ် (သို့မဟုတ်) အချိန်နှင့်ပတ်သက်၍ အေသးစိတ် ေဖာ်ြပြခင်းမရိှ။ သို့ရာတွင် ၎င်းတို့က ေြပာြကားရာတွင် သတိေပး သတင်းအချက်အလက်သည် ချက်ြခင်း အေရးယူေဆာင်ရွက်၍ မရေအာင် ေယဘူယျဆန်ေနသည့်အတွက်ေြကာင့်ဟု ဆိုပါသည်။

  အေမရိကန်နိုင်ငံြခားေရး၀န်ြကီး Ms Rice က ဗုဒ္ဓဟူးေန့တွင် အိနိ္ဒယနိုင်ငံသို့ ေရာက်လာမည်ြဖစ်ြပီး ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအေနြဖင့် ြဖစ်ပွားခဲ့သည့် အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုြကီးအတွက် စံုစမ်းစစ်ေဆးမှုတွင် အြပည့်အ၀ပါ၀င်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန် အေမရိကန်နိုင်ငံမှ ေတာင်းဆိုချက်ကို သယ်ေဆာင်လာမည် ြဖစ်ပါသည်။

  အေမရိကန်နိုင်ငံြခားေရး၀န်ြကီး Ms. Rice အြပင် အေမရိကန် ကာကွယ်ေရး၀န်ြကီး Mr. Gates တို့သည် အေမရိကန်နိုင်ငံအေနြဖင့် အဆိုပါအြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုမြဖစ်ပွားမီ သီးသန့်သတင်းအချက် အလက်များကို ေပးပို့ခဲ့သည်ဟု အတည်ြပု ေြပာြကားြခင်းမရိှပါ။

  ဘယ်ဂျီယန်နိုင်ငံ၊ ဘရပ်ဆဲလ်ြမို့ရိှ ေနတိုးဌာနချုပ်တွင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ Ms. Rice က ေြပာြကားရာ၌ မိမိတို့အေနြဖင့် သတင်းအချက်အလက်များ ရရိှပါက ကမ္ဘာတစ်၀ှမ်းလံုးရိှ နိုင်ငံများသို့ အဆိုပါသတင်းအချက်ကို ြဖန့်ေပးမည်ြဖစ်ပါေြကာင်း ြဖင့် ေြပာြကားပါသည်။

  အေမရိကန်အစိုးရက အိန္ဒိယအစိုးရသို့ အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများြဖစ်ပွားလာနိုင်သည်ဟု သတိေပး ခဲ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ေြပာြကားချက်ေြကာင့် အိန္ဒိယအစိုးရအေနြဖင့် အဆိုပါအြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ လံုြခံုေရးနှင့် ေထာက်လှမ်းေရးအားနည်းသည်ဟုဆိုေသာ စွပ်စွဲမှုများ ပျံ့နှံ့လာသည့် အေြခအေနကို ရင်ဆိုင်ေနရပါသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံြခားေရး၀န်ြကီး Pranab Mukherjee က မိမိတို့ နိုင်ငံအေနြဖင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ အလိုအရိှဆံုးအပါအ၀င် လူအေယာက်(၂၀)၏ စာရင်းကို တနလင်္ာေန့ နယူးေဒလီသို့ ေရာက်လာေသာ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်သို့ ေပးအပ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။

  အေမရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ပါကစ္စတန်သံအမတ်က ယခုြဖစ်ပွားခဲ့သည့် အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုသည် ကျယ်ြပန့်ေသာ ေဒသြကီး၏ အေြခအေနကို မတည်ြငိမ်ေအာင် ြပုလုပ်ရာေရာက်ေြကာင်းြဖင့် ေြပာြကား ပါသည်။

  ယခုလို အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံသာမဟုတ်၊ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၏ အေတွ့အြကံု နုနယ်ေသာ ဒီမိုကေရစီနှင့် အိန္ဒိယ၊ ပါကစ္စတန်ြငိမ်းချမ်းေရးြဖစ်စဉ်ကိုပါ ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်ြခင်းပင် ြဖစ်ပါေြကာင်း၊ အစွန်းေရာက်၀ါဒီများအေနြဖင့် အိန္ဒိယနှင့် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတို့ ကာလရှည်စွာ တစ်ဦးလည်ပင်း ကို တစ်ဦးညှစ်ေနြကသည်ကို အလိုရိှြကေြကာင်းြဖင့် The Associated Press သတင်းဌာနသို့ ပါကစ္စတန် သံအမတ် Husain Haqqiani က ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။
  တစ်ဦးတည်းအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သည့် အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ေရးသမားက ရဲများကိုေြပာြကားရာ၌ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွင် ၎င်းနှင့် အြခားေသနတ်သမား(၉)ဦးကို ပါကစ္စတန်အစိုးရက တားြမစ်ထားသည့် စစ်ေသွးြကွအုပ်စုြဖစ်သည့် Lashkar-e-Taiba က စခန်းသွင်းေလ့ကျင့်ေပးခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။ မွန်ဘိုင်း ရဲမင်းြကီး Mr. Hasan Ghafoor က ေြပာြကားရာ၌ အဆိုပါစစ်ေသွးြကွအုပ်စုကို ပါကစ္စတန်စစ်တပ်အရာရိှ ေဟာင်းများက ေလ့ကျင့်ေပးသည်ဟု ဆိုပါသည်။ အချို့ကို (၁၈)လအထိ ေလ့ကျင့်ေပးသည်ဟု ဆိုပါသည်။

  ၀ါရှင်တန်နှင့် ြဗိတိသှျတို့ ၎င်းကို အြကမ်းဖက်အုပ်စုအြဖစ် စာရင်းသတ်မှတ်ြပီး တစ်နှစ်အြကာတွင် အေမရိကန်၏ ဖိအားေပးမှုေြကာင့်၂၀၀၂ခုနှစ်တွင် ပါကစ္စတန်အစိုးရက ၎င်းအဖွဲ့ကို ပိတ်ပင်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းအဖွဲ့သည် အြခားအမည်ြဖစ်ေသာ Jamaat ud- Dawa အမည်ြဖင့် ြပန်လည်ေပါ်ေပါက်လာသည် ယံုြကည်ြကပါသည်။ သို့ရာတွင် အဆိုပါအုပ်စုသည် မွန်ဘိ်ုင်းအြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဆက်စပ်မှုမရိှဟု ြငင်းဆိုခဲ့ပါသည်။

  နိုင်ငံြခားေရးဌာနမှ အနည်းဆံုး အြကမ်းဖက်မှုနှင့်ပတ်သက်ေသာ သတိေပးမှု(၂)ြကိမ်ကို ေအာက်တုိဘာလထဲတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံရိှ အေမရိကန်လူမျိုးများထံ ေပးပို့ခဲ့ေြကာင်း၊ ထုိသုိ့ သတိေပးမှုထဲတွင် မွန်ဘိုင်းြမို့ပါရိှသည့် အေနာက်အိန္ဒိယနှင့်ပတ်သက်ေသာ သတိေပးချက်လည်းပါရိှပါသည်။ အဆိုပါ သတိေပးချက် များသည် များေသာအားြဖင့် ြခိမ်းေြခာက်မှုများ လက်ခံရရိှြပီးေနာက် ေပးပို့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ေထာက်လှမ်းေရး ေအဂျင်စီများအေနြဖင့် မိမိတို့၏ သက်ဆိုင်ရာများသို့ ထပ်မံြဖန့်ေ၀နိုင်ေအာင် တိကျမှုမရိှဟု ဆိုပါသည်။ အဆိုပါ သတိေပးချက်များသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် အားလပ်ရက်ရာသီနှင့် ေဈး၀ယ်ေလ့ရိှသည့် ဧရိယာများတွင် လူထူထပ်နိုင်သည့်အလားအလာများ၊ အြကမ်းဖက်သူများ မြကာခဏ ပစ်မှတ်ထားသည့် စားေသာက်ဆိုင်များနှင့် ဘူတာရံုများတို့ကို အဓိကထား ေဖာ်ြပေလ့ရိှပါသည်။ သို့ရာတွင် ဟိုတယ်များ၊ အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ ေပါ်ေပါက်လာနိုင်သည့်ေနရာများကို တိကျစွာ ေဖာ်ြပထားသည့် သတိေပးချက်များ မပါရိှပါ ။

  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

  0 comments:

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo